وزن ناودانی (فرمول محاسبه و وزن کارخانه های مختلف) + دانلود

3.6/5 - (23 امتیاز)
جدول وزن ناودانی
2* طول ناودانی * چگالی * ((طول جان (متر) * ضخامت جان (میلی‌متر)) + (عرض بال (متر) * ضخامت بال (میلی‌متر)) = وزن ناودانی (کیلوگرم)
۳.۶/۵ - (۲۳ امتیاز)

ابعاد ناودانی

جدول اشتال ناودانی

وزن ناودانی به دلیل پیچیدگی سطح مقطع آن در مقایسه با وزن میلگرد یا مقاطع دیگر، سخت‌تر حساب می‌شود. زیرا مساحت سطح مقطع آن حاوی خمیدگی‌ها و اختلاف ضخامت‌هایی است که اندازه‌گیری را مشکل می‌کند. اما در جدول وزنی ناودانی، این مساحت به دقت محاسبه شده و برای ناودانی در همه سایزها انجام شده است.

جدول اشتال ناودانی
سایز ناودانی
UNP
h(mm) b(mm) s(mm) t=r1 (mm) r2 (mm) c(mm) h-2c(mm) مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) وزن هر متر (kg/m) وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۱۵×۳۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۴/۵ ۲ ۹ ۱۲ ۲/۲۱ ۱/۷۴ ۲۰/۸۸
۳۰ ۳۰ ۳۳ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۴/۵ ۱ ۵/۴۴ ۴/۲۷ ۵۱/۲۴
۲۰×۴۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۵/۵ ۲/۵ ۱۱ ۱۸ ۳/۶۶ ۲/۸۷ ۳۴/۴۴
۴۰ ۴۰ ۳۵ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۴/۵ ۱۱ ۶/۲۱ ۴/۸۷ ۵۸/۴۴
۲۵×۵۰ ۵۰ ۲۵ ۵ ۶ ۳ ۱۲/۵ ۲۵ ۴/۹۲ ۳/۸۶ ۴۶/۳۲
۵۰ ۵۰ ۳۸ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۵ ۲۰ ۷/۱۲ ۵/۵۹ ۶۷/۰۸
۶۰ ۶۰ ۳۰ ۶ ۶ ۳ ۱۲/۵ ۳۵ ۶۴۶ ۵/۰۷ ۶۰/۸۴
۶۵ ۶۵ ۴۲ ۵/۵ ۷/۵ ۴ ۱۶ ۳۳ ۹/۰۳ ۷/۰۹ ۸۵/۰۸
۸۰ ۸۰ ۴۵ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۴۷ ۱۱ ۸/۶۴ ۱۰۳/۶۸
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۸/۵ ۴/۵ ۱۸ ۶۴ ۱۳/۵ ۱۰/۶ ۱۲۷/۲
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵ ۷ ۹ ۴/۵ ۱۹ ۸۲ ۱۷ ۱۳/۴ ۱۶۰/۸
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷ ۱۰ ۵ ۲۱ ۹۷ ۲۰/۴ ۱۶ ۱۹۲
۱۶۰ ۱۶۰ ۶۵ ۷/۵ ۱۰/۵ ۵/۵ ۲۲/۵ ۱۱۶ ۲۴ ۱۸/۸ ۲۲۵/۶
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۰ ۸ ۱۱ ۵/۵ ۲۳/۵ ۱۳۳ ۲۸ ۲۲ ۲۶۴
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۵ ۸/۵ ۱۱/۵ ۶ ۲۴/۵ ۱۵۱ ۳۲/۲ ۲۵/۳ ۳۰۳/۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۰ ۹ ۱۲/۵ ۶/۵ ۲۶/۵ ۱۶۶ ۳۷/۴ ۲۹/۴ ۳۵۲/۸
۲۴۰ ۲۴۰ ۸۵ ۹/۵ ۱۳ ۶/۵ ۲۸ ۱۸۵ ۴۲/۳ ۳۳/۲ ۳۹۸/۴
۲۶۰ ۲۶۰ ۹۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۳۰ ۲۰۱ ۴۸/۳ ۳۷/۹ ۴۵۴/۸
۲۸۰ ۲۸۰ ۹۵ ۱۰ ۱۵ ۷/۵ ۳۲ ۲۱۶ ۵۳/۳ ۴۱/۸ ۵۰۱/۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۳۲ ۵۸/۸ ۴۶/۲ ۵۵۴/۴
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۷/۵ ۸/۷۵ ۳۷ ۲۴۷ ۷۵/۸ ۵۹/۵ ۷۱۴
۳۵۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۸۳ ۷۷/۳ ۶۰/۶ ۷۲۷/۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۰۲ ۱۳/۵ ۱۶ ۸ ۳۳/۵ ۳۱۳ ۸۰/۴ ۶۳/۱ ۷۵۷/۲
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ۹ ۳۸ ۳۲۵ ۹۱/۵ ۷۱/۸ ۸۶۱/۶

