قیمت ورق اسید شویی

قیمت روز ورق اسیدشویی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش استاندارد عرض ضخامت وضعیت برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41650 45399
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41650 45399
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42110 45900
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42110 45900
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43580 47502
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43580 47502
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43950 47906
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43950 47906
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44400 48396
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44400 48396
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 3 رول فولاد غرب ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44400 48396
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44400 48396
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44500 48505
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44860 48897
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44860 48897
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44860 48897
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44860 48897
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45230 49301
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45230 49301
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45410 49497
ST37 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1250 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45410 49497
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45690 49802
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45690 49802
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47070 51306
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47070 51306
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1000 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 51650 56299
STW22 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم STW22 1250 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 51650 56299
ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST37 1000 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 2 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 2.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 2.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 3 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 3 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 3.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 3.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 4 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 4 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 4.5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 4.5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1000 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1000 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1000 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1000 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
SAPH440 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم SAPH440 1250 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ST33 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم ST33 1250 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
DD11 ورق اسیدشویی ضخامت 5 ابعاد عرض 1250 استاندارد قیمت روز ورق اسیدشویی كيلوگرم DD11 1250 5 رول فولاد مبارکه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

راهنمای خرید ورق اسید شویی

ورق اسیدشویی یکی از انواع ورق سیاه است که کاربرد بالایی در صنایع مختلف دارد. در هنگام خرید ورق اسید شویی همچون دیگر مقاطع، باید نکاتی را مد نظر قرار داد.
کیفیت سطحی و صاف بودن ورق اسید شویی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید هنگام خرید مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم و قابل توجه دیگر، گرید ورق اسیدشویی است. این ورق‌ها در گریدهای مختلف STW22، SW22، STW24، STW37، DD13، SS11، SAPH440 و ST22 تولید شده و به فروش می‌رسند. موضوع مهم هنگام انتخاب هر یک از این گریدها، کاربرد آن و انتخاب یک گرید متناسب با آن گرید است. ضخامت و ابعاد از دیگر نکات مهم حین خرید به شمار می‌روند که باید مورد توجه قرار گیرند.

شما به عنوان خریدار ورق های اسید شویی، باید جهت خرید تناژ مورد نظر خود به یک شرکت بازرگانی و عرضه‌کننده معتبر مراجعه نمایید. انتخاب یک برند باکیفیت و خرید از یک شرکت مطمئن به قیمت مناسب‌، اهمیت زیادی دارد. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا به نام تجاری آیرومارت، انواع گرید ورق اسید شویی را به فروش می‌رساند. این شرکت خرید به قیمت روز ورق اسید شویی را برای شما فراهم می‌آورد.

این مجموعه، عرضه‌کننده ورق اسید شویی اصفهان (فولاد مبارکه)، فولاد غرب و پوسکوی کره است. هر یک از این برندها کیفیت و قیمت فروش مخصوص خود را دارند. اگر به دنبال ورق اسیدشویی ارزان باشید، برند فولاد غرب به شما پیشنهاد می‌شود. قیمت ورق اسید شویی وارداتی نسبت به انواع داخلی گران‌تر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره برای خرید بهترین گرید مناسب نیاز شما، با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

قیمت ورق اسیدشویی امروز

ورق گرم اسید شویی شده، از شستشوی ورق سیاه با اسید تولید می‌شود. اسید شویی، سطح ورق سیاه را صاف و صیقلی می‌کند. بنابراین قیمت ورق سیاه ارزان‌تر از قیمت اسید شویی است. البته ورق اسید شویی قیمت پایین‌تری از قیمت ورق روغنی دارد و در حقیقت قیمت آن بین قیمت این دو ورق پرکاربرد صنعتی است. علاوه بر فرایند تولید، عوامل متعدد دیگری بر تعیین قیمت ورق اسیدشویی اثر می‌گذارند.

یکی از این عوامل، ضخامت ورق اسید شویی است. این ورق‌ها در ضخامت‌های مختلف تولید شده و به بازار عرضه می‌شوند. یک ورق اسیدشویی می‌تواند 1.5 تا 6 میلی‌متر ضخامت داشته باشد. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت، نوع کارخانه و برند تولیدکننده است. اگرچه به طور کلی قیمت برندهای مختلف به یکدیگر نزدیک است، اما باز هم تفاوت‌هایی به علت امکانات و تجهیزات هر کارخانه دیده می‌شود.

نوع اسید مورد استفاده در فرایند اسید شویی ورق فولادی نیز موجب نوسان قیمت ورق خواهد شد. گرید ورق سیاه مورد استفاده و وزن ورق نیز اهمیت بسیار زیادی دارند. چرا که قیمت ورق با توجه به قیمت هر کیلوگرم آن مشخص می‌شود. به طور کلی همواره عواملی چون عرضه و تقاضا، نرخ دلار، تحریم‌های خارجی و قیمت‌گذاری‌های داخلی، بر بازار فولاد و خرید و فروش ورق اسید شویی تاثیر خواهند گذاشت.

با توجه به این عوامل، همواره پیش از خرید ورق اسید شویی باید از قیمت روز آن باخبر باشید. امکان استعلام قیمت ورق اسیدشویی در وبسایت آیرومارت برای شما فراهم آمده است. در برخی شرایط پیش‌بینی می‌شود که خرید ورق در آینده برای شما به صرفه‌تر باشد، به همین علت بهتر است حتما قبل از خرید خود با کارشناسی خبره مشورت کنید. کارشناسان آیرومارت با تحلیل بازار فولاد، شما را در این امر راهنمایی خواهند کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل فرمایید. لیست قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه، فولاد غرب و … نیز در وبسایت آیرومارت قابل مشاهده است.

