قیمت روز ورق استیل

قیمت ورق استیل صنعتی مات

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 1500میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 2 ابعاد 1250میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 107400 118140
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.6 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1250میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.8 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0٫7 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 0٫8 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 108300 119130
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 112000 123200
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 15۰۰×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 180000 198000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 15۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.8 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت ۰٫5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.5 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت ۰٫6 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 182727 201000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1000میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 125۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 15۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 15۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 15۰۰×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 304 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 183636 202000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 6 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 6 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 8 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 8 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 321 ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 10 321 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 225000 247500
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1.5 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 125۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 1500میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 2 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳16 ضخامت 5 ابعاد ۱500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 280000 308000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 100۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 125۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 1 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ 281818 310000
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 309s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 309s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 325000 357500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 309 قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 309 شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 385000 423500
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 1.5 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 2 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 3 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 4 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1000×2000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×3000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1500×6000، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استیل مات، ضخامت 5 ابعاد 1250×2500، گرید 310s قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 310s شیت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 440000 484000
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد ۱500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 310 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 559000 614900
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.6 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 100۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 0.8 316 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 316 ضخامت ۰٫8 ابعاد 100۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 0.8 316 رول تهران ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1250 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1250 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 3 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500 4 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500×3000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 4 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×3000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1500×6000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات 430 ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 2500×1250 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000 3 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی مات430 ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی مات كيلوگرم 1000×2000 5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس

قیمت ورق استیل صنعتی خشدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت ۰٫7 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 113000 124300
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار430 ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 115600 127160
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 116500 128150
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 116500 128150
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 116500 128150
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 116500 128150
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.5 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.7 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 190909 210000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 193636 213000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 193636 213000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد 1500×3000 میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1500×3000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 193636 213000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 193636 213000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 193636 213000
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت ورق استیل صنعتی خشدار كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز ورق استیل براق

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 112727 124000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 112727 124000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 1 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 112727 124000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 112727 124000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1.5 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1.5 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 2 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 2 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 2 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق430 ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 2 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 118182 130000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.7 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.6 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.7 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.8 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫6 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.6 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.8 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 186364 205000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 189091 208000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 189091 208000
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 1 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 189091 208000
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1.5 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 1.5 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 1.5 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 304 ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 2 304 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 1.5 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 1.5 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱۰۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت 2 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 2 304 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.6 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.6 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.6 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد 1000×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.7 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1250 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.7 ابعاد ۱5۰۰میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1500 0.7 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.8 ابعاد ۱۰۰۰×2000 میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000×2000 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.8 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.8 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت 0.9 ابعاد 2500×1250 میلی متر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 2500×1250 0.9 430 شيت تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت ۰٫8 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.8 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل صنعتی براق 430 ضخامت ۰٫9 ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل براق كيلوگرم 1000 0.9 430 رول تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز ورق استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت آلیاژ انبار حالت سطحی رنگ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 خشدار نقره ای ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران خشدار نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1.25 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.25 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور طلایی ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران میرور طلایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.4 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.4 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.5 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.6 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.6 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.7 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.7 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 0.8 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 0.8 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1.25 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.25 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق استنلس استیل دکوراتیو 304 میرور نقره ای ضخامت 1.5 ابعاد 2440×1220 میلی متر قیمت روز ورق استیل دکوراتیو شيت 2440×1220 1.5 304 تهران میرور نقره‌ای ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق استیل یکی از پرکاربردترین فلزات در جهان است که از ساخت‌وساز و خودرو تا محصولات فلزی، لوازم خانگی و تجهیزات الکتریکی، در همه جا حضور دارد. خرید ورق استیل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان عرصه‌های مختلف صنعتی و ساختمانی است. قیمت ورق استیل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در هزینه تمام‌شده ساخت سازه‌های گوناگون همواره در حال تغییر است و استعلام قیمت ورق استیل در انواع مختلف باید از سایت‌های معتبر انجام شود.

