وزن لوله مطابق استاندارد اشتال + دانلود جدول وزن لوله

4.4/5 - (7 امتیاز)
جدول اشتال لوله

جدول وزن لوله فولادی، حاوی اطلاعاتی مهم برای محاسبه قیمت لوله است. جدول وزنی لوله در استاندارد اشتال که با نام جدول اشتال نیز شناخته می‌شود، یک استاندارد ابعادی و وزنی برای لوله است که البته برای دیگر مقاطع پرکاربرد فولادی نیز تدوین می‌گردد.

۴.۴/۵ - (۷ امتیاز)

از جدول اشتال لوله، برای کاهش خطای احتمالی در محاسبات مهندسی و کمک به مهندسین برای انتخاب لوله مناسب، استفاده مي‌شود. از سوی دیگر، وزن لوله برای تخمین قیمت خرید هر شاخه آن نیز کاربرد دارد.

برای شناخت بیشتر جدول وزن لوله درزدار و جدول وزن لوله بدون درز، با آیرومارت همراه باشید.

جدول وزن لوله

جدول وزن لوله براساس استاندارد اشتال

جدول اشتال در سال ۱۹۳۸ توسط مهندس آلمانی تبار برای محاسبه وزن مقاطع فولادی تدوین شد. این جدول حاوی اطلاعاتی مفید برای مهندسین است و بدین منظور تهیه می‌شود.

در جدول اشتال لوله، می‌توانید جزئیات ابعاد انواع لوله فولادی را طبق استاندارد اشتال مشاهده کنید. یکی از مسائل پیش روی مهندسین عمران و طراحان سازه‌های صنایع مختلف، محاسبه وزن سازه است. به این منظور از جدول وزن لوله فلزی استفاده می‌شود. با دانستن مشخصات هندسی مقاطع فولادی و به کمک جدول اشتال لوله فلزی این مقدار به راحتی قابل محاسبه است. همچنین جدول وزن لوله آهن، برای بررسی وزن لوله مانیسمان، وزن لوله درزدار و یا انواع دیگر لوله و بررسی خرید آن اهمیت دارد. به همین علت با استفاده از جدول اشتال لوله، می‌توان جدول تحمل بار لوله را تدوین نمود.

البته این موارد بر روی قیمت لوله مانیسمان و قیمت انواع لوله نیز تاثیر گذار است.

قطر خارجی و ضخامت، دو مولفه اصلی لوله‌ها به شمار می‌روند. ارقام این جدول مطابق با فرمول مذکور تدوین شده است. در جدول لوله، مساحت سطح جانبی به عنوان مولفه‌ای که در اندازه‌گیری حجم و در نهایت وزن لوله موثر است، نیز ارائه شده است. در آخر وزن هر متر از لوله، وزن شاخه ۶ متری لوله و وزن یک شاخه ۱۲ متری را می‌توانید مشاهده کنید.

