قیمت ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 25328 27608
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 27688 30180
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 30050 32755
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 36950 40276
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 36950 40276
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37150 40494
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37150 40494
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37150 40494
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37150 40494
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37250 40603
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37450 40821
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37450 40821
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37450 40821
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37450 40821
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37550 40930
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37650 41039
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37750 41148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37850 41257
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 37950 41366
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38050 41475
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38150 41584
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38150 41584
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38150 41584
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38250 41693
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38250 41693
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38350 41802
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38450 41911
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38450 41911
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38450 41911
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38450 41911
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38650 42129
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38650 42129
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38650 42129
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38650 42129
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38750 42238
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38750 42238
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 38850 42347
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 39050 42565
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 39050 42565
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 39150 42674
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 39350 42892
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40050 43655
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40050 43655
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40050 43655
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40050 43655
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40150 43764
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40150 43764
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40250 43873
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40250 43873
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40250 43873
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40250 43873
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40250 43873
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40350 43982
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40350 43982
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40450 44091
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40450 44091
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 40450 44091
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41650 45399
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41750 45508
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41750 45508
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41750 45508
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 41750 45508
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42050 45835
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42050 45835
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42050 45835
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42150 45944
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42150 45944
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42550 46380
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42550 46380
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42650 46489
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 42650 46489
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43450 47361
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 43450 47361
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44650 48669
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 44650 48669
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45250 49323
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45250 49323
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45750 49868
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45750 49868
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45850 49977
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 45850 49977
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46450 50631
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46650 50849
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46650 50849
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46650 50849
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46650 50849
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46950 51176
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 46950 51176
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 کاشان رول تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47050 51285
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47050 51285
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47050 51285
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47550 51830
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 تاراز بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 47550 51830
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 48450 52811
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 48450 52811
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 48750 53138
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 48750 53138
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 49550 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 49550 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریز رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه کیلوگرم 1000 3 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 50350 54882
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریز رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه کیلوگرم 1250 3 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 50350 54882
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 51250 55863
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 51250 55863
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.3 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 54050 58915
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.3 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 54050 58915
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 54662 59582
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 57873 63082
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 57873 63082
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 چینی رول قیمت روز ورق گالوانیزه گرید DX54 کیلوگرم 1000 3 رول چینی تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 چینی رول قیمت روز ورق گالوانیزه گرید DX54 کیلوگرم 1250 3 رول چینی تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 کیلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق گالوانیزه چیست؟

اگرچه قیمت ورق گالوانیزه یکی از سوالات همیشگی مشتریان ما است اما شاید برخی از آن‎ها به درستی این نوع ورق فولادی را نشناسند.

ورق سردی که با لایه‌ای از فلز روی (Zn) پوشش داده شده، ورق گالوانیزه نام دارد. در واقع با نشاندن فلز Zn روی ورق‌های فولادی تحت فرایند گالوانیزاسیون، مقاومت فولاد در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی افزایش می‌یابد. هرچه مقدار Zn در ترکیب پوشش بیشتر باشد، ضخامت لایه گالوانیزه بیشتر شده و سطح صاف و صیقلی‌تری به خود می‌گیرد.

ضخامت و ظاهر ورق گالوانیزه تحت تاثیر ترکیب شیمیایی فولاد، شرایط سطحی، کار سرد انجام شده روی فولاد قبل از گالوانیزه، زمان غوطه‌وری در حمام، نرخ خارج کردن از حمام، متالورژی فرایند گالوانیزه و نرخ سرد کردن فولاد قرار می‌گیرد. همچنین قیمت روز ورق گالوانیزه به کیفیت گالوانیزه و ضخامت نیز وابسته است.

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه براساس قیمت مواد اولیه، ارزش‌افزوده کارخانه و هزینه حمل‌ونقل محاسبه می‌شود. قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه وابستگی مستقیمی به کارخانه تولیدی و ضخامت ورق دارد. باتوجه به استفاده وسیع صنایع مختلف از این ورق‌ها، هرگونه افزایش قيمت ورق گالوانيزه تاثیر خود را بر روی سایر صنایع نشان می‌دهد. همچنین عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور هم بر روی قیمت روز گالوانیزه تاثیرگذار است.

