قیمت روز لوله گاز

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/8 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/8 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.35 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/8 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپنتا، 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 51000 56100
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 21/2 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 20 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/8 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.35 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.8 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 3 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 4 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 4 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 4 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 4 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 3 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 6 اینچ 5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپاهان، 8 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 8 اینچ 5 میلیمتر سپاهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 3/8 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 3/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.8 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 4 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 4 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 4 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 4 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 3 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 6 اینچ 5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 8 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 8 اینچ 5 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/8 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.35 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/8 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.8 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز سپنتا، 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 3 میلیمتر سپنتا كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 3 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 4 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 4 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 4 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 4 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 3 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 6 اینچ 5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز کیهان، 8 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 8 اینچ 5 میلیمتر کیهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/8 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/8 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/4 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 2.35 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.35 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/8 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/8 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/8 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3/4 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3/4 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 2.8 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 2.8 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 3 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/4 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/4 1 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/2 1 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 5 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 6 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گاز 6 اینچ 4 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 2 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 2 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 1/2 2 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 1/2 2 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 3 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 3 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 4 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 5 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 6 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله تست گاز ساوه، 8 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گاز 8 اینچ 5 میلیمتر ساوه كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

انواع لوله گاز؛ معرفی لوله گازی روکار و توکار در انواع مختلف

لوله گازی در دو نوع توکار و روکار تولید می‌شود. هر دو نوع این لوله‌ها نیز در اندازه‌های 6 متر طراحی شده‌اند. بسته به محل و نوع استفاده، می‌توان از هر دو نوع لوله گازی نیز استفاده کرد.

علاوه‌بر کاربرد قیمت لوله گاز توکار نیز با نوع روکار آن متفاوت است. از سایر لوله‌های گازی رایج که در صنایع مختلف نیز به‌کار می‌روند، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

لوله گازی خانگی؛ لوله ای با وزن کم و کاربردهای گسترده

لوله‌های گاز خانگی، معمولاً به‌صورت روکار اجرا می‌شوند. نصب این لوله‌ها، حتماً باید تحت نظارت مستقیم مهندسان شرکت‌های گازرسانی انجام شود.

قیمت لوله گازی خانگی معمولاً کمتر از قیمت لوله گاز صنعتی است که از دلایل آن، می‌توان به کمتر بودن سایز و در نتیجه وزن این لوله، اشاره کرد.

از سایر لوله‌های پرکاربرد خانگی می‌توان به لوله آب اشاره کرد که قیمت لوله آب خانگی با قیمت لوله گاز خانگی به دلیل جنس و کاربرد، تفاوت چشمگیری دارد.

لوله گاز مانیسمان؛ لوله های گازی بدون درز

لوله‌های گازی بدون درز که با نام لوله گازی مانیسمان نیز در بازار شناخته می‌شوند، کاربرد بسیاری در انتقال گاز دارند. لوله‌های گاز مانیسمان به دلیل بدون درز بودن، ایمنی بالایی داشته بدین ترتیب قیمت لوله مانیسمان گازی از سایر لوله‌های گاز بیشتر است. این لوله‌ها، بهترین انتخاب برای لوله‌کشی گاز توکار محسوب می‌شوند.

لوله گاز API؛ جایگزین مناسب برای لوله گاز مانیسمان

استاندارد API از استانداردهای معروف برای ساخت لوله‌های گازی است. لوله گاز API معمولاً در شاخه‌های 6 متری به فروش می‌رسد و کاربرد گسترده‌ای در لوله‌کشی‌های گاز توکار دارد.

لوله‌های توکار را گاهی اوقات به‌منظور افزایش مقاومت به خوردگی و در نتیجه افزایش طول عمر آن‌ها، پوشش‌دهی می‌کنند.

به همین دلیل در برخی مواقع قیمت لوله گاز 6 متری API نیز همچون قیمت روز لوله گالوانیزه وابسته به قیمت فلز روی (Zn) است.

لوله گاز درز دار یا لوله درز جوش؛ از انواع لوله‌های گازی فولادی

لوله‌های درزدار، از طریق شکل‌دهی ورق فولادی و سپس جوشکاری درز آن تولید می‌شوند. وجود خط جوش در این نوع لوله‌ها، تا حدی از ایمنی آن‌ها برای انتقال گاز تحت‌فشار بالا، کم می‌کند.

لوله‌های درزدار بر حسب روش تولید و نوع جوشکاری، به دو دسته درز مستقیم و اسپیرال تقسیم می‌شوند. قیمت لوله درز مستقیم با قیمت لوله اسپیرال متفاوت خواهد بود.

معرفی کارخانه‌های تولید‌کننده لوله گاز در ایران

برند تولید‌کننده لوله گازی معیاری مناسب برای تشخیص میزان کیفیت این لوله است. در ادامه برخی از برندهای شناخته شده لوله گاز در ایران را معرفی کرده‌ایم:

 • لوله گاز سپاهان
 • لوله گازی سپنتا
 • لوله گاز کیهان
 • لوله گاز ساوه
 • لوله گاز اهواز

شناخت این کارخانه‌ها و بررسی کیفیت محصولات آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری خرید خود را انجام دهید. انواع گوناگون این لوله‌های گازی در سایت آیرومارت با قیمت مناسب و کیفیت درجه یک به مشتریان عرضه می‌شوند.

