قیمت ورق استیل صنعتی مات

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.6 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1250میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.8 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0٫7 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0٫8 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82000 89380
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1250 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 2 ابعاد 1250میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 82100 89489
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 83500 91015
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 125۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 15۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 15۰۰×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 146800 160012
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 15۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.8 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت ۰٫5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.5 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت ۰٫6 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 148600 161974
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 15۰۰×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 149500 162955
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 6 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 6 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 8 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 8 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 10 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 225000 245250
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 125۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳16 ضخامت 5 ابعاد ۱500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 237600 258984
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 239500 261055
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 325000 354250
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 385000 419650
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 440000 479600
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد ۱500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 559000 609310
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت ۰٫8 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.8 316 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت ورق استیل صنعتی خشدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار430 ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 96400 105076
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت ۰٫7 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 98500 107365
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99100 108019
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99100 108019
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99100 108019
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99100 108019
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 163500 178215
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.5 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 164300 179087
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 165000 179850
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 165000 179850
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 165000 179850
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 165000 179850
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 165000 179850

قیمت روز ورق استیل براق

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق430 ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99000 107910
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱5۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1500 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.9 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.9 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت ۰٫9 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.9 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 99900 108891
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 100900 109981
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 100900 109981
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 100900 109981
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 100900 109981
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫6 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 151400 165026
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 152300 166007
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 152300 166007
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 152300 166007

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ انبار حالت سطحی رنگ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1.25 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.25 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1.25 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.25 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق استیل؛ آشنایی با کاربردها، بهترین کارخانه‌ها و نحوه تعیین قیمت ورق استیل

در بازار آهن آلات ورق استیل در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول که از نورد شمش استیل به دست می‌آید، در تولید و ساخت قطعات مختلف فولادی نظیر بدنه آسانسور، کاربرد دارد.
در واقع ورق استیل به دلیل ضخامت ناچیزی که در برابر طول و عرض دارد، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. به همین خاطر دست تولیدکننده برای ایجاد تغییر، بسیار باز است و می‌تواند در مصارف متنوعی از ورق استیل استفاده کند.

ورق استیل براساس نوع کاربرد و حالت سطح به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شود. علاوه بر آن، قیمت استیل کیلویی در گروه‌های مختلف، متفاوت است. در ادامه با عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق استیل آشنا شده و سپس انواع ورق استیل را معرفی می‌کنیم.

قیمت ورق استیل چگونه تعیین می‌شود؟ عوامل موثر بر قیمت

تعیین قیمت استیل و مقاطع ساخته شده با این آلیاژ به عوامل مختلفی بستگی دارد. مجموعه این عوامل به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر قیمت ورق استیل تاثیرگذار است. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر قیمت استیل پرداخته خواهد شد.

شمش استیل؛ سختی تهیه ماده اولیه

از آنجا که شرایط تهیه و آماده‌سازی مذاب برای تولید شمش استیل دشوار است، می‌توان مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت استیل کیلویی را تهیه ماده اولیه دانست. برای آماده‌سازی مذاب استیل از کوره‌های اتمسفر خنثی که با کوره‌های متدوال ریخته‌گری متفاوت است، استفاده می‌شود. هزینه بالای چنین تجهیزاتی منجر به گران تمام شدن خرید شمش استیل می‌گردد.
قیمت ورق استیل نیز به دلیل آن که با استفاده از بیلت تولید می‌شود، از قیمت ماده اولیه تاثیر می‌گیرد. بیلت استیل نوعی شمش فولادی است که طول زیاد و مقطع مربع یا دایره‌ای شکل دارد.

تجهیزات تولید؛ وسایل گران‌قیمت تولیدی

ورق با استفاده از روش نورد گرم یا سرد تولید می‌شود. خط تولید نورد از ردیف‌های غلتکی متعددی تشکیل شده است که ضخامت اسلب را مرحله به مرحله کم کرده تا به ضخامت نهایی ورق برسد. علاوه‌بر دستگاه نورد، تجهیزات دیگری مثل دستگاه برشکاری و کوره پیشگرم نیز در فرایند تولید، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خرید و نگهداری از این تجهیزات هزینه‌بر است. بنابراین هزینه‌های تولید و نگهداری از ماشین‌آلات در تعیین قیمت ورق استیل لحاظ می‌شود.