ورق استیل چیست؟

قیمت ورق استیل و نوع آن بسته به نوع فولاد مورد استفاده و نوع نورد، یعنی فشار اعمال‌شده برای صاف‌‎کردن، متفاوت است؛ از ورق‌های بسیار نازک، معروف به فویل، تا ورق‌‎های ضخیم‌تر، معروف به صفحه. ضخامت ورق استیل معمولاً بر حسب میلی‌متر یا گیج اندازه‌گیری می‌شود و ورق استیل معمولاً بین 7 تا 30 گیج است؛ مگر اینکه براساس سفارش در ابعاد خاصی تولید شود. قیمت ورق استیل نیز بر این اساس می‌تواند متفاوت باشد. هرچه گیج بالاتر باشد، ورق استیل فولادی نازک‌تر خواهد بود معمولاً ورق‌های با گیج پایین‌تر دوام بیشتری دارند. همچنین قیمت روز ورق استیل و انواع و ضخامت این نوع از ورق فولادی و سایر انواع ورق همیشه مورد توجه فعالان عرصه ساخت‌وساز است.

ورق‌های استیل را می‌توان به‌راحتی در اندازه‌های مختلف برش داد و به شکل‌های مختلف قالب زد یا خم کرد. ماده اولیه ورق استیل، فولاد، آلیاژی است که از ترکیب عناصری مانند کروم، منگنز، نیکل، تنگستن یا وانادیم با آهن ساخته می‌شود. هریک از عناصر آلیاژی خواص متفاوتی را برای ورق استیل ایجاد می‌کنند؛ به‌همین‌دلیل این ماده قابلیت تولید با ویژگی‌های خاص مورد نیاز کسب‌وکارها با مقاومت‌های مختلف را دارد. ورق استیل شیت و رول که از فولاد ساخته می‌شود، در برابر سایش و خوردگی مقاوم است. تولید ورق استیل نسبتاً ارزان است؛ به‌همین‌دلیل از طرف فعالان ساخت‌وساز مورد استقبال قرار گرفته است و همواره به‌دنبال منبعی معتبر برای اطلاع از لیست قیمت ورق استیل هستند.

ورق استیل چیست

شیت ورق استیل

انواع ورق استیل و تأثیر آن‌ها در قیمت ورق استیل

ورق‌های استیل فولادی از ترکیبات متنوعی ساخته می‌شوند و به باتوجه‌به ترکیبات خاص کاربردهای بی‌شماری در صنایع مختلف دارند. ورق استیل به‌صورت شیت و رول در بازار وجود دارد. این ورق‌ها همچنین بر اساس نوع آلیاژ مورد استفاده در تولید آن‌ها، به انواع مختلفی از جمله ورق استیل 304 و ورق استیل 309 و … تقسیم می‌شود. در ادامه شما را با مهم‌ترین ورق‌های استیل که در قیمت انواع ورق استنلس استیل اثرگذارند و نیز با کاربردهای آن‌ها آشنا خواهیم کرد.

فولاد ضد زنگ (STAINLESS STEEL)

ورق استیل ضدزنگ یا ورق استنلس استیل نوعی فولاد آلیاژی بسیار مقاوم در برابر خوردگی است و از آهن، کربن و مقدار زیادی کروم و بقایای فلزات دیگر تشکیل می‌شود. ورق استیل ضد زنگ یک ماده پرکاربرد و همه‌کاره است که به‌طور گسترده در بسیاری از صنایع کاربرد دارد؛ از ظروف آشپزخانه گرفته تا میز، سینک و مبلمان. ورق استیل ضد زنگ بهترین انتخاب برای تولید وسایلی است که با مواد غذایی در تماس هستند. ورق استیل ضد زنگ در برابر خوردگی و لکه‌شدن بسیار مقاوم و تمیز کردن و نگهداری آن‌ آسان است. فهرست قیمت انواع ورق استنلس استیل با‌توجه‌به کاربردهای آن متفاوت است. برخی از کاربردهای ورق استیل ضد زنگ عبارت‌اند از:

