قیمت لوله استیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
نوع
رده
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
8
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۷۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
10
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۷۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2 1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2 2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/4 1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/4
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۶۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
قطر
ضخامت
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱
شاخه
102
1
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:102
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵
شاخه
102
1.5
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:102
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱
شاخه
15
1
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:15
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵
شاخه
15
1.5
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:15
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱
شاخه
16
1
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵
شاخه
16
1.5
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱
شاخه
18
1
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:18
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵
شاخه
18
1.5
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:18
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱
شاخه
20
1
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵
شاخه
20
1.5
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
قطر
ضخامت
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶
شاخه
12
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:12
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸
شاخه
12
0.8
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:12
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶
شاخه
16
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸
شاخه
16
0.8
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶
شاخه
20
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸
شاخه
20
0.8
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶
شاخه
22
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:22
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸
شاخه
22
0.8
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:22
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶
شاخه
25
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:25
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶
شاخه
30
0.6
304
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:30
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۶
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱

لوله استیل محصولی است که از جنس فولاد زنگ نزن (stainless steel) ساخته شده است. مهمترین مشخصه این نوع فولاد مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و خوردگی است. قیمت لوله استیل در حوزه‌های مختلف نظیر داروسازی، صنایع غذایی و تزیین داخلی ساختمان تاثیرگذار است.
به طور کلی آلیاژهای فولاد زنگ نزن به علت استفاده از عناصر گران نیکل و کروم و روش تولید سخت تر گرانتر از فولادهای ساده کربنی هستند.
همچنین قیمت لوله استیل به عوامل بسیاری از جمله گرید آلیاژی محصول، نوع لوله از لحاظ درزدار یا بدون درز بودن آن، نوع تولید و کاربرد آن وابسته است.

قیمت انواع لوله استیل


لوله استیل از چندین نظر قابل دسته بندی هستند. دسته بندی‌ها اغلب براساس روش ساخت، گرید آلیاژی و نوع کاربرد خواهد بود. اما آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، گرید آلیاژی است. در ادامه با گروه‌بندی‌های مختلف لوله استیل و انواع آن ها آشنا خواهید شد.

قیمت لوله استیل صنعتی


لوله استیل صنعتی یکی از انواع پرکاربرد لوله استیل است. این محصول معمولا در نوع بدون درز تولید می‌شود به همین دلیل قیمت لوله استیل صنعتی بیشتر از انواع بدون درز لوله استیل است. این محصول را می‌توان بر اساس گرید آلیاژی آن نیز تقسیم بندی کرد. بر این اساس لوله استیل صنعتی را می‌توان به دو گروه آلیاژی پرکاربرد 304 و 316 تقسیم نمود. محصولات استیل از خانواده آلیاژهای زنگ نزن فولادی ساخته می‌شوند و با نام استنلس استیل یا به شکل مختصر با نام استیل در بازار شناخته می‌‌شوند. ویژگی اصلی خانواده این محصولات، مقاومت بالای آن‌ها در برابر خوردگی، زنگ زدگی و اکسیداسیون است.

نحوه تولید لوله استیل صنعتی


همانطور که گفته شد این محصول با توجه به کاربردهای صنعتی و بعضا حساسی که دارد به شکل لوله بدون درز تولید می‌شود. لوله های بدون درز به دلیل نحوه تولید و عدم وجود درز جوش استحکام مکانیکی بالاتری دارند. جهت تولید این محصولات از شمش فولادی با آلیاژ مشخص استفاده می‌شود. به همین دلیل قیمت لوله استیل صنعتی به نوعی به قیمت شمش فولادی استیل وابسته است.

در ابتدا فرآیند پیش گرم روی این شمش ها انجام می‌گیرد تا شکل پذیری آن ها افزایش پیدا کند. فرایند پیش گرم باید در اتمسفر کنترل شده با گاز خنثی صورت بگیرد تا خواص سطحی استیل دچار نقص نشود. شمش فولادی عموما مقطع چهارگوش دارد به همین دلیل در ابتدای خط تولید به کمک غلتک‌های پر فشار نورد مقطع آن به صورت گرد ایجاد می‌شود.

