قیمت ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42450 46695
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42450 46695
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42450 46695
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42450 46695
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42680 46948
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42680 46948
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42680 46948
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42680 46948
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42850 47135
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 42850 47135
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43120 47432
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43120 47432
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43120 47432
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43120 47432
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43300 47630
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43400 47740
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43400 47740
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43400 47740
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43560 47916
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43560 47916
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43560 47916
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43560 47916
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43580 47938
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43580 47938
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43580 47938
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43580 47938
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43590 47949
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43590 47949
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43590 47949
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43590 47949
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43760 48136
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43760 48136
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43760 48136
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43760 48136
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43760 48136
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43850 48235
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43850 48235
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43850 48235
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 43850 48235
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44040 48444
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44200 48620
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44200 48620
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44200 48620
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44200 48620
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44220 48642
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44220 48642
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44300 48730
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44300 48730
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44500 48950
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44500 48950
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44550 49005
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44550 49005
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44550 49005
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44600 49060
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44600 49060
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44680 49148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44680 49148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44680 49148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 44680 49148
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46330 50963
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46600 51260
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46600 51260
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46600 51260
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46600 51260
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46610 51271
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46610 51271
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46610 51271
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 46610 51271
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47230 51953
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47230 51953
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47230 51953
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47230 51953
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47260 51986
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 47260 51986
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48000 52800
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48000 52800
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48000 52800
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48000 52800
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48170 52987
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48170 52987
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48170 52987
ورق گالوانیزه ضخامت 0.55 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48170 52987
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48200 53020
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48200 53020
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48200 53020
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48640 53504
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48640 53504
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 48640 53504
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49100 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49100 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49100 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49100 54010
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49360 54296
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49360 54296
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49540 54494
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49540 54494
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49550 54505
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49550 54505
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49550 54505
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 تاراز بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49550 54505
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49840 54824
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 49840 54824
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50450 55495
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50940 56034
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50940 56034
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 کاشان رول تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 50940 56034
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 51820 57002
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 56700 62370
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.3 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 56900 62590
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.3 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 56900 62590
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریز رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 3 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 67900 74690
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریز رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 3 رول شهریار تبریز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 67900 74690
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.3 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد 1250 شهرکرد رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهرکرد رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 تاراز رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 چینی رول قیمت روز ورق گالوانیزه گرید DX54 كيلوگرم 1000 3 رول چینی تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 چینی رول قیمت روز ورق گالوانیزه گرید DX54 كيلوگرم 1250 3 رول چینی تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 شهر کرد رول DX54 گرید قیمت روز ورق گالوانیزه DX54 كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

galvanized-sheet

ورق گالوانیزه (Galvanized Sheet) به ورق فولادی گفته می‌شود که طی فرایندی به نام گالوانیزه برای محافظت بیشتر با یک لایه روی (Zn) پوشانده می‌شود. درواقع با نشاندن فلز، روی ورق فولادی تحت فرایند گالوانیزاسیون، مقاومت فولاد در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی افزایش می‌یابد. قیمت گالوانیزه به مقدار فلز روی در ترکیب پوشش و نوع فرایند گالوانیزه بستگی دارد. هرچه فلز روی در پوشش فولاد بیشتر باشد، ضخامت لایه گالوانیزه بیشتر می‌شود و سطح صاف و صیقلی‌تری خواهد داشت.
ورق گالوانیزه یکی از ارزان‌ترین و محبوب‌ترین انواع فلز در بازار است و به‌دلیل تطبیق‌پذیری و مقاومت زیاد در صنایع مختلفی ازجمله ساختمان و خودروسازی کاربرد دارد. قیمت ورق گالوانیزه باتوجه‌به نوع و کاربرد آن متفاوت است.

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه به فرایندی گفته می‌شود که در آن فلز را در وان روی مذاب با دمای 460 درجه سانتی‌گراد فرومی‌برند. فلز روی (Zn) پس از خارج شدن قطعه از آن، با اکسیژن و با کربن واکنش نشان می‌دهد و به لایه‌ای مقاوم درمقابل زنگ‌زدگی تبدیل می‌شود. این فرایند تحت‌تأثیر ترکیب شیمیایی فولاد، کار سرد انجام‌شده روی فولاد قبل از گالوانیزه، زمان غوطه‌وری در حمام، زمان خارج کردن از حمام، متالورژی و نرخ سرد کردن فولاد قرار می‌گیرد. همچنین قیمت روز ورق گالوانیزه به ضخامت ورق گالوانیزه و کیفیت فرایند گالوانیزه نیز وابسته است. این پوشش از فلز در مقابل خوردگی و زنگ‌زدگی محافظت می‌کند.‌ به‌همین‌دلیل قیمت گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه همواره مورد استعلام است.

