قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
100*100
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:100*100
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
50*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:50*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل Z 14 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
14
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 14 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
14
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 16 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
16
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 16 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
16
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 18 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
18
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 18 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
18
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 20 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
20
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 20 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
20
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 22 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
22
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل Z 22 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
22
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*40
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*40
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۲۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۲۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۲۶,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
20*30
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*30
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
30*30
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
40*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
کارشناسان

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

قیمت پروفیل از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن است. چرا که این مقطع با گریدهای آلیاژی مختلف، به طور گسترده در ساخت درب و پنجره کاربرد دارد. به مقاطع ثابت با طول زیاد پروفیل (steel profile) می‌گویند. از مقاطع فلزی مختلفی در صنعت ساختمان سازی استفاده می‌کنند. هر کدام از آن‌ها مطابق با استانداردهای مشخصی تولید می‌شوند. در سال‌های اخیر به دلیل زلزله‌های متعدد و عوامل تخریبی دیگر، رفته رفته سازه‌ها از بتنی به فلزی تغییر ماهیت داده‌اند. البته این معنی حذف کامل سازه‌های بتنی نیست. بلکه به کمک مقاطع فولادی مثل میلگرد، مقاومت سازه را افزایش داده‌اند. پروفیل یکی از همان مقاطعی است که در ساختمان سازی کاربرد گسترده‌ای دارد. ماده اولیه تولید پروفیل انواع ورق فولادی می‌‍باشد. در مراحل بعدی با شکل دهی ورق انواع پروفیل تولید می‌شود. پروفیل به مقطعی گفته می‌شود که طول آن مشخص نیست. ولی شکل مقطع در سراسر پروفیل ثابت می‌باشد. براساس شکل مقطع با انواع پروفیل روبرو هستیم، که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد. فراموش نکنید که وزن و جنس آلیاژ بر قیمت پروفیل تاثیر دارد. پروفیل‌های تولید بازار به جز پروفیل‌های استیلی، عمدتا تولید داخل هستند. برای استعلام قیمت روز انواع پروفیل با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید.

فرآیند تولید پروفیل


به طور کلی پروفیل به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تولید می‌گردد. روش تولید می‌تواند بر قیمت پروفیل تاثیرگذار باشد. در روش مستقیم ماده اولیه که ورق می‌باشد، با عبور از دستگاه رول فرمینگ و سپس جوشکاری به انواع پروفیل تبدیل می‌شود. در روش دوم برای تولید پروفیل ابتدا از ورق، لوله تولید می‌کنند. سپس در مراحل بعدی با شکل دهی لوله به مقطع پروفیلی تبدیل می‌شود. هر روش مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارد. در ادامه با جزئیات روش تولید بیشتر آشنا خواهید شد.

مراحل تولید پروفیل به روش مستقیم


این مراحل به تربیت به شرح زیر است :

برشکاری


از آنجا که عرض ورق با محیط مقطع برابر می‌باشد، ابتدا بایستی ورق متناسب با ابعاد مقطع برش داده شود. برش در این مرحله به کمک دستگاه گیوتین صورت می‌گیرد.

جوشکاری محله اول


ابتدا و انتهایی رول ورق، برای تولید پیوسته پروفیل ، به هم جوش داده می‌شود. معمولا از روش GMAW برای جوش داده لبه‌ها استفاده می‌کنند.

شکل دهی


در این مرحله ورق با عبور از دستگاه رول فرمینگ، طی مراحل مختلف، رفته رفته به شکل نهایی پروفیل نزدیک می‌شود. در هر مرحله از دستگاه رول فرمینگ، غلتک‌های مختلفی تبیعه شده است.

جوشکاری مرحله دوم


گرچه پس از شکل دهی مقطع نهایی حاصل می‌شود، اما برای افزایش استحکام و تکمیل تولید باید لبه‌ها جوشکاری شود. بسته به شرایط و خواصی که روش‌های جوشکاری مختلف دارند، از یکی از آن‌ها برای اتصال استفاده می‌کنند.

مراحل تکمیلی


پس از جوشکاری لبه‌ها، به منظور یکنواختی ساختار پروفیل ، بایستی محل اتصال براده برداری شود. پس از خنک شدن، با عملیات سایزینگ، خمش و پیچش گیری، برشکاری، شتاب دهنده و میز تخلیه، فرایند تولید پروفیل تکمیل می‌گردد. گرچه پروفیل براساس استاندارد برش داده می‌شود، اما پروفیل‌های موجود در بازار را به طول‌های 6 و 12 متری برش می‌دهند. بسیار بدیهی است که با تغییر طول، قیمت پروفیل تغییر خواهد کرد.