انبارداری و حمل و نقل؛ هزینه‌های انتقال را فراموش نکنیم

گرچه ورق استیل مقاومت به خوردگی بالاتری در مقایسه با سایر ورق‌های فولادی دارد، اما در صورتی که در نگهداری مقاطع استیل دقت نشود، دچار آسیب و خوردگی می‌شوند.
درنتیجه ورق‌های استیل پس از تولید به صورت کویل یا برش خورده باید در شرایط استاندارد انبار نگهداری شود. این انبار چه در محل تولید باشد و چه در محل مصرف، می‌تواند هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد.
هزینه‌های انتقال ورق استیل خریداری شده به محل مصرف به مسافت و نحوه انتقال بار بستگی دارد. این عامل چنان با اهمیت است که هنگام خرید مقاطع فولادی باید به محل کارخانه توجه داشت.
اما حمل و نقل برای استیل کیلویی اهمیت دوچندانی دارد. چرا که انتقال آن‌ها از خارج کشور به داخل، هزینه‌های اضافه‌تری را به دنبال خواهد داشت.
البته توجه کنید که هزینه واردات برای تامین‌کنندگان بیشترین اهمیت را دارد. به همین خاطر شاید خریداران متوجه تاثیر آن بر قیمت ورق استیل نشوند. در واقع این عامل تاثیر غیرمستقیم بر قیمت استیل خواهد داشت.

نرخ دلار؛ مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده قیمت ورق استیل در ایران

ورق استیل کالایی وارداتی است و به همین دلیل، طبیعتا قیمت دلار بر قیمت ورق استیل تاثیر بسیار زیادی دارد.

قیمت استیل پس از تبدیل دلار به ریال اعلام می‌شود. در نتیجه ممکن است قیمت مقطع استیل بر اساس دلار ثابت باشد ولی نوسانات دلار باعث تغییر قیمت استیل بر اساس ریال شود.
نوسانات دلار معمولا بسته به شرایط و اتفاقات سیاسی روز رخ می‌دهد. گرچه نمی‌توان نوسانات ارز را به طور دقیق پیش‌بینی کرد، اما با مشورت افراد باتجربه می‌توان بهترین قیمت استیل را برای خرید پیدا کرد.

عرضه و تقاضا استیل؛ کفه ترازو به کدام سمت است؟

عرضه و تقاضا مانند دو کفه ترازو عمل می‌کنند که با به هم خوردن تعادل یک کفه، بازار دچار نوسان خواهد شد. در واقع تا وقتی که میزان عرضه و تقاضا منطقی باشد، عوامل دیگری قیمت ورق استیل را کنترل خواهند کرد. اما به محض تغییر شرایط، این عامل قیمت استیل را تحت اختیار خواهد گرفت.

گاهی اوقات به دلایل مختلف مثل ثبات نداشتن قیمت‌ها، تامین‌کنندگان از عرضه ورق استیل به بازار خودداری می‌کنند. در صورت افزایش تقاضا به دنبال این مسئله، بی‌شک شاهد سیر صعودی قیمت ورق استیل خواهید بود. توجه کنید که این اتفاق به صورت برعکس نیز می‌تواند رخ دهد که در آن صورت با روند نزولی قیمت‌ها مواجه‌اید.

گرید آلیاژی و تاثیر آن بر قیمت ورق استیل

ورق استیل، در گریدهای آلیاژی مختلفی تولید می‌شود که درصد ترکیبات شیمیایی متفاوتی دارند. دو نوع ورق بسیار پرکاربرد در صنعت، گریدهای 304 و 316 هستند. از همین روی، قیمت هر کیلو استیل ۳۰۴ و 316 همه‌روزه در وبسایت آیرومارت برای استعلام مشتریان به‌روزرسانی می‌شود. در کاربردهای دکوراتیو نیز گرید 430، از آلیاژهای پرکاربرد استیل به شمار می‌رود. قیمت ورق استیل در هر گرید متناسب با ترکیب شیمیایی آن متفاوت است.

