قیمت روز ورق برش خورده فولاد مبارکه

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 32270 35497
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 32270 35497
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 398000 437800
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 404000 444400
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 404000 444400
ورق سیاه ضخامت 5 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 425000 467500
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 432000 475200
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 434000 477400
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 10 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 12 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 2 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 2.5 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 2.5 فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 3 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 4 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 5 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 50 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 50 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 6 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفان قیمت روز ورق برش خورده 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 8 فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان قیمت روز ورق برش خورده 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ورق برش خورده کاویان اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق سیاه ضخامت 15 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 20 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 20 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 25 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 25 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 30 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 30 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 35 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 35 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 40 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 40 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 45 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 45 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 55 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 55 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 60 فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 60 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ورق برش خورده اکسین اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق سیاه ضخامت 10 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 12 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 15 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 20 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 20 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 25 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 25 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 30 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 30 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 35 اکسین برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 35 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ورق برش خورده گیلان

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق سیاه ضخامت 10 گیلان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 12 گیلان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 15 گیلان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 6 گیلان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 6 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 8 گیلان برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 8 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ورق برش خورده قطعات فولادی

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق سیاه ضخامت 10 قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 10 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 12 قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 12 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 15 قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 15 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ورق سیاه ضخامت 8 قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران قیمت روز ورق برش خورده 8 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

راهنمای خرید ورق سیاه برش خورده

سه عامل نوع و قیمت ورق سیاه آهن، ضخامت ورق سیاه و نوع دستگاهی که برای برش ورق مورد استفاده قرار می‌گیرد، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق برش خورده به‌شمار می‌روند. البته برند تولیدکننده نیز بر قیمت ورق برشی اثر دارد. بدیهی است که مصرف‌کننده به‌دنبال ورق سیاه برشی با قیمت مناسب و کیفیت بالا می‌گردد.

برای خرید از یک مرکز فروش ورق برش خورده، بهتر است به‌دنبال شرکت‌های بازرگانی معتبر باشید. آیرومارت، با ارائه سرتیفیکیت معتبر به مشتریان، آن‌ها را از اصالت کالای خریداری شده مطمئن می‌کند. برای استعلام قیمت روز ورق سیاه گیلان، قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان و دیگر برندها، می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان مجموعه آیرومارت در ارتباط باشید.

ورق برش خورده سیاه؛ یکی از پر‌کاربردترین انواع ورق فلزی در کشور

یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی در صنایع مختلف، ورق برشی است. ورق برش خورده، در صنعت ساخت‌و‌ساز، برای تولید سقف و پوشش مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. برای تولید لوله و پروفیل نیز از این مقطع فولادی استفاده می‌شود. به‌طور‌کلی، ورق سیاه در دو نوع فابریک و برش خورده تولید خواهد شد. ورق برش خورده در حقیقت ورق سیاه st37، ورق سیاه st52 و انواع دیگر آن است که در ابعادی خاص برش خورده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق سیاه برش خورده کله گاوی، ورق سیاه برشی کونیک شده، ورق سیاه برشی ساختمانی و ورق برشی صنعتی از جمله انواع این مقطع فولادی به‌شمار می‌روند.

از ورق برشی کله گاوی برای ایجاد ارتباط و تبدیل دو تیرآهن و ستون مختلف استفاده می‌شود. ورق برش خورده کونیک شده نیز با هدف ایجاد ارتباط بین تیرها و پروفیل‌ها در ابعاد گوناگون تولید و استفاده می‌شوند. همچنین می‌توان این ورق‌ها را متناسب با نیاز مشتری برش داد. در صفحه ستون، تیر و تیرچه نیز ورق سیاه برش خورده ساختمانی کاربرد دارد. قیمت ورق برشی را می‌توانید در همین صفحه مشاهده کنید.

کاربرد ورق برش خورده؛ ورق برشی در صنایع مختلفی کاربرد دارد

از انواع ورق برشی به‌دلیل ظاهر مناسب، استحکام کافی و مقاومتی که دارد، در حوزه‌های مختلفی استفاده می‌شود. از جمله این صنایع می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • صنعت ساخت‌و‌ساز
 • خودروسازی
 • اتصالات تیرآهن‌ها و میلگرد
 • ساخت تیرچه
 • کشتی‌سازی
 • ساخت مخازن بزرگ آب و تانکر
 • تولید لوازم خانگی
 • صنعت پل‌سازی

امروزه کارخانه‌های بسیاری به‌دنبال خرید ورق برشی با قیمت مناسب هستند. قیمت ورق سیاه برش خورده به‌طور روزانه تغییر می‌کند. قیمت ورق آهن برش خورده را می‌توانید روزانه در همین صفحه بررسی کنید.

قیمت ورق برشی؛ امکان مشاهده قیمت ورق سیاه امروز در آیرومارت

بازار فولاد ایران همواره با نوسان قیمت روبه‌رو است. عوامل مختلفی بر قیمت ورق سیاه برش خورده تاثیر دارند که از میان آن‌ها می‌توان به قیمت دلار، تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی و عرضه و تقاضای ورق برشی در بازار اشاره کرد.
پیشنهاد ما این است که حتماً پیش از خرید، قیمت ورق برش خورده روز را استعلام بگیرید. استعلام قیمت ورق آهن برش خورده از مراکز مطمئن فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. آیرومارت، امکان بررسی روزانه قیمت انواع مقاطع فولادی را برای کاربران خود فراهم کرده است.