روش تولید پروفیل غیرمستقیم


همان‌طور که مطرح شد، در این روش ورق ابتدا به روش‌های مختلف شکل دهی شده و به لوله تبدیل می‌شود. در مراحل بعدی اعمال نیروی فشاری غلطک، لوله را به شکل مقطع نهایی نزدیک می‌کند. در نهایت براساس استاندارد برش داده شده و پس از انجام آزمایش‌های مورد نیاز به انبار منتقل می‌شوند.

مزایا و معایب روش‌های تولید پروفیل


هر کدام از روش‌های ذکر شده در بالا از مزایا و معایب مختلفی برخوردار می‌باشد. مزایای روش مستقیم تولید پروفیل به شرح زیر است:

 • انحنای سطح کم

 • دقت ابعادی بالا

 • زاویه های تیز خط جوش

 • کیفیت تولید بالا


با وجود مزایایی که مطرح شد، انتخاب این روش تولید معایبی نیز دارد. معایب روش تولید به شرح زیر می‌باشد.

 • استهلاک قالب

 • سرعت تولید پایین

 • راندمان پایین


‌معایب روش غیرمستقیم در روش مستقیم اصلاح شده و به مزیت تبدیل شده‌اند. یعنی در این روش به دلیل استفاده حداکثری از توان جوشکاری، سرعت تولید بالا می‌باشد. به این ترتیب راندمان تولید افزایش پیدا می‌کند. از آن جا که قالب‌ها در روش منحنی شکل هستند، کمتر دچار استهلاک می‌شوند. اما باید بدانید که کیفیت پروفیل تولیدی این روش در مقایسه با روش مستقیم بسیار پایین‌تر می‌باشد. هم‌چنین گوشه‌های جوش گردتر است.

انواع پروفیل


براساس شکل مقطع، ابعاد و حتی نوع آلیاژ ورق مورد استفاده، انواع پروفیل در بازار موجود می‌باشد. هر کدام از عوامل ذکر شده می‌تواند بر قیمت پروفیل اثر بگذارد.

پروفیل صنعتی


پروفیل صنعتی یا Industrial Profile مقطعی فولادی است که با استفاده از ورق سیاه ساخته می‌شود. بنابراین قیمت ورق سیاه بر قیمت پروفیل صنعتی تاثیر مستقیم دارد. این نوع پروفیل در مقایسه با پروفیل معمولی، ضخامت بیشتری دارد. پروفیل سنگین و قوطی صنعتی که نام‌های دیگر این مقطع فولادی است. در صورتی که ضخامت پروفیل از مقدار اسمی بیشتر باشد به آن پروفیل سنگین، و در صورت کمتر بودن، پروفیل سبک نامیده می‌شود.

مقطع این نوع پروفیل به صورت مربع یا مستطیل می‌باشد. مقاطع مربعی در ضخامت‌های 2 تا 10 میلی‌متر و ابعاد 6000*10*10 تا 6000*300*300 تولید می‌شود. مقاطع مستطیلی را نیز در ضخامت‌های مشابه از ابعاد 6000*20*10 تا 6000*300*200 تولید می‌کنند. لازم به ذکر است که با افزایش سطح و ضخامت قیمت پروفیل افزایش پیدا می‌کند.

در میان انواع پروفیل ، قوطی صنعتی به عنوان پرکاربردترین پروفیل در صنعت ساخت و ساز و ساخت ماشین‌های صنعتی کاربرد دارد. خودرو سازی، صنایع نظامی، عمرانی، ساخت سوله و شاسی ماشین آلات از دیگر محل‌های مصرف این نوع مقطع است.

پروفیل ساختمانی


همان طور که از نام آن پیدا است، این گروه از پروفیل‌ها در بخش‌های مختلف ساختمان کاربرد دارند. در کتاب استاندارد فولاد، مقطعی که به عنوان پروفیل ساختمانی شناخته می‌شود، با واژه HSS که مخفف Hollow Structural steel به معنای مقاطع توخالی فولادی ، نشان داده می شود.