قیمت استیل کیلویی و استعلام آن از آیرومارت

کسانی که به دنبال خرید ورق استیل هستند، باید کاربرد و هدف خود را مشخص کنند. ورق استیل یک محصول نیست. بلکه انواع ورق‌های استیل با اهداف متفاوتی تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در ادامه با انواع ورق استیل به صورت خلاصه آشنا می‌شویم و با مراجعه به صفحه اختصاصی هر کدام در آیرومارت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره هر ورق و عوامل موثر بر قیمت ورق استیل در انواع مختلف کسب کنید.

استیل صنعتی براق؛ یک کالای اساسی و پرمصرف

ورق استیل صنعتی براق از جمله کالاهای اساسی و پر مصرف در بازار آهن و فولاد به حساب می‌آید. این محصولات از فولاد زنگ نزن تولید می‌شوند و مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون دارند. کالاهای تولید شده از فولاد زنگ نزن یا استنلس استیل (stainless steel) به طور خلاصه با نام استیل شناخته می‌شوند.

محصول ورق استیل را می‌توان از چند منظر دسته بندی کرد. برای مثال از دیدگاه کاربردی ورق استیل به دو دسته ورق استیل صنعتی و دکوراتیو تقسیم بندی می‌شود. هم‌چنین از لحاظ حالت سطحی، محصولات ورق استیل به سه زیر گروه ذیل دسته‌بندی می‌شوند:

 • ورق استیل براق
 • ورق استیل مات
 • ورق استیل خشدار

قیمت ورق استیل در هرکدام از این انواع، متفاوت است و استیل براق، به دلیل انجام پرداخت بیشتر روی آن، اغلب در موارد دکوراتیو کاربرد دارد و از قیمت بالاتری برخوردار است. قیمت ورق استیل براق نگیر با نوع بگیر آن متفاوت است.

گریدهای آلیاژی ورق استیل صنعتی

گرید آلیاژی این کالا از عوامل موثر بر قیمت ورق استیل صنعتی است. به طور کلی تعداد زیادی آلیاژ استیل وجود دارد که گستره‌ی خواص وسیعی را در اختیار قرار می‌دهند. سه دسته اصلی آلیاژهای استیل عبارتند از: استیل بگیر، استیل نگیر و استیل نسوز.

استیل بگیر به دلیل خاصیت مغناطیسی که از خود بروز می‌دهد، به این نام شناخته می‌شود. همچنین استیل نگیر دقیقا به دلیل عدم نشان دادن این خاصیت، به این صورت نامگذاری شده است. پایداری فاز آستنیت در دمای محیط باعث بروز چنین ویژگی در فولاد می‌شود. استیل بگیر در استاندارد جهانی با کد 4XX مشخص می‌شوند.

خاصیت غیرمغناطیسی و به اصطلاح نگیر بودن، به دلیل حضور مقادیر نیکل در ترکیب شیمیایی استیل نگیر رخ می‌دهد. نیکل عنصری گران قیمت است و همین عامل سبب شده تا قیمت ورق استیل نگیر بیشتر از قیمت ورق استیل بگیر باشد.

استیل‌های معروف و پرکاربرد 304 و 316 در دسته محصولات نگیر قرار می‌گیرند. راه ساده تشخیص این نوع ورق استیل استفاده از آهنربا است. قیمت ورق استیل 304 نگیر و قیمت هر کیلو استیل 316 صنعتی با توجه به نوع آلیاژ و موجودی بازار آن مشخص می‌شود.

نوع نسوز این آلیاژها مقاومت بالایی به حرارت و دمای بالا دارند و معمولا برای کاربردهای دما بالا مورد مصرف قرار می‌گیرند. تمامی این گریدهای آلیاژی قابلیت تبدیل شدن به ورق را دارند. اما اصلی‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها آلیاژ 304 در گروه نگیر و آلیاژ 430 در گروه بگیر به‌شمار می‎‌روند.

