قیمت ورق گالوانیزه

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
1
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:1
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.5
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.5
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.8
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.8
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.7
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.7
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
1
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:1
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.6
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.6
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
1.25
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:1.25
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.4
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.4
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.4
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.4
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.7
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.7
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
رنگ
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.47
رول
چین
بنگاه تهران
سفید 9016
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.47
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:سفید 9016
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.16
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.16
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.16
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.16
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.18
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.18
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.18
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.18
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.23
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.23
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.23
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.23
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۴ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.24
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.24
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۴ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.24
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.24
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.25
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.25
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

محمدرضا اسلامی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۳۱

مصطفی علیخانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

قیمت ورق گالوانیزه تحت تاثیر کیفیت پوشش می‌تواند تغییر کند. ورق گالوانیزه از پرکاربردترین انواع ورق‌های پوشش‌دار است. گالوانیزه معرف یک لایه محافظ فلز روی است که بر سطح این ورق نشانده شده است. روی در نقش فلز فدا شونده عمل می‌کند و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون ورق فولادی را افزایش می‌دهد. به واسطه همین خواص مقاومت به خوردگی این محصول کاربردهای گسترده‌ای دارد. شاید واضح‌ترین کاربرد این ورق استفاده در سقف‌های شیروانی است. به همین دلیل بعضا در بازار با نام‌های ورق گالوانیزه سقفی یا ورق شیروانی نیز شناخته می‌شود. به طور کلی از این ورق پوشش دار برای استفاده در محیط‌های مرطوب، مستعد خوردگی و زنگ زدگی استفاده می‌شود. به دلیل حضور لایه محافظ روی این ورق، قیمت ورق گالوانیزه از قیمت سایر ورق‌های پرکاربرد بدون پوشش فولادی مثل قیمت ورق سیاه، بیشتر است. ورق رنگی و عرشه فولادی به عنوان دو محصول فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف، از ورق گالوانیزه به دست می‌آیند.

همانطور که گفته شد جنس این پوشش از روی است. این فلز در کنار آهن که عنصر اصلی ورق فولادی است، در نقش فلز فدا شونده ظاهر می‌شود. پتانسیل الکتریکی عناصر یکی از عوامل تعیین کننده رفتار عناصر و فلزات در زمانی که در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند، است. پتانسیل الکتریکی روی کمتر از آهن است به همین دلیل با مجاورت این دو فلز، روی در نقش آند و آهن در نقش کاتد ایفای نقش می کند. به این ترتیب با ایجاد شرایط خوردگی پوشش روی خورده می‌شود و آهن یا ورق فولادی زیر پوشش محافظت می‌شود.

گالوانیزه کردن ورق فولادی


همانطور که در بالا اشاره کردیم، قیمت ورق گالوانیزه متاثر از کیفیت پوششی است که روی ورق فولادی اعمال شده است به همین دلیل در اینجا به بررسی روش تولید ورق گالوانیزه می‌پردازیم.

به طور کلی روش‌های گالوانیزه کردن ورق فولادی را می‌توان به دو دسته گالوانیزاسیون گرم و سرد دسته‌بندی کرد. پوشش ایجاد شده به روش گالوانیزه کردن کیفیت بالاتری دارد به همین دلیل قیمت ورق گالوانیزه تولید شده به این روش بالاتر از سایر انواع است. البته می‌توان گفت که تمامی محصولات موجود حال حاضر در بازار به روش گرم تولید شده‌اند.

روش گالوانیزه کردن گرم


ابتدا روش‌های پوشش‌دهی که در دمای بالا صورت می‌گیرند را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

روش غوطه‌وری


ورودی خط گالوانیزه کردن ورق سرد نورد شده فولادی است. ورق سرد یا ورق روغنی سطحی صاف و مناسب برای اعمال پوشش دارد، به همین دلیل از این نوع ورق استفاده می‌شود. روش غوطه‌وری بین تمامی روش‌های گالوانیزه کردن معمول‌ترین روش است.

این روش را می‌توان به مراحل زیر خلاصه کرد:

-باز شدن کویل ورق سرد

-اسیدشویی ورق به منظور از بین بردن آلودگی‌های سطحی و ایجاد سطح مناسب پوشش‌دهی

-پس از وان اسید، ورق وارد وان آب می‌شود تا سطح آن شسته و عاری از اسید خورنده شود

-در این مرحله ورق شست و شو شده خشک می‌گردد تا آماده پوشش‌دهی شود

-سپس ورق با سرعت مشخصی وارد یک حوضچه از روی مذاب می‌شود

-با  طی کردن طول مسیر و خارج شده ورق از سمت دیگر حوضچه، ورق فولادی به فلز روی آغشته می‌شود

-یک دستگاه هوا جت ضخامت پوشش روی را تنظیم می‌کند

-با خشک شدن روی مذاب ورق گالوانیزه آماده می‌شود

دانه‌های روی که به گل روی یا اسپانگل (spangle) معروف هستند نشان دهنده سرعت سرد شدن و انجماد پوشش هستند. هر چه اندازه اسپانگل‌ها ریزتر باشد به این معنا است که پوشش سریع‌تر سرد و منجمد شده است.

