قیمت ورق استیل 316

قیمت روز ورق استیل 316

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش حالت سطحی ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000 1.5 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 125۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1250 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1250 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500 4 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳16 ضخامت 5 ابعاد ۱500×6000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 270909 298000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1250 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 272727 300000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت ۰٫8 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000 0.8 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق استیل 316 چیست؟ بررسی مشخصات استیل 316

ورق استیل 316 که با نام استیل صنعتی و استیل نگیر نیز معروف است، از جمله مقاطع فولادی پرکاربرد به شمار می‌رود که در رتبه دوم خرید و کاربرد (پس از استیل 304) قرار دارد. آیرومارت یکی از تامین کنندگانی است که قیمت ورق استیل را بسیار منصفانه تعیین می کند. این نوع ورق در برابر خوردگی و زنگ زدن مقاوم است. اصطلاح نگیر به دلیل پایین بودن خاصیت مغناطیسی این فولاد به آن اطلاق می‌شود.

این ورق فولادی، خواص فیزیکی و مکانیکی مشابه با ورق استیل 304 دارد. فرق ورق استیل 304 و ورق 316 در درصد مولیبدن است.
اگرچه ترکیب شیمیایی این دو گرید استیل، مشابه هم است، در استیل زنگ نزن 316، در حدود 2 تا 3 درصد مولیبدن وجود دارد که به بهبود خواص آن کمک می‌کند. به‌طوری‌که نسبت به ورق 304، مقاومت به حرارت و مقاومت به خوردگی بالاتری دارد. به طور کلی، قیمت ورق استیل ۳۱۶ از قیمت ورق استیل 304 نیز بیشتر است.

خواص مطلوب ورق استیل 316 موجب شده تا اولین انتخاب در صنایع شیمیایی به حساب آید.

خواص ورق استیل 316

مقاومت به خوردگی بالا، بهترین ویژگی این نوع ورق فولادی است. ورق استیل نگیر 316 در محیط‌های کلریدی مقاومت بسیار بالایی دارد و خورده نمی‌شود. این ویژگی در مقایسه با ورق 304 بهبود یافته است. این ویژگی خود بر قیمت ورق استیل 316 اثر می‌گذارد.

مقاومت به اسید سولفوریک، اسید استیک، اسید فرمیک و اسید هیدروکلریک نیز یکی دیگر از ویژگی‌های این ورق است. اگرچه استیل 316 به استیل دریایی معروف است و مقاومت خوبی در این محیط نشان می‌دهد اما در محیط دریا و دمای بالا، دچار خوردگی حفره‌ای می‌شود.

مقاومت به حرارت، خاصیت دیگر این نوع ورق استیل است. این نوع ورق اگر در دمای 925 درجه قرار گیرد و در آن دما حفظ شود، دچار زنگ زدگی نمی‌شود. همچنین اگر به صورت مداوم تا دمای 870 درجه سانتی‌گراد حرارت ببیند، خوردگی در آن مشاهده نمی‌گردد.

به‌طورکلی، ورق استیل 316 یکی از ورق‌های زیردسته استیل نسوز نیز به شمار می‌رود. البته استفاده از آن در آب و در محدوده دمایی 425 تا 860 درجه توصیه نمی‌شود. در این شرایط، ورق استیل L316 گزینه مناسب‌تری است.

جوش‌پذیری مناسب این ورق استیل به دو روش نفوذی و مقاومتی مطلوب است. البته ضخامت ورق نیز اهمیت دارد. در صورتی که ضخامت مقاطع بالا باشد، باید پس از جوشکاری آنیل شود تا مقاومت به خوردگی مطلوبی داشته باشد. برای ورق‌های با ضخامت کم، فرایند آنیل لازم نیست.

هر دو گرید ورق استیل 316، قابلیت فرم‌دهی و شکل‌پذیری مطلوبی دارند چرا که انعطاف‌پذیرند.

با وجود این خواص مطلوب، به ندرت ورق استیل 316 را با عملیات حرارتی سخت می‌کنند. بدین منظور باید این استیل تا دمای 1150 درجه سانتیگراد تحت حرارت قرار گیرد و سپس به سرعت خنک شود.