نحوه تولید ورق سیاه برش خورده؛‌ ساخت ورق با روش نورد گرم

برای تولید ورق سیاه برشی از روش نورد گرم استفاده می‌شود. ماده اولیه ورودی به کارخانه تولید‌کننده ورق سیاه برشی، تختال فولادی است که با قرارگیری تحت فرایند نورد، ضخامت آن کم شده و طولش افزایش خواهد یافت. ورق سیاه برشی تولید شده با روش نورد گرم، به نام ورق سیاه شناخته می‌شود. علت این نام‌گذاری، سطح تیره و مات ورق سیاه است.

روش‌های برش ورق سیاه با استفاده از دستگاه‌های صنعتی

برای برش رول ورق و تبدیل آن به ورق سیاه در ابعاد مشخص، از دستگاه‌های پلاسما، برش لیزر (CNC)، برش گیوتین و هوا برش استفاده می‌شود.

 • دستگاه برش گیوتین: در برش ورق‌های فولادی با ضخامت پایین، از گیوتین که نوعی قیچی بزرگ است، استفاده می‌شود.
 • دستگاه هوا برش: یکی از پرکاربردترین روش‌های برش است که در آن برای برشکاری ورق سیاه از شعله استفاده می‌شود.
 • دستگاه برش CNC: دستگاه CNC برای برش ورق‌های با ضخامت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • دستگاه برش پلاسما: دستگاه برش پلاسما به دو شکل دستی و اتوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش دقت بسیار بالا، ضایعات کم و ایمنی مناسب داشته و حمل و نقل آن نسبتا آسان است.

با استفاده از این دستگاه‌های صنعتی می‌توان ورق سیاه را در ابعاد گوناگونی برش داد و برای استفاده صنایع مختلف آماده کرد.

ابعاد ورق سیاه برش خورده؛ برش ورق‌ها با توجه به نیاز مشتریان

برش ورق سیاه در ابعاد بسیار متنوع، وابسته به نیاز مشتری و مصرف‌کننده انجام می‌شود. در حقیقت، یکی از خدمات عرضه‌شده توسط آیرومارت، برش ورق سیاه در ابعاد مورد نیاز مشتری است. مصرف‌کننده می‌تواند با تعیین ابعاد و حجم ورق برشی مورد نظر خود و ثبت سفارش، زمانی را برای تحویل بار توسط آیرومارت مشخص کند. قیمت ورق سیاه برشی در آیرومارت بسیار رقابتی و مناسب است.

آشنایی با تولیدکنندگان برتر ورق سیاه در ایران

در خرید ورق برش خورده، یکی از مهمترین نکات بعد از بررسی قیمت ورق برشی، شناخت برندهای تولید‌کننده این محصول است. کارخانه‌های مختلفی در ایران در زمینه تولید ورق سیاه فعالیت دارند. البته برش ورق سیاه در خارج از کارخانه انجام می‌شود. ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه گیلان، ورق سیاه اکسین، ورق سیاه فولاد کاویان و ورق سیاه سبا از شناخته‌شده‌ترین برندها به‌شمار می‌روند. قیمت این محصولات با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال، قیمت ورق سیاه گیلان با قیمت ورق برشی فولاد مبارکه فرق می‌کند.

خرید ورق سیاه برش خورده از آیرومارت با تضمین کیفیت محصول

آیرومارت، ورق سیاه برشی st37 و ورق آلیاژی st52 را در ابعاد مختلف برش داده و به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. کیفیت بالای این دو ورق موجب شده است تا کاربرد بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف ساخت و ساز، تولید لوازم خانگی، خودروسازی و سایر صنایع داشته باشند. پس از ثبت سفارش مصرف‌کننده، برش آن توسط یکی از دستگاه‌های CNC، گیوتین، هوا برش و پلاسما انجام می‌شود.

قیمت ورق سیاه برش خورده آیرومارت، با توجه به عواملی مانند نوع دستگاه برش، ابعاد و ضخامت ورق و نوع ورق سیاه مشخص می‌شود. آیرومارت امکان استعلام قیمت روز ورق برش خورده را از پلتفرم‌های آنلاین فراهم کرده است. برای استعلام قیمت ورق در انواع مختلف، از جمله قیمت ورق برش خورده می‌توانید به وبسایت این مجموعه، صفحه مجازی آن در تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنید .برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت در تماس باشید.

بیشتر بخوانید
1 امکان برشکاری ورق سیاه در تمامی ابعاد وجود دارد؟

بله. آیرومارت مطابق با درخواست مشتری، ورق سیاه را برش می‌دهد.

2 بهترین برند ورق سیاه برشی کدام است؟

بسیاری از برندهای ورق سیاه برشی موجود در بازار ایران، معتبرند. کارخانه‌هایی چون فولاد مبارکه، اکسین اهواز و گیلان.

3 برای خرید ورق سیاه برشی از آیرومارت چه باید کرد؟

لیست قیمت ورق سیاه برشی امروز فولاد مبارکه، اکسین، گیلان و ... را در سایت آیرومارت مشاهده کنید، سپس به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری می‌توانید کالای خود را خریداری کنید.

4 ورق سیاه برشی با چه روش‌هایی برش داده می‌شود؟

برای برشکاری ورق سیاه، یکی از روش‌های گیوتین، هوا برش، cnc و پلاسما به‌کار می‌رود.

5 در سفارش ورق سیاه برشی آیرومارت محدودیت وجود دارد؟

خیر، بازرگانی فولاد آیرومارت نیاز مشتریان به ورق سیاه برشی در تمامی تناژها تامین می‌کند.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.