استعلام قیمت ورق گالوانیزه امروز

ما در آیرومارت این امکان را فراهم کرده‌ایم که ضمن بررسی قیمت امروز، نمودار قیمت ورق گالوانیزه را به صورت روزانه و دقیق مشاهده کنید. تمامی قیمت‌ها روزانه آپدیت شده و در اختیار شما قرار می‌گیرند تا با آگاهی کامل از بازار خرید خود را انجام دهید. جالب است بدانید برخی دیگر از ورق‌ها مثل ورق شیروانی از ورق گالوانیزه تهیه می‌شوند، پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت ورق شیروانی مراجعه کنید.

گفتنیست قیمت ورق روغنی به‌عنوان ماده اولیه تولید ورق گالوانیزه از عواملی است که نرخ این کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

استفاده از جدول وزن ورق گالوانیزه برای محاسبه قیمت

بسیاری از منابع همچون آیرومارت، قیمت ورق گالوانیزه را به کیلوگرم اعلام می‌کنند. برای محاسبه قیمت ورق گالوانیزه به روز کافیست وزن ورق را در قیمت یک کیلو از این محصول ضرب کنید. به طور مثال هر رول ورق گالوانیزه حدود 7 تن وزن دارد که با مراجعه به جدول این صفحه می‌توانید قیمت آن را برای برندهای مختلف به دست آورید.

جدول وزن ورق گالوانیزه در عرض‌های 1000 و 1250 میلی‌متر برای طول‌های 1 متری را می‌تونید در زیر مشاهده فرمایید. قیمت هر روز را باید با توجه به متراژ و وزن مکلی آن محاسبه نمایید.

جدول وزن ورق گالوانیزه
ضخامت (mm) وزن در واحد طول برای ورق با عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر (kg/m) وزن در واحد طول برای ورق با عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر (kg/m)
۰.۳ ۲.۳۴ ۲.۹۲۵
۰.۳۵ ۲.۷۳ ۳.۴۱۲۵
۰.۴ ۳.۱۲ ۳.۹
۰.۴۵ ۳.۵۱ ۴.۳۸۷۵
۰.۵ ۳.۹ ۴.۸۷۵
۰.۵۵ ۴.۲۹ ۵.۳۶۲۵
۰.۶ ۴.۶۸ ۵.۸۵
۰.۷ ۵.۴۶ ۶.۸۲۵
۰.۸ ۶.۲۴ ۷.۸
۰.۹ ۷.۰۲ ۸.۷۷۵
۱ ۷.۸ ۹.۷۵
۱.۲۵ ۹.۷۵ ۱۲.۱۸۷۵
۱.۵ ۱۱.۷ ۱۴.۶۲۵
۲ ۱۵.۶ ۱۹.۵
۲.۵ ۱۹.۵ ۲۴.۳۷۵
۳ ۲۳.۴ ۲۹.۲۵

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

اولین قدم برای خرید ورق گالوانیزه توجه به کاربرد آن است. برای کاربردهای مختلف ورق‌های گالوانیزه در ابعاد متفاوتی تولید می‌شوند. همچنین باید به آب و هوای منطقه مورد استفاده از ورق هم توجه کرد. در مناطقی که احتمال خوردگی بیشتری وجود دارد باید از ورق گالوانیزه مناسب‌تر و با ضخامت روی بیشتری استفاده کرد. قیمت ورق گالوانیزه 6 متری به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین محصولات در این صفحه به‌روزرسانی می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب بهترین ورق و خرید گالوانیزه حتماً با کارشناسان آیرومارت در ارتباط باشید. همکاران ما پس از شنیدن نیاز شما بهترین گزینه را پیشنهاد می‌کنند.