در برخی موارد اندازه اسپانگل‌ها نشان‌دهنده کیفیت پوشش است و هر چه ریزتر باشد معرف پوشش بهتری است، به همین دلیل می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق گالوانیزه باشد.

روش اسپری حرارتی


این روش یکی دیگر از انواع روش‌های تولید ورق گالوانیزه است. البته لازم به ذکر است این روش معمولا برای ترمیم پوشش آسیب دیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش مذاب روی توسط فشار هوا به سطح فلز پاشیده شده و پوشش روی ایجاد می‌شود.

یکی از موارد استفاده از روش اسپری حرارتی در بحث ترمیم پوشش آسیب دیده ناشی از جوشکاری ورق گالوانیزه است. در برخی موارد در تولید محصولات نیاز به جوشکاری ایجاد می‌شود. با انجام جوشکاری ورق گالوانیزه پوشش محافظ در آن منطقه از بین می‌رود که می‌توان آن را با روش اسپری ترمیم کرد.

روش خشک


فلز روی بین انواع فلزات یکی از پایین ترین دماهای جوش و تبخیر را دارد. روش خشک مبتنی بر همین ویژگی این فلز انجام می‌شود. در دمای 907 درجه سانتیگراد مذاب روی شروع و به جوشیدن و رفته رفته تبخیر شدن می‌کند. در این روش درون محفظه‌های مخصوص، ورق فولادی چیده می‌شود و بخار فلز روی وارد آن‌ها می‌شود.

بخار روی با برخورد به سطح سرد ورق تبدیل به پوشش می‌شود. به این ترتیب با پر شدن تمامی مناطق روی سطح ورق سرد، ورق گالوانیزه تولید می‌گردد.

روش گالوانیزه کردن سرد


این روش بر مبنای واکنش‌های الکتروشیمیایی انجام می‌شود و به روش الکترولیتی هم معروف است. می‌توان این روش را به مراحل زیر تقسیم‌بندی کرد:

-ایجاد یک  محلول الکترولیت از فلز پوشش، این کار معمولا به کمک سولفات روی انجام می‌شود و یون‌های روی در محلول آزاد می‌شوند.

-اتصال ورق فولادی به قطب مثبت یک مولد انرژی

-استفاده از یک آند مصرف نشونده مثل آند سربی و اتصال آن به قطب منفی مولد انرژی

-اعمال جریان الکتریکی با ولتاژ و آمپراژ مشخص

-رسوب روی  بر سطح ورق فولادی و تولید ورق روی اندود

تولیدکنندگان ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان ، هفت الماس قزوین، امیرکبیر کاشان و تاراز را می‌توان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل دانست. کیفیت پوشش و ضخامت آن از عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه است. به همین دلیل حین خرید ورق گالوانیزه به ویژگی‌های پوشش توجه کنید. آیرومارت تامین کننده این محصول با ویژگی مورد نظر شما و بالاترین کیفیت است.

این محصول در ضخامت های 0/3 تا 2/5 میلیمتر بیشترین کاربرد را دارد و شما می‌توانید قیمت ورق گالوانیزه در این سایزها را در جداول زیر مشاهده کنید.

قیمت ورق گالوانیزه رنگی


ورق گالوانیزه رنگی یکی از انواع ورق‌های پوششی است که ظاهری متفاوت و زیبا دارد. پایه این نوع ورق ورق گالوانیزه است که به روش‌های مشخصی رنگ آمیزی شده است. ورق گالوانیزه قابلیت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی را دارد. زمانی که یک لایه رنگ پلیمری روی آن می‌نشیند این مقاومت دو چندان می‌شود. برخلاف یک ورق معمولی رنگ آمیزی شده در صورتی که پوشش رنگ ورق گالوانیزه رنگی مخدوش شود، همچنان در برابر خوردگی مقاومت می‌‍کند. برای یک ورق معمولی رنگ آمیزی شده اما در صورت از بین رفتن بخشی از پوشش نوع خاصی از خوردگی با سرعت بالایی اتفاق می‌افتد. معمولا از ورق گالوانیزه رنگی به صورت رول فرم شده و به عنوان ورق رنگی شیروانی استفاده می‌شود. رول فرم به فرآیندی گفته می‌شود که شکل ورق از حالت ساده به حالت ورق شیروانی در می‌آید. این فرآیند به کمک تعدادی غلتک انجام می‌شود. به این ترتیب با توجه پوشش رنگ این ورق قیمت ورق گالوانیزه رنگی از قیمت ورق گالوانیزه و انواع ورق روغنی بیشتر است.

