قیمت ورق سیاه برشی

قیمت ورق سیاه برشی

قیمت ورق سیاه برش خورده به عوامل متعددی وابسته است. از جمله عواملی که قیمت را تعیین می‌کند، نوع ورق و ضخامت آن است. نحوه برش ورق نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت ورق برشی است. قیمت ورق ST52 و ... نیز تاثیری مستقیم بر قیمت ورق برشی دارد.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق برشی

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق سیاه ضخامت ۱۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۶,۶۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۹۲۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ گیلان برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ اکسین برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۷,۶۱۶
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۲۹۲
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ گیلان برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۶,۶۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ گیلان برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۹۰
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۴۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 20 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 20 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 25 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 25 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۲۰
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۳۲۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 30 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 30 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 35 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 35 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۲۰
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۳۲۰
ورق سیاه ضخامت ۴۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 40 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۴۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 45 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۵۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 50 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۵۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 55 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۷۰
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفان 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۷۷۰
ورق سیاه ضخامت ۶ گیلان برشی st37 انبار تهران 6 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۶۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 60 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۷۰
ورق سیاه ضخامت ۸ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۳۵۰
ورق سیاه ضخامت ۸ گیلان برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۲۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۷۷۰

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

سه عامل نوع و قیمت ورق آهن سیاه، ضخامت ورق سیاه و نوع دستگاهی که برای برش ورق مورد استفاده قرار می‌گیرند، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق برشی به شمار می‌روند.
شایان ذکر است، برند تولیدکننده ورق سیاه نیز بر قیمت اثر دارد. بدیهی است، که مصرف‌کننده ورق برشی ارزان را ترجیح می‌دهد. بنابراین به دنبال ورق سیاه برشی با قیمت مناسب و کیفیت بالا می‌گردد. برای خرید از یک مرکز فروش ورق برشی معتبر، بهتر است به دنبال شرکت‌های بازرکانی معتبر باشید. آیرومارت، با ارائه سرتیفیکیت معتبر به مشتریان، آن‌ها را از اصالت کالای خریداری شده مطمئن می‌کنند.
جهت استعلام قیمت روز ورق سیاه گیلان، قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان و دیگر برندها، می‌توانید با کارشناسان مجموعه از طریق شماره تلفن 02145306 در ارتباط باشید.

ورق سیاه برش خورده چیست و چه انواعی دارد؟

یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی در صنایع مختلف، ورق برشی است. ورق برشی، در صنعت ساخت و ساز، برای تولید سقف و پوشش مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. برای تولید لوله و پروفیل نیز از این مقطع فولادی استفاده می‌گردد. به طور کلی می‌توان ورق برشی را این چنین تعریف کرد: ورق سیاه به دو نوع فابریک و برش خورده تولید می‌شود. ورق برش خورده در حقیقت ورق سیاه st37، ورق سیاه st52 و … است که در ابعادی خاص برش خورده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق سیاه برش خورده کله گاوی، ورق سیاه برشی کونیک شده، ورق سیاه برشی ساختمانی و ورق برشی صنعتی از جمله انواع این مقطع فولادی به شمار می‌روند.
از ورق برشی کله گاوی برای ایجاد ارتباط و تبدیل دو تیرآهن و ستون مختلف استفاده می‌گردد. ورق برش خورده کونیک شده با هدف ایجاد ارتباط بین تیرها و پروفیل‌ها در ابعاد گوناگون تولید و استفاده می‌شوند. همچنین می‌توان این ورق‌ها را متناسب با نیاز مشتری برش داد. در صفحه ستون، تیر و تیرچه نیز ورق سیاه برشی ساختمانی کاربرد دارد.

نحوه تولید ورق سیاه برشی

برای تولید ورق سیاه برشی از روش نورد گرم استفاده می‌گردد. ماده اولیه ورودی به کارخانه تولیدکننده ورق سیاه برشی، تختال فولادی است که با قرارگیری تحت فرایند نورد، ضخامت آن کم شده و طول آن افزایش خواهد یافت. ورق سیاه برشی تولید شده با روش نورد گرم، به نام ورق سیاه شناخته می‌شود. علت این نام‌گذاری، سطح تیره و مات ورق سیاه است.

