قیمت تیرآهن

قیمت روز تیرآهن اصفهان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 28480 31328
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 29360 32296
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 30280 33308
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 30280 33308
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31190 34309
تیرآهن 14 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 14 12 IPE 1 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 32100 35310
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34860 38346
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34860 38346
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36698 40368
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 4200000 4620000
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 5400000 5940000
تیرآهن ۱6 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 6700000 7370000
تیرآهن ۱8 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 7650000 8415000
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10600000 11660000
تیرآهن 2۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 11600000 12760000
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 11950000 13145000
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 14000000 15400000
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 16700000 18370000
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 14 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 14 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 16 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 16 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 18 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 18 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 20 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 20 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن یزد

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 4200000 4620000
تیرآهن 16 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 5300000 5830000
تیرآهن 18 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 6400000 7040000
تیرآهن 20 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 8300000 9130000
تیرآهن 22 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 9700000 10670000
تیرآهن 24 یزد 12 متری انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE فولاد یزد انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 16700000 18370000

قیمت روز تیرآهن فایکو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 135 فایکو انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 4300000 4730000
تیرآهن 16 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 170 فایکو انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 5500000 6050000
تیرآهن 18 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 210 فایکو انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 6500000 7150000
تیرآهن 20 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 250 فایکو انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 8800000 9680000
تیرآهن 22 فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 310 فایکو انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10300000 11330000
تیرآهن 14 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 130 فایکو کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 16 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 170 فایکو کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 18 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 210 فایکو کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 22 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 310 فایکو کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 20 فایکو  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 240 فایکو کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن آرین

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 16 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 135 آرین کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 18 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 135 آرین کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 20 آرین ۱۲ متری IPE انبار تهران قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 250 آرین کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن گروه ملی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE گروه ملی اهواز انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن ترک

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 10 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 10 12 IPE 65 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 33  ترک ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 33 12 IPE 590 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 36 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 36 12 IPE 686 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 36 ترک  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 36 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 40 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 40 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 45 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 45 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 50 ترک۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 50 12 IPE 1 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 8 ترک ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 8 12 IPE 48 ترک انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن روس

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 40 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 40 12 IPE 796 روس انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 45 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 45 12 IPE 930 روس انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
تیرآهن 50 روسیه ۱۲ متری  IPE تهران انبار قیمت تیرآهن كيلوگرم 50 12 IPE 1089 روس انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن ماهان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 ماهان ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 115 ماهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز تیرآهن کرمانشاه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن 14 کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 120 کرمانشاه انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 3401840 3742024
تیرآهن 16 کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE کرمانشاه انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

تیرآهن (Beam)، که به نام پروفیل یا تیر فولادی هم شناخته می‌شود سطح مقطعی به‌شکل حروف I یا H دارد و برای تحمل فشارهای برشی و خمشی در سازه‌ها کاربرد دارد. انواع تیرآهن‌ معمولاً به‌صورت افقی نصب می‌شوند و از فشار به ستون‌ها و دیگر بخش‌های سازه‌ جلوگیری می‌کنند. قیمت تیرآهن یا پروفیل باتوجه‌به کاربرد آن در ساختمان‌های اسکلت فلزی، پل‌ها، هواپیماها، سازه‌های صنعتی و بسیاری از سازه‌های دیگر همواره یکی از موارد مورد استعلام فعالان ساخت‌وساز است.
تیرآهن باتوجه‌به ویژگی‌های خاص آن کاربرد فراوانی در صنعت ساخت‌وساز دارد؛ اجرا و نصب سریع، اتصال و تطبیق‌پذیری مناسب، استحکام فراوان درمقابل فشارهای مختلف و … تیراهن را به انتخابی مناسب برای پروژه‌های ساختمانی مرتفع و سنگین و صنایع مختلف تبدیل کرده است.

انواع تیرآهن

تیرآهن به چهار دسته تیرآهن (IPE)، تیرآهن (INP)، تیرآهن (IPB)، تیرآهن لانه زنبوری (CPE) تقسیم می‌شود که هر کدام کارکردهای متفاوتی در صنایع مختلف دارند. تیرآهن‌ها در سازه‌های مختلف، ازجمله ساختمان‌ها، پل‌ها برای پشتیبانی از کف، سقف و تحمل بارهای سنگین، به‌دلیل قابلیت‌های مقاومت دربرابر خمش و تحمل بالای فشار در ایجاد سازه‌های پایدار و مقاوم نقش بسزایی دارند. همچنین از تیرآهن برای ساخت قاب‌های فلزی و استحکام سازه‌های بتنی استفاده می‌شود.