جدول وزن لوله
قطر خارجی (mm) ضخامت (mm) سطح جانبی در هر متر (cm2) وزن هر متر (kg/m) وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۲۱/۳ ۲ ۱/۲۱ ۰/۹۶۲ ۵/۷۷۲ ۱۱/۵۴۴
۲۱/۳ ۲/۶ ۱/۵۳ ۱/۲۱ ۷/۲۶ ۱۴/۵۲
۲۱/۳ ۳/۲ ۱/۸۲ ۱/۴۴ ۸/۶۴ ۱۷/۲۸
۲۶/۹ ۲ ۱/۵۶ ۱/۲۴ ۷/۴۴ ۱۴/۸۸
۲۶/۹ ۲/۶ ۱/۹۸ ۱/۵۷ ۹/۴۲ ۱۸/۸۴
۲۶/۹ ۳/۲ ۲/۳۸ ۱/۸۹ ۱۱/۳۴ ۲۲/۶۸
۳۳/۷ ۲/۶ ۲/۵۴ ۲/۰۱ ۱۲/۰۶ ۲۴/۱۲
۳۳/۷ ۳/۲ ۳/۰۷ ۲/۴۲ ۱۴/۵۲ ۲۹/۰۴
۳۳/۷ ۴ ۳.۷۳ ۲.۹۵ ۱۷.۷ ۳۵.۴
۴۲/۴ ۲/۶ ۳/۲۵ ۲/۵۷ ۱۵/۴۲ ۳۰/۸۴
۴۲/۴ ۳/۲ ۳/۹۴ ۳/۱۱ ۱۸/۶۶ ۳۷/۳۲
۴۲/۴ ۴ ۴/۸۳ ۳/۸۱ ۲۲/۸۶ ۴۵/۷۲
۴۸/۳ ۲/۶ ۳/۷۳ ۲/۹۵ ۱۷/۷ ۳۵/۴
۴۸/۳ ۳/۲ ۴/۵۳ ۳/۵۹ ۲۱/۵۴ ۴۳/۰۸
۴۸/۳ ۴ ۵/۵۷ ۴/۴۱ ۲۶/۴۶ ۵۲/۹۲
۶۰/۳ ۲/۹ ۵/۲۳ ۴/۱۴ ۲۴/۸۴ ۴۹/۶۸
۶۰/۳ ۳/۶ ۶/۴۱ ۵/۰۷ ۳۰/۴۲ ۶۰/۸۴
۶۰/۳ ۴ ۷/۰۷ ۵/۵۹ ۳۳/۵۴ ۶۷/۰۸
۶۰.۳ ۵ ۸.۶۹ ۶.۸۲ ۴۰.۹۲ ۸۱.۸۴
۷۶/۱ ۲/۹ ۶/۶۷ ۵/۸۲ ۳۴/۹۲ ۶۹/۸۴
۷۶/۱ ۳/۶ ۸/۲ ۶/۴۹ ۳۸/۹۴ ۷۷/۸۸
۷۶/۱ ۴ ۹/۰۶ ۷/۱۷ ۴۳/۰۲ ۸۶/۰۴
۷۶/۱ ۵ ۱۱/۲ ۸/۷۷ ۵۲/۶۲ ۱۰۵/۲۴
۸۸/۹ ۳/۲ ۸/۶۲ ۶/۸۱ ۴۰/۸۶ ۸۱/۷۲
۸۸/۹ ۳/۶ ۹/۶۵ ۷/۵۷ ۴۵/۴۲ ۹۰/۸۴
۸۸/۹ ۴ ۱۰/۷ ۸/۴۳ ۵۰/۵۸ ۱۰۱/۱۶
۸۸/۹ ۵ ۱۳/۲ ۱۰/۳ ۶۱/۸ ۱۲۳/۶
۸۸/۹ ۶/۳ ۱۶/۳ ۱۲/۹ ۷۷/۴ ۱۵۴/۸
۱۰۱/۶ ۳/۶ ۱۱/۱ ۸/۷۶ ۵۲/۵۶ ۱۰۵/۱۲
۱۰۱/۶ ۴/۵ ۱۳/۷ ۱۰/۷ ۶۴/۲ ۱۲۸/۴
۱۰۱/۶ ۵/۶ ۱۶/۹ ۱۳/۲ ۷۹/۲ ۱۵۸/۴
۱۰۱/۶ ۷/۱ ۲۱/۱ ۱۶/۶ ۹۹/۶ ۱۹۹/۲
۱۰۸ ۳/۶ ۱۱/۸ ۹/۲۷ ۵۵/۶۲ ۱۱۱/۲۴
