قیمت ورق a516

قیمت ورق a516

قیمت ورق a516 در گریدها و ابعاد مختلف را مشاهده و سفارش خود را ثبت کنید. قیمت ورق a516 به صورت منظم به‌روزرسانی می‌شود. در تمامی مراحل خرید کارشناسان آیرومارت پاسخگو و راهنمای شما هستند.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق A516

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 10 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 10 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 10 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 10 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 10 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 10 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 12 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 12 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 12 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 12 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 12 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 12 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 15 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 15 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 15 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 15 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 15 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 15 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 20 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 20 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 20 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 20 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 25 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 25 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 25 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 25 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 25 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 30 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 30 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 30 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 30 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 30 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 35 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 35 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 35 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 35 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 35 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 40 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 40 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 40 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 40 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 40 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 45 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 45 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 45 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 5 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 5 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 50 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 50 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 50 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 6 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 60 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 60 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 60 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 70 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 70 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 70 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان 1500 8 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز 6000×2000 8 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران 6000×2000 8 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران 6000×2000 8 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران 6000×2000 8 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران 6000×2000 8 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید ورق A516

ورق a516 در گریدهای مختلفی تهیه و تولید می‌شود. انتخاب گرید مناسب باید با آگاهی و اطلاعات کامل صورت بگیرد. در برخی موارد مصرف‌کننده به دنبال ورق A516 گرید 60 است؛ در صورتی‌که پس از دانستن اطلاعات کامل در خصوص مشخصات و نحوه خرید، متوجه خواهد شد که باید گرید 70 را تهیه و استفاده کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نوع ورق آتشخوار مورد نیاز خود می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با متخصصین و کارشناسان ما در آیرومارت تماس حاصل فرمایید.

بیشترین محصولی که در بازار فولاد یافت می‌شود، ورق a516 gr 70 است و موجودی سایر گریدها کمتر است. البته، مشتری در صورتی که نتواند گریدهای دیگری که نیاز دارد را تهیه کند، می‌تواند از گرید 70 استفاده کند؛ چرا که این گرید، خواص دیگر انواع ورق آتشخوار را داراست.

شناخت برندهای تولیدکننده و خرید با توجه به مسائلی چون بودجه مالی و … از مسائل مهمی است که مصرف‌کننده باید به آن توجه کند. در بازار فولاد، ورق آتشخوار برندهای داخلی فولاد مبارکه و اکسین اهواز و برندهای خارجی اوکراین و کره قابل خریداری است. ورق A516 فولاد مبارکه در عرض 1500 و ورق A516 اکسین اهواز در عرض 2000 میلی‌متر عرضه می‌شود. مشتری باید با توجه به نیاز خود و عرضی که برای کاربرد نیاز دارد، یکی از این برندها را انتخاب کند.

یک‌دست بودن سطح ورق آتشخوار و مشکی بودن آن، از دیگر ویژگی‌هایی به شمار می‌روند که حین خرید باید مورد توجه قرار گیرند. برای شناخت بیشتر ورق A516 و گریدهای مختلف آن با ما همراه باشید.

استعلام قیمت روز ورق A516

قیمت ورق A516 در 4 گرید تولیدی، متفاوت است. قیمت ورق A516 نیز همانند دیگر مقاطع فولادی به چندین عامل مختلف وابسته است. از آن‌جایی که پارامترهای بسیار متنوعی بر قیمت اثر می‌گذارند، نمی‌توان تاثیر هر یک را به سادگی و با دقت بالا مشخص کرد. به طور کلی، تاثیر عوامل را می‌توان بدین ترتیب خلاصه کرد:

• افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه قیمت سنگ آهن، مستقیما بر افزایش قیمت ورق فولادی A516 اثر می‌گذارد.
• نرخ دلار، شرایط سیاسی و تحریم‌ها و همچنین وضعیت بازار داخلی، بر قیمت انواع ورق چون قیمت ورق a516 gr 60 اثر می‌گذارند.
• قیمت ورق روز A516 وابسته به گرید آن است. قیمت ورق آلیاژی A516 گرید 70 با قیمت ورق A516 گرید 65 متفاوت است.
• بخشی از قیمت به هزینه‌های ناشی از تولید و باربری باز می‌گردد.