تعریف تیرآهن I و تیرآهن H

تیرآهن I همان‌طور که از نامش پیداست، به شکل I است و برای تحمل نیروهای عمودی و برشی استفاده می‌شود. تیرآهن H به شکل H طراحی شده است و مقاومت بالایی در برابر نیروهای خمشی دارد. تعریف این دو نوع تیرآهن به‌طور جداگانه به این صورت است:

تیرآهن هاش H

تیرآهن‌هاش با حرف انگلیسی H طراحی شده‌اند و یکی از انواع تیرآهن‌های پرطرفدار در بازار است و به‌دلیل استحکام بالا و وزن نسبتاً کم به طول، برای ساختمان‌های مسکونی، پل‌ها و سکوها است؛ همچنین نسبت به تیرآهن‌های معمولی بال‌های پهن‌تری دارد. ارتفاع جان تیرآهن ‌هاش معمولاً برابر با اندازه بال آن است.

تیرآهن معمولی I

تیرآهن‌ معمولی یا I بال‌های باریک‌تری دارد که به‌طور معمول دارای انتهای مخروطی برای افزایش مقاومت است. تیرآهن‌های معمولی در ساخت ستون‌ها، خرپاها و تیرهای پوشش سقف و پل‌های لانه‌زنبوری استفاده می‌شود و نسبت به تیرهای هاش سبک‌تر هستند. ارتفاع سطح مقطع تیرآهن‌های معمولی بالاتر از عرض بال آن است. به‌طورکلی، تیرآهن‌ هاش برای ساختمان‌های با دهانه‌های کوچک‌تر و تیرآهن‌های معمولی برای پروژه‌هایی با دهانه‌های بزرگ‌تر مناسب هستند.
بنابراین به‌طور کلی تیرآهن‌هاش یا H و تیرآهن‌های معمولی یا I دو نوع مقطع فولادی هستند که علی‌رغم شباهت‌ها، تفاوت‌های مهمی دارند. می‌توان تفاوت‌های این دو نوع تیرآهن را به شکل زیر برشمرد:

تفاوت تیراهن

تیرآهن H و تیرآهن I

تیرآهن H و تیرآهن I چه تفاوت‌هایی دارند؟

تفاوت اصلی تیرآهن I و تیرآهن H اندازه بال‌های آن‌ها و نسبت اندازه بال به جان است که ویژگی‌های متفاوتی برای هرکدام ایجاد می‌کند. تیرآهنH قوی‌تر از تیرآهن I است و علاوه بر تحمل بارهای مستقیم و کششی، تیرهای H هزینه کلی پروژه را در مقایسه با تیرآهن I کاهش می‌دهد. در ادامه به تفاوت‌های بین این دو نوع تیرآهن می‌پردازیم.

 • شکل و طرح؛ تیرهای I جان بلندتری دارند و ارتفاع جان از عرض بال‌ها بیشتر است. لبه‌های مخروطی به آن‌ها ظاهر حرف I را می‌دهد، اما بال‌ها و جان تیرآهن هاش به آن شکلH و مربعی می‌دهد. همچنین زاویه جان و بال در تیرآهن منحنی و در تیرآهن H قائمه است.
 • ساخت؛ تیرآهن هاش یکدست به نظر می‌رسد، اما درواقع از سه قطعه فلز ساخته شده که با لبه‌های اریب به هم متصل می‌شوند. درحالی‌که تیرهای I از یک تکه فولاد ساخته می‌شوند.
 • وزن؛ تیرآهن‌ هاش سنگین‌تر از تیرآهن I است و برای پروژه‌هایی که به فولاد سبک‌تر نیاز دارند، مناسب‌تر است. به همین نسبت قیمت تیرآهن هاش گران‌تر است.
 • جان؛ هرچه جان تیرآهن ضخیم‌تر باشد، تیرآهن قوی‌تر است. تیرآهن I معمولاً جان نازک‌تری دارد و برای تحمل بارهای سازه‌ای سبک‌تر مناسب است. در مقابل، تیرآهن H به‌دلیل جان ضخیم‌تر می‌تواند بارهای سازه‌ای سنگین‌تر را تحمل کند.
 • تفاوت در کاربرد؛ همانطور که گفتیم تیرآهنH وزن بیشتری را تحمل می‌کند و قدرت تحمل بیشتری برای بارهای عمودی دارد؛ به‌همین دلیل در ساخت‌وساز سازه‌های عظیم مانند برج‌ها و پل‌ها کاربرد دارد و بیشتر برای ایجاد ساختار و پشتیبانی برای ساختمان‌ها استفاده می‌شود؛ درحالی‌که تیرآهن I با دهانه بسیار کوتاه‌تر برای مواردی مانند کفپوش یا سقف، مناسب‌تر است.
 • هزینه؛ قیمت تیرآهن هاشH معمولاً گران‌تر از تیرآهن I است؛ اما به‌دلیل تحمل وزن‌های سنگین‌تر مقرون‌به‌صرفه‌تر است و عمر بیشتری را برای سازه تضمین می‌‎کند.