برندهای تولید کننده ورق استیل صنعتی

کارخانه تولید کننده یک محصول، برند و شناسنامه آن محصول است و طبیعتا اعتبار یک برند بر کیفیت، میزان تقاضا و قیمت آن محصول اثرگذار است. قیمت ورق استیل صنعتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ورق استیل معمولا تولید خارج کشور و از کالاهای وارداتی به‌شمار می‌رود. علی رغم پیچیدگی‌های تولید استیل در داخل کشور، اقدامات موثری جهت تولید داخلی این کالا صورت گرفته است. به طوری که در کارخانه‌های فولاد آلیاژی یزد و اصفهان، مقاطعی از استیل به صورت محدود تولید می‌شود. با این روند تا چند سال آینده شاهد حضور برندهای ایرانی ورق استیل در بازار خواهیم بود.

اما در حال حاضر این کالا از برندهای مختلفی در سراسر دنیا تامین می‌شود. آیرومارت تامین کننده کالای شما و تضمین کننده کیفیت آن است.
کارخانه‌های tisco چین، posco کره جنوبی، YC و YLS تایوان، Acerinox اسپانیا، Columbus آفریقای جنوبی و برندهای معتبر دیگر صادر کننده ورق استیل صنعتی به ایران‌اند. کیفیت و قیمت ورق استیل در این برندها متفاوت است که ضرورت استعلام قیمت و دریافت مشاوره پیش از خرید را رقم می‌زند.

قیمت ورق استیل صنعتی مات

قیمت ورق استیل صنعتی مات به دلیل استحکام بالا در کنار خواص خوردگی برای صنایعی نظیر خودروسازی بسیار مناسب است. چرا که استفاده از ورق استیل براق برای بدنه خودرو مناسب نیست. در واقع ورق استیل صنعتی مات در مواردی کاربرد دارد که انعکاس نور برای محصول، عیب محسوب می‌شود. بنابراین قیمت ورق استیل برای نمای بیرونی ساختمان، بدنه خودرو، ساخت کابین آسانسور و تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است. ورق استیل از نظر حالت سطحی در سه گروه براق، مات و خش دار در بازار معامله می‌گردد.

عوامل موثر بر قیمت ورق استیل صنعتی مات

قیمت ورق استیل در این گروه از محصولات، به عوامل متعددی وابسته است. شمش استیل، روش تولید، کیفیت، برند و هزینه انتقال، همگی مجموعه عواملی است که بر روی قیمت ورق استیل صنعتی مات تاثیر دارد. اما در ایران آنچه بیش از همه بر قیمت استیل تاثیر می‌گذارد، نرخ روز دلار است. چرا که این محصول در زمره محصولات وارداتی قرار می‌گیرد.

پس از آن، میزان عرضه و تقاضا از مهم‌ترین پارامتری است که بازار استیل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. هرگاه میزان عرضه و تقاضا در بازار تعادل نداشته باشد، قیمت ورق استیل دچار نوسان می‌شود. با مراجعه به صفحه قیمت ورق استیل صنعتی مات می‌توانید نرخ روز این محصول را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

قیمت ورق استیل دکوراتیو

ورق استیل دکوراتیو همان‌طور که از نامش پیداست، در زیباسازی سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولاد زنگ نزن با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از عناصر نیکل، کروم و تعدادی دیگر عنصر، قابلیت منحصر به فردی در برابر خوردگی و اکسیداسیون دارد. قیمت استیل 430 به عنوان گریدی پرکاربرد در صنعت دکوراتیو در تعیین قیمت این ورق موثر است.

در واقع اصلی‌ترین عیب فولاد که مقاومت پایین به خوردگی است در این سری از آلیاژها رفع شده است. ورق استیل دکوراتیو تنها یکی از محصولات تولید شده از این جنس است. استیل گریدهای آلیاژی مختلف و متنوعی دارد. توجه کنید که قیمت ورق استیل در گریدهای مختلف، با هم فرق می‌کند. قیمت ورق استیل انواع گریدها در این صفحه قابل استعلام است.

ورق استیل دکوراتیو در رنگ‌های مختلف

نکته‌ای که در خصوص این کالا وجود دارد، قابلیت ارائه در رنگ‌های مختلف است. این موضوع و کیفیت رنگی که به شکل پوشش روی ورق اعمال شده، از عوامل اثرگذار بر قیمت ورق استیل دکوراتیو محسوب می‌شود.