با توجه به شرایط و وضعیت بازار، قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت ورق a516 gr 70 در تمامی گریدها نوسان دارد. با توجه نوسانات قیمت این مقطع فولادی، توصیه می‌شود، در صورتی که قصد خرید این نوع ورق را دارید قیمت روز ورق A516 را استعلام بگیرید. برای اطلاع از قیمت فروش ورق a516 می‌توانید جدول روزانه قیمت این محصول را مشاهده کنید.

مصرف‌کنندگان عموما به دنبال ورق A516 ارزان قیمت و با کیفیت هستند. برای خرید چنین محصولاتی، باید یکی از مراکز فروش ورق A516 معتبر را انتخاب کنند. مراکز بازرگانی فولاد بسیاری در سراسر کشور وجود دارد که یکی از آن‌ها، پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) است. جهت کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت سفارش و دریافت خدمات از آیرومارت از طریق شماره تلفن 02145306 تماس حاصل فرمایید.

ورق A516 چیست؟

ورق فولادی A516 یکی از انواع ورق سیاه فولادی تولید شده بر اساس استاندارد ASTM است. PVQ516 معادل ورق A516 است و به این نام نیز شناخته می‌شود. البته در استانداردNACE این ورق به نام A516 NACE MR0175 معرفی شده است. در ترکیب شیمیایی ورق A516، کربن بالایی وجود دارد. در مقابل، مقدار گوگرد و فسفر کمتر است. از طرفی به منظور ایجاد خاصیت خمش و افزایش کیفیت ورق A516، به ترکیب آن منگنز و سیلیکون اضافه می‌شود. ورق فولادی مذکور در چندین گرید تولید می‌شود. 4 گرید ورق A516 در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کاربرد ورق A516

به طور کلی، کاربرد ورق A516 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار بالاست. اگرچه از این نوع ورق آلیاژی در حوزه‌های مختلف دیگر نیز استفاده می‌شود. به طور کلی کاربردهای این نوع ورق را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

• ساختن مخازن گازی (گاز ترش- گاز شیرین)
• مخازن تحت فشار
• اتصالات و مبدل‌های فشار
• مخازن کروی
• تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر
• کابینت آشپزخانه

در خصوص کاربرد هر گرید ورق در ادامه بحث خواهیم کرد.

انواع گرید ورق A516

ورق A516 در 4 گرید با خواص مقاومت به فشار، دما، کشش، ضربه و امکان عدسی شدن متفاوت تولید می‌شوند. در ادامه به توضیح خواص انواع گرید ورق A516 می‌پردازیم.

ورق A516 گرید 70

آلیاژ A516 گرید 70 که با نام ASME SA516-70 نیز شناخته می‌شود، یک آلیاژ کربن متوسط با خواص جوشکاری و شکل‌پذیری مطلوب است. در گرید 70، درصد کربن از 3 گرید دیگر بیشتر است. ورق a516 gr 70 مناسب برای کاربردهایی است که در آن دمای کار، کمتر از دمای محیط است. چقرمگی، خاصیت مطلوب دیگر این آلیاژها به شمار می‌رود که نسبت به گرید 65، مقاومت کششی و نقطه تسلیمی بالاتر دارند. این ورق، تا 530 درجه سانتی‌گراد توانایی تحمل حرارت را دارد.