روش تولید ورق رنگی


در خطوط تولید ورق رنگی معمولا ورودی خط ورق سرد فولادی است. این ورق ابتدا با روش‌های معمول گالوانیزه می‌شود. جهت گالوانیزه کردن معمولا از روش گرم غوطه‌وری استفاده می شود. پس از ایجاد پوشش محافظ روی ورق در ابتدای پروسه تولید ورق رنگی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب قیمت ورق رنگی از قیمت ورق روغنی تاثیر می‌پذیرد.

گرچه این ورق‌ها در رنگ‌های فراوانی قابل تولید هستند، اما 16 رنگ اصلی ورق رنگی بیشترین کاربرد را دارد. برای شناسایی این رنگ‌ها از کدی به نام کد رئال RAL استفاده می‌شود. کدی 4 رقمی که هر کدام از آن‌ها نشان دهنده یک رنگ منحصر به فرد و استاندارد هستند.

با توجه به تنوع رنگی که وجود دارد، اقبال بازار به یک رنگ مورد نظر نیز می‌تواند باعث ایجاد اختلاف قیمت انواع  ورق گالوانيزه رنگی شود. به طور مختصر 16 کد رئال ورق گالوانیزه رنگی عبارتند از:

- 1015 معرف رنگ کرم

- 1023 و 1028 معرف رنگ‌های خانواده زرد

- 2003 معرف رنگ نارنجی

- 3000 و 3020 معرف رنگ‌های خانواده قرمز

- 4003 معرف رنگ صورتی

- 4005 معرف رنگ بنفش

- 5015 معرف رنگ آبی

- 6024 معرف رنگ سبز

- 8004 معرف رنگ قهوه‌ای

- 9016 معرف رنگ سفید

رنگ آمیزی به دو روش کلی پودری یا مایع انجام می‌شود:

روش پودری


در این روش از پیگمنت‌های جامد رنگ برای رنگ آمیزی ورق استفاده می‌شود. برای ایجاد پیوند بین پیگمنت‌های رنگ و سطح ورق، روشی موسوم به روش الکترواستاتیک کاربرد دارد. این روش با باردار کردن سطح ورق و پودرهای رنگ به دو بار غیر همنام انجام می‌شود. نام‌گذاری این روش به دلیل جاذبه الکترواستاتیکی که بین پودر و سطح ورق اتفاق می‌افتد، انجام گرفته است. پس از چسبیدن پیگمنت‌ها حرارت‌دهی انجام می‌شود تا پوشش رنگ ایجاد شود.

روش مایع


در این روش ابتدا سطح ورق آماده سازی می‌شود. پس از از بین بردن آلودگی‌های سطح، ورق آماده رنگ آمیزی است. در ادامه ورق رنگی آغشته شده به رنگ مایع درون کوره خشک می‌شود. کیفیت رنگ  مورد استفاده در این روش، از عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه رنگی است.

تولیدکنندگان ورق رنگی


ورق رنگی مبارکه اصفهان ، ورق رنگی بهمن ، ورق رنگی هفت الماس قزوین و ورق رنگی سمنان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل هستند. خرید ورق گالوانیزه رنگی معمولا به صورت رول و در دو عرض 1000 و 1250 انجام می‌شود. ورق گالوانیزه رنگی وارداتی از کشور چین نیز از جمله کالاهای رایج در بازار آهن است.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

ورق فولادی پس از پرداخت سطح به روش‌های مختلف با لایه‌ای از فلز روی پوشیده شده و در بازار با نام ورق گالوانیزه به فروش می‌رسد.

با توجه به ارتباطات نزدیک کنسرسیوم آیرومارت با تولیدکنندگان ورق گالوانیزه امکان گالوانیزه کردن با ضخامت و کیفیت سفارشی مشتری وجود دارد.

ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین، امیرکبیر کاشان و تاراز را می‌توان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل دانست.

ایجاد یک لایه جدید بر روی ورق گالوانیزه نه تنها مقاومت ورق گالوانیزه را افزایش می‌دهد بلکه تنوع این محصول را افزایش خواهد داد.