کاربردهای ورق استنلس استیل 316

ورق استلنس استیل 316، به طور معمول در حوزه‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • تجهیزات صنایع غذایی با محیط کلریدی
 • تجهیزات آزمایشگاهی
 • در ساخت تجهیزات پزشکی
 • ساخت مخازن
 • تجهیزات پتروشیمی و شیمیایی
 • مبدل‌های حرارتی

در کنار خرید ورق استیل 316 می‌توانید قیمت انواع ورق استیل مثل قیمت ورق استیل 310 و قیمت ورق استیل 321 را در سایت آیرومارت مشاهده کنید.

تفاوت ورق استیل 316 و L316

کربن موجود در استیل 316L کمتر از گرید 316 است که موجب شده خواص متفاوتی با یکدیگر داشته باشند. به عنوان مثال، گرید 316 در مقابل فرسودگی جوشکاری مقاوم‌تر است و گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای جوشکاری محسوب می‌شود.

در حالی که ورق استیل 316L خواص مطلوب‌تری برای کاربردهای دما بالا و خوردگی در دمای بالا دارد.

برندهای تولیدکننده ورق استیل 316

متاسفانه تکنولوژی ساخت شمش استیل در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد. ازاین‌رو انواع ورق استیل موجود در بازار، وارداتی است. کارخانه‌های زیر، از جمله کارخانه‌های تولیدکننده ورق استیل 316 به شمار می‌روند:

 • پوسکو کره جنوبی (Posco)
 • وای سی ایناکس تایوان (YC inox)
 • کلومبوس آفریقای جنوبی (Columbus)
 • اوتکومپو (Outokumpu)
 • تیسکو چین (Tisco)
 • جی اف ای (JFE Steel)
 • آسرینوکس اسپانیا (Acerinox)
 • جیندال هند (Jindal)
 • ای کی استیل (AK Steel)
 • یاتینگ تایوان (Yuting)

در میان برندهای مذکور، ورق استیل تیسکو، محبوب‌ترین و مرغوب‌ترین برند چینی است. برندهای دیگری چون ورق استیل وای سی، ورق استیل زنگ نزن جیندال و ورق یوتینگ از برندهای پرفروش ورق استیل محسوب می‌شوند.

البته در داخل کشور هم برخی کارخانه‌ها مقاطع استیل را بازیافت کرده و مجددا از آن‌ها ورق استیل 316 تولید می‌کنند. شما می‌توانید قیمت سایر ورق‌های استیل مثل قیمت ورق استیل 430 را در سایت آیرومارت مشاهده کنید.

راهنمای خرید ورق استیل 316 از آیرومارت

مجموعه آیرومارت، انواع ورق استیل 316 برندهای معتبر جهانی را با گواهینامه معتبر استیل 316 عرضه می‌کند. در سایت آیرومارت می‌توانید ضمن مشاهده قیمت استیل 316 نسبت به ثبت سفارش و خرید محصول اقدام کنید.

پیش از خرید ورق استیل 316 می‌توانید مستقیماً با کارشناسان مجموعه آیرومارت گفتگو کرده و از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنید.
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیش‌تر، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در آیرومارت تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

 1. مسعود
  آبان ۳, ۱۴۰۱ ۱۱:۴۶
  پیش از خرید، امکان آنالیز نمونه وجود داره؟
  1. آیرومارت
   آبان ۴, ۱۴۰۱ ۱۳:۲۲
   سلام. وقت شما بخیر. بله. امکان آنالیز نمونه قبل از خرید وجود دارد.

سوالات متداول

1 امکان استعلام قیمت روز ورق استیل 316 از آیرومارت وجود دارد؟

بله. تمامی قیمت‌ها در این مجموعه به روز است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید.

 

2 آیرومارت با خرید ورق استیل 316، چه خدماتی به مشتریان ارائه می‌کند؟

با خرید از آیرومارت می‌توانید از انبارداری مدرن این مجموعه، برشکاری، خمکاری و ارسال بار به محل تخلیه بهره‌مند شوید.

3 چگونه می‌توان سفارش خرید ورق استیل 316 را در آیرومارت به ثبت رساند؟

جهت خرید ورق استیل 316 از آیرومارت، می‌توانید از روش‌های مختلفی اقدام کنید. آیرومارت امکان خرید اینترنتی، ثبت سفارش تلفنی و حضوری را برای شما فراهم آورده است.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.