قيمت ورق سیاه

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه فولاد مبارکه

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10000 11000
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10000 11000
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10000 11000
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10000 11000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30367 33404
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 30459 33505
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30551 33606
ورق ضخامت 5 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30551 33606
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30551 33606
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 33727 37100
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 33727 37100
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 33727 37100
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34364 37800
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34364 37800
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34727 38200
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34727 38200
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35000 38500
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35273 38800
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35455 39001
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35636 39200
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36091 39700
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36091 39700
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36091 39700
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 37500 41250
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 37900 41690
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38600 42460
ورق ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38600 42460
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38900 42790
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39300 43230
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40900 44990
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه کاویان اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 10000 11000
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 28545 31400
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 29545 32500
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31182 34300
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31300 34430
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31300 34430
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31300 34430
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32154 35369
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 32300 35530
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32300 35530
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32700 35970
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 33333 36666
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 33400 36740
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 33700 37070
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34600 38060
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36091 39700
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38900 42790
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 307000 337700
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 307000 337700
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 307000 337700

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه اکسین اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 28339 31173
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 29600 32560
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 29600 32560
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30300 33330
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31192 34311
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 31600 34760
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 32700 35970
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 34300 37730
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34300 37730
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34300 37730
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34900 38390
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34900 38390
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35200 38720
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 35400 38940
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 36300 39930
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 37900 41690
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39300 43230
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 44000 48400
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 44000 48400

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق سیاه (Carbon Steel Plate) به ورق فولادی با ترکیب کربن کم و منگنز کمی بالا گفته می‌شود. این ورق که در بازار ایران به ورق ST37 هم معروف است، استحکام و جوش پذیری مطلوبی دارد. ورق سیاه در ساخت‌وساز مخازن ذخیره‌سازی، جوش‌دادن لوله‌ها، ساخت پل، تانکرها و استخراج معادن و ساخت بعضی از قطعات مکانیکی به‌کارمی‌رود.

ورق سیاه چگونه تولید می‌شود؟

ورق فولادی سیاه یا ورق گرم به روش نورد گرم تولید می‌شود. برای تولید ورق نورد گرم، آن را در کوره قرار می‎‌دهند و به دمای بالا می‌رسانند. در زمان حرارت‌دهی، سطح این ورق دچار تغییراتی می‌شود به رنگ تیره و مات درمی‌آید. انواع ورق سیاه یا ورق آهن با ایجاد تغییرات کوچکی در فرایند تولید ساخته می‌شوند. این تفاوت‌ها معمولاً در شکل فروش، شیوه نورد، آلیاژها و گرید است؛ مثلاً معروف‌ترین گریدهای ورق سیاه که ST37 و ST52 هستند با تغییر در نوع آلیاژها به‌وجود می‌آیند.

به‌طورکلی ورق‌های تولیدشده از این روش‌ها، به ورق گرم یا ورق سیاه معروف است. ورق سیاه در ایران، براساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شود. مثلاً تفاوت آن با ورق روغنی این است که کربن کمتری دارد. ورق روغنی تحت فرایند نورد سرد تولید می‌شود و خواصی متفاوت با ورق گرم دارد. ورق سیاه سطحی جذابیت ظاهری ندارد، اما ویژگی‌های آن که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، باعث کاربرد وسیع آن در بسیاری از صنایع شده است.
همچنین توجه داشته باشید، باتوجه‌به انجام عملیات اضافه در فرایند تولید ورق روغنی، قیمت ورق سیاه امروز از قیمت این نوع ورق بیشتر است.