چرا باید از تیرآهن استفاده کرد؟

تیرآهن یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی در مهندسی سازه است و پشتیبانی و تعادل را برای انواع سازه‌ها را فراهم می‌کند. تیرآهن برای تحمل بار و مقاومت در برابر خمش، برش و پیچ خوردگی در بسیاری از سازه‌ها و صنایع مختلف کاربرد دارد. قیمت روز تیرآهن با‌توجه به ویژگی‌های آن همواره مورد استعلام مصرف‌کنندگان است. سایر مزیت‌هایی که بر قیمت تیرآهن امروز تأثیرگذارند عبارت‌اند از:

 • تیرآهن‌ها برای تحمل بارهای سازه‌ای و توزیع آن‌ها به تکیه‌گاه‌هایی مانند ستون‌ها یا دیوارها طراحی شده‌اند و به‌صورت افقی یا عمودی یا شیب‌دار در طبقات، پشت‌بام‌ها، پل‌ها و روگذرها استفاده می‌شوند.
 • تیرآهن در مقابل نیروهای خمشی، نیروهایی که باعث لغزش و تغییر شکل مواد می‌شوند و فشارهایی که باعث خمیده‌شدن سازه‌هایی مثل پل‌ها می‌شوند، مقاومت می‌کند.
 • تیرآهن با شبکه اتصال خاصی که دارد در مقابل انواع تنش‌ها مقاوت می‌کند.
 • برخی از انواع تیرآهن به‌دلیل زیبایی ظاهر در نمای بیرونی ساختمان به‌کار می‌روند.
 • تیرآهن‌ها در ایجاد و یکپارچگی سازه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند و ایمنی و عملکرد را تضمین می‌کنند.

چرا انواع تیرآهن تفاوت قیمت دارند؟

برای تولید تیرآهن از استانداردهای مختلفی استفاده می‌شود. تیرآهن تولیدی مطابق با هر کدام از استانداردها خواص مکانیکی و شیمیایی مخصوص به خود را دارد. در بازار آهن آلات سه نوع تیرآهن بر اساس استاندارد IPE، IPB و INP ارائه می‌شوند.

تیرآهن IPE؛ محصولی مطابق با استاندارد اروپایی

تیرآهن IPE که مخفف «I Profile European» است، براساس استاندارد اروپایی EN 10365 ساخته می‌شود. معمولا وقتی واژه تیرآهن را به‌تنهایی استفاده می‌کنند، منظور تیرآهن استاندارد اروپایی یا IPE است. تیرآهن IPE در ستون‌بندی‌های مرکب کاربرد دارد. سایزبندی این نوع مقطع فولادی براساس ارتفاع یا جان تیرآهن صورت می‌گیرد. تیرآهن IPE را معمولاً از سایز 80 تا 600 میلی‌متر تولید می‌کنند. قیمت تیرآهن IPE باتوجه‌به سایز آن متغیر است. در این گروه از تیرآهن‌ها بال‌ها یکنواخت و ضخامت قابل تغییر نیست. وزن نسبتاً سبک در کنار مقاومت خمشی بسیارعالی تیرآهن IPE موجب شده تا این محصول به پرکاربردترین مقطع فولادی در سازه‌های مختلف تبدیل شود.

انواع تبرآهن

تیرآهن IPE

تیرآهن IPB یا هاش؛ تیرآهن H شکل

بال‌های پهن و عریض به تیرآهن IPBشکل H داده است؛ به‌همین‌دلیل تیرآهن IPB در بازار تحت عنوان تیرآهن بال پهن یا هاش شناخته می‌شود. براساس وزن تیرآهن در این گروه با سه دسته هاش سبک یا HEA، هاش سنگین یا HEB و هاش فوق سنگین یا HEM روبه‌رو هستیم. هرچه وزن تیرآهن بیشتر شود، قیمت تیراهن بال پهن افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین بیشترین قیمت هاش مربوط به تیرآهن هاش فوق سنگین است.
سایز تولیدات IPB در محدوده 100 تا 1000 میلی‌متر است. گریدهای آلیاژی st44، st37 و st52 در تولید انواع تیرآهن هاش کاربرد دارند. انواع مقاطع هاش در ساخت سازه‌های مختلف به‌عنوان ستون استفاده می‌شود. تیرآهن هاش در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، فایکو و بخش وارداتی از هیوندای استیل کره جنوبی و ترکیه تأمین می‌شود و در بخش تیرآهن هاش سنگین، سهم تولیدکنندگان داخلی بسیار محدود است.