کیفیت ورق گالوانیزه چطور است؟

ورق گالوانیزه با سطح صاف و صیقلی و براق در مقایسه با سایر ورق‌ها از زیبایی و مقاومت بیشتری برخوردار است. کیفیت و شکل ظاهری ورق گالوانیزه و در نتیجه قیمت آن به عوامل مختلف بستگی دارد که عبارت‌اند از:

 • میزان و کیفیت روی مصرف‌شده در پوشش‌دهی ورق
 • سرعت فرایند نورد و سردکردن ورق در فرایند گالوانیزاسیون
 • تست‌های کنترل کیفی ورق گالوانیزه که در تمامی مراحل تولید انجام می‌شود.
 • کیفیت رنگ‌آمیزی ورق پس از گالوانیزاسیون
 • میزان و نوع ترکیباتی که به گالوانیزه اضافه می‌وند، مثل نیکل و آلومینیوم
 • سرعت فرایند تولید ورق گالوانیزه

ازآنجاکه حاصل کردن اطمینان از کیفیت ورق گالوانیزه از سمت مشتری به‌صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست، استعلام قیمت ورق گالوانیزه و خرید ورق گالوانیزه باید از طریق سایت‌ها و شرکت‌های معتبر بازرگانی صورت بگیرد.
مشاوران و کارشناسان باتجربه در شرکت بازرگانی آیرومارت می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند و بهترین پیشنهادها را برای شما داشته باشند. آیرومارت با بررسی دقیق برندهای مختلف، بادرنظرگرفتن استانداردهای تولید انواع آهن‌آلات از جمله پروفیل و لوله گالوانیزه و خرید از بهترین برندها می‌تواند در خریدی مطمئن در تمام مراحل از استعلام تا خرید آهن‌‎آلات در کنار شما باشد.

کیفیت ورق گالوانیزه

رول ورق گالوانیزه

گالوانیزه چه فوایدی دارد؟

فلزات، به‌ویژه آنهایی که سطح آهن بالایی دارند، مستعد خوردگی هستند. این پدیده در نتیجه قرارگرفتن طولانی‌مدت فلز در شرایط بیرونی مانند اکسیژن، به‌صورت اکسیدشدن سطح یا کل فلز اتفاق می‌افتد. گالوانیزه کردن راه‌حل مؤثری برای رفع این مشکل است. در ادامه به مزایای گالوانیزه‌کردن لوله می‌پردازیم:

افزایش دوام و طول عمر لوله

گالوانیزه‌کردن لایه‌ای قوی بر روی لوله ایجاد می‌کند که از زنگ‌زدگی و آسیب در برابر ضربه جلوگیری می‌کند و طول عمر فلز را افزایش می‌دهد. عمر فولاد حدود 50 سال است که گالوانیزه کردن آن را تا 80 سال افزایش می‌دهد؛ به‌همین‌دلیل قیمت گالوانیزه یکی از دغدغه‌های فعالان ساخت‌‎وساز است.

تعمیر و نگهداری ساده‌تر

پوشش گالوانیزه برخلاف سایر روش‌های محافظت لوله که ممکن است خراشیده یا خورده شوند، به مراقبت کمتری نیاز دارد. در مقایسه با سایر انواع پوشش، گالوانیزه روش ترجیحی است؛ چون فرایند ساده‌تری دارد و به‌راحتی در دسترس و مقرون‌به‌صرفه است. مثلاً آلومینیوم که ممکن است انتخاب ارزان‌تری به‌نظر برسد، دربرابر خوردگی مقاومت کمتری دارد.

