قيمت ورق سیاه

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه فولاد مبارکه

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 37500 40875
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 37900 41311
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 37900 41311
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 38600 42074
ورق ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 38600 42074
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 38900 42401
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 38900 42401
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39300 42837
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39600 43164
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39800 43382
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39831 43416
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40300 43927
ورق ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40300 43927
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40500 44145
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40500 44145
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40900 44581
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40900 44581
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40900 44581
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 40900 44581
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 41600 45344
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 41600 45344
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 41700 45453
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 41700 45453
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 42200 45998
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 42200 45998
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 42400 46216
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 42600 46434
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 42600 46434
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 43300 47197
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 43700 47633
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44000 47960
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44300 48287
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44300 48287
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44400 48396
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44500 48505
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 45300 49377
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 45300 49377
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه کاویان اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31300 34117
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31300 34117
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31300 34117
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31300 34117
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31300 34117
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32200 35098
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32300 35207
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32300 35207
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32500 35425
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32700 35643
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 33400 36406
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 33700 36733
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34600 37714
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 38900 42401
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39800 43382
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 307000 334630
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 307000 334630
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 307000 334630
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 382000 416380
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه اکسین اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 29600 32264
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 29600 32264
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 30300 33027
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 31600 34444
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 32700 35643
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34300 37387
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34300 37387
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34300 37387
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34900 38041
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 34900 38041
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 35200 38368
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 35400 38586
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 36300 39567
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 37900 41311
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 39300 42837
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44000 47960
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 44000 47960
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق سیاه چیست؟

ورق فولادی به یکی از روش‌های نورد سرد یا نورد گرم تولید می‌شود. برای تولید ورق نورد گرم، آن را در کوره قرار داده و به دمای بالا می‌رسانند. حین حرارت‌دهی، سطح این ورق دچار تغییراتی شده و تیره و مات می‌شود.

ورق تولید شده از این روش، به ورق گرم یا ورق سیاه معروف است. ورق سیاه در ایران، بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌گردد. درواقع در بازار آهن ایران، به ورق st37، ورق سیاه گفته می‌شود.

ورق روغنی تحت فرایند نورد سرد تولید شده و خواصی متفاوت با ورق گرم دارد. گفتنی است که ورق سیاه سطحی با جذابیت ظاهری ندارد. با این‌حال خواص مطلوب آن، منجر به کاربرد وسیع این نوع ورق در بسیاری صنایع شده است.

با توجه به انجام عملیات اضافه در فرایند تولید ورق روغنی، قیمت ورق سیاه امروز از قیمت ورق روغنی کمتر است. در ادامه با نحوه ثبت سفارس و فروش ورق سیاه در آیرومارت آشنا می‌شویم.

کاربردهای ورق سیاه

ورق سیاه کاربردهای مختلفی داشته و قابل استفاده در بسیاری صنایع است. صنایع وابسته به فولاد چون صنعت ماشین‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی ساخت و ساز و صنعت تولید رینگ و چرخ از جمله حوزه‌های نیازمند به ورق سیاه به شمار می‌روند. علاوه بر این موارد، صنایع زیر نیز از ورق سیاه در تولیدات خود استفاده می‌کنند:

 • ساخت انواع آبگرمکن
 • تولید انواع مخازن خاص برای کشتی‌ها
 • ساختن ادوات جنگی مانند تانک
 • ساختن سیلو برای انبار غلات و …
 • تولید سیلندرهای گاز
 • صنایع فلزی سنگین
 • ساخت انواع تجهیزات برای صنعت کشاورزی
 • صنعت ساخت انواع تانکر

معرفی انواع ورق سیاه و تفاوت‌های آن‌ها

ورق st37 در بازار با نام ورق سیاه شناخته می‌شود. انواع ورق‌ سیاه، به دو دسته معمولی و صنعتی، تقسیم می‌شوند که ساخت و تولید هر کدام، با کمک تکنولوژی‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. برای مثال، ورق سیاه معمولی با استاندارد ST37 تولید می‌شود و بیشتر برای ساختن سوله‌ها و ساختمان‌سازی کاربرد دارد. از سوی دیگر کاربرد ورق سیاه صنعتی در صنایعی همچون سدسازی و پتروشیمی بیشتر است. از آنجا که این نوع ورق، کربن کمی در ساختار خود دارد، به فولاد نرمه نیز شناخته می‌شود. این مقطع فولادی به دلیل نرمی انعطاف‌پذیری و شکل پذیری بالایی دارد.