قیمت تیرآهن هاش

تیرآهن IPB

تیرآهن لانه زنبوری؛ برش‌های شش‌ضلعی در جان تیرآهن

با برش دادن جان تیرآهن IPE به‌صورت شش‌ضلعی و سپس جوشکاری آن، تیرآهن ساختاری مشابه لانه زنبور پیدا می‌کند. به این نوع تیرآهن، تیرآهن شبکه هم گفته می‌شود. ساختار تیرآهن لانه‌زنبوری به انتقال راحت کابل‌ها کمک می‌کند و سازه را در مقابل خمش مقاومت می‌کند. زنبوری کردن یا ایجاد تیرآهن CPE در کارگاه‌ها قابل انجام است؛ بنابراین قیمت تیر آهن لانه زنبوری به دستمزد این کار بستگی دارد. در صورت خرید تیرآهن از بازرگانی آیرومارت، می‌توانید فرایند برشکاری و زنبوری کردن آن را نیز به ما بسپارید.

زنبوری کردن تیراهن به دو صورت نجام می‌شود:

 • روش سرد (کوپال) که در آن با گیوتین شش‌ضلعی‌های مشخص‌ روی تیرآهن برش داده می‌شود و تیؤاهن به شکل شبکه درمی‌آید.
 • روش گرم (نوبل) که در آن با ایجاد خال جوش روی خطوط ترسیم‌شده دندانه قسمت بالا و پایین تیرآهن با افتادن روی هم به شش‌ضلعی تبدیل می‌شوند.

از مهم‌ترین مزایای تیرآهن لانه زنبوری می‌توان به مقاومت خمشی، تحمل بار و مقرون‌به‌صرفه‌بودن و قابلیت عبوردادن لوله‌های برق و تأسیسات آن اشاره کرد. به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بودن، قابلیت عبور لوله‌های تأسیساتی و برق از حفره‌های آن اشاره کرد که باعث پرکاربردبودن آن در صنایع مختلف ازجمله پل‌سازی، حمل‌ونقل و عمران می‌شود. از معایب تیرآهن لانه زنبوری می‌توان به ایمنی کمتر و کاهش خواص فولادی آن اشاره کرد.

قیمت تیرآهن زنبوری

تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن INP؛ محصولی صددرصد وارداتی

تیرآهن‌‌های تولیدشده براساس استاندارد کشورهای چین و روسیه به تیرآهن INP شناخته می‌شوند. گرچه این مقطع مشابه تیرآهن IPE به لحاظ ظاهری I شکل است، اما برخلاف آن ضخامت بال‌ها ثابت و یکنواخت نیست. در این مقطع فولادی با دور شدن از جان، ضخامت بال کاهش می‌یابد. از تفاوت‌های دیگر تیرآهن روسی با استاندارد اروپایی، می‌توان به گرد بودن بال‌ها اشاره کرد. تیرآهن INP در سایزهای 80 تا 600 میلی‌متر تولید می‌شود. هرگونه تیرآهن با این استاندارد در بازار آهن‌آلات صد در صد وارداتی است.

قیمت انواع تیراهن

تیرآهن inp

مزایای تیرآهن

معماران و مهندسان در هنگام ساخت سازه‌های فولادی گزینه‌های تیرآهن مختلفی را پیش رو دارند. هر نوع تیرآهن مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد از مزایایی را برای رفع نیاز پروژه‌های مختلف ارائه می‌دهد. مزایای تیرآهن و استفاده از آن در ساخت‌وساز عبارت‌اند از:

استحکام و دوام

تیرهای فولادی دارای استحکام بی‌نظیری هستند که یکپارچگی ساختاری ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را تضمین می‌کند. تیرآهن بارهای سنگین کششی و خمشی را تحمل می‌کند و از این جهت برای پروژه‌‌های مرتفع مانند برج‌ها و پروژه‌‌های سنگین مانند پل‌ها مناسب است.

تطبیق پذیری در طراحی

تیرآهن به معماران و مهندسان این امکان را می‌دهد طرح‌های نوآورانه را بررسی کنند و ساختارهایی با جزئیات پیچیده ایجاد کنند. چکش‌خواری و استحکام فولاد امکان ساخت سازه‌های منحصربه‌فرد و جذاب را فراهم می‌کند.

قابل بازیافت بودن

تیرآهن از مصالح ساختمانی پایدار با نرخ بازیافت بالاست. استفاده از تیرهای فولادی به شیوه‌های ساخت‌وساز سازگار با محیط زیست کمک می‌کند، اثرات زیست محیطی را کاهش می‌دهد و رویکردی پایدارتر برای ساختمان را ترویج می‌کند.

مقرون‌به‌صرفه‌بودن

طول عمر طولانی، نگهداری آسان و قابلیت بازیافت بودن تیرآهن باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خوبی در صنعت ساخت‌وساز باشد.