حفاظت همه‌جانبه

در گالوانیزه‌کردن، تمام بخش‌های فولاد یا فلز به طور کامل در روی مذاب غوطه‌ور می‌شوند و محافظت کامل و همه‌جانبه از سطح را ارائه می‌دهند. اگر آماده‌سازی سطح به‌درستی انجام شده باشد، حتی قسمت‌های غیرقابل‌دسترس فلز هم پوشش داده می‌شوند. استفاده از روی در گالوانیزه‌کردن باعث می‌شود حتی اگر روکش خراشیده شود، روی باقیمانده روی سطح از لوله محافظت می‌گند.

سازگاری با محیط زیست

فولاد بدون هیچ پوششی با محیط زیست سازگار است. گالوانیزه روی، علاوه‌بر محافظت، سبب سازگاری بیشتر لوله با محیط زیست می‌شود. از آنجایی که گالوانیزه کردن، تمام سطوح فلز را پوشش می‌دهد، زباله‌های کمتری تولید می‌کند.

انواع لوله‌های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه بر اساس فاکترهای مختلف به دسته‌های متفاوت تقسیم می‌شوند. یکی از دسته‌بندی‌های مهم انواع لوله‌های گالوانیزه، روش تولید آن‌هاست.

لوله گالوانیزه سرد

در تولید لوله‌های گالوانیزه سرد از نمک روی که در محلول آب الکترولیزشده استفاده می‌شود. آبکاری این لوله‌ها در دمای پایین صورت می‌گیرد و سپس با یک لایه روی، پوشانده می‌شوند. ظاهر این لوله‌ها براق و ضخامت لایه روی آنها کم است و ممکن است لایه‌های زیری آن اکسید یا خورده شوند. این نوع از لوله‌های گالوانیزه عمر کمتری دارند و در صنایعی مانند خودروسازی به‌کارمی‌روند.

لوله گالوانیزه گرم

این نوع از لوله‌ها لوله‌های گالوانیزه گرم که معمولاً برای لوله برق و فاضلاب استفاده می‌شوند. این نوع لوله‌های گالوانیزه در دمای بسیار بالا، حدود 460 درجه سانتی‌گراد تولید می‌شوند. به‌دلیل ترکیب آهن و فلز و روی در دمای بالا و ضخامت زیاد لایه روی، این نوع از لوله گالوانیزه بسیار مقاوم است. سطح این لوله کدر است و در صنایعی مانند برق و مخابرات و فاضلاب کاربرد دارد.

انواع لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

عوامل مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه بر اساس عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول و کیفیت پوشش گالوانیزه در هر متر مربع، متفاوت است. تحقیق و مقایسه قیمت‌ها از تأمین‌کنندگان مختلف برای تصمیم‌گیری آگاهانه خرید ورق گالوانیزه مهم است. در ادامه به عواملی می‌پردازیم که در قیمت ورق گالوانیزه تأثیرگذارند.

هزینه مواد اولیه

هزینه‌های مواد خام یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انواع ورق گالوانیزه ازجمله قیمت ورق گالوانیزه رنگی است. قیمت فولاد، به‌عنوان ماده اولیه انواع ورق گالوانیزه، متأثر از روندهای بازار جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، سطح تولید و پویایی تقاضا و عرضه است؛ مثلاً اختلال در تولید فولاد به‌دلیل عواملی مانند بلایای طبیعی، اعتصابات کارگری، یا تغییر در سیاست‌های دولت می‌تواند بر دسترسی و هزینه تأثیر بگذارد که درنتیجه قیمت ورق گالوانیزه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

فرایند گالوانیزه کردن

کارایی و مقرون‌به‌صرفه بودن عملیات گالوانیزه، به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی ورق‌های گالوانیزه تأثیر می‌گذارد. قیمت ورق گالوانیزه با‌توجه‌به فرایند گالوانیزه با تأثیر بر خواص حفاظتی، طول عمر، هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار تأثیر می‌گذارد.

تقاضای بازار

افزایش سطح فعالیت‌های ساخت‌وساز، پروژه‌های توسعه زیرساخت، و تقاضای تولید باعث افزایش تقاضا برای ورق‌های گالوانیزه و افزایش تولید برای برطرف‌شدن نیازهای درحال تحول صنایع و بخش‌های وابسته به فولاد برای پروژه‌های ساخت‌وساز برآورده شود. قیمت ورق گالوانیزه نیز تحت تأثیر این کاربردها در ساخت‌وساز از عوامل تعیین‌کننده است.