روش‌های برش ورق سیاه

برای برش رول ورق سیاه و تبدیل آن به ورق سیاه در ابعاد مشخص، از دستگاه‌های پلاسما، برش لیزر (CNC)، برش گیوتین و هوا برش استفاده می‌شود.

 • دستگاه برش گیوتین: در برش ورق های فولادی با ضخامت پایین، از گیوتین که نوعی قیچی بزرگ است استفاده می‌شود.
 • دستگاه هوا برش: یکی از پرکاربردترین روش‌های برش است که در آن برای برشکاری ورق سیاه از شعله استفاده می‌شود.
 • دستگاه برش CNC: دستگاه CNC برای برش ورق‌های با ضخامت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • دستگاه برش پلاسما: دستگاه برش پلاسما به دو شکل دستی و اتوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش دقت بسیار بالا، ضایعات کم و ایمنی مناسب داشته و حمل و نقل آن نسبتا آسان است.

ابعاد ورق سیاه برش خورده

برش ورق سیاه در ابعاد بسیار متنوع، وابسته به نیاز مشتری و مصرف‌کننده انجام می‌شود. در حقیقت، یکی از خدمات عرضه شده توسط آیرومارت، برش ورق سیاه در ابعاد مورد نیاز مشتری به شمار می‌رود. مصرف‌کننده می‌تواند با تعیین ابعاد و حجم ورق برشی مورد نظر خود و ثبت سفارش، زمانی را برای تحویل بار توسط آیرومارت مشخص کند.

کاربرد ورق سیاه برش خورده

از انواع ورق برشی به دلیل ظاهر مناسب، استحکام کافی و مقاومتی که دارد در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شود. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • صنعت ساخت و ساز
 • خودروسازی
 • اتصالات تیرآهن‌ها و میلگرد
 • ساخت تیرچه
 • کشتی سازی
 • ساخت مخازن بزرگ آب و تانکر
 • تولید لوازم خانگی
 • صنعت پل سازی

تولیدکنندگان برتر ورق سیاه

در خرید ورق برشی، یکی از مهمترین نکات، شناخت برندهای ورق برشی است. کارخانه‌های مختلفی در ایران در زمینه تولید ورق سیاه فعالیت دارند. البته برش ورق سیاه در خارج از کارخانه انجام می‌گیرد.
ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه گیلان، ورق سیاه اکسین، ورق سیاه فولاد کاویان و ورق سیاه سبا از شناخته‌شده‌ترین برندها به شمار می‌روند.

خرید ورق سیاه برشی از آیرومارت

آیرومارت، ورق سیاه برشی st37 و ورق آلیاژی st52 را در ابعاد مختلف برش داده و به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. کیفیت بالای این دو ورق موجب شده تا کاربرد بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف ساخت و ساز، تولید لوازم خانگی، خودروسازی و … داشته باشند. پس از ثبت سفارش مصرف‌کننده، برش آن توسط یکی از دستگاه‌های CNC، گیوتین، هوا برش و پلاسما انجام می‌شود.
قیمت کالای عرضه شده توسط آیرومارت، توسط یکی از عوامل نوع دستگاه برش، ابعاد و ضخامت ورق و نوع ورق سیاه مشخص می‌گردد. آیرومارت امکانی برای مخاطبین خود فراهم آورده تا قیمت روز ورق برش خورده را از پلتفرم‌های آنلاین استعلام کنند. جهت استعلام قیمت ورق در انواع مختلف، ازجمله قیمت ورق برشی می‌توانید به وبسایت این مجموعه، صفحه مجازی آن در تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت در تماس باشید.

بله. آیرومارت مطابق با درخواست مشتری، ورق سیاه را برش می‌دهد.

بسیاری از برندهای ورق سیاه برشی موجود در بازار ایران، معتبرند. کارخانه‌هایی چون فولاد مبارکه، اکسین اهواز و گیلان.

لیست قیمت ورق سیاه برشی امروز فولاد مبارکه، اکسین، گیلان و ... را در سایت آیرومارت مشاهده کنید، سپس به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری می‌توانید کالای خود را خریداری کنید.

برای برشکاری ورق سیاه، یکی از روش‌های گیوتین، هوا برش، cnc و پلاسما به‌کار می‌رود.

خیر، بازرگانی فولاد آیرومارت نیاز مشتریان به ورق سیاه برشی در تمامی تناژها تامین می‌کند.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