از پوشش دهی فلزات مختلف روی ورق استنلس استیل رنگ‌های جذابی پدید می‌آید. معمولا از تکنولوژی PVD برای پوشش دهی ورق استیل استفاده می‌شود. لیست این فلزات و رنگی که روی استیل ایجاد می‌کنند در زیر آورده شده است:

 • تیتانیوم: طلایی
 • زیرکونیوم: رز گلد
 • زیرکونیوم غلیظ: قرمز
 • تیتانیوم و آلومینیوم: برنز رنگ
 • تیتانیوم و آلومینیوم غلیظ: آبی
 • تیتانیوم، آلومینیوم و کربن: مشکی

فرآیند PVD در واقع لایه نشانی به کمک بخار فیزیکی است که در یک محفظه خلا انجام می‌شود. به همین دلیل، فرآیند گرانی است.
در داخل کشور، واحدهای فعالی این کالا را پوشش دهی می‌کنند. اما برخی کالاها به صورت فابریک و رنگ شده از کشور صادر کننده وارد کشور شده‌اند. طبیعتا قیمت ورق استیل دکوراتیو به دلیل متفاوت بودن کیفیت پوشش با هم فرق دارند. قیمت ورق استیل طلایی و انواع ورق استیل رنگی را نیز در این صفحه می‌توانید مشاهده فرمایید.

حالت سطحی ورق استیل دکوراتیو

مشابه نوع صنعتی، این کالا نیز به صورت براق، مات و خشدار تولید می‌شود. نوع براق یا میرور پوششی کامل آینه‌ای است و به وفور در دکوراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوع مات نیز ظاهر منحصر به فردی دارد و برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح کالا در این حالت خطوط منظمی دارد که علاوه بر ماتی، مانع جذب اثر انگشت هم می‌شود. همچنین نوع خشدار این کالا که نام انگلیسی آن brushed است کاربردهای خاص خود را دارد و خطوط روی سطح این کالا بیشتر از نوع مات است. قیمت ورق استیل دکوراتیو متاثر از عوامل متعددی است.

تولیدکنندگان ورق استیل دکوراتیو

انواع ورق استیل دکوراتیو موجود در بازار ایران وارداتی است. کشورهای مختلفی از قاره‌های مختلف این محصول را تولید می‌کنند که محصولات برخی از آن‌ها در بازار ایران یافت می‌شود. در حال حاضر برای اکثر محصولات استیل تولیدکننده رسمی داخلی وجود ندارد. چالش اصلی فولادسازی استیل در مرحله مذاب است. این فرآیند پیچیده و هزینه بر است.

به همین دلیل به جز موارد معدودی که بازیافت استیل انجام می‌گیرد تولید خاصی از این نوع آلیاژ فولادی در ایران نداریم. اما انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، واحدهایی مثل فولاد آلیاژی ایران در یزد و فولاد آلیاژی اصفهان اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند.

کالای ورق استیل دکوراتیو رنگی به دو صورت در بازار یافت می‌شود. محصولاتی که در کارخانه مبدا پوشش داده شده‌اند و محصولاتی که در کارگاه‌ها در داخل کشور پوشش داده می‌شوند. به همین علت لازم است تا حین خرید ورق استیل دکوراتیو به این نکته توجه ویژه‌ای شود.

همانطور که گفته شد در حال حاضر کالاهای مورد نیاز از کارخانه‌هایی در کشورهای مختلف تامین می‌گردد. کارخانه‌های tisco چین،posco کره جنوبی، YC و YLS تایوان، Acerinox اسپانیا، Columbus آفریقای جنوبی و برندهای معتبر دیگر تولیدکنندگان این کالای استیل موجود در کشور هستند.

