قیمت روز تیرآهن اصفهان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 22477 24500
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23027 25099
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23119 25200
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23119 25200
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23119 25200
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23302 25399
تیرآهن 14 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 14 12 IPE 1 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 24311 26499
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 24495 26700
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 26605 28999
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3394000 3699460
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 14 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 14 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 3669000 3999210
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3779816 4119999
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3779816 4119999
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4403669 4799999
تیرآهن ۱6 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4403669 4799999
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 5229357 5699999
تیرآهن ۱8 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 5229357 5699999
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 20 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 20 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 6238000 6799420
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 7247706 7900000
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 7247706 7900000
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 8165137 8899999
تیرآهن 2۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 8165137 8899999
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 9082568 9899999
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 9082568 9899999
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 10366972 11299999
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 10366972 11299999
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 12431192 13549999
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 12431192 13549999
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 16 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 16 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 18 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 18 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن یزد

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3211000 3499990
تیرآهن 16 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4082000 4449380
تیرآهن 20 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 6009000 6549810
تیرآهن 22 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 7018000 7649620
تیرآهن 24 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 8302000 9049180
تیرآهن 18 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن فایکو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 135 فایکو انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3211000 3499990
تیرآهن 14 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 130 فایکو کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3211000 3499990
تیرآهن 16 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 170 فایکو انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4082000 4449380
تیرآهن 16 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 170 فایکو کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4082000 4449380
تیرآهن 18 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 210 فایکو انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4908000 5349720
تیرآهن 18 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 210 فایکو کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4908000 5349720
تیرآهن 20 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 250 فایکو انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 5917000 6449530
تیرآهن 20 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 240 فایکو کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 5917000 6449530
تیرآهن 22 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 310 فایکو کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 7110000 7749900
تیرآهن 22 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 310 فایکو انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 7110000 7749900

قیمت روز تیرآهن آرین

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 16 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 135 آرین کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن 18 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 135 آرین کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن 20 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 250 آرین کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن گروه ملی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن ترک

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 10 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 10 12 IPE 65 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 46788 50999
تیرآهن 33  ترک ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 33 12 IPE 590 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 36 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 36 12 IPE 686 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 36 ترک  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 36 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 40 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 40 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 45 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 45 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 8 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 8 12 IPE 48 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3211000 3499990
تیرآهن 50 ترک۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 50 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن روس

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 40 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 40 12 IPE 796 روس انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 45 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 45 12 IPE 930 روس انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 55045 59999
تیرآهن 50 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 50 12 IPE 1089 روس انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 59633 65000

قیمت روز تیرآهن ماهان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 ماهان ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 115 ماهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن کرمانشاه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 120 کرمانشاه انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
تیرآهن 16 کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE کرمانشاه انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

آشنایی با کاربردهای متنوع انواع تیرآهن در ساختمان‌سازی

تیرآهن به‌عنوان یک مقطع فولادی در سازه‌های ساختمانی به سه صورت تیر اصلی، تیر فرعی و تیر کلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از اشکال پرمصرف تیرآهن، ساختار لانه زنبوری یا CPE است. تیرآهن‌های IPB نیز به دلیل بال‌های پهن در ستون‌های ساختمان مورد‌استفاده قرار می‌گیرند.

تیرآهن علاوه‌بر ساختمان‌سازی، در صنعت پل‌سازی و پتروشیمی نیز کاربردهای فراوانی دارد. به‌طورکلی در هر صنعتی که با سازه بزرگ مواجه هستیم، قطعا رد پای انواع تیرآهن را خواهیم دید.

انواع تیرآهن به دلیل تفاوت در کاربرد، در قیمت نیز با یکدیگر متفاوت هستند. به‌عنوان مثال قیمت تیرآهن 14 از قیمت تیرآهن 16 کمتر است.

معرفی انواع تیرآهن؛ تنوعی در سایز و ابعاد

برای تولید تیرآهن از استانداردهای مختلفی استفاده می‌شود. تیرآهن تولیدی مطابق با هر کدام از استانداردها خواص مکانیکی و شیمیایی مخصوص به خود را دارد. در بازار آهن آلات با سه نوع تیرآهن بر اساس استاندارد IPE، IPB و INP مواجه هستیم.

تیرآهن IPE؛ محصولی مطابق با استاندارد اروپایی

تیرآهن IPE که مخفف I Profile European است، براساس استاندارد اروپایی EN 10365 ساخته می‌شود. معمولا وقتی واژه تیرآهن را به‌تنهایی استفاده می‌کنند، منظور تیرآهن استاندارد اروپایی یا IPE است.