ورق سیاه

ورق سیاه چیست

کاربردهای ورق سیاه

ورق سیاه در صنایع مختلف کاربردهای گوناگونی دارد. صنایع وابسته به فولاد چون صنعت ماشین‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی ساخت‌وساز و صنعت تولید رینگ و چرخ از جمله حوزه‌های نیازمند به ورق سیاه به شمار می‌روند. فعالان این حوزه‌ها همیشه به اطلاع از قیمت روز ورق سیاه نیاز دارند. علاوه بر این موارد، صنایع زیر نیز از ورق سیاه در تولیدات خود استفاده می‌کنند:

 • ساخت انواع آب‌گرم‌کن
 • تولید انواع مخازن خاص برای کشتی‌ها
 • ساختن ادوات جنگی مانند تانک
 • ساخت لوازم خانگی مانند مبلمان
 • ساختن سیلو برای انبار غلات و …
 • تولید سیلندرهای گاز
 • صنایع فلزی سنگین
 • ساخت راه‌آهن‌ها و قطارها
 • ساخت انواع تجهیزات برای صنعت کشاورزی
 • صنعت ساخت انواع تانکر
کاربردهای ورق سیاه

نقش ورق سیاه در ساخت راه آهن

انواع ورق سیاه

ورق ST37 در بازار با نام ورق سیاه شناخته می‌شود. خصوصیات ورق سیاه با توجه به تغییر برخی آلیاژها در مرحله‌ای از فرایند تولید، متفاوت است. ورق سیاه، به دو دسته معمولی و صنعتی، تقسیم می‌شود که ساخت و تولید هر کدام، با کمک تکنولوژی‌های متفاوتی انجام می‌گیرد:

متداول‌ترین ورق‌های موجود در بازار ST37، ST52 و ST44 هستند. حروف ST در نام ورق سیاه نشانگر میزان استحکان آن است. در ادامه از ویژگی‌های هر یک از این گریدها خواهیم گفت.

ورق سیاه معمولی یا ورق ST37

این نوع ورق به‌دلیل کربن کم، سختی کمتری دارد و در صنایع سبک‌تر مانند ساختمان و سوله کاربرد دارد. این ورق سیاه معمولاً در ضخامت‌های 2 الی 15 میلی‌متر تولید می‌شود.

ورق ST52 یا ورق صنعتی

این نوع ورق سیاه به‌دلیل کربن زیاد، استحکام بیشتری دارد و در صنایعی مانند سدسازی و پتروشیمی کاربرد دارد.

ورق ST44

این ورق، یکی از گریدهای ورق گرم است و به دلیل کم‌بودن کربن در آن فرم‌پذیری خوبی دارد و یک ورق ضد سایش محسوب می‌شود. این نوع ورق‌ در ضخامت‌های 2 الی 15 میلی‌متر و عرض 1000 الی 1500 میلی‌متر، در ساختمان‌سازی، ریل‌سازی، ساخت قطعات هواپیما و … به‌‎کارمی‌رود.

انواع ورق سیاه

ورق سیاه در ساخت سوله

ابعاد و قیمت ورق سیاه موجود در بازار

یکی از عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه، ابعاد و ضخامت آن است. این نوع ورق از حیث شکل ظاهری نیز به دو صورت ورق سیاه رول یا کلاف و ورق سیاه شیت یا فابریک تقسیم می‌شود. یکی از مشخصات ورق سیاه ابعاد آن است. ورق سیاه در ابعاد زیر تولید می‌شود:

 • 1.5*6
 • 2*6
 • 2*12
 • 1*2
 • 1.25*2.5

این ورق‌ها معمولاً در محدوده ضخامتی 1.8 تا 100 میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در بین این ضخامت‌ها، ورق سیاه 1.5 میل، 2 میل و 3 میل، کاربرد بیشتر و متقاضی بیشتری در بازار دارند. لیست قیمت ورق سیاه 1.5 میل و سایر سایزها، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود. انواع ورق سیاه معمولاً در ابعاد استاندارد تولید می‌شوند، اما می‌توان آن‌ها را به سفارش مشتری برش زد. ورق سیاه‌برشی با استفاده از دستگاه‌های برش گیوتین، برشCNC، هوابرش و … به ابعاد موردنظر می‌رسد.

ضخامت، از جمله عواملی است که قیمت ورق نورد گرم را تغییر می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، قیمت ورق سیاه 2 میل و قیمت ورق سیاه 3 میل را در صفحاتی جداگانه به شما ارائه کرده‌ایم. با توجه به وزن، قیمت ورق سیاه 2میل نسبت به ضخامت‌های بالاتر، کمتر است.