قیمت ورق استیل خشدار

قیمت ورق استیل خش ‌دار به طور مستقیم از نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد. نبودن امکانات تولید آلیاژ استنلس استیل یا فولاد زنگ نزن در داخل ایران باعث شده تا کشور در زمینه تامین این گروه از مقاطع فولادی به واردات متکی باشد. خصوصیت مقاومت به خوردگی عالی استیل در کنار مزیت‌هایی که در استفاده از مقاطع استیل وجود دارد، باعث شده حتی با وجود بالا بودن قیمت ورق استیل در بازار، این محصول در بخش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

در حقیقت هزینه‌ای که برای خرید استیل پرداخت می‌کنید، از هزینه تعمیر و تخریبی که به واسطه خوردگی ایجاد می‌شود، می‌کاهد. البته باید دقت کنید که احتمال خوردگی در مقاطع استیل صفر نیست، بلکه در مقایسه با سایر آلیاژهای فولادی مقاومت بهتر و بالاتری دارند.

در میان مقاطع مختلف ساخته شده با آلیاژ استنلس استیل، ورق‌ها پرکاربردترند. براساس گرید آلیاژی، طرح و رنگ، طیف گسترده‌ای از انواع ورق استیل تولید و در بازار آهن آلات عرضه می‌شود.
ورق استیل خشدار به عنوان یکی از انواع پر مصرف ورق زنگ نزن در بخش‌های مختلف کاربرد دارد. درواقع ورق استیل خش ‌دار ورق استیلی است که سطح آن پرداخت شده است. به همین دلیل قیمت ورق استیل خش ‌دار از دو بخش هزینه تولید ورق استیل و دستمزد پرداخت سطح تشکیل می‌شود.

انواع ورق استیل خش ‌دار

با تغییر مقدار عناصر سازنده مذاب استیل، مثل کروم، نیکل و مولیبدن می‌توان به گریدهای مختلفی از آلیاژ استیل دست پیدا کرد که هر کدام خواص متفاوتی از خود نشان می‌دهند. انواع ورق استیل خشدار موجود در بازار ایران عمدتا گرید آلیاژی 304 و 430 دارند.

ورق استیل خش ‌دار 304

ترکیب شیمیایی این نوع ورق استیل از 8 درصد نیکل و 18 درصد کروم تشکیل شده‌است. حضور این مقدار نیکل در کنار کروم، باعث شده تا در گروه استیل‌های نگیر قرار گیرد. اصطلاح نگیر بودن به این معناست که توسط آهنربا جذب نمی‌شود.
هم‌چنین این نوع ورق خش ‌دار، مقاومت به خوردگی بالایی دارد. برای مشاهده قیمت این محصول و ثبت سفارش می‌توانید به صفحه قیمت ورق استیل 304 مراجعه کنید. قیمت ورق استیل 304 نگیر تحت تاثیر عوامل متعددی متغیر است.

ورق استیل خش ‌دار 430

استیل 430 برخلاف استیل 304 در گروه استیل‌های بگیر قرار می‌گیرد. استیل بگیر به راحتی توسط آهنربا جذب می‌شود. این خاصیت با کم شدن مقدار نیکل و کروم در آلیاژ به وجود می‌آید.
در ساختار استیل 430، مقدار 14 تا 18 درصد کروم و حداکثر 0.5 درصد نیکل وجود دارد. کم شدن کروم منجر به کاهش مقاومت به خوردگی نیز می‌شود. برای مشاهده قیمت این ورق می‌توانید به صفحه قیمت ورق استیل 430 مراجعه کنید.

کاربرد ورق استیل خش ‌دار

گرچه حضور خطوط ریز و موازی بر روی سطح ورق استیل خش ‌دار از براق بودن آن می‌کاهد، اما جذابیت و زیبایی خاصی به آن می‌بخشد. به همین جهت در تولید جواهرات، ساعت مچی و لوازم خانگی استفاده از این نوع ورق بسیار رایج است.

مزیت دیگری که حضور شیارها بر روی ورق استیل خش ‌دار دارد، کمتر شدن انعکاس نور است. این مسئله برای زمانی که ورق استیل خش ‌دار در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد، مزیت محسوب می‌شود. به همین جهت ورق استیل خش ‌دار در بدنه خودرو، نمای ساختمان، محفظه آسانسور و تجهیزات تهویه هوا کاربرد دارد. هرچند علاوه‌بر مزایای ذکر شده نباید بالا بودن مقاومت به خوردگی استیل را فراموش کرد.