پس از ایجاد این مقطع گرد باید یک سوراخ در مرکز آن ایجاد شود. این حفره ایجاد شده مقدمه‌ای برای تولید یک لوله بدون درز از جنس استیل یا فولاد زنگ نزن است. مقطع تو خالی در حالی که همچنان دمای بالا و قابلیت شکل پذیری بالایی دارد به صورت افقی روی غلتک‌های نورد قرار می‌گیرد تا ضخامت، قطر خارجی، قطر داخلی و طول آن تنظیم شود. این غلتک‌های پر فشار فولادی با چرخش دائم و اعمال فشاری که دارند ضخامت گوشت لوله استیل را کاهش می‌دهند. همزمان طول آن نیز افزوده می‌شود. این فرآیند تا رسیدن به ابعاد مورد نظر ادامه پیدا می‌کند. به این ترتیب لوله استیل صنعتی تولید می‌شود.

این موضوع که کیفیت نهایی محصول از لحاظ سطحی به شکلی است و دقت ابعادی در طول لوله چه مقدار خطا دارد نیز مانند عوامل بحث شده روی قیمت لوله استیل صنعتی اثر گذار است.

لوله استیل صنایع غذایی


به واسطه کاربرد متعدد محصولات مختلف از جنس فولاد زنگ نزن در صنایع غذایی و دارویی یک دسته بندی به نام لوله استیل صنایع غذایی وجود دارد. در محیط های صنایع غذایی یا دارویی به دلیل لزوم حفظ استانداردهای بالایی بهداشتی لازم است تا تجهیزات مختلف از دسته فولادهای زنگ نزن تامین شود. به این ترتیب قیمت لوله استیل صنایع غذایی به تعداد واحدهای تولید کننده محصولات غذایی وابسته است.

روش تولید لوله استیل صنایع غذایی


لوله استیل صنایع غذایی معمولا از نوع  لوله درزدار تولید می شود. به همین علت ماده اولیه مورد استفاده برای تولید این لوله ها ورق استیل در آلیاژ مورد نظر است. قیمت لوله استیل صنایع غذایی بر پایه قیمت ورق استیل تعیین می‌شود. از این لوله ها برای انتقال مواد سیال مورد نیاز استفاده می شود. به همین دلیل مقاومت به خوردگی اهمیت بیشتری نسبت خواص مکانیکی دارد و می توان از لوله های درزدار استفاده کرد.

روش تولید لوله استیل صنایع غذایی مشابه روش تولید لوله درز مستقیم است. از ورق استیل در ضخامت مشخصی برای تولید این محصول استفاده می‌شود. ورق فولادی به کمک فرآیند رول فرمینگ خمیده می‌شود و در هر مرحله به مرور به مقطع گرد توخالی لوله نزدیک می‌شود. پس از مماس شدن دو لبه ورق به کمک یک روش جوشکاری اتصال برقرار و لوله تولید می‌شود.

درز اتصال در چند مرحله با دقت بررسی می‌شود تا در صورت وجود مک، ترک یا هر عیب سطحی دیگر از خط تولید خارج گردد. به این منظور معمولا از تست های NDT آنلاین در خطوط تولید استفاده می‌گردد. حضور هرگونه عیب سطحی در درز اتصال یا بدنه لوله می‌تواند منطقه شروع خوردگی و استهلاک آن باشد و عمر مفید لوله استیل صنایع غذایی کاهش پیدا کند. انجام تست های کنترل کیفی به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

به طور کلی قیمت لوله استیل صنایع غذایی ارزانتر از قیمت لوله استیل صنعتی است. دلیل اصلی این اختلاف درزدار و بدون درز بودن این لوله ها است.

لوله استیل دکوراتیو


در مقایسه با فولاد ساده کربنی، استیل رنگ روشن تر و ظاهری براق دارد. به همین دلیل یکی از کاربردهایی که برای آن می توان در نظر گرفت کاربرد در صنایع دکوراتیو است. لوله استیل دکوراتیو یکی از این محصولات استیل است. از این محصول در دکوراسیون داخلی و خارجی سازه ها و همچنین ساخت انواع لوازم خانگی به کار می رود. در اینجا با عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله استیل دکوراتیو بیشتر آشنا خواهیم شد
سایز بندی لوله استیل دکوراتیو