۱۰۸ ۴/۵ ۱۴/۶ ۱۱/۵ ۶۹ ۱۳۸
۱۰۸ ۵/۶ ۱۸ ۱۴/۱ ۸۴/۶ ۱۶۹/۲
۱۱۴/۳ ۳/۶ ۱۲/۵ ۹/۹ ۵۹/۴ ۱۱۸/۸
۱۱۴/۳ ۴/۵ ۱۵/۵ ۱۲/۱ ۷۲/۶ ۱۴۵/۲
۱۱۴/۳ ۵/۶ ۱۹/۱ ۱۵ ۹۰ ۱۸۰
۱۱۴/۳ ۷/۱ ۲۳/۹ ۱۸/۸ ۱۱۲/۸ ۲۲۵/۶
۱۳۳ ۴ ۱۶/۲ ۱۲/۷ ۷۶/۲ ۱۵۲/۴
۱۳۳ ۵/۶ ۲۲/۴ ۱۷/۶ ۱۰۵/۶ ۲۱۱/۲
۱۳۳ ۶/۳ ۲۵/۱ ۱۹/۷ ۱۱۸/۲ ۲۳۶/۴
۱۳۹/۷ ۴ ۱۷/۱ ۱۳/۵ ۸۱ ۱۶۲
۱۳۹/۷ ۵/۶ ۲۳/۶ ۱۸/۵ ۱۱۱ ۲۲۲
۱۳۹/۷ ۶/۳ ۲۶/۴ ۲۰/۸ ۱۲۴/۸ ۲۴۹/۶
۱۳۹/۷ ۷/۱ ۲۹/۶ ۲۳/۳ ۱۳۹/۸ ۲۷۹/۶
۱۵۹ ۴/۵ ۲۱/۸ ۱۷/۲ ۱۰۳/۲ ۲۰۶/۴
۱۵۹ ۵/۶ ۲۷ ۲۱/۲ ۱۲۷/۲ ۲۵۴/۴
۱۵۹ ۶/۳ ۳۰/۲ ۲۳/۷ ۱۴۲/۲ ۲۸۴/۴
۱۶۸/۳ ۴/۵ ۲۳/۲ ۱۸/۱ ۱۰۸/۶ ۲۱۷/۲
۱۶۸/۳ ۵/۶ ۲۸/۶ ۲۲/۴ ۱۳۴/۴ ۲۶۸/۸
۱۶۸/۳ ۶/۳ ۳۲/۱ ۲۵/۲ ۱۵۱/۲ ۳۰۲/۴
۱۶۸/۳ ۷/۱ ۳۶ ۲۸/۳ ۱۶۹/۸ ۳۳۹/۶
۱۶۸/۳ ۸/۸ ۴۴/۱ ۳۴/۵ ۲۰۷ ۴۱۴
۱۹۳/۷ ۴/۵ ۲۶/۷ ۲۱ ۱۲۶ ۲۵۲
۱۹۳/۷ ۵ ۲۹/۶ ۲۳/۳ ۱۳۹/۸ ۲۷۹/۶
۱۹۳/۷ ۵/۴ ۳۱/۹ ۲۵ ۱۵۰ ۳۰۰
۱۹۳/۷ ۶/۳ ۳۷/۱ ۲۹/۱ ۱۷۴/۶ ۳۴۹/۲
۱۹۳/۷ ۷/۱ ۴۱/۶ ۳۲/۸ ۱۹۶/۸ ۳۹۳/۶
۱۹۳/۷ ۸ ۴۶/۷ ۳۶/۵ ۲۱۹ ۴۳۸
۱۹۳/۷ ۸/۸ ۵۱/۱ ۴۰ ۲۴۰ ۴۸۰
۲۱۹/۱ ۴/۵ ۳۰/۳ ۲۳/۸ ۱۴۲/۸ ۲۸۵/۶
۲۱۹/۱ ۵ ۳۳/۶ ۲۶/۴ ۱۵۸/۴ ۳۱۶/۸
۲۱۹/۱ ۵/۹ ۳۹/۵ ۳۱ ۱۸۶ ۳۷۲
۲۱۹/۱ ۶/۳ ۴۲/۱ ۳۳/۱ ۱۹۸/۶ ۳۹۷/۲
۲۱۹/۱ ۷/۱ ۴۷/۳ ۳۷/۲ ۲۲۳/۲ ۴۴۶/۴
۲۱۹/۱ ۸/۸ ۵۸/۱ ۴۵/۴ ۲۷۲/۴ ۵۴۴/۸
۲۱۹/۱ ۱۰ ۶۵/۷ ۵۱/۶ ۳۰۹/۶ ۶۱۹/۲
۲۴۴/۵ ۶/۳ ۴۷/۱ ۳۷/۱ ۲۲۲/۶ ۴۴۵/۲
۲۴۴/۵ ۸ ۵۹/۴ ۴۶/۵ ۲۷۹ ۵۵۸
۲۴۴/۵ ۱۰ ۷۳/۳ ۵۷/۸ ۳۴۶/۸ ۶۹۳/۶