 • صنایع غذایی و نوشیدنی؛ ظروف آشپزخانه، تجهیزات پردازش مواد غذایی و مخازن ذخیره‌سازی مواد اولیه
 • صنعت پزشکی؛ ابزار جراحی، تجهیزات پزشکی و ایمپلنت‌های مصنوعی
 • صنعت ساختمان؛ نما و نرده‌ها
کاربرد ورق استیل

ورق استیل در ساختمان سازی

فولاد کربنی (CARBON STEEL)

ورق استیل کربنی آلیاژی متشکل از آهن و کربن است که براساس میزان کربن موجود در آلیاژ به سه گروه (ورق استیل کم‌کربن، کربن متوسط و پرکربن) تقسیم می‌شود. هرچه کربن بیشتری برای تولید ورق استیل استفاده شود، آلیاژ سخت‌تر و هرچه مقدار کربن در این آلیاژ کم باشد ساخت آن آسان‌تر و قیمت آن ارزان‌تر است. ورق استیل کربنی اغلب برای تولید ابزار و وسایل مکانیکی و در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. قیمت ورق استیل کربنی نسبت به سایر انواع ورق مناسب‌تر است و یکی از مقرون‌به‌صرفه ترین انواع ورق استیل در بازار است. برخی از کاربردهای ورق استیل کربنی عبارت‌اند از:

 • صنعت نفت و گاز؛ خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، مخازن تحت فشار
 • صنعت خودروسازی؛ قطعات بدنه، قاب‌ها و اجزای موتور
 • صنعت ساختمان؛ تیرها، ستون‌ها، خرپاها و…

ورق استیل ابزار (TOOL STEEL)

ورق استیل ابزار نوعی ورق استیل آلیاژی و کربنی است که به‌دلیل سختی زیاد برای ساخت ابزارهای برش، حفاری و سایر ابزارهای مقاوم در برابر ضربه استفاده می‌شود. سختی و ضدسایش‌بودن این ماده به‌دلیل ترکیب آهن با عناصری مانند کبالت، مولیبدن، تنگستن یا وانادیم است. ورق استیل ابزار کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع دارند. این آلیاژ در درجه اول برای ماشین‌کاری و ایجاد تغییرات در انواع مختلف ورق استیل استفاده می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ از جمله ورق استیل پرسرعت، ورق استیل سخت‌کننده آب، فولاد سخت‌کننده هوا و فولاد سخت‌کننده روغن.

برخی از کابردهای ورق استیل آلیاژی عبارت‌اند از:

 • صنعت هوافضا؛ پره‌های توربین، چارچوب هواپیما و…
 • ساخت‌وساز، کشتی‌سازی و خودروسازی؛ بلوک موتور، سرسیلندر و…
کاربرد ورق استیل در صنایع

ورق استیل در صنعت خودروسازی

کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف

فولادهای آلیاژی از ترکیب ورق استیل کربنی با یک یا چند عنصر آلیاژی مانند منگنز، سیلیکون، نیکل، تیتانیوم، مس، کروم و آلومینیوم ساخته می‌شوند. عناصر در این نوع ورق استیل به نسبت‌های مختلف، باعث ویژگی‌های مختلفی مانند افزایش سختی، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، افزایش استحکام، بهبود شکل‌پذیری و قابلیت جوش می‌شوند و در وزن ورق استیل تاثیر دارند. ورق استیل آلیاژی از ورق‌های استیل کربنی قوی‌تر و بادوام‌تر هستند. برخی از کاربردهای ورق استیل آلیاژی عبارت‌اند از:

 • صنعت نفت و گاز؛ خطوط لوله
 • صنعت خودرو؛ پانل‌های بدنه
 • ظروف آشپزخانه مانند توستر، ماهی تابه و قابلمه