خش‌های ایجاد شده بر روی ورق با وجود مزیت‌ها و ویژگی‌هایی که به ورق استیل اضافه می‌کند، از سوی دیگر می‌تواند به ضرر آن تمام شود.
در صورت تماس ورق استیل خش ‌دار با مواد خورنده و یا یون کلرید، این مواد درون شیارها باقی می‌ماند و باعث خورده شدن ورق می‌گردد. برای پیشگیری از این مسئله و حفظ کیفیت ورق خش ‌دار به هنگام انتقال یک پوشش پلیمری بر روی ورق قرار می‌گیرد.

شیت فابریک ورق استیل در چه ابعادی تولید می‌شود؟

خرید ورق استیل می‌تواند به دو شکل شیت فابریک و رول انجام شود. شیت فابریک بدین معناست که ورق در کارخانه تولیدکننده در ابعاد مشخص برش می‌خورد. اما در حالت رول، ورق‌ها برش نمی‌خورند و توسط فروشندگان و یا در حین مصرف، با استفاده از دستگاه‌های برشکاری، بریده می‌شوند.

شیت‌های فابریک ورق استیل موجود در بازار اغلب در محدوده ضخامتی بین 0.3 تا 50 میلی‌متر و ابعاد زیر عرضه می‌شوند:

 • 1 * 2
 • 1.22 * 2.44
 • 1.25 * 2.5
 • 1.5 * 6
 • 1.5 * 3

قیمت ورق استیل بگیر و نگیر در دو نوع شیت و رول، متفاوت است و هزینه‌های برشکاری نیز در تعیین قیمت آن‌ها لحاظ می‌شود. شایان ذکر است که وزن ورق استیل از عواملی است که قیمت آن را تغییر می‌دهد.

برترین تولیدکنندگان ورق استیل در ایران

اگر به دنبال خرید ورق استیل هستید، باید با بهترین و برترین تولیدکنندگان این محصول آشنا باشید تا بتوانید انتخاب بهتری انجام دهید. کارخانه‌های بسیاری در سراسر دنیا در زمینه تهیه و تولید مقاطع استیل مشغول به فعالیتند. در این میان برخی از تولیدکنندگان با ارائه استیل با کیفیت، به عنوان برترین تولیدکننده در این مسیر شناخته می‌شوند.

ویراج هند، کنیه ایتالیا، پوسکو کره و وای سی ایناکس تایوان از جمله کارخانه‌های به نامی به‌شمار می‌روند که با ارائه مقاطع استیلی با کیفیت، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. طیف گسترده‌ای از مقاطع استیلی که توسط این تولیدکنندگان به بازار عرضه می‌شود، در بسیاری از کشورها و قاره‌های مختلف به مصرف می‌رسند. لازم به ذکر است که تفاوت کیفیت در مقاطع تولیدی توسط این کارخانه‌ها باعث تفاوت قیمت ورق استیل ارائه شده توسط این کارخانه‌ها می‌شود.

استعلام قیمت استیل و راهنمای خرید ورق استیل در آیرومارت

پیچیدگی‌های تهیه مذاب استیل و نبود تجهیزات و امکانات در داخل کشور، موجب روی آوردن به واردات استیل شده است. وابستگی خرید مقاطع استیل به نرخ دلار موجب شده تا قیمت ورق استیل کیلویی با توجه به نوسانات ارز تغییر کند. بنابراین در شرایط فعلی بهتر است تا از مراجع معتبر قیمت استیل را پیگیری کنید. در همین صفحه امکان مشاهده قیمت روز ورق استیل فراهم است و شما به راحتی می‌توانید قیمت لحظه‌ای این محصول پرمصرف فولادی را مشاهده کنید.

پس از مشاهده قیمت، جهت مشورت بیشتر و انتخاب بهترین محصول می‌توانید با کارشناسان آیرومارت تماس حاصل کنید. همکاران ما شما را در انتخاب بهترین محصول با توجه به قیمت روز راهنمایی کرده و پس از صدور پیش فاکتور و پرداخت هزینه، محصول خریداری‌شده به سمت محل تحویل حمل می‌شود. در تمامی مراحل، کارشناسان آیرومارت به تمامی سوالات شما دررابطه با خرید ورق استیل و سایر مقاطع، پاسخ می‌دهند.