۲۴۴/۵ ۱۱ ۸۰/۷ ۶۳/۶ ۳۸۱/۶ ۷۶۳/۲
۲۷۳ ۵ ۴۲/۱ ۳۳/۱ ۱۹۸/۶ ۳۹۷/۲
۲۷۳ ۵/۶ ۴۷ ۳۶/۹ ۲۲۱/۴ ۴۴۲/۸
۲۷۳ ۶/۳ ۵۲/۸ ۴۱/۴ ۲۴۸/۴ ۴۹۶/۸
۲۷۳ ۷/۱ ۵۹/۳ ۴۶/۷ ۲۸۰/۲ ۵۶۰/۴
۲۷۳ ۸/۸ ۷۳ ۵۷/۱ ۳۴۲/۶ ۶۸۵/۲
۲۷۳ ۱۱ ۹۰/۵ ۷۱.۴ ۴۲۸.۴ ۸۵۶/۸
۳۲۳/۹ ۵ ۵۰/۱ ۳۹/۳ ۲۳۵/۸ ۴۷۱/۶
۳۲۳/۹ ۵/۶ ۵۶ ۴۴ ۲۶۴ ۵۲۸
۳۲۳/۹ ۶/۳ ۶۲/۹ ۴۹/۳ ۲۹۵/۸ ۵۹۱/۶
۳۲۳/۹ ۷/۱ ۷۰/۷ ۵۵/۶ ۳۳۳/۶ ۶۶۷/۲
۳۲۳/۹ ۸/۸ ۸۷/۱ ۶۸/۱ ۴۰۸/۶ ۸۱۷/۲
۳۲۳/۹ ۱۱ ۱۰۸ ۸۵/۳ ۵۱۱/۸ ۱۰۲۳/۶
۳۵۵/۶ ۸ ۸۷/۴ ۶۸/۳ ۴۰۹/۸ ۸۱۹/۶
۳۵۵/۶ ۱۰ ۱۰۹ ۸۵/۲ ۵۱۱/۲ ۱۰۲۲/۴
۳۵۵/۶ ۱۲/۵ ۱۳۵ ۱۰۷ ۶۴۲ ۱۲۸۴
۴۰۶/۴ ۸/۸ ۱۱۰ ۸۵/۹ ۵۱۵/۴ ۱۰۳۰/۸
۴۰۶/۴ ۱۱ ۱۳۷ ۱۰۸ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۴۰۶/۴ ۱۴/۲ ۱۷۵ ۱۳۸ ۸۲۸ ۱۶۵۶
۴۵۷/۲ ۱۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۶۶۰ ۱۳۲۰
۴۵۷/۲ ۱۴/۲ ۱۹۸ ۱۵۶ ۹۳۶ ۱۸۷۲
۴۵۷/۲ ۱۷/۵ ۲۴۲ ۱۸۹ ۱۱۳۴ ۲۲۶۸
۵۰۸ ۸.۸ ۱۳۸ ۱۰۸ ۶۴۸ ۱۲۹۶
۵۰۸ ۲۰ ۳۰۷ ۲۴۱ ۱۴۴۶ ۲۸۹۲
۵۵۸/۸ ۸/۸ ۱۵۲ ۱۱۹ ۷۱۴ ۱۴۲۸
۵۵۸/۸ ۲۰ ۳۳۰ ۲۶۶ ۱۵۹۶ ۳۱۹۲
۶۰۹/۶ ۱۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۸۸ ۱۷۷۶
۷۱۱/۲ ۱۰ ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۰۳۸ ۲۰۷۶
۸۱۲/۸ ۱۶ ۴۰۱ ۳۱۳ ۱۸۷۸ ۳۷۵۶
۹۱۴/۴ ۱۰ ۲۸۴ ۲۲۳ ۱۳۳۸ ۲۶۷۶
۹۱۴/۴ ۲۵ ۶۹۹ ۵۵۲ ۳۳۱۲ ۶۶۲۴
۱۰۱۶ ۱۰ ۳۱۶ ۲۴۸ ۱۴۸۸ ۲۹۷۶
۱۰۱۶ ۲۵ ۷۷۸ ۶۱۵ ۳۶۹۰ ۷۳۸۰