کاربردهای انواع تیرآهن

تطبیقپذیری بالای تیرآهن امکان طراحی‌های خلاقانه و کارآمد را فراهم می‌کند. همچنین تیرآهن ماده‌ای پایدار و قابل بازیافت است که این موضوع آن را به انتخابی مسئولانه تبدیل می‌کند. علاوه بر این، مقرون‌به‌صرفه بودن تیرهای فولادی، باتوجه‌به طول عمر طولانی و نگهداری آسان، باعث کاربرد گسترده آن‌ها در صنعت ساختمان می‌شود. در ادامه به برخی کاربردهای انواع تیرآهن اشاره می‌کنیم.

ساخت و ساز

تیرآهن‌ها نقش اساسی در ساخت‌وساز ساختمان ایفا می کنند و به‌عنوان عناصر ساختاری اولیه ایفای نقش می‌کنند که وزن کف، سقف و دیوارها را تحمل می‌کنند. تیرهای فولادی برای ایجاد سازه‌های پایدار و ایمن، از خانه‌های مسکونی گرفته تا آسمان‌خراش‌های مرتفع، ضروری هستند.

زیرساخت پل‌ها

در ساخت پل، استحکام برتر تیرآهن امکان ایجاد دهانه‌های گسترده و بادوام را فراهم می‌کند. توانایی تحمل بارهای سنگین، تیرآهن را سنگ بنای توسعه زیرساخت‌های قوی و طولانی‌مدت می‌کند.

سازه‌های صنعتی

تیرآهن ستون فقرات سازه‌های صنعتی است که ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات و سیستم‌های ذخیره‌سازی را پشتیبانی می‌کنند. تطبیق‌پذیری آن‌ به مهندسان اجازه می‌دهد تا طرح های کارآمدی برای کارخانه‌ها و انبارها طراحی کنند.

کاربرد تیرآهن

کاربرد تیرآهن در پل سازی

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

ازجمله عوامل متعدد تأثیرگذار بر قیمت تیرآهن می‌توان به سیاست‌های داخلی و خارجی، تورم، نرخ ارز، عرضه و تقاضا، قیمت نفت، تغییرات آب و هوا، اتفاقاتی مانند بلایای طبیعی یا ویروس کرونا اشاره کرد. این عوامل به‌تنهایی یا در تعامل با هم می‌توانند قیمت تیرآهن را تحت‌تأثیر قرار دهند. در نهایت، تحلیل دقیق این عوامل و آگاهی از شرایط بازار و استعلام قیمت تیراهن به روز از سایت‌های معتبر می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری درستی درباره خرید آنلاین تیرآهن هاش داشته باشن.

اینفوگرافی عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

با‌توجه‌به اهمیت قیمت تیرآهن در صنعت ساخت‌وساز، شناخت عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن بسیار مهم است. در ادامه، به بررسی عواملی می‌پردازیم که بر قیمت تیرآهن تأثیرگذارند.

 • نوسانات ارزی؛ تغییرات در نرخ ارز بر هزینه‌های وارداتی مواد اولیه تولید تیرآهن تأثیر می‌گذارد.
 • قیمت نفت؛ نفت به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در اقتصاد کشور بر قیمت مواد اولیه و محصول نهایی فلزات مؤثر است.
 • نسبت عرضه و تقاضا؛ تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار تیرآهن بر قیمت انواع تیرآهن تأثیرگذار است. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت تیرآهن کاهش می‌یابد.
 • کیفیت محصولات کارخانه‌ها؛ کیفیت محصولات خروجی کارخانه‌ها از برندهای مختلف بر قیمت تیرآهن تأثیرگذار است.
 • هزینه‌های حمل‌و‌نقل؛ مسافت بین کارخانه‌های تولیدی، مراکز تأمین و مشتریان یکی از عوامل تعیین‌‎کننده قیمت تیرآهن است.
 • نوع تقاضای صنایع مختلف؛ صنعت ساختمان و پروژه‌های زیربنایی و نوع استفاده آن‌ها بر قیمت تیرآهن مؤثر است.
 • نوسانات بورس کالا؛ بورس کالا به‌عنوان یک از نبض‌های تپنده بازار ایران یکی از عوامل کاهش و افزایش قیمت تیرآهن است.
 • نرخ تورم؛ نرخ تورم همان‌طور که می‌تواند بر تمام جنبه‌های اقتصادی کشور مؤثر باشد، بر قیمت تیرآهن هم تأثیرگذار است.

نکات قابل توجه در هنگام خرید تیرآهن

مصرف‌کنندگان و مهندسان ساختمان در اولین قدم برای خرید انواع آهن‌آلات ازجمله تیرآهن و میلگرد به کیفیت جنس فولاد توجه می‌کنند. بیلت و بلوم دو نوع شمش فولادی‌ هستند که برای تولید انواع تیرآهن مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. کیفیت این شمش‌های فولادی تأثیر بسیاری بر کیفیت نهایی محصول خواهد داشت. تهیه و تولید شمش‌های فولادی هزینه‌ بسیاری نیاز دارد؛ به‌همین‌دلیل تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت تیرآهن خواهد داشت. به‌عبارتی فاکتورهایی که قیمت تیرآهن را مشخص می‌کنند، همان مواردی‌ هستند که در هنگام خرید باید به آن‌ها توجه کرد.