استعلام قیمت روز ورق استیل و خرید ورق استیل

در دنیای مدرن، تطبیق‌پذیری ورق استیل آن را به ماده‌ای ارزشمند تبدیل کرده است. چه به‌دنبال استحکام بیشتر، چه مقاومت در برابر خوردگی و حرارت باشید، ورق استیل متناسب با پروژه شما یافت می‌شود. دلایل مختلفی برای انتخاب نوع و خرید ورق استیل وجود دارد. ویژگی‌های فنی، بودجه‌ای که در اختیار دارید و نوع پروژه‌ای که در دست دارید از مهم‌‎ترین فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب ورق هستند؛ مثلاً ورق استیل ضد زنگ به‌راحتی تمیز می‌شود و انتخاب خوبی برای محیط‌های حساس بهداشتی مانند بیمارستان‌ها و آشپزخانه‌ها است؛ یا ورق استیل کربنی ماده‌ای پرکاربرد در صنایع ساختمانی است و می‌توان از آن برای ساخت پل‌ها، ساختمان‌ها و … استفاده کرد. با درک تفاوت‌های اساسی بین ورق‌های ورق استیل، می‌توانید بهترین گزینه را برای نیازهای پروژه انتخاب کنید.

انتخاب نوع ورق استیل به‌شدت بر عملکرد، دوام و جذابیت زیبایی محصول یا سازه نهایی تأثیر می‌گذارد. برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید بهتر است از کارشناسان مجرب و کارشناسان این حوزه کمک بگیرید و برای استعلام قیمت ورق استیل رول و شیت به منابع معتبر مراجعه کنید.

ویژگی های ورق استیل

استیل در ظروف آشپزخانه

مشاهده قیمت ورق استیل امروز و خرید از آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات و صنعت ورق استیل می‌تواند در این زمینه بهترین پیشنهادها را برای شما داشته باشد. همچنین آیرومارت در کنار ارائه استعلام قیمت ورق استیل خشدار، فروش آنلاین و تأمیـن انواع مقاطع فولادی و محصولات فلزی ازجمله فروش ورق استیل، مشـاوره فنـی به صنایع و مصرف‌کنندگان، بـازرگانـی و بازاریابی محصولات مرتبط و آموزش نیروی انسانی متخصص، خدماتی ازجمله باربری، انبارداری مدرن و خمکاری و برشکاری ورق استیل را ارائه می‌دهد.

با مراجعه به سایت شرکت آیرومارت به آدرس iromart.com می‌توانید به‌روزترین قیمت آهن‌آلات از برندهای مختلف مانند قیمت استیل کیلویی و قیمت ورق استیل را استعلام کنید و برای خرید آهن‌آلات با شرایط و تسهیلات ویژه اقدام کنید. کارشناسان باتجربه آیرومارت در تمام مراحل خرید در کنار شما خواهند بود.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
3.5/5 - (2 امتیاز)

 1. ناهید
  آبان ۳, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۹
  الان بنظرتون بخاطر وضعیت قیمت دلار خرید ورق استیل عاقلانه هست یا نه و اینکه بخاطر تحریم ها کدوم یکی از کشورای تولید کننده به ایران ورقو صادر میکنن
  1. آیرومارت
   آبان ۴, ۱۴۰۱ ۱۷:۲۵
   سلام. برای اطلاع از بهترین زمان خرید استیل در طول سال، پیشنهاد می‌کنیم که تحلیل‌های تخصصی بازار آهن که توسط کارشناسن متخصص ارائه می‌شود را در سایت آیرومارت دنبال کنید.
 2. behnam Dorbidi
  اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲
  برای بدنه خارجی ماکرویو از چه متریالی استفاده میشه ؟
  1. آیرومارت
   اسفند ۱۵, ۱۴۰۱ ۱۶:۲۸
   سلام. وقت شما بخیر. بدنه خارجی مایکروویو می‌تونه از جنس استیل یا سرامیک باشه. قیمت استیل ۳۱۰ و سایر محصولات استیل رو از صفحه هر کالا استعلام بگیرید.
 3. میلاد
  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳ ۱۹:۴۵
  سلام خسته نباشید برای ساختمان میخوام میلگرد تهیه کنم چند روزی طول می‌کشه تا محصول بدستم برسه؟؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳ ۱۵:۲۷
   سلام وقت بخیر با توجه به شهری که ساکن هستید و برندی که انتخاب میکنید از نزدیکترین کارخانه برای شما با سریع ترین زمان بارگیری ارسال میشه.
 4. طاها دارابی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۰۱:۱۸
  برای خرید این سایت رو انتخاب کردم چون تنوع محصولات اینجا بسیار بالا هست و معمولا برای خرید همه چیز رو میشه اینجا پیدا کرد
1 چگونه می‌توان از کیفیت ورق استیل موردنظر اطمینان پیدا کرد؟