کمترین ضخامت ورق سیاه چقدر است؟

با این‌که عمدتاً ورق‌های سیاه از ۱.۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر ضخامت دارند، کمترین ضخامت ورق سیاه تولیدی برای کارخانه‌های تولید پروفیل و لوله که به صفحات نازک‌تری نیاز دارند، به ۱.۲ میلی‌متر نیز می‌رسد. وزن ورق سیاه و در نتیجه قیمت ورق سیاه متأثر از این ضخامت است. جدول وزن ورق سیاه را برای شناخت بیشتر وزن و ابعاد استاندارد این مقطع فولادی مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه در ساخت ابزارهای جنگی

معرفی بهترین تولیدکنندگان ورق سیاه

انواع ورق سیاه را می‌توان از برخی کشورهای خارجی وارد کرد، اما وجود کارخانه‌‎‌هایی چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز ما را از دیگر کشورها بی‌نیاز ساخته است. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان و ورق سیاه اکسین اهواز، از جمله باکیفیت‌ترین کالاها و مناسب‌ترین انواع برای به‌کارگیری در صنایع مختلف به شمار می‌روند.

ورق سیاه اصفهان، در عرض 1500 میلی‌متر عرضه می‌شود در صورتی که می‌توان ورق سیاه اهواز را در عرض 2 متر خریداری کرد. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان یکی از سوال‌های پرتکرار مشتریان است؛ چرا که این نوع ورق از جمله پرطرفدارترین ورق‌ها به شمار می‌رود. ورق سیاه کاویان اهواز باکیفیت نسبتاً خوب و قیمت مناسب، 1250 یا 1500 میلی‌متر عرض دارد. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه کاویان می‌توانید با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. قیمت ورق آهن سیاه در بورس برای کالای هر یک از این کارخانه‌ها، متناسب باکیفیت و وزن آن‌ها تعیین می‌شود. قیمت ورق سیاه گیلان نیز باتوجه‌به کیفیت قابل‌قبولی که ارائه می‌دهد، مقرون‌به‌صرفه است.

ورق سیاه چه ویژگی‌هایی دارد؟

کاربرد ورق سیاه یا ورق تولیدشده به روش نورد گرم به‌دلیل قیمت مناسب و خواص مکانیکی خوب در بسیاری حوزه‌ها گسترش‌یافته است. این محصول به‌دلیل دورریز کم، صرفه‌ اقتصادی بسیاری دارد؛ به‌همین‌دلیل صنعتگران به آن علاقه‌مند هستند و در حوزه تخصصی ساخت و تولید خود، از آن استفاده می‌کنند. ویژگی‌های ورق سیاه عبارت‌اند از:

 • استحکام، دوام و تطبیق‌پذیری استثنایی
 • چکش‌خواری و شکل‌پذیری بالا
 • دورریز کم و مقرون به صرفه بودن
 • جوش‌پذیری مطلوب
 • یکپارچگی سازه
 • مقاومت کم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
 • سطح غیرمسطح و پرداخت‌نشده
تولیدکنندگان ورق سیاه

تولید ورق سیاه

عوامل مؤثر بر قیمت روز ورق سیاه

کارخانه تولیدکننده، طول، عرض و ضخامت محصولات مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه هستند. به‌علاوه، وزن ورق سیاه، قیمت ارز، نرخ سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، روش‌های تولید، نوسانات بازار بورس و… کاربرد ورق سیاه نیز بر قیمت نهایی ورق سیاه اثرگذار است. در هنگام خرید ورق سیاه باید به این موارد توجه داشت. قیمت ورق آهن کیلویی همچنین به استاندارد مورداستفاده در ساخت هر نوع وابسته است. قیمت ورق سیاه‌برشی، قیمت ورق st37 و قیمت ورق ST52 با یکدیگر متفاوت است. باتوجه‌به تغییرات لحظه‌ای قیمت ورق و دیگر مقاطع فولادی اطلاع از قیمت لحظه‌ای اهمیت دارد. برای دریافت قیمت‌های روز و راهنمایی‌های لازم برای خرید ورق سیاه متناسب با نیاز خود با مشاوران ما در آیرومارت تماس بگیرید.

