قیمت لوله صنعتی

قیمت روز لوله صنعتی

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله درز مستقیم 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 1 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 1 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 2 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 2 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 3 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 3 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 3/4 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45000 49500
لوله درز مستقیم 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 2 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 3 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 3/4 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 5 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 6 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 6 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله صنعتی 1 اینچ 3 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 45700 50270
لوله درز مستقیم 10 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 10 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 48200 53020
لوله درز مستقیم 12 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 12 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 48200 53020
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 48200 53020
لوله درز مستقیم 6 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 6 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 48200 53020
لوله درز مستقیم5 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 5 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 48200 53020
لوله درز مستقیم 10 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 10 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 10 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 10 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 12 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 12 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 12 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 12 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 14 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 14 اینچ 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 8 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 8 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 8 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 8 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 5 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 6 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم6 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 6 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله سیاه سایز 14 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 14 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 49200 54120
لوله درز مستقیم 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله صنعتی 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 12 اینچ ضخامت 5.5 قیمت روز لوله صنعتی 12 اینچ 5.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 14 اینچ ضخامت 7 قیمت روز لوله صنعتی 14 اینچ 7 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 16 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 16 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 16 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 16 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 18 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله صنعتی 18 اینچ 4 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 18 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 18 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 18اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 18 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 20 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله صنعتی 20 اینچ 5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 20 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله صنعتی 20 اینچ 6 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 20 اینچ ضخامت 7 قیمت روز لوله صنعتی 20 اینچ 7 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت 3.5 قیمت روز لوله صنعتی 4 اینچ 3.5 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم12 اینچ ضخامت 7 قیمت روز لوله صنعتی 12 اینچ 7 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله درز مستقیم8 اینچ ضخامت 4.8 قیمت روز لوله صنعتی 8 اینچ 4.8 میلیمتر كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله صنعتی چیست؟ یک مقطع فولادی مقاوم

لوله صنعتی، همان لوله فلزی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. جنس فلز به‌کاررفته در ساخت این لوله‌ به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر استحکام و مقاومت فوق‌العاده، قابلیت تحمل شرایط محیطی مثل حرارت زیاد را هم داشته باشد. باتوجه‌به گستردگی کاربردها، لوله صنعتی معمولاً با استفاده از آلیاژهای فولادی تولید می‌شود.

در بررسی قیمت انواع لوله می‌توان گفت مقاطع صنعتی کم‌وبیش به سایر مدل‌ها مثل لوله گالوانیزه و لوله آب شباهت دارند. هدف از کاربرد لوله‌های صنعتی، انتقال سیالات یا ساخت‌وساز است. برای استفاده بهینه از لوله صنعتی، این مقاطع فلزی را در سایز‌های مختلفی تولید می‌کنند. قیمت لوله فلزی سبک براساس میزان تقاضا در هر زمینه‌ای ممکن است متفاوت باشد. در ادامه، با انواع لوله صنعتی بیشتر آشنا خواهید شد.

راهنمای خرید لوله صنعتی؛ انتخاب نوع مناسب مقطع باتوجه‌به چند نکته

اگر هدف شما از خرید لوله صنعتی مشخص باشد، فرایند تهیه و دریافت کالا سریع‌تر انجام می‌شود. برای مثال، اگر برای انتقال گاز در یک مجموعه پتروشیمی قصد تهیه آهن‌آلات را دارید، کارشناسان آیرومارت قیمت لوله گاز صنعتی و قیمت لوله گاز خانگی را به اطلاعتان می‌رسانند. در قدم اول باید به طور دقیق به فروشنده اعلام کنید که لوله صنعتی را برای چه نوع مصرف و در کدام صنعت نیاز دارید.

درست مثل تنوع قیمت لوله آب در مصارف مختلف، قیمت لوله صنعتی سبک نیز برای هر نوع مصرف متفاوت است. استحکام نیز یک نکته فوق‌العاده مهم در انتخاب این مقاطع فولادی استوانه‌ای محسوب می‌شود. همچنین، وزن لوله صنعتی را نیز نباید فراموش کرد. ضخامت دیواره، قطر داخلی و خارجی یا همان ابعاد لوله بر وزن نیز موارد مهم دیگر به شمار می‌روند که خریدار باید قبل از خرید به آن‌ها توجه کند.

در نهایت قیمت لوله فلزی سبک نیز اهمیت دارد. با انتخاب درست و دقیق لوله، علاوه‌بر ساخت سازه‌های مستحکم و کاربردی، هزینه‌هایی مثل قیمت لوله صنعتی سبک را کنترل خواهید کرد. با تغییر فیلترهای موجود در لیست جدیدترین قیمت لوله صنعتی در این صفحه، تأثیر تغییر ابعاد بر قیمت‌ لوله صنعتی سبک را مشاهده کنید.

انواع لوله صنعتی؛ تفاوت به‌خاطر ضخامت و وزن

لوله صنعتی انواع مختلفی دارد که تفاوت آن‌ها به وزن و ضخامت دیواره محصول مربوط می‌شود. درست مثل تفاوتی که قطر مقطع در قیمت لوله گاز ایجاد می‌کند، قیمت لوله صنعتی سبک در مدل‌های مختلف نیز تحت‌تأثیر تغییر ضخامت است. در بخش زیر با انواع لوله صنعتی آشنا می‌شوید.