با ضرب مساحت سطح مقطع ناودانی در طول مورد نظر از آن حجم مقطع بدست می‌آید. با ضرب حجم در چگالی ماده وزن آن در طول مشخصی بدست می‌آید. به دلیل استفاده از فولاد ساده کربنی برای ساخت ناودانی، چگالی آن به طور تقریبی برابر با چگالی آهن خالص یعنی ۷.۸ گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته می‌شود. با تبدیل واحدهای مورد نظر وزن هر متر از ناودانی بر حسب کیلوگرم بدست می‌آید.

در ستونی در جدول ناودانی، در کنار ابعاد بخش‌های مختلف، ستون مربوط به وزن هر متر نیز دیده می‌شود.
جدول اشتال ناودانی pdf در انتهای صفحه برای دانلود آورده شده است. از این جدول می‌توان به عنوان جدول ابعاد ناودانی نیز استفاده کرد چرا که با جزئیات تدوین شده‌است.

وزن ناودانی کارخانه های مختلف کشور

همانطور که گفته شد، یکی از مسائل مهم برای مشتریان، وزن ناودانی است. در واقع، افراد می‌خواهند بدانند که آیا وزن ناودانی سفارشی آن‌ها استاندارد است یا از انواع سبک به شمار می‌رود. ناودانی که بر اساس استاندارد اشتال ساخته شود، به ناودانی هم وزن، ناودانی سنگین یا ناودانی استاندارد معروف است و در بازار با یکی از این عناوین به فروش می‌رسد.

در جدول زیر، وزن ناودانی سنگین و سبک برندهای مختلف مانند وزن ناودانی شکفته آورده شده است. اعداد ذکر شده در جدول وزن ناودانی زیر، برای هر شاخه ۶ متری از این مقطع آورده شده‌اند.

جدول وزن ناودانی برندهای مختلف
کارخانه سایز وزن (کیلوگرم)
شکفته مشهد ۶ ۳۰
۸ ۴۰
۱۰ ۵۰
یزد ۱۲ ۶۰
۱۴ ۷۵
۱۶ ۸۵
فولاد فراد ۸ ۴۰
۱۰ سبک ۴۲
۱۰ ۴۸
نصر آذربایجان ۸ سبک ۲۵
۱۰ سبک ۳۵
فولاد تهران ۶ ۲۸
۶ سبک ۲۳
۸ ۳۸
۸ سبک ۲۹
۱۰ ۴۸
۱۰ سبک ۳۹
ماهان تهران ۸ ۳۸
۱۰ ۴۸
۱۲ ۵۲
ناب تبریز ۸ ۴۰
۱۰ ۵۰
۱۲ ۶۰
۱۴ ۷۲
۱۶ ۸۲

ناودانی که ابعاد کمتر و در نتیجه وزن کمتری از جدول استاندارد داشته باشد با نام ناودانی سبک شناخته می‌شود. در برخی کاربردها، بهتر است از ناودانی سبک استفاده شود.