 • بازار را رصد کنید و زمانی مناسب را با‌توجه‌به قیمت روز تیرآهن برای خرید مشخص کنید.
 • از یک شرکت معتبر خرید خود را انجام دهید.
 • سایز تیرآهن مورد‌نیاز را با‌توجه‌به نیاز خود انتخاب کنید. سایز تیرآهن تاثیر بسیاری بر قیمت این محصول فولادی خواهد داشت.
 • تیرآهن به‌صورت شاخه‌ای به بازار عرضه می‌شود، اما معاملات آن اغلب بر پایه وزن تیرآهن انجام می‌گیرد؛ به‌همین‌دلیل وزن هر شاخه هنگام خرید و فروش اهمیت بالایی دارد؛ چرا که هرچه وزن بار افزایش پیدا کند، بالطبع با افزایش وزن، قیمت تیرآهن نیز بیشتر می‌شود.
 • خرید تیرآهن از کارخانه، به‌صورت وزنی و کیلوگرم و در بازار به‌صورت شاخه‌‌ای است. تأمین‌کننده‌های معتبر و بزرگ آهن‌آلات تیرآهن را به هر دو صورت برای شما تأمین خواهند کرد.
کاربردهای تیرآهن

کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی

چگونگی خرید تیرآهن از بورس

یکی از راه‌های رونق گرفتن بورس کالا تسهیل خرید سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه‌های مختلف از این بازار پراهمیت در اقتصاد کشور است. خرید از بورس بعضی از کالاها مانند آهن‌آلات برای همه فعالان ساخت‌وساز امکان‌پذیر نیست و تابع شرایط خاصی است که احراز آنها مشکل است.
خرید مصالح ساختمانی ازجمله آهن، فولاد و میلگرد در حجم مشخصی صورت می‌گیرد که معمولاً از نیاز افراد و شرکت‌ها بیشتر است؛ بنابراین تهیه تیرآهن از طریق شرکت معتبری که شرایط قانونی خرید از بورس را داشته باشد، روشی قابل‌اعتماد و به‌صرفه برای خرید این محصولات است. می‌توانید برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت آهن و شرایط خرید انواع مقاطع ساختمانی از بورس به سایت آیرومارت مراجعه کنید.

جدول وزن تیرآهن

جدول وزن تیرآهن

بهترین روش خرید تیرآهن از کارخانه و خرید تیرآهن ساختمانی

در ایران کارخانه‌های بسیاری در سراسر کشور کارخانه‌‌های زیادی در زمینه تولید تیرآهن فعالیت دارند که بهترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • شرکت ذوب آهن اصفهان؛ تیرآهن‌‌های سایز 14،12، 16، 18، 20 ،22، 24، 27 و 30
 • کارخانه جهان فولاد غرب (کرمانشاه)؛ تیرآهن، نبشی و ناودانی با ظرفیت 300 هزار تن در
 • تیرآهن پروفیل صنعت ماهان؛ تیرآهن، انواع لوله، پروفیل و نبشی
 • تیرآهن ظفر بناب؛ میلگرد، تیرآهن در دو نوع IPE و INP و در سایزهای 12 تا 27
 • شرکت فولاد خوزستان؛ تیرآهن 14 و 16 اهواز و محصولات مشابه
 • کارخانه آریان فولاد؛ میلگرد، نبشی و ناودانی، تیرآهن با استاندارد DIN 1025-5
 • کارخانه کوثر اهواز؛ بال‌نیم‌ پهن موازی، بال‌نیم‌ پهن موازی نیمه‌‌سبک، بال‌ موازی (IPE) با اندازه‌ بال ۱۲۰ و ۱۴۰ میلی‌‌متری و جان ۱۲ متری، بال‌ باریک شیب‌‌دار (INP) با اندازه‌ بال ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌متری و جان ۶، ۹ و ۱۲ متری
 • فایکو، انواع مقاطع فولادی مختلف بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی ازجمله تیرآهن در انواع INP و IPE و در سایزهای 14، 16 و 20

قیمت تیرآهن امروز در کدام کارخانه ارزان تر است؟

باتوجه‌به توضیحات بالا می‌توان گفت بسته به مسافت پروژه از مرکز تأمین آهن یا کارخانه قیمت تیرآهن می‌تواند برای هر مصرف‌کننده آهن‌آلات مختلف مثل انواع ورق متغیر باشد. اغلب تولیدکنندگان تیرآهن در مرکز و غرب کشور مستقر شده‌اند؛ ازجمله کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجتمع پروفیل صنعت ماهان و… با استعلام قیمت روز تیرآهن و دریافت مشاوره دقیق از کارشناسان آیرومارت می‌توانید بهترین قیمت روز تیرآهن را دریافت کنید و باتوجه به مکان و ویژگی‌های پروزه بهترین انتخاب را داشته باشید.