لوله استیل دکوراتیو از ورق استیل در ضخامت های 6/0 و 5/1 و در برخی موارد در 2 میلیمتر تولید می شود. همچنین سایز این لوله که نشان دهنده سایز خارجی آن است در ابعاد 8، 10، 12، 16، 19، 22، 25، 30، 32، 38، 42، 51، 63، 76 و 102 میلیمتر قرار دارند. این محصول در شاخه های 6 متری تولید و راهی بازار می شود.  از این لوله در ساخت انواع لوازم خانگی، دکوراسیون داخلی و خارجی استفاده می شود. لوله استیل در همه ی انواع معمولا وارداتی هستند و برندهای چینی، تایوانی، کره، هند و … از اصلی ترین تولیدکنندگان این محصولات هستند.

روش ساخت لوله استیل


از جمله عوامل موثر بر قیمت لوله استیل روش ساخت آن است. در واقع لوله‌های موجود در بازار آهن در دو دسته درزدار و بدون درز قابل تقسیم هستند. هرکدام از این نوع لوله‌ها به دلیل آنکه روش ساخت منحصر به فردی دارند، قیمت لوله استیل نهایی آن متفاوت خواهد بود. لوله درزدار از جوشکاری ورق‌های استیل به دست می‌آید. به همین خاطر قیمت لوله‌ استیل درزدار تحت تاثیر ورق استیل و روش‌های جوشکاری خواهد بود. لوله استیل بدون درز از سوراخکاری شمش استیل با ماندرل تولید می‌شود. در تولید لوله‌های استیل بدون درز با محدودیت ابعادی مواجه هستیم. در حالیکه لوله‌های بدون درز چنین مشکلی را نخواهند داشت.

گرید آلیاژی لوله استیل


گرچه حضور مقدار مشخصی از کروم در ساختار آلیاژ برای تولید لوله استیل ضروری است، اما با تغییر مقدار عناصر دیگر نیز می‌توان سایر خواص استیل را بهبود بخشید. مولیبدن، نیکل و منگنز از جمله این عناصر هستند. بنابراین با تغییر عناصر آلیاژی، گریدهای مختلفی از استیل در بازار وجود خواهد داشت. دو گرید آلیاژی مهم و پرکاربرد در لوله‌های استیل،304 و 316 هستند. گرید آلیاژی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت لوله استیل است.

لوله استیل 304


استیل 304 را می‌توان یکی از پر مصرف‌ترین انواع استیل دانست. نام قدیمی این آلیاژ به دلیل ترکیب شیمیایی آن استیل 18/8 است. دو عنصر آلیاژی اصلی گریدهای آلیاژی زنگ نزن نیکل و کروم است. استیل 304 به دلیل دارا بودن تقریبا 8 درصد نیکل و 18 درصد کروم به این نام شناخته می‌شود. همچنین در استاندارد DIN آلمان این آلیاژ با کد 1.4301 شناخته می‌شود. به دلیل متفاوت بودن خواص قیمت لوله استیل صنعتی 304 متفاوت از سایر گریدهای آلیاژی است.

آلیاژ 304 در رده آلیاژهای آستنیتی قرار می‌گیرد. فاز آستنیت این آلیاژ در دمای محیط پایدار است به همین دلیل خاصیت مغناطیسی ندارد و آهنربا را جذب خود نمی‌کند. این گرید انعطاف پذیری بالایی دارد به همین دلیل برای ساخت لوله هایی که در کاربردشان نیاز به خمش دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گرید 304L که نوع کم کربن این آلیاژ هست هم تولید می‌شود. جوش پذیری این گرید افزایش پیدا کرده است و لوله استیل صنعتی با گرید 304L قابلیت جوشکاری مناسبی دارند.

قابلیت مقاومت به خوردگی این آلیاژ مناسب است و در اکثر محیط‌های خورنده دچار خوردگی نمی‌شود. ضعف اصلی آن در محیط‌های خورنده با یون کلر است. همچنین در دمای 60 درجه یا بیشتر از آن هم لوله های از این جنس می‌توانند دچار خوردگی تنشی شوند. به طور کلی لوله استیل صنعتی 304 برای مصارف عمومی مقاوم به خوردگی بهترین انتخاب است.