از سوی دیگر، ورق‌های گالوانیزه ممکن است در دوره‌های کاهش رشد اقتصادی یا کاهش فعالیت‌های ساختمانی کاهش یابند که به عرضه بیش از حد منجر می‌شود. درک و اندازه‌گیری دقیق پویایی تقاضای بازار برای تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برای تنظیم سطوح تولید و استراتژی‌های تعیین قیمت ورق گالوانیزه در مرحله نهایی مهم است.

هزینه حمل‌ونقل

فاصله بین مرکز تولید یا تأمین‌کننده ورق‌های گالوانیزه و محل مشتری می‌تواند بر هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت گالوانیزه کیلویی تأثیر بگذارد. مسافت‌های طولانی‌تر هزینه‌های حمل و نقل را بالا می‌برند؛ به‌ویژه اگر لازم باشد ورق‌های گالوانیزه باید از دریا یا هوا حمل شوند. مکان‌های دور از دسترس یا صعب‌العبور ممکن است هزینه‌های حمل‌ونقل اضافی را به همراه داشته باشد که هزینه‌های بیشتری برای مشتری خواهد داشت.

همچنین روش حمل‌ونقل ورق‌های گالوانیزه، مانند حمل و نقل ریلی، کانتینر، یا حمل‌ونقل هوایی هم می‌تواند بر قیمت ورق گالوانیزه تأثیر بگذارد. مدیریت کارآمد لجستیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل می‌تواند در به‌حداقل‌‎رساندن هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرایندهای تحویل برای کاهش افزایش قیمت کمک کند.

نرخ تبدیل ارز

یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر بر قیمت ورق گالوانیزه تحولات قیمت ارز است. نوسان‌های ارز می‌‎تواند بر استراتژی‌های قیمت‌گذاری تأمین‌کنندگان برای هزینه‌های تولید و هزینه های واردات یا رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعدیل در قیمت‌گذاری با درنظرگرفتن نوسان‌های ارز یکی از مهمترین دغدغه‌های تأمین‌کنندگان است.

اندازه و ضخامت

ورق گالوانیزه با فرایندهای مختلفی مانند نورد، پوشش و تکمیل در ضخامت‌ها و اندازه‌های مختلف تولید می‌شود. ورق‌های ضخیم‌تر یا اندازه‌های بزرگ‌تر ممکن است به تجهیزات تخصصی، مصرف انرژی بیشتر و مراحل پردازش اضافی نیاز داشته باشند که هزینه‌های بیشتری را دربر خواهد داشت و قیمت ورق گالوانیزه مؤثر است.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق گالوانیزه

عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی یا رنگی، به‌دلیل سطح صاف و صیقلی، مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی و قابلیت رنگ‌آمیزی، در صنایع مختلفی ازجمله ساخت پوشش سقف خانه‌ها، انبارها، سوله و سالن، صنعت کشاورزی و گلخانه‌ها، ساخت تابلوهای برق صنعتی، ساخت لوازم خانگی و آشپزخانه، انواع مخزن، لوله و تانکر، تابلوهای راهنمایی رانندگی و… کاربرد دارد.

ورق گالوانیزه به دلیل روکشی از جنس فلز روی، مقاومت بالایی در برابر عوامل جوی مانند باران، برف و رطوبت دارد. بر این اساس از این ورق به‌عنوان ورق‌های شیروانی نیز استفاده می‌شود. می‌توانید بر اساس نیاز خود و کاربردی که از ورق رنگی یا ورق شیروانی ۶ متری انتظار دارید، این محصول را از طریق سایت آیرومارت سفارش دهید.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی و رنگی به فاکتورهای گوناگونی وابسته است. از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در قیمت ورق شیروانی ۶ متری، می‌توان به عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز، قیمت سنگ آهن، قیمت فلز روی، وزن ورق گالوانیزه 6 متری، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد.

استعلام قیمت ورق گالوانیزه 6 متری امروز پیش از ثبت سفارش، بسیار حائز اهمیت است که علت آن را می‌توان افت‌وخیزهای بالای قیمت ورق در بازار دانست.
نکته مهمی که خصوص قیمت ورق گالوانیزه 6 متری وجود دارد، این است ضخامت‌های پایین این ورق را تنها با فرمینگ ارائه می‌دهند. در صورتی که ورق گالوانیزه در ضخامت‌های پایین را در این طول بالا برش دهند، امکان آسی دیدن آن بالا است و به همین دلیل، ورق‌های شیروانی فرمینگ در این طول برش داده می‌شوند.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی وابسته به فرمی که دارد متفاوت خواهد بود. قیمت ورق شیروانی ۶ متری و محصولات دیگر ازجمله ورق استیل را می‌توانید از کارشناسان آیرومارت استعلام بگیرید و انواع فرمینگ‌های مختلف را از این مجموعه سفارش دهید.