تولیدکنندگان تیرآهن

کارخانه های تولیدی تیرآهن

قیمت تیرآهن را چگونه آنلاین استعلام کنیم؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد فعال در صنعت ساخت‌وساز اطلاع از قیمت روز آهن‌آلات ازجمله قیمت تیرآهن است. همان‌طور که گفتیم قیمت تیرآهن تحت‌تأثیر عوامل مختلفی همواره درحال تغییر است. اطلاع از قیمت واقعی تیرآهن قبل از اقدام برای ساخت‌وساز و در حین اجرای پروژه می‌تواند به برنامه‌‎ریزی بهتر و پیشبرد درست آن کمک کند.

برای اطلاع دقیق از قیمت روز تیرآهن باید به منابع معتبر مراجعه کرد. همچنین اطلاع از قیمت تیرآهن و امکان دریافت مشاوره و خرید در زمانی که به آهن آلات نیاز است، یکی از عوامل سرعت بخشیدن به کار ساخت‌وساز است. آیرومارت با بهره‌گیری از توان و دانش کارشناسان متخصص همواره توانسته‌است بهترین و به‌روزترین قیمت تیرآهن را ارائه کند. همچنین در کنار پاسخگویی به مصرف‌کنندگان برای استعلام قیمت تیرآهن از لحظه تصمیم‌گیری برای خرید آهن آلات تا تحویل و خدمات پس از فروش مانند برشکاری و خمکاری در خدمت شماست.

نمودار قیمت تیرآهن در اردیبهشت 1403

نمودارهای قیمت آهن تغییرات قیمت آهن را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند. اطلاعات این نمودار از این جهت مهم است که می‌توان به‌روزترین قیمت آهن را نسبت به یک بازه زمانی در گذشته مقایسه و تحلیل کرد. همچنین بررسی میزان نوسان در قیمت به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند بهترین زمان خرید را حدس بزنند. علاوه‌براین نمودار قیمت تیرآهن کمک می‌کند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زمان‌های مختلف پروژه انجام شود. در جدول زیر می‌توانید نوسانات قیمت تیرآهن را در اردیبهشت 1403 ببینید.

نمودار قیمت تیرآهن

نمودار قیمت تیرآهن در اردیبهشت 1403

استعلام قیمت تیرآهن و خرید آنلاین تیرآهن از آیرومات

تیرآهن‌ها صرفاً اجزای ساختمانی نیستند، بلکه ستون فقرات درخشندگی معماری و قابلیت اطمینان سازه هستند. درک انواع مختلف تیرآهن مزایا و کاربردهای آن‌ها، به متخصصان کمک می‌کند تصمیم‌های آگاهانه‌ای بگیرند. برای خرید محصولات فولادی مانند خرید تیرآهن باید نکات مهمی را مدنظر قرار داد. با‌توجه‌به تخصصی‌بودن بازار آهن‌آلات پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید تیرآهن و سایر برندهای این محصول از دانش کارشناسان آیرومارت بهره‌مند شوید. همکاران ما می‌توانند متناسب با نیاز شما، بهترین تیرآهن را به شما پیشنهاد کنند و در فرایند خرید همراه شما باشند.

پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، یکی از مراکز معتبر کشور در زمینه فروش آهن‌آلات است. این شرکت با بیش از سه دهه تجربه و حضور کارشناسان مجرب، در زمینه بازار آهن بهترین اطلاعات و مشاوره را به شما ارائه می‌دهد. آیرومارت با امکاناتی مانند انباری به مساحت 10 هزار متر در شورآباد تهران، آماده است تا در زمینه استعلام قیمت انواع مقاطع فولادی از جمله قیمت لوله در کنار شما باشد. همچنین می‌تواند در سریع‌ترین زمان، مقاطع فولادی از برندهای مختلف را برای خریداران ارسال کند. همچنین این مجموعه برای کسانی که علاقه‌مند به خرید از تالار فرعی بورس هستند، در این زمینه مشاوره و بهترین پیشنهادها، خدماتی ازجمله باربری، انبارداری مدرن و خمکاری و برش‌کاری مقاطع فولادی را ارائه می‌کند.
می‌توانید برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت آهن‌آلات و شرایط خرید انواع مقاطع ساختمانی به سایت آیرومارت به آدرس iromart.com مراجعه کنید یا با شماره 02145306 تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
3/5 - (2 امتیاز)