 

ورق سیاه به چه شکل‌هایی به فروش می‌رسد؟

ورق سیاه معمولاً به شکل‌های رول، شیت، پابرش و فابریک به فروش می‌رسد. در ادامه درباره مشخصات هر شکل‌های مختلف ورق سیاه در هنگام فروش توضیح می‌دهیم.

رول ورق سیاه

رول ورق سیاه در اندازه‌های مختلف به‌فروش‌می‌رسد. عموماً ورق سیاه در بیشتر کارخانه‌ها به شکل رول به فروش می‌رسد.

شیت ورق سیاه

این نوع ورق‌ براساس سفارش مشتری تولید می‌شود و به فروش می‌رسد.

ورق سیاه فابریک

ورق برشی یا فابریک هم به‌صورت سفارشی و در اندازه‌های دلخواه مشتری به‌فروش می‌رسد.

ورق سیاه پابرش

ورق پابرش هم در اندازه‌های مختلف به‌فروش می‌رسد و نسبت به ورق فابریک ارزان‌تر است. همچنین سطح ورق‌های پابرش موج‌دار است و از لحاظ کیفیتی در رده پایین‌تر از فابریک قرار می‌گیرد و بسته به نیاز مشتری برش داده می‌شود و به‌فروش می‌رسد.

انواع ورق سیاه

ورق سیاه به شکل رول

راهنمای خرید ورق سیاه در آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت با سال‌ها تجربه و تخصص در زمینه مقاطع فولادی به انتخاب اول خریداران بازار فولاد تبدیل شده است. آیرومارت، امکان استعلام قیمت روز ورق سیاه را فراهم آورده و با ارائه تحلیل‌های هفتگی بازار فولاد و ورق، به شما کمک می‌کند تجربه خوبی از خرید داشته باشید. برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتر از قیمت امروز ورق سیاه و خرید آنلاین ورق سیاه، با شماره‌تلفن 02145306، با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. کارشناسان باتجربه ما بهترین پیشنهادها را برای شما خواهند داشت.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)

 1. عرفان
  اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳ ۲۲:۰۵
  سلام میشه ورق سیاه رو به برش های دلخواه دراورد؟ قیمت روز ورق سیاه الان چقدره هست؟از کجا میشه دید دقیقش رو؟
 2. اولیایی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۹:۲۵
  در خصوص ابعاد و میزان ضخامت میلگرد از کارشناسان شما سوال دارم سریع ترین روش ارتباط با کارشناسان رو میشه بگین؟؟
1 آیرومارت ورق سیاه کدام کارخانه‌ها را تامین می‌کند؟

پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، ورق سیاه تمام کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و ... را عرضه می‌کند.

2 ورق سیاه آیرومارت را تنها به صورت نقدی باید خریداری کرد؟

خیر، آیرومارت با استقبال از خرید اعتباری یا LC شرایط پرداخت برای مشتریان را تسهیل کرده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با 02145306 تماس بگیرید.

3 برای پیدا کردن قیمت روز ورق سیاه چه باید کرد؟

لیست قیمت ورق سیاه امروز کارخانه‌های مختلف کشور را در این صفحه آیرومارت مشاهده کنید.

4 امکان برشکاری ورق سیاه در ابعاد دلخواه در آیرومارت وجود دارد؟

بله آیرومارت با ارائه خدمات برشکاری، ورق سیاه را متناسب با ابعاد مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

5 چرا باید ورق سیاه را از آیرومارت تهیه کرد؟

بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آهن و ارتباط نزدیک با کارخانه‌ها، قابلیت تامین انواع ورق سیاه از هر برندی که مد نظر شماست را دارد. همچنین با ارائه خدمات حمل و نقل، برشکاری و ... مشتری را از محل خرید تا محل مصرف همراهی می‌کند.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.