خرید اینترنتی ورق گالوانیزه

در دنیای امروز افراد به دلیل مشغله‌های فراوان زمان کافی برای جستجوی قیمت و بررسی منابع ندارند. به همین دلیل استعلام قیمت و ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان اتفاقی جذاب و قابل تامل است. آیرومارت به عنوان یک مرجع آنلاین آهن، لیست قیمت ورق گالوانیزه در بازار را در سایت و کانال تلگرامی دائما به‌روزرسانی می‌کند. با جستجو در لیست موجود در این صفحه، کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنید و سفارشتان را به صورت آنلاین ثبت نمایید.

انعطاف و فرم‌پذیری، عاملی مهم در خرید و انتخاب نوع ورق گالوانیزه

فرم‌پذیری ورق های گالوانیزه را نوع آن مشخص می‌کند. ورق‌های گالوانیزه، در انواع dx51، dx52، dx53 و dx54، با فرم‌پذیری‌های مختلف تولید می‌شوند. به ترتیب، از ورق dx51 تا dx54، مقدار کربن آلیاژی آن‌ها نیز کاهش یافته که در نهایت منجر به انعطاف‌پذیری ورق می‌‎شود. بنابراین، ورق dx51 انعطاف و فرم‌پذیری کمتر دارد. در حالی‌که در ورق گالوانیزه dx54 این خواص به بیشترین میزان خود می‌رسد. در نهایت، ورقی که فرم‌پذیرتر باشد، در کاربردهای حساسی که ورق‌ها باید شکل‌ داده شوند، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر نمی‌دانید که کدامیک مناسب شماست، می‌توانید با کارشناسان ما در آیرومارت مشورت نمایید. قیمت روز ورق گالوانیزه با dx بالاتر، گرانتر می‌شود.

ورق گالوانیزه گل درشت یا گل ریز؟

نوع گل‌ها یا اسپنگل‌های روی سطوح ورق گالوانیزه با یکدیگر متفاوت است. برخی از ورق‌های گالوانیزه همچون هفت الماس و ورق کاشان، گل درشت بوده و ظاهر آن‌ها نسبت به ورق تاراز و شهرکرد که گل ریزند، براق‌تر است.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان، به عنوان ورقی که در عین گل درشت بودن، بسیار باکیفیت است را می‌توانید از آیرومارت استعلام بگیرید و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

خدمات خرید ورق گالوانیزه از آیرومارت

ارائه خدمات مربوط به ورقهای گالوانیزه توسط آیرومارت و با بهترین قیمت، به شما کمک می‌کند تا محصول نهایی را با بهترین کیفیت، در محل تخلیه بار دریافت نمایید. از جمله خدماتی که توسط آیرومارت ارائه می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1- برش ورق گالوانیزه:

می‌توان گفت که تمام کارخانه‌ها ورق گالوانیزه را به صورت رول تولید می‌کنند و شیت فابریک توسط کارخانه‌ها ارائه نمی‌شود.

مجموعه آیرومارت، رول‌های ورق گالوانیزه در عرض‌های 1000 و 1250 میلی‌متر را متناسب با نیاز مشتریان در طول‌های سفارشی برش داده و به ایشان عرضه می‌کند.

نواربری، یکی دیگر از خدمات آیرومارت است. مشتریان ممکن است رول‌های ورق گالوانیزه را در عرض‌های کمتر از استاندارد و سفارشی نیاز داشته باشند که به فرایند برش آن، نواربری می‌گویند. این فرایند در بالاترین کیفیت و بیشترین دقت، توسط مجموعه آیرومارت انجام می‌شود.

ورق گالوانیزه قیمت عالی و معقول در انواع رول، نواربری و شیت را از آیرومارت بخواهید. خدمات آیرومارت، با بهترین قیمت به شما ارائه می‌گردد.

2- فرمینگ‌های معمول و خاص:

آیرومارت، خدمات فرم‌دهی تمامی ورق‌های گالوانیزه به شکل‌های منعمولی چون ذوزنقه و همچنین فرم‌های خاصی چون آبرو تیزه را برای خریداران انجام می‌دهد. شما می‌توانید قیمت روز ورق گالوانیزه فرم‌دهی‌شده توسط ایشان را از کارشناسان ما پیگیری نمایید.