به طور کلی پروفیل ساختمانی، محصول اولیه فولادی محسوب نمی‌شود و با شکل دادن سرد انواع ورق‌های فولادی، تولید می‌گردد. به همین دلیل قیمت پروفیل ساختمانی تحت تاثیر قیمت ورق سیاه است. پروفیل‌ها عمدتا از ورق‌های فولادی آلیاژ ST37 تولید می‌شوند که خواص مکانیکی و فیزیکی خوبی داشته و دارای چقرمگی قابل قبولی است. همچنین عملیات نورد سرد به خوبی به روی آن قابل انجام است. پروفیل ساختمانی بسته به محل مصرف انواع مختلفی پیدا می‌کنند. انواع پروفیل ساختمانی شامل پروفیل قوطی، پروفیل پنجره و پروفیل لنگه دری می‌شود. این پروفیل‌ها اغلب مقطع چهارگوش مربعی یا مستطیلی دارند.

پروفیل قوطی


پروفیل قوطی ساده‌ترین سطح مقطع این محصول است که به شکل مربع یا مستطیل تولید می‌شود. پروفیل قوطی کاربردهای متعددی در ساختمان سازی دارد. از آن برای ساخت اسکلت برخی سازه‌های کوچک و بزرگ، ساخت نرده‌های فلزی، محافظ‌های درب و پنجره یا پل‌های سبک استفاده می‌شود. این نوع پروفیل در ضخامت‌های 2 ، 5/2 و 3 میلیمتر بیشترین کاربرد را دارد. پروفیل قوطی ساده ترین و پرکاربردترین نوع پروفیل های ساختمانی است.

انواع پروفیل پنجره


این دسته از انواع پروفیل ساختمانی به منظور تولید قالب پنجره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیل پنجره در 3 نوع اصلی بیشترین کاربرد را دارد. پروفیل 507 ، پروفیل 508 و پروفیل 509 معرف این محصولات در اشکال مختلف هستند.

نوع 507 پروفیل پنجره یا پروفیل سپری، دارای دو لبه به شکل یک سپری فولادی است. لبه‌های این پروفیل مناسب برای تعبیه پنجره طراحی شده است. روش تولید و شکل دهی پروفیل 507 متفاوت از پروفیل قوطی است. به همین دلیل قیمت پروفیل ساختمانی در این نوع کمی متفاوت با نوع ساده آن است.

پروفیل 508 یا پروفیل دو لبه از دیگر انواع پروفیل پنجره است. این نوع پروفیل ساختمانی برخلاف پروفیل سپری دارای دو لبه به صورت قطری است که کاربردهای خاص خود را دارد. قیمت پروفیل ساختمانی 508 معمولا برابر با نوع 507 است.

نوع آخر پروفیل‌های پنجره پروفیل 509 یا تک لبه است. برخلاف دو نوع قبلی این نوع دارای یک لبه‌ی برآمده و برای ساخت قالب پنجره یا درهای فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت پروفیل ساختمانی در نوع 509 نیز مشابه انواع قبلی کمی متفاوت از قیمت پروفیل قوطی است.

پروفیل لنگه دری


پروفیل لنگه دری یکی دیگر از انواع پروفیل ساختمانی است و اختصاصا برای تولید چهارچوب انواع درهای فلزی و چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیل لنگه دری از انواع پروفیل‌های باز به حساب می‌آیند. به این معنا که مقطع آن‌ها بر خلاف انواع قبلی بسته نیست. برای ساخت این نوع پروفیل فقط به فرآیند رول فرمینگ ورق فولادی نیاز است و جوشکاری مورد نیاز نیست. قیمت پروفیل ساختمانی در نوع لنگه دری نیز متاثر از قیمت ورق و تسمه فولادی است. پروفیل لنگه دری در دو نوع فرانسه و رومی بیشترین کاربرد را دارد.

پروفیل مبلی (پروفیل سبک)


پروفیل مبلی که به پروفیل سبک و پروفیل روغنی نیز معروف است یکی از انواع پر مصرف پروفیل‌های فولادی است. این پروفیل برخلاف انواع پروفیل‌های ساختمانی و صنعتی از ورق روغنی تولید می‌شود. به همین دلیل پروفیل مبلی ظاهری براق و روشن دارد بر همین اساس با نام پروفیل روغنی نیز شناخته می‌شود. به دلیل نازک‌تر بودن این نوع پروفیل نسبت به پروفیل‌های صنعتی از آن به عنوان پروفیل سبک نیز یاد می‌شود. پروفیل مبلی از ورق روغنی تولید می‌شود. به همین دلیل قیمت پروفیل مبلی وابسته به قیمت ورق روغنی است.

