قیمت لوله اسپیرال

قیمت روز لوله اسپیرال

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 16 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 16 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 16 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 18 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 18 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 18 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 20 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 20 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 20 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 22 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 22 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 22 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 24 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 24 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 24 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 26 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 26 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 26 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 26 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 28 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 28 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 28 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 28 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 30 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 30 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 30 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 30 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 30 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله اسپیرال 32 10 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 12 قیمت روز لوله اسپیرال 32 12 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 14 قیمت روز لوله اسپیرال 32 14 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 32 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 32 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 32 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 34 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 34 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 34 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 34 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 36 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 36 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 38 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 38 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 38 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 38 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 40 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 40 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 40 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 40 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 42 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 42 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 44 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 44 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 44 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 44 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 46 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 46 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 46 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 46 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 16 قیمت روز لوله اسپیرال 48 16 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 18 قیمت روز لوله اسپیرال 48 18 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50000 55000
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 16 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 7 قیمت روز لوله اسپیرال 16 7 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 16 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 16 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 18 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 18 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 20 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 20 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 22 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 22 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 24 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 24 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 26 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 26 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله اسپیرال 28 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله اسپیرال 28 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 34 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 34 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 36 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 38 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 38 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 40 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 40 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 42 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 42 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 44 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 44 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 46 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 46 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 48 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 48 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 50 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 50 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 50 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 50 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 50 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 50 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 52 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 52 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 52 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 52 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 52 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 52 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 54 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 54 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 54 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 54 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 54 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 54 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 56 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 56 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 56 اینچ ضخامت 32 قیمت روز لوله اسپیرال 56 32 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 58 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 58 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 58 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 58 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 60 اینچ ضخامت 20 قیمت روز لوله اسپیرال 60 20 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 60 اینچ ضخامت 25 قیمت روز لوله اسپیرال 60 25 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله اسپیرال 60 اینچ ضخامت 30 قیمت روز لوله اسپیرال 60 30 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله اسپیرال؛ یکی از انواع لوله‌های درزدار پرکاربرد در صنعت

لوله اسپیرال، از شکل‌دهی ورق‌های فولادی به‌صورت مارپیچ و در نهایت جوشکاری لبه‌های آن‌ها به یکدیگر تولید می‌شود. در تولید لوله اسپیرال، انواع ورق‌های فولادی عریض با ضخامت بالا مورداستفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین قیمت روز ورق در بازار، از عوامل تعیین‌کننده قیمت لوله اسپیرال فولادی است.

البته در‌صورتی‌که شما قصد خرید لوله اسپیرال گالوانیزه را داشته باشید، عوامل متعددی هم‌چون قیمت لوله گالوانیزه و فلز روی نیز در قیمت نهایی این محصول تاثیرگذار خواهند بود.

مشخصات فنی لوله اسپیرال؛ بررسی سایز و ضخامت

تنوع سایز و ضخامت لوله اسپیرال بسیار بالا است. این نوع لوله درزدار فولادی توسط کارخانجات مختلف از سایز 8 تا 120 اینچ تولید می‌شود.

لوله اسپیرال فولادی در ضخامت‌های 6 تا 32 میلی‌متر در بازار موجود است. هم‌چنین این لوله‌ها، عموما در طول‌های 6 یا 12 متر در بازار به فروش می‌رسند.

البته می‌توان لوله‌های اسپیرال گالوانیزه را متناسب با درخواست مشتری به‌صورت سفارشی برش داده و در سایزهای غیر‌متعارف نیز عرضه کرد. البته ناگفته نماند که در کشور ما، اغلب از لوله‌های ۲۰ اینچ و بالاتر با طول ۱۲ متر استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که وزن لوله اسپیرال براساس سایز آن متغیر است؛ بنابراین وزن این لوله نیز در قیمت نهایی محصول تاثیرگذار خواهد بود. از این رو خرید لوله‌های با سایز بالا به‌صورت شاخه‌ای بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

آشنایی با کاربرد لوله اسپیرال فولادی در صنایع گوناگون

خرید لوله اسپیرال و به‌کارگیری آن در صنایع مختلفی چون صنعت انتقال مایعات، گازها و جامدات مرسوم است. به‌طور‌کلی، کاربردهای این لوله صنعتی عبارت‌اند از:

‌ انتقال آب و آبرسانی به ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنایع و همچنین دفع فاضلاب این ساختمان‌ها

 • خطوط انتقال نفت و مواد شیمیایی در فشار و دمای معمول
 • نیروگاه‌ها و انتقال حرارت
 • ذخیره، تأمین و تهویه هوا در محیط‌های بسته
 • کمک به دفع گاز مونوکسید کربن، آلودگی ناشی از غبار و تصفیه هوای آلوده صنایع
 • خطوط لوله گاز و انتقال مایعات در فشار و دمای بالا
 • ساخت‌وساز ریل‌ها، داربست‌ها و سازه‌های فلزی عابر پیاده
 • قابلیت استفاده در خطوط انتقال مواد بالک و جامد

خواص مطلوب مکانیکی و مقاومت به خوردگی بالای لوله اسپیرال باعث شده است تا از آن در صنایع مختلفی استفاده شود.