۱- لوله صنعتی سبک؛ پرکاربرد در صنایع نفت و گاز

در برخی از کاربردهای لوله صنعتی سبک در صنعت، انتخاب وزن و ابعاد محصول محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اغلب از لوله‌هایی با ابعاد و ضخامت پایین استفاده می‌شود. محصولات مخصوص صنایع ذکرشده، لوله صنعتی سبک نام دارند. قیمت لوله صنعتی سبک در بازارهای مختلف یکسان نیست.

۲- لوله صنعتی گوشتدار؛ مناسب برای حوزه ماشین‌سازی

ضخامت لوله صنعتی گوشتدار در مقایسه با لوله صنعتی سبک بیشتر است. ضخامت زیاد لوله گوشتدار صنعتی، علاوه‌بر وزن، روی کاربرد این محصولات نیز تأثیر می‌گذارد. در مصارف صنعتی خاص و یا ماشین‌سازی از لوله صنعتی گوشتدار استفاده می‌شود؛ باتوجه‌به این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که قیمت لوله صنعتی گوشتدار از قیمت لوله صنعتی سبک بیشتر است. برای استعلام قیمت لوله صنعتی گوشتدار، هم به ضخامت و هم به جنس آلیاژ توجه می‌شود. قیمت لوله اسپیرال نیز باتوجه‌به همین موارد در بازار تعیین می‌شود.

۳- لوله سیاه صنعتی؛ مقاطع فلزی پرکاربرد در صنایع مختلف

به مقاطع فولادی درزدار ساخته‌شده با جوشکاری ورق مشکی رنگ، لوله سیاه صنعتی می‌گویند. ماشین‌سازی، سازه‌های داربستی و انتقال سیالات از کاربردهای این نوع لوله فولادی هستند. ماده اولیه تأثیر مستقیم روی هزینه ساخت مقاطع دارد. به همین خاطر، قیمت لوله سیاه و قیمت لوله صنعتی درزدار به قیمت ورق سیاه وابسته است. تأثیر هزینه‌های خط تولید و ماده اولیه در قیمت لوله صنعتی سبک نیز دیده می‌شود.

وابستگی قیمت لوله صنعتی سبک به فاکتورهای مختلف

ابعاد، تأثیر مستقیمی بر وزن لوله صنعتی می‌گذارد. تفاوت ابعاد و وزن به معنای استفاده از مواد اولیه به میزان مختلف است. در نتیجه، قیمت لوله صنعتی به قیمت مواد اولیه وابسته است. هرچه ابعاد بزرگ‌تر شوند، بهای لوله صنعتی سبک نیز بیشتر می‌شود.

نرخ دلار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر روی قیمت لوله صنعتی اصفهان است. تأثیر تغییرات ارزش دلار را در موارد دیگر مثل قیمت لوله گالوانیزه نیز می‌توان مشاهده کرد. حتی تحریم‌ها نیز روی مخارج تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارند. عرضه و تقاضا نیز یک فاکتور داخلی مؤثر روی قیمت لوله سبک صنعتی و انواع لوله چون قیمت لوله مانیسمان است.

بهره‌مندی از مزایای بی‌شمار با استعلام قیمت لوله صنعتی سبک و خرید آن از آیرومارت

استعلام قیمت لوله فلزی سبک و خرید آن از آیرومارت به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. شما می‌توانید به‌صورت حضوری، تلفنی و آنلاین قیمت لوله صنعتی سبک را از آیرومارت استعلام گرفته و نسبت به خرید آن اقدام کنید.

خریداران از سراسر ایران قادر به ثبت سفارش بر اساس آخرین قیمت لوله صنعتی سبک هستند. بار نیز در مقصد تعیین‌شده خریدار، تحویل داده می‌شود. مجموعه آیرومارت خدمات برشکاری و خمکاری محصولات را نیز انجام می‌دهد. برای راهنمایی و مشاوره رایگان، با شماره‌تلفن 02145306 تماس بگیرید و یا از چت آنلاین سایت استفاده کنید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

1 برای دریافت لیست قیمت انواع لوله صنعتی به کجا باید مراجعه کرد؟

آیرومارت با ارائه جدول قیمت لوله صنعتی در سایت و کانال تلگرامی، مشتریان را در جربان جدیدترین قیمت‌های بازار قرار می‌دهد.

2 پس از خرید لوله درزدار صنعتی، در کدام کارگاه می‌توان لوله‌ها را خمکاری کرد؟

مجموعه آیرومارت علاوه بر تامین انواع لوله صنعتی، خدمات مورد نیاز اعم از خمکاری و برشکاری را برای مشتریان انجام می‌دهد.

3 قیمت لوله صنعتی گوشتدار امروز با لوله صنعتی سبک چه تفاوتی دارد؟

ابعاد، وزن و کارخانه تولید کننده بر تفاوت قیمت انواع لوله صنعتی تاثیر می‌گذارد.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.