محاسبه وزن لوله آهنی با استفاده از فرمول

لوله، یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف و ساختمان سازی به شمار می‌رود. وزن لوله فولادی نه تنها برای محاسبه قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه نشان‌دهنده ویژگی‌های لوله است.

از وزن لوله سیاه، برای اطمینان از استاندارد بودن آن استفاده می‌شود. در صورتی که کارخانه لوله را بر اساس استاندارد تولید نکرده باشد، بین وزن لوله تولیدی و لوله استاندارد تفاوت وجود خواهد داشت.

به طور کلی، وزن لوله را می‌توان با داشتن وزن مخصوص آهن و ابعاد لوله محاسبه کرد. بدین منظور، از فرمول زیر برای محاسبه وزن لوله فلزی استفاده می‌شود:

۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳.۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)

در فرمول محاسبه وزن لوله، قطر و ضخامت بر حسب میلی‌متر، طول لوله بر حسب متر و چگالی آن بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است. با استفاده از این فرمول می‌توان با تقریب مناسبی وزن لوله های فولادی را محاسبه کرد.

با این حال، این وزن دقیق نیست و وزن دقیق لوله با وزن کردن بار بر روی باسکول مشخص می‌شود. جدول وزن لوله های فولادی مبلی، لوله گاز و … بر اساس ارقام بدست آمده از این فرمول محاسبه می‌گردد.

محاسبه آنلاین وزن لوله

در صفحه قیمت لوله آیرومارت و در حاشیه سمت راست صفحه، محاسبه‌گری برای محاسبه آنلاین وزن لوله قرار داده شده است. اگرچه این وزن لوله های فولادی نیز به صورت تخمینی حساب می‌شود و در واقع وزن نهایی باید با استفاده از باسکول مشخص شود، اما با تقریب خوبی، می‌توان وزن و قیمت لوله خریداری شده را تخمین زد.

دانلود جدول وزن لوله فولادی

از لینک زیر، دانلود جدول وزن لوله فولادی pdf از طریق لینک زیر ممکن است:

دانلود اکسل جدول اشتال لوله

دانلود PDF جدول اشتال لوله

با توجه به کاربرد و نوع مقاطع فولادی، انواع جداول وزن فولاد در بخش مربوط به هر محصول قرار داده شده است که با مراجعه به این صفحات آیرومارت (پیشرو صنعت نفت آسیا) می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

ما جدول وزن مقاطع فولادی مختلف چون جدول وزن سپری، ورق سیاه و … را در وبسایت خود قرار داده‌ایم.

خرید لوله‌های فولادی استاندارد از آیرومارت

آیرومارت، انواع لوله‌های فولادی تولید شده توسط برندهای معتبر داخلی و خارجی از جمله سپنتا و سپاهان را به مشتریان خرید این کالا ارائه می‌دهد. شما می‌توانید، با مراجعه به صفحه هر یک مانند صفحه قیمت لوله داربست و قیمت لوله آب فلزی، ضمن استعلام قیمت روز، سفارش خود را به ثبت برسانید. همچنین می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶، با کارشناسان ما در ارتباط باشید و مشاوره فنی و تخصصی دریافت نمایید.

منبع: octalsteel

ادمین

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
4.4/5 - (7 امتیاز)

 1. پاشا
  آذر ۲۲, ۱۴۰۰ ۲۲:۵۷
  از جدول وزن برای همه لوله های فولادی میشه استفاده کرد؟
  1. آیرومارت
   آذر ۲۸, ۱۴۰۰ ۰۸:۵۳
   سلام روز بخیر بله برای محاسبه وزن انواع لوله می‌توانید از این جدول وزن استفاده کنید.
 2. محمد مهدی
  دی ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۵:۱۴
  برای محاسبه وزن لوله های تولید داخل هم میشه از جدول اشتال لوله استفاده کرد؟
  1. آیرومارت
   دی ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
   سلام وقت بخیر. بله تولیدکنندگان لوله فولادی در ایران تلاش می‌کنند تا محصولات خود را نزدیک به جدول وزن اشتال تولید کنند.
021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.