 1. تولیدکننده سقف کاذب
  شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۱۴:۴۳
  سلام تشکر از وبسایت بسیتر خوب و کاربردیتون عالی بود
  1. آیرومارت
   شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۱۲:۰۵
   سلام ممنون از حسن توجه شما
 2. مرتضی شیاسی
  آذر ۲۲, ۱۴۰۱ ۱۳:۴۹
  قیمتاتون به روز هست؟ روزانه چه ساعتی قیمتای سایتتون آپدیت میشه؟
  1. آیرومارت
   آذر ۲۳, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۵
   سلام. وقت شما بخیر. بله. تمامی قیمت‌ها به روز هستند. قیمت کالاها روزانه در حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح آپدیت میشه.
 3. شروین شیرازی
  بهمن ۹, ۱۴۰۱ ۱۴:۳۱
  قیمت تیرآهن ۱۶ اصفهان به روز رسانی شده؟ با دلار امروز اینقدره؟
  1. آیرومارت
   بهمن ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۵:۴۷
   سلام. بله.تمام قیمت‌ها از جمله قیمت تیرآهن ۲۰ به روزرسانی شده در اختیار شما قرار می‌گیره.
 4. کیان
  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳ ۱۹:۳۹
  سلام امکان گرفتن مشاوره در خصوص اینکه کدوم میلگرد برامون کاربرد داره هم وجود داره؟؟؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۲۷
   سلام وقت شما بخیر بله برای مشاوره میتونید از ساعت ۸:۴۵ تا ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه با شماره ۰۲۱۴۵۳۰۶ با کارشناس مربوطه تماس بگیرید.
  2. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳ ۱۴:۵۷
   سلام وقت بخیر بله برای مشاوره میتونید از ساعت ۸:۴۰ دقیقه تا ۱۶:۴۰ دقیقه با کارشناس مربوطه به شماره ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید.
 5. فرهادی
  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳ ۲۲:۳۴
  روز بخیر میخواستم تیرآهن اصفهان سفارش بدم اگه میشه نحوه ی سفارشتون رو بگید چقدر تیرآهن میشه سفارش داد
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۴۵
   سلام روز شما هم بخیر اگر از کارخانه سفارش بدید حداقل سفارش یک ظرفیت هست که حدود ۲۲ تن میشه و اگر از انبار سفارش بدید هر تناژی رو میتونید سفارش بدید و پیشنهاد ما به شما این هست که اگر تناژ کم سفارش دارید از انبار سفارش بدید که به صرفه تر باشه براتون نحوه سفارش میتونید تماس بگیرید با شرکت کارشناس مربوطه برای شما ثبت سفارش میکنن یا از طریق خود سایت سفارشتون رو ثبت کنید.
 6. هادیان فر
  اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳ ۱۵:۱۱
  امتیاز بزرگ سایت شما نسبت به خیلی جاهای دیگه اینه که در لیست قیمتهای اعلامیتون از بروزترین قیمتهای لحظه ای استفاده میکنین و این چارچوب خوبی رو از اطلاع از آخرین قیمتها بهمون میده … بسیار سایت خوبی دارین تشکر از مجموعه پرتلاشتون.
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
   سلام وقت شما بخیر ممنون از دیدگاه سبز شما.
 7. محمود خدری
  اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳ ۰۲:۰۹
  سلام خدمت شما خواستم بدونم آیا برای همه ی شهرها حتی شهرهای کوچیک هم ارسال دارید ؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۴۶
   سلام وقت شما بخیر بله محدودیت ارسال نداریم
1 لانه زنبوری کردن تیرآهن چه مزیت‌هایی دارد؟

تیرآهن CPE در مقایسه با تیرآهن معمولی، ممان اینرسی و مقاومت خمشی بیشتری دارد. علاوه‌بر آن شبکه کردن منجر به افزایش سایز تیرآهن می‌شود. در حقیقت استفاده از تیرآهن لانه زنبوری به کاهش وزن ساختمان و مصرف تیرآهن کمک می‌کند. برای مثال زنبوری کردن تیرآهن 16 منجر به تولید تیرآهن 24 می‌شود.

2 تیرآهن معمولی در چه سایزهایی تولید می‌شود؟

تیرآهن معمولی یا IPE از سایز 8 تا 60 سانتی‌متر تولید می‌شود.

3 حداقل خرید تیرآهن از کارخانه ذوب آهن به چه مقدار است؟

تیرآهن ذوب آهن در بسته‌های 5 تنی عرضه شده و حداقل خرید از کارخانه 4 بسته یعنی 20 تن می‌باشد.

4 در هر بسته چند شاخه تیرآهن وجود دارد؟

در هر بسته تیرآهن ۱۲، 44 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 14، 36 شاخه تیرآهن، در هر بسته تیرآهن 16، 30 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 18، 24 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 20، 18 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 22، 16 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 24 ، 14 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 27، 12 شاخه تیرآهن است.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.