بررسی ویژگی‌های لوله اسپیرال گالوانیزه

لوله درزدار اسپیرال در مقایسه با لوله درز جوش مستقیم، ویژگی‌ها و مزایایی بسیاری دارد. این ویژگی‌ها سبب کاربردهای گسترده‌ این نوع لوله فولادی در صنایع گوناگون شده‌اند. از ویژگی‌های متعدد لوله اسپیرال گالوانیزه فولادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت تولید با طول نامحدود
 • امکان تولید در قطر‌های بالا تا 120 اینچ
 • مقاومت و استحکام مکانیکی بالا
 • استحکام بالا در برابر ترک و شکست
 • کاهش استفاده از فلنج‌ها
 • تصفیه راحت هوا
 • نشت هوای پایین
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • هزینه‌های کمتر تولید نسبت به لوله درزدار

قیمت انواع لوله اسپیرال، هم‌چون قیمت لوله صنعتی در بازار، با‌توجه‌به این ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصول تعیین می‌شود. به‌همین دلیل در هنگام خرید به تک تک مشخصات و ویژگی‌های محصول توجه داشته باشید.

استعلام قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه؛ مشاهده قیمت روز لوله در آیرومارت

لوله اسپیرال با‌توجه‌به روش تولیدی که دارد، از قیمت مناسبی برخوردار است. با این حال قیمت لوله اسپیرال اصفهان، تحت تاثیر عوامل مختلف نوساناتی را تجربه می‌کند. این عوامل تاثیرگذار در قیمت لوله اسپیرال فولادی عبارت‌اند از:

 • قیمت دلار
 • تحریم‌های خارجی
 • سیاست‌های داخلی
 • نوسانات قیمت مواد اولیه
 • عرضه و تقاضا

باتوجه‌به موارد فوق، حتماً پیش از خرید، قیمت روز لوله‌ اسپیرال فولادی را استعلام بگیرید. توجه داشته باشید، قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه با لوله اسپیرال معمولی کمی متفاوت است؛ بنابراین هنگام خرید به نوع لوله نیز دقت کنید.

نمایندگی فروش لوله اسپیرال؛ آشنایی با کارخانجات مطرح تولید‌کننده لوله

در کشور ما، برندهای مختلفی در زمینه تولید لوله اسپیرال فولادی در سایزهای مختلف فعالیت دارند. کارخانه لوله‌سازی اهواز، کارخانه ایران اسپیرال، کارخانه کالوپ و لوله کانال اسپیرال اصفهان از جمله بزرگ‌ترین برندهای تولید لوله اسپیرال هستند.

لوله اسپیرال صفا نیز یکی دیگر از محبوب‌ترین برندها بین مشتریان به شمار می‌آید. بین همه برند‌های تولید‌کننده این محصول، کانال اسپیرال اصفهان از محبوبیت بسیار بالایی در بین مصرف‌کنندگان برخوردار است.

آیرومارت؛ همراه شما در خرید لوله اسپیرال با بهترین کیفیت و قیمت

انتخاب یک شرکت بازرگانی معتبر برای خرید انواع لوله هم‌چون خرید لوله داربست، اسپیرال، مانیسمان و سایر لوله‌ها نکته قابل‌توجهی هنگام خرید است.

یک شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن، محصولات خود را با سرتیفیکیت معتبر و به قیمت روز به فروش می‌رساند. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، در حوزه فروش لوله اسپیرال و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد. شما می‌توانید مقاطع فولادی برترین تولیدکنندگان ایران را در این وبسایت مشاهده کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

لوله اسپیرال پلی اتیلن نیز نوع دیگری از لوله اسپیرال است که در صنایع مختلف از آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید قیمت لوله اسپیرال پلی اتیلن را نیز به‌صورت روزانه از نمایندگی فروش لوله اسپیرال آیرومارت استعلام بگیرید. برای استعلام کافیست با شماره 02145306 تماس گرفته و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

 1. سامان باقری
  آذر ۱۹, ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸
  سلام لوله اسپیرال دست دوم هم دارین؟
  1. آیرومارت
   آذر ۲۰, ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰
   سلام. باید سایز و حجم مورد نیاز خودتون رو بفرمایید تا بهتون اطلاع بدیم.
1 تفاوت لوله اسپیرال با لوله درز مستقیم چیست؟

گرچه هر دو لوله دارای درز جوش‌اند، ولی لوله اسپیرال به صورت مارپیچی و لوله درز مستقیم به صورت خط افقی است. کوچکترین سایز لوله اسپیرال موجود در بازار از حداقل سایز لوله درز مستقیم بسیار بیشتر است.

2 لوله اسپیرال چگونه تولید می‌شود؟

برای تولید لوله اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ خم شده و لبه ورق با استفاده از روش جوشکاری زیر پودری یا SAW محکم می‌شود.

3 پارامترهای مهم در خرید لوله اسپیرال چیست؟

برای ثبت سفارش لوله اسپیرال باید به ضخامت، برند و سایز توجه کنید. ضخامت و سایز به نوع کاربرد بستگی دارد و برند بر روی کیفیت کالا تاثیر می‌گذارد.

4 آیا امکان تهیه لوله اسپیرال از هر کارخانه در ایران ممکن است؟

آیرومارت با در اختیار داشتن انبارهای امانی در شهرهای مختلف، ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان لوله اسپیرال و دارابودن سیستم حمل و نقل به‌روز، قابلیت تامین سفارش مشتریان در سراسر ایران را دارد.

5 لوله اسپیرال در چه سایزهایی به فروش می‌رسد؟

حداقل سایز لوله اسپیرال موجود در بازار، 8 اینچ و حداکثر آن 120 اینچ است.

6 امکان خرید لوله اسپیرال به‌صورت سفارشی و در طول دلخواه وجود دارد؟

لوله اسپیرال در طول‌های 6 و 12 متر در بازار عرضه می‌شود؛ چنانچه شما قصد خرید لوله اسپیرال گالوانیزه به‌صورت سفارشی را نیز دارید، از سایت آیرومارت می‌توانید محصول موردنظرتان را تهیه کنید.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.