ورق A516 گرید ۷۰ در ساخت پل، ساختمان سازی، تولید قطعات خودرو، راه‌آهن، ساخت کانتینرها و تیر برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خلاصه خواص مکانیکی ورق گرید 70 بدین صورت است:

• حداقل تنش تسلیم: ۲۶۰ مگاپاسکال
• استحکام کششی: ۴۸۵-۶۲۰ مگاپاسکال
• حداقل درصد افزایش طول: 17%
• بیشترین ضخامت: 305 میلی‌متر

ورق A516 گرید 65

در ترکیب شیمیایی ورق A516 گرید 65، کربن، کروم، منگنز، سیلیکون و فسفر وجود دارد. این ورق‌ها نیز در صنعت پتروشیمی، دارویی، برق و فراوری گاز کاربرد دارند. خواص این ورق را می‌توان چنین خلاصه کرد:

• حداقل تنش تسلیم: 240 مگاپاسکال
• استحکام کششی: 450-585 مگاپاسکال
• حداقل درصد افزایش طول: 19%
• بیشترین ضخامت: 205 میلی‌متر

ورق A516 گرید 60

ورق A516 GR 60 از جمله ورق های فولادی با خاصیت جوش‌پذیری و چقرمگی بالا به شمار می‌روند. این ورق‌ها در دماهای پایین و متوسط عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند. این نوع ورق حین جوشکاری دچار هیچ تابیدگی نشده و کیفیت خود را حفظ می‌کند. ضمن این‌که حین برشکاری نیز دچار عیب نمی‌شود. به طور خلاصه می‌توان خواص مکانیکی این ورق را چنین ذکر کرد:

• حداقل تنش تسلیم: 220 مگاپاسکال
• استحکام کششی: 415-55۰ مگاپاسکال
• حداقل درصد افزایش طول: 21%
• بیشترین ضخامت: 205 میلی‌متر

ورق A516 گرید 55

ورق A516 GR 55 نیز همانند دیگر گریدها در مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش درصد کربن در این گرید نسبت به گرید 60، خواص مکانیکی آن را دستخوش تغییر می‌کند:

• حداقل تنش تسلیم: 205 مگاپاسکال
• استحکام کششی: 380-515 مگاپاسکال
• حداقل درصد افزایش طول: 23%
• بیشترین ضخامت: 205 میلی‌متر

خرید ورق a516 از آیرومارت

ورق های A516 در مراکز بازرگانی مختلف عرضه می‌شوند. انتخاب یک مرکز بازرگانی معتبر که انواع مقاطع فولادی را دارد، برای داشتن خریدی مطمئن الزامی است. ضمن این‌که مشتری به دنبال کالایی باکیفیت و با قیمت مناسب است. از این‌رو، باید در خرید از مرکز بازرگانی مورد نظر نهایت دقت را داشته باشد. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) از جمله مراکز بازرگانی معتبر است که در حوزه عرضه انواع مقاطع فولادی فعالیت دارد.

آیرومارت انواع ورق A516 را در ابعاد متنوع با سرتیفیکت معتبر عرضه می‌کند. مصرف‌کنندگان می‌توانند پس از ثبت سفارش خرید ورق a516، اقدام به تحویل بار کنند. آیرومارت نیاز مشتریان را به سراسر کشور ارسال می‌نماید. جهت استعلام قیمت ورق در انواع مختلف و به صورت لحظه‌ای، می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان و متخصصان آیرومارت در تماس باشید.

بله، ورق A516 به دلیل مقاوم بودن در برابر فشار و حرارت به ورق آتشخوار نیز معروف است.

ورق های A516، خواص کششی مطلوب و درصد ازدیاد طول استانداردی دارند. این ورق‌های فولادی در ساخت دیواره مخازن و دیگ‌های بخار کاربرد دارند.

ورق A516 gr 70، پرکاربردترین ورق A516 در بازار است.

ورق A516 فولاد مبارکه، اکسین اهواز، اوکراین و کره از آیرومارت قابل خریداری است.

آیرومارت قیمت تمامی مقاطع از جمله قیمت ورق A516 را به صورت روزانه در سایت و کانال تلگرام آپدیت می‌کند.

آیرومارت با ارسال بار به سراسر کشور، امکان خرید را برای تمامی استان‌ها فراهم آورده است.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