تیرآهن IPE در ستون‌بندی‌های مرکب کاربرد دارد. سایزبندی این نوع مقاطع فولادی بر اساس ارتفاع یا جان تیرآهن صورت می‌گیرد. تیرآهن IPE را معمولا از سایز 80 تا 600 میلی‌متر تولید می‌کنند. قیمت تیرآهن IPE با تغییر سایز تغییر می‌کند.

هر تیرآهن از دو بخش جان و بال تشکیل می‌شود. در این گروه از تیرآهن‌ها بال‌ها یکنواخت و ضخامتشان قابل تغییر نیست. وزن نسبتاً سبک در کنار مقاومت خمشی بسیار عالی تیر آهن IPE موجب شده تا این محصول به پرکاربردترین مقطع فولادی در سازه‌های مختلف تبدیل شود.

تیرآهن IPB یا هاش؛ تیرآهن H شکل

در تیرآهن IPB بال‌های پهن و عریض باعث شده تا این محصول شکل H مانند به خود بگیرد. به همین دلیل تیرآهن IPB در بازار تحت عنوان تیرآهن بال پهن یا هاش شناخته می‌شود.

براساس وزن تیرآهن در این گروه با سه دسته هاش سبک یا HEA، هاش سنگین یا HEB و هاش فوق سنگین یا HEM روبه رو هستیم. هرچه وزن تیرآهن بیشتر شود، قیمت تیرآهن بال پهن نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین بیش‌ترین قیمت هاش مربوط به تیرآهن هاش فوق سنگین خواهد بود.

سایز تولیدات IPB در محدوده 100 تا 1000 میلی‌متر است. گریدهای آلیاژی st44، st37 و st52 در تولید انواع تیرآهن هاش کاربرد دارند. انواع مقاطع هاش در ساخت سازه‌های مختلف به‌عنوان ستون استفاده می‌شود.

تیرآهن هاش در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، فایکو و بخش وارداتی از هیوندای استیل کره جنوبی و ترکیه تامین می‌شود. البته لازم به ذکر است که در بخش هاش سنگین، سهم تولیدکنندگان داخلی بسیار اندک و محدود است.

تیرآهن لانه زنبوری؛ برش‌های شش‌ضلعی در جان تیرآهن

با برش دادن جان تیرآهن IPE به صورت شش ضلعی و سپس جوشکاری آن، تیرآهن ساختاری مشابه لانه زنبور پیدا می‌کند. ایجاد چنین ساختاری منجربه سبک‌تر شدن سازه و افزایش مقاومت خمشی می‌شود. هم‌چنین فضای به وجود آمده به انتقال راحت کابل‌ها کمک می‌کند.

زنبوری کردن یا ایجاد تیرآهن CPE در کارگاه‌ها قابل انجام است؛ بنابراین قیمت تیرآهن لانه زنبوری به دستمزد این کار بستگی دارد. در صورت خرید تیرآهن از بازرگانی آیرومارت، می‌توانید فرآیند برشکاری و زنبوری کردن آن را نیز به ما بسپارید.

تیرآهن INP؛ محصولی صددرصد وارداتی

تیرآهن‌‌های تولیدشده براساس استاندارد کشورهای چین و روسیه به تیرآهن INP شناخته می‌شوند. گرچه این مقطع مشابه تیرآهن IPE به لحاظ ظاهری I شکل است، اما برخلاف آن ضخامت بال‌ها ثابت و یکنواخت نیست.

در این مقطع فولادی با دور شدن از جان، ضخامت بال کاهش می‌یابد. از تفاوت‌های دیگر تیرآهن روسی با استاندارد اروپایی، می‌توان به گرد بودن بال‌ها اشاره کرد.

INP در سایزهای 80 تا 600 میلی‌متر تولید می‌شود. هرگونه تیرآهن با این استاندارد در بازار آهن‌آلات صد در صد وارداتی است.

معرفی برترین تولیدکنندگان تیرآهن در ایران

برند تولیدکننده از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت روز تیرآهن 14، 16 و 18 است. به‌عنوان مثال قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در سایز 14 با قیمت تیرآهن 14 فایکو متفاوت است.