بازرگانی آیرومارت علاوه‌بر ارائه بهترین قیمت ورق استیل، خدمات جانبی متنوعی مثل انبارداری، خدمات کنترل کیفی، انواع برشکاری و خمکاری را برای ورق‌های استیل ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره 45306-021 تماس حاصل فرمایید. منتظر شنیدن صدای شما هستیم.

 

بیشتر بخوانید
1 چگونه می‌توان از کیفیت ورق استیل موردنظر اطمینان پیدا کرد؟

کیفیت برتر برندهای تایوانی و اروپایی برای همه آشکار است. موارد دیگری نیز هست که می‌توان به کمک آن‌ها از کیفیت ورق استیل خریداری شده اطمینان حاصل نمود. به عنوان مثال خریداران باید هنگام خرید، سرتیفیکیت کالای مورد نظر را دریافت نمایند. در همین راستا فروشنده باید ملزم به ارائه سرتیفیکیت مطابق با آنالیز باشد. همچنین شما به عنوان خریدار، می‌توانید قبل از تکمیل خرید از بار بازدید نمایید. در چنین شرایطی ویژگی‌های ظاهری باید گویای کیفیت موردنظر باشد. مسلم است که امکان مشاهده تلورانس ضخامتی در برندهای چینی وجود خواهد داشت.

2 هزینه حمل و نقل ورق استیل به چه صورت محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل مقاطع فولادی عموما با توجه به ابعاد و وزن کالا متغیر است. برای محاسبه هزینه باربری ورق استیل باید علاوه بر این موارد، به ابزار تخلیه و بارگیری مانند لیفتراک و جرثقیل دقت نمود. همچنین به علت حساسیت بالای ورق استیل، آن را پالت‌بندی و تسمه‌کشی و یا از کاغذ بین هر ورق استفاده می‌نمایند، تا کالا آسیب نبیند. همچنین به دلیل قیمت بالای استیل، هزینه بیمه‌نامه آن نسبت به ورق آهنی بیشتر خواهد بود. این‌ها مواردی هستند که هنگام محاسبه هزینه باربری ورق در نظر گرفته خواهند شد.

3 آیا محدودیتی در انتخاب سایز ورق وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، ورق‌ها به دو صورت رول و شیت وارد کشور می‌شوند که هرکدام عرض مشخص و استانداردی دارند. در نتیجه، سفارش ورق در اندازه‌ای خارج از محدوده استاندارد، بستگی به مقدار خرید شما دارد. در چنین شرایطی از طول رول ورق، اندازه مورد نظر شما برش می‌خورد.

4 کدام محصول استیل در ایران تولید می‌شود؟

هیچکدام از کالاهای استیل داخل کشور تولید نمی‌شوند و تمامی آنچه در بازار آهن‌آلات موجود است، وارداتی می‌باشد. تنها موردی که داخل کشور تولید می‌شود، لوله درزدار استیل از ورق وارداتی است.

5 تفاوت ورق رول و شیت چیست و کدامیک بهتر است؟

ورق فولادی در ضخامت های از 1.5 میلیمتر تا 100 میلیمتر وجود دارد. ورق فولاد در حالت رول شده (تا ضخامت 15 میلیمتر) و به صورت شیت طول 6 متری (فابریک) تولید می گردد.

6 تا چه اندازه برند تولیدکننده در انتخاب ورق تاثیر دارد؟

مهم نیست ورق را برای چه کاربردی می‌خواهید، می‌دانیم که همه شما عزیزان به دنبال بهترین کیفیت هستید. اگر از ورق برای تولید دستگاه لیزر و یا خودروسازی استفاده می‌کنید؛ ورق موردنظر شما باید عاری از هرگونه موج و تاب باشد. بطور کلی از آنجا که کالای چینی دارای تلورانس ضخامتی است؛ پیشنهاد ما به شما استفاده از محصولات تایوانی و اروپایی است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.