پروفیل مبلی معمولا از ورق‌های روغنی در استانداردهای ST12 و ST14 تولید می‌شود. این نوع پروفیل‌ها معمولا انعطاف و شکل‌پذیری بالایی دارند و برای ساخت و طراحی لوازم خانگی مثل مبل و میز بیشترین کاربرد را دارند. قیمت پروفیل سبک در استانداردهای مختلف تفاوت اندکی با یکدیگر دارند. ضخامت تولیدی این نوع پروفیل شامل 0.7، 0.9، 1، 1.25 و 1.5 میلی‌متر می‌گردد.

پروفیل Z


همان‌گونه از نام آن مشخص است، شکل مقطع به صورت حرف انگلیسی z می‌باشد. سایز بندی پروفیل Z بر اساس ارتفاع آن انجام می‌گیرد. در بازار آهن آلات این مقطع آهنی در سایزهای 14 تا 30 و ضخامت 2.5، 3 و 3.5 بیشتر معامله می‌شود. وزن سبک، استحکام و سهولت نصب در ساخت سقف سوله، سالن و پارکینگ کاربرد گسترده دارد.

پروفیل استیل


پروفیل استیل از آلیاژ stainless steel  یا فولاد زنگ نزن ساخته شده است. آلیاژ استیل عموما به فولادهایی که درصد عناصر نیکل و کروم آن نسبت به سایر عناصر بیشتر باشد اطلاق می‌گردد. در فولادهای استنلس استیل میزان کروم بیشتر از 10.5 درصد و میزان کربن کمتر از 1.5 درصد است. این درصد سبب افزایش مقاومت به خوردگی بر روی محصول می گردد. به این دلیل که کروم موجود در این آلیاژ پس از ترکیب با اکسیژن هوا اکسید کروم تشکیل می‌دهد که به صورت لایه ای روی استینلس استیل می‌نشیند و باعث می‌شود ارتباط بین هوا و فلز از بین رفته و استیل سالم بماند. از این رو پروفیل استیل نیز از که از این آلیاژ ساخته می‌شود، مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. پروفیل استیل در دو مقطع دایره و مربع تولید می‌گردد که در مقطع مربع اصلاحا قوطی و در مقطع دایره لوله نامیده می‌شود.

این گروه از انواع پروفیل به دلیل نبودن امکانات تولید در داخل کشور، وارداتی هستند. به همین جهت، قیمت پروفیل استیل به نرخ دلار وابسته خواهد بود. در اینجا منظور از پروفیل استیل قوطی استیل است. به طور کلی قیمت پروفیل استیل بیشتر از پروفیل آهنی است.

براساس نوع آلیاژ و کاربرد با دو نوع پروفیل استیل صنعتی و پروفیل استیل دکوراتیو مواجه هستیم. این مقاطع به دلیل حضور داشتن کروم در ساختار، از مقاومت به خوردگی مناسبی برخوردارند. صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی به انتخاب این نوع پروفیل تمایل دارند. سهولت در تمیز کردن استیل به حفظ بهداشت بسیار کمک می‌کند. هم‌چنین ظاهر زیبا و براق پروفیل استیل موجب شده تا به عنوان یک المان زیبایی در نمای ساختمان و سازه‌ کاربرد داشته باشد. آلیاژ 201،321،304 و 316 از رایج‌ترین گریدهای آلیاژی مورد استفاده در تولید قوطی استیل است.

کاربرد انواع پروفیل


بخش بزرگی از تولیدات پروفیلی در ساختن در و پنجره ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل قیمت مسکن به قیمت پروفیل وابسته خواهد بود. البته کاربرد انواع پروفیل به صنعت ساخت و ساز محدود نمی‌شود. صنعت خودروسازی نیز از دیگر محل‌های مصرف این نوع مقطع فولادی می‌باشد. برای ساخت اتاق خودروهای سنگین، تریلرها، یدک کش‌ها باربند ها و انواع چرخ‌های دستی از پروفیل‌های با مقطع مربعی و مستطیلی استفاده می‌کنند. پروفیل z که شکل متفاوت‌تری را در میان انواع پروفیل دارد، در بخش سقف به کار می‌رود. در ساخت تجهیزات بیمارستانی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد استیل، از پروفیل استیل صنعتی استفاده می‌شود. به دلیل بالا بودن قیمت پروفیل استیل، این گروه کاربرد محدودتری دارند.