استاندارد st52 ورق سیاه، در گروه ورق سیاه صنعتی قرار می‌گیرد. ورق‌های سیاه، نسبت به انواع ورق روغنی، ضخامت کمتری دارند و برای ساخت آن‌ها دمای تختال‌ها به ۱۲۸۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. گرچه ورق سیاه st52 مشابه st37 از نوع کم کربن می‌باشد، اما به دلیل حضوری عناصر آلیاژی، هرچند ناچیز، استحکام بالاتری دارد. این مسئله باعث کاهش انعطاف‌پذیری نیز می‌شود.

هر یک از این انواع کاربردهای مختلفی دارند که متناسب با خواص آن‌ها مشخص شده است. معروف‌ترین نوع ورق سیاه صنعتی، ورق st52 و معروف‌ترین نوع معمولی آن، ورق st37 است. در صفحه قیمت ورق st37 و قیمت ورق st52 می‌توانید اطلاعات کاملی درباره این دو محصول به دست آورید.

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار

یکی از عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه، ابعاد و ضخامت آن است. شایان ذکر است، این نوع ورق از حیث شکل ظاهری نیز به دو صورت ورق سیاه رول یا کلاف و ورق سیاه شیت یا فابریک تقسیم می‌شود. شیت ورق های سیاه معمولا در ابعاد زیر تولید می‌شود:

 •  1.5*6
 • 2*6
 • 2*12
 • 1*2
 • 1.25*2.5

این ورق‌ها معمولا در محدوده ضخامتی 1.8 تا 100 میلی‌متر تولید شده و به بازار عرضه می‌شوند. در بین این ضخامت‌ها، ورق سیاه 1.5 میل، 2 میل و 3 میل، کاربرد بیشتری داشته و تقاضای بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند. لیست قیمت ورق سیاه 1.5 میل و سایر سایزها، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روز رسانی می‌شود.

اگرچه انواع ورق سیاه در ابعاد استاندارد تولید می‌شوند، اما می‌توان آن‌ها را به سفارش مشتری برش زد. ورق سیاه برشی با استفاده از دستگاه‌های برش گیوتین، برش CNC، هوابرش و … به ابعاد مورد نظر می‌رسد. برای اطلاع از لیست قیمت ورق سیاه برش خورده و ثبت سفارش، می‌توانید به صفحه قیمت ورق برشی مراجعه کنید.

ضخامت، از جمله عواملی است که قیمت ورق سیاه را تغییر می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، قیمت ورق سیاه 2 میل و قیمت ورق سیاه 3 میل را در صفحاتی جداگانه به شما ارائه کرده‌ایم. با توجه به وزن، قیمت ورق سیاه 2میل نسبت به ضخامت‌های بالاتر، کمتر است.

کمترین ضخامت ورق سیاه چقدر است؟

با این‌که عمدتا ورق‌های سیاه از ۱.۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر ضخامت دارند، کمترین ضخامت ورق سیاه تولیدی برای کارخانه‌های تولید پروفیل و لوله که به صفحات نازک‌تری نیاز دارند، به ۱.۲ میلی‌متر نیز می‌رسد. وزن ورق سیاه و در نتیجه قیمت ورق سیاه متاثر از این ضخامت است. جدول وزن ورق سیاه را برای شناخت بیشتر وزن و ابعاد استاندارد این مقطع فولادی مشاهده کنید.

معرفی بهترین تولیدکنندگان ورق سیاه

اگرچه می‌توان از برخی کشورهای خارجی، انواع ورق سیاه را وارد کرد، اما وجود کارخانه‎هایی چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز ما را از دیگر کشورها بی‌نیاز ساخته است. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان و ورق سیاه اکسین اهواز، از جمله با کیفیت‌ترین کالاها و مناسب‌ترین انواع برای به کارگیری در صنایع مختلف به شمار می‌روند.