کاربردهای ورق گالوانیزه

ورق‌ گالوانیزه به‌دلیل مقاومت زیاد دربرابر زنگ‌زدگی در صنایع مختلف کاربردهای فراوان دارد؛ از کابینت آشپزخانه تا کانال‌های مخصوص تهویۀ هوا، ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، صنایع برق و الکترونیک، پارتیشن‌ها، پنل‌ها دیوارهای کرکره‌ای و …. دامنه استفاده از لوله گالوانیزه تا قطعات خودروهای شخصی و وسایل نقلیه عمومی و حمل‌ونقل مانند اتوبوس و کامیون گسترده است. در ادامه به برخی کاربردهای لوله گالوانیزه در صنایع مختلف اشاره می‌کنیم.

قیمت ورق گالوانیزه و هزینه‌های پایین نگهداری و کاربردهای متنوع، آن را به انتخابی مناسب برای فعالان عرصه ساخت‌وساز و صنایع مختلف تبدیل کرده است. همچنین قیمت ورق رنگی نسبت به کاربردهای مختلف آن در صنایع مختلف متفاوت است. در ادامه به برخی از کاربردهای ورق گالوانیزه اشاره می‌کنیم.

صنعت خودرو

صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ورق گالوانیزه است. مهم‌ترین ویژگی ورق گالوانیزه که ضدزنگ‌بودن آن است، مورد توجه صنعت خودرو قرار گرفته و یکی از تضمین‌های کیفیتی است که فعالان این عرصه به مشتریان خود می‌دهند.
لوله گالوانیزه بعد از دهه 80 میلادی در صنعت خودروسازی استفاده شد. استحکام زیاد، مقاومت در برابر زنگ‌زدگی، کیفیت بالای ورق، پوشش یکدست و زیبا، خواص مکانیکی ورق‌های گالوانیزه باعث استقبال از این نوع فلز در بخش‌های مختلف خودرو مانند بدنه در صنایع خودرو شده است.

انواع کاربرد ورق گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه در صنعت خودروسازی

صنعت مخابرات

حفظ خطوط تلفن مستلزم استفاده از مواد سخت و بادوام است که یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مواد استفاده‌شده در این صنعت، ورق گالوانیزه است که در ساخت دکل‌های مخابراتی و کابل‌ها کاربرد دارد. استفاده از ورق گالوانیزه در صنعت مخابرات می‌تواند از خطرات احتمالی استفاده از مواد دیگر در خطوط تلفن جلوگیری کند.

کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع

کاربرد ورق گالوانیزه در صنعت مخابرات

تجهیزات الکترونیکی

اغلب ریخته‌گری‌ها برای وسایل برقی با استفاده از ورق فولادی انجام می‌شود. خاصیت مقاومت ورق گالوانیزه در مقابل خوردگی، آن را به گزینه‌ای پرطرفدار در ساخت وسایل الکترونیکی، به‌ویژه در ساخت لایه‌های داخلی آن‌ها، تبدیل کرده است.
ورق گالوانیزه به‌‎دلیل مقاومت آن در تولید بسیاری از وسایل الکترونیک مانند دستگاه‌های سخت‌افزاری و ابزار دقیق کاربرد فراوانی دارد. قیمت ورق گالوانیزه نسبت به کاربرد آن در ساخت هرکدام از ابزارهای روشنایی و الکترونیکی متفاوت است.

کاربردهای ورق گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه در تجهیزات الکتریکی

صنعت ساختمان

ورق گالوانیزه در صنعت ساختمان بسیار محبوب است و از پرکاربردترین مصالحی است که در صنعت ساختمان و ساخت پروژه‌‎های متنوع مسکونی و تجاری استفاده می‌شود. ورق شیروانی گالوانیزه به‌دلیل زیبایی ظاهری و درخشش چشمگیر آن به‌عنوان در طراحی‌های مدرن معماری به شکل‌های خلاقانه و متنوع استفاده می‎شوند. قیمت ورق شیروانی گالوانیزه در رنگ‌های مختلف و قیمت تیرآهن از سایت‌های معتبر قابل استعلام است.