تیرآهن به دو بخش کالاهای وارداتی و صادراتی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بنابراین کشور تولیدکننده نیز از عوامل موثر بر قیمت تیرآهن است. در ادامه به معرفی بهترین تولیدکنندگان تیرآهن در ایران می‌پردازیم:

  • تیرآهن ذوب آهن اصفهان
  • فولاد البرز ایرانیان
  • جهان صنعت کرمانشاه
  • هیوندای استیل؛ تیرآهن کره‌ای

به دلیل مسائلی که بر سر راه تولیدکنندگان داخلی قرار دارد، عمده نیاز کشور به محصولات هاش به‌ویژه هاش سنگین با واردات این برند تامین می‌شود. علاوه‌بر تیرآهن هیوندای استیل کره جنوبی، تیرآهن ترک نیز به وفور در بازار یافت می‌شود. قیمت تیرآهن هاش در این برندها به نرخ دلار وابسته است.

راهنمای خرید تیرآهن؛ نکاتی که باید به آن‌ها توجه کرد

برای خرید محصولات فولادی هم‌چون تیرآهن باید نکات مهمی را مدنظر قرار داد. مصرف‌کنندگان و مهندسان ساختمان در اولین قدم برای خرید تیرآهن به کیفیت جنس فولاد تیرآهن توجه می‌کنند.

بیلت و بلوم دو نوع شمش فولادی‌ هستند که برای تولید انواع تیرآهن مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. کیفیت این شمش‌های فولادی تاثیر بسیاری بر کیفیت نهایی محصول خواهد داشت. تهیه و تولید شمش‌های فولادی هزینه‌ بسیاری نیاز دارد؛ به همین دلیل تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت تیرآهن خواهد داشت.

به‌عبارتی فاکتورهایی که قیمت تیرآهن را مشخص می‌کنند، همان مواردی‌ هستند که در هنگام خرید باید به آن‌ها توجه کرد. در ادامه به‌صورت خلاصه به مهم‌ترین فاکتورهای موثر در خرید تیرآهن می‌پردازیم.

  1. با‌توجه‌به کاربرد، نوع تیرآهن را مشخص کنید.
  2. بازار را رصد کنید و زمانی مناسب را با‌توجه‌به قیمت روز تیرآهن برای خرید مشخص کنید.
  3. از یک شرکت معتبر خرید خود را انجام دهید.
  4. سایز تیرآهن مورد‌نیاز را با‌توجه‌به نیاز خود انتخاب کنید. سایز تیرآهن تاثیر بسیاری بر قیمت این محصول فولادی خواهد داشت. به‌عنوان مثال قیمت تیرآهن 16 اصفهان با قیمت تیرآهن 20 اصفهان تفاوت بسیاری دارد.
  5. وزن تیرآهن؛ گرچه تیرآهن به‌صورت شاخه‌ای به بازار عرضه می‌شود، اما معاملات آن اغلب بر پایه وزن انجام می‌گیرد. به همین دلیل وزن هر شاخه هنگام خرید و فروش اهمیت بالایی دارد. چرا که هرچه وزن بار افزایش پیدا کند، بالطبع با افزایش وزن، قیمت تیرآهن نیز بیشتر خواهد شد.

در کلیه این موارد و با‌توجه‌به تخصصی‌بودن بازار آهن‌آلات پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید تیرآهن اصفهان و سایر برندهای این محصول از دانش کارشناسان آیرومارت استفاده کنید. همکاران ما می‌توانند متناسب با نیاز شما، بهترین تیرآهن را به شما پیشنهاد کرده و در فرآیند خرید همراه شما باشند.

بیشتر بخوانید
1 لانه زنبوری کردن تیرآهن چه مزیت‌هایی دارد؟

تیرآهن CPE در مقایسه با تیرآهن معمولی، ممان اینرسی و مقاومت خمشی بیشتری دارد. علاوه‌بر آن شبکه کردن منجر به افزایش سایز تیرآهن می‌شود. در حقیقت استفاده از تیرآهن لانه زنبوری به کاهش وزن ساختمان و مصرف تیرآهن کمک می‌کند. برای مثال زنبوری کردن تیرآهن 16 منجر به تولید تیرآهن 24 می‌شود.

2 تیرآهن معمولی در چه سایزهایی تولید می‌شود؟

تیرآهن معمولی یا IPE از سایز 8 تا 60 سانتی‌متر تولید می‌شود.

3 حداقل خرید تیرآهن از کارخانه ذوب آهن به چه مقدار است؟

تیرآهن ذوب آهن در بسته‌های 5 تنی عرضه شده و حداقل خرید از کارخانه 4 بسته یعنی 20 تن می‌باشد.

4 در هر بسته چند شاخه تیرآهن وجود دارد؟

در هر بسته تیرآهن ۱۲، 44 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 14، 36 شاخه تیرآهن، در هر بسته تیرآهن 16، 30 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 18، 24 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 20، 18 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 22، 16 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 24 ، 14 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 27، 12 شاخه تیرآهن است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.