3- حمل و نقل ورق گالوانیزه متناسب با خواسته ایشان:

ادوات تخلیه مشتری، در تعیین نحوه بسته‌بندی و بارگیری آن اثر می‌گذارد. بنابراین پیش از ارسال بار، از ایشان ادوات تخلیه را پیگیری کرده و با توجه به نیاز ایشان، بسته بندی و حمل بار انجام خواهد شد.

قیمت ورق گالوانیزه امروز و هزینه‌های خدمات و ارسال، همگی با هم بر تعیین قیمت نهایی خرید اثر می‌گذارند.

کاربردهای ورق گالوانیزه

از ورق گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری، کانال کولر، کابینت آشپزخانه، شیروانی منازل، لوله‌های آب و هرجاکه احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می‌شود. به همین دلیل صاحبان و فعالان صنایع مختلف به دنبال خرید گالوانیزه هستند.

انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به دو صورت رول و یا شیت (ورق‌های برش خورده) تولید و عرضه می‌گردد. ضخامت ورق گالوانیزه از 0.2 تا 5 میلی‌متر، در دو عرض 1000 و 1250 میلی‌متر به بازار آهن ارائه می‌شود. البته در ایران تا ضخامت 2 میلی‌متر تولید می‌شود و برای خرید ورق گالوانیزه از سایز 3 به بالا باید از برندهای خارجی انتخاب کنید. ورق گالوانیزه رنگی و ورق شیروانی دو محصول ثانویه از ورق گالوانیزه محسوب می‌شوند. لایه رنگی که بر روی ورق گالوانیزه رنگی قرار می‌گیرد، هم موجب زیبایی بیشتر ظاهر می‌شود و هم مقاومت را افزایش می‌دهد. به این ترتیب اختلاف قیمت ورق رنگی با قیمت ورق گالوانیزه توجیه‌پذیر است. با وجود تنوع ضخامتی که در تولید ورق گالوانیزه وجود دارد، اما برخی بیشتر مورد تقاضای مشتریان است. قیمت ورق گالوانیزه 3 میل نیز معمولا بیشتر مورد استعلام قرار می‌گیرد.

پرکاربردترین انواع ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه رنگی یکی از انواع ورق‌های پوششی است که ظاهری متفاوت و زیبا دارد. پایه این نوع ورق، ورق گالوانیزه است که به روش‌های مشخصی رنگ آمیزی شده است. گرچه ورق گالوانیزه قابلیت مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی را دارد، اما زمانی که یک لایه رنگ پلیمری روی آن می‌نشیند این مقاومت دو چندان می‌شود. برخلاف یک ورق معمولی رنگ آمیزی شده در صورتی که پوشش رنگ ورق گالوانیزه رنگی مخدوش شود، همچنان در برابر خوردگی مقاومت می‌کند.

در مقابل، هرگونه آسیب و خراش برای یک ورق فولادی رنگ‌آمیزی شده، روند خوردگی فولادی را تسریع می‌کند. در چنین شرایطی علاوه بر ضرری که قیمت ورق سیاه برای شما دارد، خسارت‌های جانبی نیز هزینه‌‌ای که متضرر شدید را افزایش می‌دهد.

ورق گالوانیزه رنگی که با فرایند رول فرمینگ تغییر شکل می‌دهد، به عنوان ورق رنگی شیروانی کاربرد دارد. رول فرم به فرآیندی گفته می‌شود که غلتک‌ها عرض صاف ورق را به اشکال سینوسی، ذوزنقه‌ای، شادولاین و … تغییر می‌دهند. به این ترتیب با توجه به پوشش رنگی و شکل‌دهی، قیمت این نوع ورق از قیمت ورق گالوانیزه و رنگی بیشتر است.

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

پیش از مذاکره درباره شرایط پرداخت و زمان تحویل، باید بدانید که قیمت ورق گالوانیزه کیلویی چند است؟ برای اینکار لازم نیست حتما با آیرومارت تماس بگیرید. به کمک لیست قیمت ورق گالوانیزه که در این صفحه قرار گرفته، می‌تواند قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه از برندهای مختلف را مشاهده کنید.
علاوه بر وزن، پارامترهای متعددی نمودار قیمت ورق گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط بازار (کم و زیاد شدن عرضه و تقاضا)، نرخ دلار، ارزش روز جهانی فولاد و … تماما در محاسبه قیمت ورق گالوانیزه کیلویی موثر است.