صنعت باد و خورشید

ازآنجایی‌که بیشتر تجهیزات پنل‌های خورشیدی و دکل‌های تولید برق از انرژی باد در طول سال در معرض آب‌وهوای متفاوت قرار می‌گیرند، به محافظت بیشتر نیاز دارند. ورق گالوانیزه در صنعت انرژی خورشیدی و بادی به‌دلیل مقاومت دربرابر خوردگی بسیار محبوب است.

کاربرد ورق گالوانیزه در صنعت

کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع باد و خورشید

صنایع لوازم خانگی

برای ساخت یخچال‌ها، کولرها، ماشین‌های لباسشویی و ظرف‌شویی که با آب کار می‌کنند لوله گالوانیزه بهترین گزینه است. در گذشته برای ساخت این وسایل از ورق سیاه معمولی استفاده می‌شد که دوام چندانی نداشت.

صنایع انبارداری

یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی برای ساخت سیلوها و انبارهای نگهداری انواع مواد از مواد غذایی گرفته تا محصولات فلزی و… لوله گالوانیزه است. قیمت لوله گالوانیزه برای ساخت سوله مقرون‌به‌صرفه است و هزینه ساخت سوله و انبار با ورق گالوانیزه از ورق سیاه ارزان‌تر خواهد شد. همچنین استفاده از لوله گالوانیزه برای ساخت سوله‌های نگهداری از مواد غذایی باعث ماندگاری بیشتر مواد می‌شود.

کاربردهای اصلی ورق گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه در صنعت انبارداری

صنایع ساختمانی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ورق گالوانیزه مقاومت آن دربرابر رطوبت است که باعث کاربرد فراوان آن در صنایع ساختمانی می‌شود. ازجمله کاربردهای لوله گالوانیزه در صنایع ساختمانی عبارت‌اند از:

 • سیستم‌های تهویه، شومینه، دودکش، انواع کولر
 • سقف ساختمان‌های مسکونی بزرگ و کوچک و سقف سوله‌های ورزشی و صنعتی، نرده و حفاظ و…
 • تولید سازه‌های فلزی سبک و عایق حرارتی
 • درب ورودی و آسانسور
 • ساخت پروفیل‌های تقویت‌کننده درهای پلاستیکی و پنجره‌های PVC
 • ساخت قطعات داخلی و خارجی خودرو
 • صنعت مکانیک و ماشین‌سازی، مانند جعبه تجهیزات الکتریکی، لوازم خانگی، تجهیزات مکانیکی، بسته‌بندی و دستگاه‌های اندازه‌گیری
 • لوازم خانگی؛ مانند ظروف غذاخوری، مخزن‌های نوشیدنی و مواد غذایی، سطل و وسایل حمام
کاربرد ورق گالوانیزه

کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع ساختمانی

صنایع فاضلاب خانگی و شهری

یکی از عوامل مهم توسعه شهری پیشرفت در زیرساخت‌های شهری است. بخش مهمی از این زیرساخت‌ها با استفاده از محصولات فولادی، به‌ویژه لوله‌های گالوانیزه، امکان‌پذیر است. این نوع از لوله‌ها به‌دلیل استحکام و مقاومت در برابر خوردگی از پرکاربدترن لوله‌ها در زیرساخت‌های شهری هستند. به‌همین دلیل لیست قیمت لوله گالوانیزه یکی از دغدغه‌های مهم فعالان عرصه ساخت‌‎وساز زیربناهای شهری است.