کیفیت برتر برندهای تایوانی و اروپایی برای همه آشکار است. موارد دیگری نیز هست که می‌توان به کمک آن‌ها از کیفیت ورق استیل خریداری شده اطمینان حاصل نمود. به عنوان مثال خریداران باید هنگام خرید، سرتیفیکیت کالای مورد نظر را دریافت نمایند. در همین راستا فروشنده باید ملزم به ارائه سرتیفیکیت مطابق با آنالیز باشد. همچنین شما به عنوان خریدار، می‌توانید قبل از تکمیل خرید از بار بازدید نمایید. در چنین شرایطی ویژگی‌های ظاهری باید گویای کیفیت موردنظر باشد. مسلم است که امکان مشاهده تلورانس ضخامتی در برندهای چینی وجود خواهد داشت.

2 هزینه حمل و نقل ورق استیل به چه صورت محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل مقاطع فولادی عموما با توجه به ابعاد و وزن کالا متغیر است. برای محاسبه هزینه باربری ورق استیل باید علاوه بر این موارد، به ابزار تخلیه و بارگیری مانند لیفتراک و جرثقیل دقت نمود. همچنین به علت حساسیت بالای ورق استیل، آن را پالت‌بندی و تسمه‌کشی و یا از کاغذ بین هر ورق استفاده می‌نمایند، تا کالا آسیب نبیند. همچنین به دلیل قیمت بالای استیل، هزینه بیمه‌نامه آن نسبت به ورق آهنی بیشتر خواهد بود. این‌ها مواردی هستند که هنگام محاسبه هزینه باربری ورق در نظر گرفته خواهند شد.

3 آیا محدودیتی در انتخاب سایز ورق وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، ورق‌ها به دو صورت رول و شیت وارد کشور می‌شوند که هرکدام عرض مشخص و استانداردی دارند. در نتیجه، سفارش ورق در اندازه‌ای خارج از محدوده استاندارد، بستگی به مقدار خرید شما دارد. در چنین شرایطی از طول رول ورق، اندازه مورد نظر شما برش می‌خورد.

4 کدام محصول استیل در ایران تولید می‌شود؟

هیچکدام از کالاهای استیل داخل کشور تولید نمی‌شوند و تمامی آنچه در بازار آهن‌آلات موجود است، وارداتی می‌باشد. تنها موردی که داخل کشور تولید می‌شود، لوله درزدار استیل از ورق وارداتی است.

5 تفاوت ورق رول و شیت چیست و کدامیک بهتر است؟

ورق فولادی در ضخامت های از 1.5 میلیمتر تا 100 میلیمتر وجود دارد. ورق فولاد در حالت رول شده (تا ضخامت 15 میلیمتر) و به صورت شیت طول 6 متری (فابریک) تولید می گردد.

6 تا چه اندازه برند تولیدکننده در انتخاب ورق تاثیر دارد؟

مهم نیست ورق را برای چه کاربردی می‌خواهید، می‌دانیم که همه شما عزیزان به دنبال بهترین کیفیت هستید. اگر از ورق برای تولید دستگاه لیزر و یا خودروسازی استفاده می‌کنید؛ ورق موردنظر شما باید عاری از هرگونه موج و تاب باشد. بطور کلی از آنجا که کالای چینی دارای تلورانس ضخامتی است؛ پیشنهاد ما به شما استفاده از محصولات تایوانی و اروپایی است.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.