قیمت ورق گالوانیزه 70

ضخامت‌های کمتر از یک میلی‌متر معمولا در بازار به گونه‌دیگری نام‌گذاری می‌شوند. برای این نوع ورق‌ها، عدد ضخامت را صد برابر کرده و به صورت عدد دو رقمی اعلام می‌کنند. به عنوان مثلا منظور از ورق گالوانیزه 70، ورق پوشش داده شده به ضخامت 0.7 میلی‌متر است. برای استعلام قیمت ورق گالوانیزه 70 برندهای معتبر به جدول بالای این صفحه مراجعه کنید. قیمت ورق ۵۰ گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه 60 نیز به عنوان دو کالای پرطرفدار بازار را می‌توانید از صفحه هر کدام در آیرومارت استعلام بگیرید.

بهترین برندها و تولیدکنندگان ورق گالوانیزه

ورق مبارکه اصفهان، ورق بهمن، ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین و ورق گالوانیزه سمنان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل به شمار می‌روند. خرید ورق گالوانیزه معمولاً به صورت رول و در دو عرض 1000 و 1250 انجام می‌شود. ورق گالوانیزه وارداتی از کشور چین نیز از جمله کالاهای رایج در بازار آهن است.

خرید ورق گالوانیزه در چه برندی؟

در هنگام خرید ورق گالوانیزه، کاربرد بسیار مهم است. در حقیقت، باید در نظر بگیرید که ورق را در چه صنعتی و در چه بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنان مثال، برای بسیاری از سازندگان سقف‌ها، انعطاف ورق آن‌چنان مهم نیست و ظاهر آن اهمیت دارد، بنابراین می‌توانند از هر برندی خرید کنند. اما در صنعت خودرو، ورق‌های گالوانیزه تحت پرس قرار خواهد گرفت و از این‌رو فرم‌پذیری آن‌ها بسیار مهم است.

بنابراین پیش از خرید، حتما از اطلاعات و مشاوره رایگان کارشناسان ما در بخش فروش ورق گالوانیزه استفاده کنید تا خریدی مطمئن داشته باشید. برای این منظور، از طریق شماره تلفن 02145306 با ایشان تماس بگیرید.

فروش ورق گالوانیزه در آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت امکان خرید انواع ورق گالوانیزه به قیمت روز را فراهم کرده است. شما می‌توانید سفارش خود را در سایت ثبت کرده تا همکاران ما با شما تماس حاصل کنند. ابتدا پیش فاکتور خرید صادر شده و پس از پرداخت هزینه، محصول خریداری شده به محل مورد نظر شما منتقل خواهد شد. آیرومارت به شما کمک می‌کند تا هرکجای ایران که هستید ورق گالوانیزه را با قیمت مناسب و ضمانت کیفیت تهیه کنید.

 

بیشتر بخوانید
1 ورق گالوانیزه چگونه تولید می‌شود؟

ورق فولادی پس از پرداخت سطح به روش‌های مختلف با لایه‌ای از فلز روی پوشیده شده و در بازار با نام ورق گالوانیزه به فروش می‌رسد.

2 امکان خرید ورق گالوانیزه سفارشی با ضخامت پوشش خاص وجود دارد؟

با توجه به ارتباطات نزدیک کنسرسیوم آیرومارت با تولیدکنندگان ورق گالوانیزه امکان گالوانیزه کردن با ضخامت و کیفیت سفارشی مشتری وجود دارد.

3 از کدام کارخانه‌ها می‌توان ورق گالوانیزه تهیه کرد؟

ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین، امیرکبیر کاشان و تاراز را می‌توان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل دانست.

4 چرا ورق گالوانیزه را رنگ آمیزی می‌کنند؟

ایجاد یک لایه جدید بر روی ورق گالوانیزه نه تنها مقاومت ورق گالوانیزه را افزایش می‌دهد بلکه تنوع این محصول را افزایش خواهد داد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.