مزایای ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه هم مانند سایر فلزات زنگ می‌زند، اما فلز روی به‌عنوان پوشش مقاوم، از رسیدن آب و اکسیژن جلوگیری و عمر فلز را بیشتر می‌کند. قیمت ورق گالوانیزه امروز نسبت به گذشته باتوجه به پیشرفت‌ها در فرایند گالوانیزه متفاوت است. مزایای ورق گالوانیزه عبارت‌اند از:

 • حفاظت در برابر خوردگی
 • مقاومت در برابر شرایط جوی متفاوت
 • ظاهر زیبا، بدون نیاز به پرداخت

قیمت هر متر ورق گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

خرید ورق گالوانیزه معمولاً برای مصارفی مانند لوله‌های بخاری و کولر، قطعات فلزی آشپزخانه، تابلوها و پنل‌های سقف شیروانی، لوله‌ها و اتصالات ساختمان ، گلخانه و … استفاده می‌شود. قیمت هر متر ورق گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه کیلویی باتوجه‌به نیاز مصرف‌کنندگان نسبت به متراژ و برند آن متفاوت است.
برای خرید ورق گالوانیزه به شکل‌های مختلف بهتر است قبل از هر تصمیمی ابعاد و نیازهای پروژه را با کارشناسان در میان بگذرید تا بتوانید به بهترین پیشنهاد برسید.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

لوله گالوانیزه به‌دلیل عملکرد ضد زنگ آن به‌طور گسترده در سازه‌های داخلی و خارجی ساختمان‌ها کاربرد دارد. ای این نوع فولاد در تولیدات کشاورزی، گلخانه‌ها و فضاهای زراعی استفاده می‌شود. مقاومت در برابر خوردگی و به‌صرفه‌بودن از نظر هزینه‌های نصب و نگهداری و قیمت لوله گالوانیزه گالخانه نسبت به قیمت انواع لوله از مواد دیگر، این نوع لوله را به محبوب‌ترین لوله مورد استفاده در ساخت گلخانه تبدیل کرده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان خرید در بازار آهن‌آلات قیمت به‌روز انواع آهن‌آلات است. نمودارهای قیمت آهن‌آلات معمولاً نوسانات قیمت محصولات فلزی از هر نوع را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. اطلاعات این نمودار ازاین‌جهت مهم است که می‌توان به‌روزترین قیمت را در بازه زمانی مشخصی در گذشته مقایسه و تحلیل کرد و باتوجه‌به آن قیمت آینده را حدس زد و تصمیم گرفت.
همچنین بررسی میزان نوسان در قیمت به فعالان ساخت‌وساز کمک می‌کند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زمان‌های مختلف پروژه انجام شود. در جدول زیر می‌توانید نوسانات قیمت ورق گالوانیزه را در اردیبهشت 1403 ببینید.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

شیوه استعلام قیمت ورق گالوانیزه بصورت آنلاین و تلفنی از آیرومارت

آیرومات با بهره‌گیری از دانش کارشناسان و دردست‌داشتن اطلاعات به‌روز درباره موجودی و قیمت انواع آهن‌آلاتی که در انبار شرکت آیرومارت نگهداری می‌شوند آخرین قیمت آهن‌آلات و اطلاعات مفید برای فعالان عرصه‌های مختلف صنعت و ساخت‌وساز را از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، لینکداین و تلگرام در اختیار کاربران قرار می‌دهد. می‌توانید از کانال تلگرام آیرومات به آدرس https://t.me/iromart به‌روزترین قیمت‌های آهن‌آلات ازجمله قیمت میلگرد را دریافت کنید.

نکات مهم و راهنمای خرید ورق گالوانیزه

همانطور که گفتیم قیمت هر متر ورق گالوانیزه تحت‌تأثیر عوامل متعددی است که درنظرگرفتن و تجزیه و تحلیل دقیق این عوامل می‌تواند بر استراتژی‌های خرید شرکت‌ها و متقاضیان ورق گالوانیزه در بازار مؤثر باشد. استعلام قیمت ورق گالوانیزه از برندهای مختلف مانند قیمت ورق پاسارگاد و قیمت روز ورق گالوانیزه تاراز اولین مرحله از این بررسی است که باید از منابع معتبر در زمینه فروش آهن‌آلات انجام شود.

خدمات آیرومارت برای خرید ورق گالوانیزه

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان محصولات فولادی خدمات پس از فروش آن است. آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آهن آیرومارت برشکاری و سایز کردن ورق گالوانیزه در ابعاد سفارشی و مطابق با درخواست مشتری را انجام می‌دهد.