ورق اسید شویی چیست؟

ورق اسیدشویی، یکی از انواع مقاطع فولادی است که از ورق سیاه در گریدهای مختلف تولید می‌شود. در واقع، ورق سیاه پس از گذر از عملیات نورد و تولید شدن، تحت عملیات اضافه اسید شویی قرار می‌گیرد تا چربی‌ها، اکسیدها و ناخالصی‌های سطحی آن پاک شوند. پس از این عملیات ورقی صاف و صیقلی تولید خواهد شد.

از آن‌جایی که ورق اسید شویی اکسید و ناخالصی بر سطح خود ندارد، ظاهر آن مشابه به ورق روغنی است. ورق‌ها ابتدا از فرایند اسید شویی عبور کرده و سپس با استفاده از آب شستشو داده می‌شوند. خشک کردن ورق‌ها با کمک تونلی از هوای گرم انجام می‌شود. برخی از ورق های اسید شویی شده به واحد نورد سرد منتقل می‌شوند تا از آن‌ها برای تولید ورق روغنی استفاده شود. ورق اسیدشویی شده مقاومت بالایی در برابر سایش دارد.

ابعاد ورق اسید شویی و ضخامت آن متنوع است. عموما خرید آن‌ها در ابعاد 1000×2000 میلیمتر و 1250×2500 میلیمتر انجام می‌شود و ضخامت معمول آن‌ها 1.5 تا 6 میلی‌متر است. با این‌حال امکان برش سفارشی این ورق‌ها در ابعاد دلخواه مشتری نیز وجود دارد. آیرومارت انواع ورق اسید شویی در ضخامت‌ها و گریدهای مختلف ورق سیاه را به مشتریان عرضه می‌دارد. با توجه به استاندارد ورق اسید شویی، انواع گرید ورق عبارت است از:

 • St37
 • St52
 • SW22
 • STW22
 • ST33
 • STW24
 • STW37
 • DD13
 • DD11
 • SAPH440
 • ST22

ابعاد ورق اسید شویی

انواع ورق اسیدشویی در گریدهای مختلف، به صورت شیت تولید و عرضه می‌شوند. این ورق‌ها در ابعاد مختلف و در ابعاد استاندارد 1000×2000 میلیمتر و 1250×2500 میلیمتر و ضخامت 1.5 تا 6 میلی‌متر ساخته می‌گردند.
البته مشتری می‌تواند سفارش ابعاد مختلف دهد و با توجه به نیاز خود خرید ورق اسید شویی را انجام دهد. مجموعه آیرومارت در زمینه فروش ورق اسید شویی به ابعاد دلخواه مشتری فعالیت دارد.

علت اسید شویی ورق

اسید شویی ورق به علل مختلفی انجام می‌شود. یکی از این دلایل، رسیدن ورق به کیفیت مناسب است. چرا که ورق اسید شویی ظاهری صاف، صیقلی و مرغوب دارد. علت دیگر اسید شویی، آماده کردن این ورق‌ها برای ورود به مرحله نورد سرد و تولید ورق روغنی است. این کار با هدف حذف لایه‌های اضافه و کاهش سختی سطحی ورق انجام می‌شود.

کاربردهای ورق اسید شویی

ورق اسیدشویی می‌تواند هم در محل‌های کاربرد ورق سیاه و هم در محل‌های کاربرد ورق روغنی استفاده شود. البته به طور کلی در برخی مکان‌ها می‌توان این ورق را جایگزین کرد. انواع کاربرد ورق اسید شویی را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 • فرم‌دهی سرد و کشش عمیق
 • فرم‌دهی مجدد برای محصول گالوانیزه
 • در ساختمان سازی از ورق اسید شویی برای تولید لوله و پروفیل استفاده می‌شود.
 • در خودروسازی برای تولید بدنه و چرخ اتومبیل و قطعات آن
 • برای تولید لوله‌های آب، نفت و گاز
 • تولید مخازن مایع و گاز و مخازن تحت فشار

خرید ورق اسید شویی از آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، از جمله شرکت‌های فعال در زمینه فروش ورق اسیدشویی انواع برندهاست. این مجموعه علاوه بر انواع ورق، در زمینه خرید ورق اسیدشویی مناسب نیاز شما راهنمایی نیز عرضه می‌کند. همچنین شما می‌توانید از خدمات خمکاری، برشکاری و جوشکاری آیرومارت بهره‌مند شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا اطلاع از قیمت ورق اسید شویی امروز، با شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید
1 ورق اسیدشویی در چه ابعادی تولید می‌شود؟

ورق‌های اسیدشویی، اغلب با ابعاد 1000*2000 و 2500*1250 و ضخامت‌های 1.5 تا 6 میلی‌متر در بازار موجود است. اما شما می‌توانید ورق‌های در ابعاد سفارشی را نیز از آیرومارت خریداری نمایید.

2 آیا ورق اسیدشویی وارداتی هم در بازار موجود است؟

بله. اما موجودی ورق اسیدشویی وارداتی در بازار بسیار کم است و اغلب برند پوسکو کره را خواهید دید.

3 بهترین برند داخلی ورق اسیدشویی موجود در بازار کدام‌اند؟

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه، بهترین کیفیت را در بین برندهای این ورق داشته و تقاضای بالایی را در بازار به خود اختصاص داده است.

4 آیرومارت، برای ورق اسیدشویی چه خدماتی را ارائه می‌دهد؟

تمامی خدمات مربوط به ورق اسیدشویی شامل رشته بری، طول بری، خمکاری و ... توسط بازرگانی آیرومارت، قابل ارائه است.

5 مناسب‌ترین گرید ورق اسیدشویی برای پرسکاری کدام است؟

ورق اسیدشویی w22، مناسب‌ترین ورق برای انجام پرسکاری بر روی آن است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.