تولید کنندگان پروفیل


براساس ظرفیت‌های تولیدی به تفکیک استانی، استان تهران با ظرفیت تولید بالغ‌بر 1.8میلیون تن از پیشگامان تولید پروفیل در کشور می‌باشد. استان‌های مرکزی، اصفهان و البرز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

شرکت‌های جهان پروفیل پارس، نورد لوله یاران، مهر سهند، تهران شرق، لوله و پروفیل کیهان، فولاد هیربد و نورد پروفیل ساوه از جمله تولیدکنندگان برتر داخل کشور هستند که به تولید انواع پروفیل با آلیاژهای فولادی مختلف مشغول هستند. آشنایی با تولیدکنندگان مختلف برای پیدا کردن مناسب‌ترین قیمت پروفیل، ضروری است.

همان‌طور که مطرح کردیم، پروفیل استیل صنعتی و پروفیل استیل دکوراتیو در گروه کالاهای وارداتی قرار می‌گیرد. ویراج هندوستان، وای سی تایوان، پوسکوی کره جنوبی و کنیه ایتالیا به عنوان برترین تولیدکنندگان استیل در دنیا شناخته شده‌اند. این کارخانه‌ها به تولید مقاطع پروفیلی نیز مشغول می‌باشند.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل


قیمت پروفیل در حقیقت از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود. همواره یک سری عوامل به صورت مستقیم و عواملی دیگر به صورت غیر مستقیم بر قیمت پروفیل تاثیرگذار خواهند بود. قیمت ماده اولیه از اولین پارامترهای تعیین کننده قیمت پروفیل می‌باشد. انواع ورق فولادی مثل ورق سیاه، روغنی و استیل برای تولید پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق نیز به عنوان یک مقطع اولیه مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد تا تولید شود. بنابراین در مقایسه با شمش‌های فولادی زحمت آماده سازی بیشتری دارند. روش تولید، وزن، ابعاد، حمل و نقل، عرضه و تقاضا، نرخ ارز، برند، کیفیت و بسیاری پارامترهای دیگر تعیین کننده قیمت پروفیل می‌باشد. برای پروفیل‌های استیل، گرید آلیاژی نیز می‌تواند در تعیین قیمت پروفیل باشد.

استعلام قیمت روز انواع پروفیل


بازرگانی آیرومارت با همکاری برندهای معتبر، تامین کننده انواع پروفیل اعم از پروفیل صنعتی و استیل می‌باشد. با انتخاب این مجموعه علاوه‌بر آگاهی از مناسب‌ترین قیمت پروفیل، می‌توانید از خدمات بازرگانی آیرومات نیز بهره‌مند شوید. خدمات کنترل کیفی، امکان بازرسی کالا در مبدا، امکان درج اطلاعات بر روی محصول، برشکاری و امکان گالوانیزه کردن برخی از خدمات مجموعه آیرومارت می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 45306-021 تماس بگیرید.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

به مقطع طویلی که شکل مقطع آن ثابت باشد، پروفیل می‌گویند. بسته به جنس ماده اولیه و کاربرد، انواع پروفیل در بازار موجود می‌باشد.

ورق ماده اولیه تولید پروفیل محسوب می‌شود. جنس ورق بسته به نوع پروفیل می‌تواند استیل، روغنی یا سیاه باشد.

به منظور افزایش مقاومت پروفیل در برابر مواد خورنده، آن را گالوانیزه می‌کنند. هم‌چنین امکان سایز کردن پروفیل مطابق با نظر مشتری نیز وجود دارد.

کارخانه‌های متعددی به تولید انواع پروفیل مشغول هستند. شرکت جهان پروفیل پارس، کارخانجات نورد لوله یاران، فولاد مهر سهند، تهران شرق و فولاد هیربد از جمله برترین تولید کنندگان پروفیل در ایران می‌باشند.

خیر. متاسفانه به علت پیچیده بودن فرآیند تولید استیل، اکثر مقاطع استیلی اعم از پروفیل استیل وارداتی هستند.