وزن ورق گالوانیزه

جدول وزن ورق گالوانیزه

حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از آیرومارت چقدر است

معمولاً ورق گالوانیزه در ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر ارائه می‌شود. برای ساخت سازه‌هایی مانند کانال کولر از ورق ۰٫۴ میلی‌متر و برای کانال‌های صنعتی از لوله گالوانیزه با ضخامت بیشتر تا حدود ۱٫۲۵ میلی‌متر استفاده می‌شود. معمولاً وزن رول‌های ورق گالوانیزه ۶ الی ۸ تن است و ممکن است باتوجه‌به نیاز پروژه‌ها ممکم است بین 4 تا 18 تن هم افزایش پیدا کند.
کارشناسان آیرومارت در گفت‌وگو با متقاضیان خرید آهن‌آلات بهترین پیشنهادها را برای هر پروژه خواهند داشت و ورق گالوانیزه با ضخامت مناسب را به مصرف‌کنندگان معرفی خواهند کرد.

شیوه خرید و استعلام قیمت ورق گالوانیزه و خرید از آیرومارت

ساخت ساختمان‌های چند‌طبقه پیچیده و پرهزینه است. به‌حداقل‌رساندن زمان ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌های نیروی کار از اولویت‌های خریداران آهن‌آلات است. به‌همین دلیل فعالان در زمینه ساخت‌وساز قیمت امروز ورق گالوانیزه را لحظه‌به‌لحظه پیگیری می‌کنند. استفاده از سقف عرشه فولادی یکی از بهترین و ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش هزینه‌ها و حصول اطمینان از تحویل یک سازه باکیفیت و بادوام است. برای ساخت بنا با اسکلت فلزی و ورق گالوانیزه پیداکردن مرکزی که بتواند در خرید ورق گالوانیزه به فعالان عرصه ساخت‌وساز کمک کند، اهمیت بسیاری دارد.

اطلاعات دقیق درباره قیمت ورق گالوانیزه و دسترسی راحت به آن یکی از دغدغه‌های مخاطبان بازار آهن است. سایت آیرومارت به‌عنوان مرجعی قابل اطمینان برای دریافت آخرین قیمت‌های قیمت آهن آلات ازجمله قیمت ورق گالوانیزه در اختیار شماست.
شرکت نفت آهن پاسارگاد با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات در زمینه فروش آنلاین آهن‌آلات ازجمله فروش ورق گالوانیزه بهترین انتخاب شما برای سفارش انواع ورق گالوانیزه از برندهای مختلف است. می‌توانید برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت آهن‌آلات و شرایط خرید و قیمت ورق گالوانیزه کیلویی به سایت آیرومارت به آدرس iromart.com مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با شماره 02145306 تماس بگیرید و از راهنمایی‌های دقیق همکاران باتجربه ما در زمینه خرید گالوانیزه در آیرومارت بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)

 1. علیرضا
  مهر ۲۸, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱
  سلام روزتون بخیر من میخام ورق گالوانیزه بخرم اما نیاز دارم که توی انبار نگه داشته بشه میتونم بپرسم کار انبار داری انجام میدید یا نه
  1. آیرومارت
   مهر ۲۹, ۱۴۰۱ ۰۹:۳۴
   سلام روز بخیر. آیرومارت با در اختیار داشتن انباری بزرگ و مجهز در منطقه شورآباد، بار آهن شما را برای هر مدت زمانی که لازم باشد، نگهداری می‌کند.
1 ورق گالوانیزه چگونه تولید می‌شود؟

ورق فولادی پس از پرداخت سطح به روش‌های مختلف با لایه‌ای از فلز روی پوشیده شده و در بازار با نام ورق گالوانیزه به فروش می‌رسد.

2 امکان خرید ورق گالوانیزه سفارشی با ضخامت پوشش خاص وجود دارد؟

با توجه به ارتباطات نزدیک کنسرسیوم آیرومارت با تولیدکنندگان ورق گالوانیزه امکان گالوانیزه کردن با ضخامت و کیفیت سفارشی مشتری وجود دارد.

3 از کدام کارخانه‌ها می‌توان ورق گالوانیزه تهیه کرد؟

ورق گالوانیزه مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین، امیرکبیر کاشان و تاراز را می‌توان از معروف‌ترین برندهای تولید داخل دانست.

4 چرا ورق گالوانیزه را رنگ آمیزی می‌کنند؟

ایجاد یک لایه جدید بر روی ورق گالوانیزه نه تنها مقاومت ورق گالوانیزه را افزایش می‌دهد بلکه تنوع این محصول را افزایش خواهد داد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.