ورق سیاه اصفهان، در عرض 1500 میلی‌متر عرضه می‌شود در صورتی که می‌توان ورق سیاه اهواز را در عرض 2 متر خریداری کرد. گفتنیست قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان یکی از سوالات پرتکرار مشتریان است چرا که این نوع ورق از جمله پرطرفدارترین ورق‌ها به شمار می‌رود. ورق سیاه کاویان اهواز باکیفیت نسبتا خوب و قیمت مناسب، 1250 یا 1500 میلی‌متر عرض دارد.

قیمت ورق سیاه در بورس برای کالای هر یک از این کارخانه‌ها، متناسب با کیفیت و وزن آن‌ها تعیین می‌شود. قیمت ورق سیاه گیلان نیز باتوجه به کیفیت قابل قبولی که ارائه می‌دهد، مناسب است و برای مصارفی که نیاز به کیفیت، در عین مقرون‌به‌صرفه بودن باشد، انتخاب خوبی به‌شمار می‌رود.

چرا باید ورق سیاه را انتخاب کنید؟

با اطلاع از مشخصات ورق سیاه، درک علت انتخاب این مقطع کاربرد مشکل نیست. کاربرد ورق سیاه یا ورق تولید شده به روش نورد گرم به دلیل قیمت مناسب و خواص مکانیکی خوب در بسیاری حوزه‌ها گسترش یافته است. این محصول دارای صرفه‌های اقتصادی بسیار است و دور ریز بسیار کمی دارد. به همین دلیل صنعت‌گران به آن علاقه‌مند هستند و در حوزه تخصصی ساخت و تولید خود، از آن استفاده می‌کنند.

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه

کارخانه تولید کننده، طول، عرض و ضخامت محصولات مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه هستند. به علاوه، وزن ورق سیاه، قیمت ارز، نرخ سوخت، هزینه‌‌های حمل و نقل، انبارداری، روش‌های تولید، نوسانات بازار بورس و… نیز بر قیمت نهایی ورق‌ سیاه اثرگذار است. قیمت ورق سیاه همچنین به استاندارد مورد استفاده در ساخت هر نوع وابسته است.

قیمت ورق سیاه برشی، قیمت ورق سیاه st37 و قیمت ورق st52 با یکدیگر متفاوت خواهد بود. با توجه به تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق و دیگر مقاطع فولادی اطلاع از قیمت لحظه‌ای اهمیت می‌یابد. جهت دریافت قیمت‌های روز و راهنمایی‌های لازم برای خرید ورق سیاه متناسب با نیاز خود با مشاوران ما در آیرومارت در ارتباط باشید.

راهنمای خرید ورق سیاه در آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت با سال‌ها تجربه و تخصص در زمینه مقاطع فولادی به انتخاب اول خریداران تبدیل شده است. آیرومارت، امکان استعلام قیمت روز ورق سیاه را فراهم آورده و با ارائه تحلیل‌های هفتگی بازار فولاد و ورق، به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای خوب حین خرید برای خود رقم بزنید. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر و خرید ورق سیاه، از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید
1 آیرومارت ورق سیاه کدام کارخانه‌ها را تامین می‌کند؟

پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، ورق سیاه تمام کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و ... را عرضه می‌کند.

2 ورق سیاه آیرومارت را تنها به صورت نقدی باید خریداری کرد؟

خیر، آیرومارت با استقبال از خرید اعتباری یا LC شرایط پرداخت برای مشتریان را تسهیل کرده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با 02145306 تماس بگیرید.

3 برای پیدا کردن قیمت روز ورق سیاه چه باید کرد؟

لیست قیمت ورق سیاه امروز کارخانه‌های مختلف کشور را در این صفحه آیرومارت مشاهده کنید.

4 امکان برشکاری ورق سیاه در ابعاد دلخواه در آیرومارت وجود دارد؟

بله آیرومارت با ارائه خدمات برشکاری، ورق سیاه را متناسب با ابعاد مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

5 چرا باید ورق سیاه را از آیرومارت تهیه کرد؟

بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آهن و ارتباط نزدیک با کارخانه‌ها، قابلیت تامین انواع ورق سیاه از هر برندی که مد نظر شماست را دارد. همچنین با ارائه خدمات حمل و نقل، برشکاری و ... مشتری را از محل خرید تا محل مصرف همراهی می‌کند.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.