فرمول محاسبه وزن ناودانی

در شرایطی، ممکن است مصرف‌کننده ابعاد ناودانی را داشته باشد و تصمیم داشته باشد که وزن آن را محاسبه کرده و با جدول ناودانی مقایسه نماید. بدین منظور می‌توان از فرمول محاسبه وزن ناودانی که در زیر آمده است استفاده نمود:

۲* طول ناودانی * چگالی * ((طول جان (متر) * ضخامت جان (میلی‌متر)) + (عرض بال (متر) * ضخامت بال (میلی‌متر)) = وزن ناودانی (کیلوگرم)

در این فرمول، چگالی را برابر با ۷.۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب در نظر می‌گیرند. فرمول محاسبه وزن ناودانی، وزن را به صورت تقریبی به شما می‌دهد.
تولیدکنندگان ناودانی ایران، این کالا را به صورت سبک و سنگین وزن تولید می‌کنند. در هنگام خرید می‌توانید با جدول وزن ناودانی سبک و سنگین و با توجه به کاربرد، خرید خود را انجام دهید. قیمت ناودانی سنگین به دلیل داشتن وزن بیشتر از نوع سبک بالاتر است. قیمت نبشی و ناودانی در سایزهای مختلف را در صفحه هر یک از این کالاها از آیرومارت استعلام بگیرید.

محاسبه آنلاین وزن ناودانی

یکی از راه‌های اطلاع از وزن، استفاده از محاسبه‌گر آنلاینی است که در صفحه قیمت ناودانی قرار داده‌ایم. کاربران می‌توانند با کمک این محاسبه‌گر که در سمت راست صفحه قرار گرفته است، ساده و سریع، از وزن ناودانی مورد نظر خود اطلاع یابند. برای محاسبه، باید طول و ضخامت جان و عرض و ضخامت بال را داشته باشند و با قرار دادن این اعداد در محاسبه‌گر و طول هر شاخه ناودانی، وزن آن را محاسبه نمایند.

جدول اشتال ناودانی pdf

فایل اکسل و pdf جدول استاندارد وزنی ناودانی را برای دانلود و دسترسی راحت شما در زیر آورده‌ایم:

دانلود اکسل جدول وزن ناودانی

دانلود PDF جدول وزن ناودانی

جدول وزن ناودانی UNP

سخن نهایی

جدول وزن ناودانی unp، برای محاسبه وزن هر شاخه ناودانی ۶ متری و همچنین قیمت هر شاخه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، جدول وزن مقاطع فولادی به شما کمک می‌کند که ابعاد و وزن استاندارد هر مقطع را در دست داشته باشید و باتوجه به آن، خریدی مطمئن و درست انجام دهید.

مجموعه آیرومارت انواع ناودانی برندهای مختف را در سایزهای متنوع و در دو نوع سبک و سنگین به شما عرضه می‌دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت روز انواع سایزها و برندهای ناودانی مانند قیمت ناودانی ۱۰، می‌توانید به صفحه مربوط به هر محصول در سایت مراجعه کنید و یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس حاصل نمایید.

ادمین

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
3.6/5 - (23 امتیاز)

 1. پی ام
  خرداد ۶, ۱۴۰۱ ۰۲:۵۵
  چرا ابعاد و وزنی که داخل جدول وزن هست با وزن های واقعی در تضاده؟
  1. آیرومارت
   خرداد ۷, ۱۴۰۱ ۰۹:۳۷
   سلام وقت شما بخیر. وزن ناودانی اعلام شده در این جدول براساس استاندارد اشتال است. تولیدکنندگان ناودانی در ایران کاملا از استاندارد اشتال تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل وزن ناودانی‌ها معمولا با اعداد این جدول برابر نیستند.
021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.