لوله استیل 316


این گرید آلیاژی را می‌توان به نحوی، اصلاح شده‌ی گرید استیل 304 دانست. ضعف آلیاژ استیل 304 در محیط‌های حاوی کلرید مثل آب شور دریا باعث شد تا آلیاژ استیل 316 طراحی شود. این آلیاژ علاوه بر مقادیر نیکل و کروم مقادیری از عنصر مولیبدن هم در ساختار خود دارد. عنصر مولیبدن قابلیت مقاومت در برابر آب شور دریا را به لوله استیل صنعتی اضافه می‌کند.

این نوع آلیاژ نیز در زمره استیل نگیر قرار می‌گیرد. مشابه نوع 304 در این گرید نیز فاز آستنیت پایدار است و به همین دلیل قابلیت مغناطیسی ندارد. برای بهبود قابلیت جوش پذیری این نوع استیل هم در گرید کم کربن تولید می‌شود و با 316L نشان داده می شود. حضور بالای کربن حین جوشکاری در آلیاژ های استیل باعث مارتنزیتی شدن محل جوشکاری پس از انجماد می شود. مارتنزیتی شدن فولاد به معنای سخت و شکننده شدن آن است و این ویژگی برای درز جوش مضر است. به همین دلیل کم کردن کربن زمینه یکی از راه‌های ایجاد قابلیت جوشکاری در استیل است.

قیمت لوله استیل 316 به دلیل خواص مقاوم به خوردگی بهتر معمولا کمی بیشتر از لوله استیل 304 است. از این محصول برای لوله کشی بخش‌هایی که یک سیال خورنده در درون یا یک محیط خورنده در بیرون محیط لوله قرار دارد استفاده می‌شود. از جمله این کاربردها می‌توان به لوله کشی پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی، لوله کشی آب شیرین‌کن ها و سایر کاربردهای از این دست استفاده می‌شود.

کاربرد لوله استیل


لوله استیل در بازار اغلب در سه گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ صنعتی، صنایع غذایی و دکوراتیو. در هر کدام از این صنایع به دلیل خواص مهمی که استیل از خود نشان می‌دهد، این نوع لوله مورد استقبال قرار گرفته است. لوله استیل به دلیل سهولت در تمیزی در صنایعی که رعایت بهداشت اولویت دارد، مورد استفاده قرار میگیرد.

عوامل موثر بر قیمت لوله استیل


بر قیمت لوله استیل عوامل مختلفی تاثیر دارد. نوع ساخت، گرید آلیاژ، ابعاد لوله، برند و کیفیت از جمله عوامل موثر بر قیمت لوله استیل است. در ایران لوله استیل در گروه کالاهای وارداتی قرار می‌گیرد. به همین دلیل نرخ روز ارز بر خرید این محصول تاثیرگذار می‌باشد. در کنار عوامل بررسی شده، میزان عرضه و تقاضا، شرایط روز بازار و التهابات سیاسی در جهت دهی قسمت لوله استیل موثر است.

استعلام قیمت لوله استیل از آیرومارت


بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه آهن آلات و قابلیت توانایی مقاطع مختلف، توانایی تامین انواع مقاطع مورد نیاز مشتریان خود را دارد. شما می‌توانید برای استعلام قیمت لوله استیل به صورت روزانه با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 45306-021 تماس حاصل فرمایید.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

به استوانه توخالی ساخته شده از آلیاژ استیل، لوله استیل گفته می‌شود. این نوع لوله به دلیل مقاوت به خوردگی عالی و سهولت در تمیز کردن در صنایع حساس مثل صنایع غذایی کاربرد گسترد دارد.

ویراج هند، کنیه ایتالیا، پوسکو کره و وای سی ایناکس از برترین تولید کننده‌های لوله استیل در دنیا هستند.

به دلیل حضور عنصر مولیبدن مقاومت به خوردگی آلیاژ استیل 316 از استیل 304 بیشتر می‌باشد.

این مقطع معمولا در دو ضخامت 1 و 1.5 میلی‌متری با قطر خارجی 16، 25، 38، 51، 73 و 102 میلی‌متر در بازار عرضه می‌شود.

برخی از آلیاژهای استیل توسط آهنربا جذب می‌شوند که به آن استیل بگیر می‌گویند. در غیر این صورت به آن استیل نگیر گفته می‌شود. آلیاژهای گرید 304 و 316 در گروه استیل نگیر قرار می‌گیرند.