قیمت روز لوله گاز خانگی و صنعتی را از سایت آیرومارت استعلام کنید

عوامل متعددی موجب نوسان قیمت لوله گازی خواهند شد. هرکدام از این عوامل، تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم خود را بر قیمت انواع لوله گازی گذاشته و نوسانات بسیاری را برای قیمت این لوله رقم می‌زند. از این عوامل مهم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سایز
 • ضخامت
 • وزن لوله
 • برند تولیدکننده
 • نوع و استاندارد تولید
 • فرایندهای ثانویه مانند پوشش‌دهی و گالوانیزاسیون
 • اوضاع بازار از نظر عرضه و تقاضا
 • قیمت ورق فولادی به عنوان ماده اولیه
 • نرخ ارز

لازم به ذکر است که این عوامل بر قیمت لوله استیل، قیمت لوله صنعتی و سایر انواع لوله نیز تاثیر قابل‌توجهی دارند. بازرگانی فولاد آیرومارت امکان استعلام قیمت لوله گاز خانگی و صنعتی را برای شما فراهم کرده است.

برای استعلام قیمت و ثبت سفارش کافی است همین حالا با شماره 02145306 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان خبره ما نیز بهره‌مند شوید.

آیرومارت؛ عرضه کننده انواع لوله گاز به همراه ضمانت کیفیت محصول

بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه آهن آلات، مقاطع مختلف از جمله انواع لوله گاز را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن تأمین می‌کند.

برای آگاهی از قیمت لوله گاز کشی به‌صورت شاخه در برندهای مختلف با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.

کلیه محصولات آیرومارت با ضمانت کیفیت و قیمت به فروش می‌رسند. برای خرید لوله گاز از آیرومارت هم می‌توانید به‌صورت اینترنتی اقدام کنید و هم امکان ثبت سفارش به‌صورت تلفنی برای شما عزیزان وجود دارد. همکاران ما در کلیه مراحل خرید پاسخگوی شما هستند.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

 1. شاهین صفایی
  آذر ۲۰, ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱
  سلام لوله گاز توکار و روکار با هم فرق داره؟ قیمت لوله گاز روکار چقدره؟
  1. آیرومارت
   آذر ۲۱, ۱۴۰۱ ۱۳:۲۸
   سلام. وقت شما بخیر. لوله گاز روکار لوله گاز خانگیه در صورتی که لوله گاز توکار لوله api هست. خیلی در ساخت و کاربرد با هم متفاوتند. قیمت لوله گاز توکار از نوع روکار پایین‌تره.
1 برای خرید لوله گاز به چه مواردی باید توجه کرد؟

برند، سایز، محل و زمان تحویل، از جمله موارد مهم در خرید لوله گاز برشمرده می‌شود.

2 فقط به صورت نقدی می‌توان لوله گاز را خرید؟

آیرومارت با استقبال از شیوه‌های جدید معامله، از خرید اعتباری یا LC آهن‌آلات استقبال می‌کند.

3 پرفروش‌ترین لوله گاز خانگی، چه برندی است؟

سپاهان یکی از برندهای باکیفیت‌ترین لوله گاز را تولید می‌کند که در سایزها و ضخامت‌های متفاوت و در شاخه‌های 6 متری در بازار موجود است.

4 برای لوله‌کشی گاز توکار چه نوع لوله با چه مشخصاتی مناسب است؟

لوله‌هایی که برای لوله‌کشی توکار مورداستفاده قرار می‌گیرد باید استحکام و مقاومت بالا نسبت به خوردگی داشته باشد.

5 لوله مناسب برای لوله‌کشی روکار چه نوع لوله‌ای است؟

لوله‌های گاز روکار معمولاً از جنس مس، برنج، پلی‌اتیلن و فولادی ساخته می‌شوند که جنس فولادی آن استحکام بالایی دارد و کاربرد آن بیشتر است. اما در مناطق شمالی کشور به دلیل احتمال خوردگی و زنگ‌زدگی از لوله‌های گالوانیزه نیز استفاده می‌شود.

6 چه خدماتی در آیرومارت دررابطه‌با لوله‌های فولادی انجام می‌شود؟

برش‌کاری و سایز کردن لوله، رزوه‌کاری و خم‌کاری، گالوانیزه کردن، انبارداری، پوشش‌دهی خارجی و داخلی از جمله خدمات آیرومارت است.

7 روند خرید لوله گاز از آیرومارت به چه صورت است؟

شما می‌توانید قبل از خرید با مشاوران آیرومارت به شماره 02145306 تماس بگیرید و از مشاوره و راهنمایی رایگان استفاده نمایید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.