قیمت میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد 28 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 23636 26000
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24091 26500
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24181 26599
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24364 26800
میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24545 27000
میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24545 27000
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24545 27000
میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24636 27100
میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24636 27100
میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24818 27300
میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24818 27300
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 24818 27300
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25000 27500
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25000 27500
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25000 27500
میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25000 27500
میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25273 27800
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25364 27900
میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25455 28001
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25500 28050
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25500 28050
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25500 28050
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25500 28050
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25500 28050
میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25545 28100
میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25636 28200
میلگرد10 آجدار A2 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25864 28450
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 25864 28450
میلگرد 10آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26091 28700
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26227 28850
میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26364 29000
میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26455 29101
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26636 29300
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26818 29500
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26970 29667
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26970 29667
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 26970 29667
میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 27364 30100
میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ 28909 31800
میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد12آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد22 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد32 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A2 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یا (Ribbed Steel Rebar)، به نوعی میلگرد گفته می‌شود که برآمدگی‌هایی برای چسبیدن بهتر به بتن بر روی آن قرار دارد. میلگرد آج دار یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی قابل استفاده در صنایع ساخت‌وساز است. دنده‌ها که به‌شکل فررفتگی و برآمدگی‌های دندانه‌دار هستند، لغزش بتن را کاهش می‌دهند و کاملاً به آن می‌چسبند. از میلگرد آجدار برای افزایش مقاومت سازه در مقابل نیروهای کششی و خمشی استفاده می‌شود.

ویژگی‌های میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار با فرایند نورد گرم به تولید می‌رسد و معمولاً در طول 6 متر تا 12 متر عرضه می‌شود. در مقایسه با میلگرد ساده، میله آجدار کاربردهای گسترده ای دارد؛ از دال‌های بتنی مسلح گرفته تا ساختن ستون‌های پیش‌ساخته، قفسه‌ها و… . مهم‌ترین ویژگی میلگرد آجدار خاصیت نگهدارنگی بتن است. بتن ماده‌ای است که تحمل بارهای فشاری بسیار را دارد اما در تحمل بارهای کششی ضعیف است. برای ایجاد تعادل در بتن از میلگرد آجدار استفاده می‌شود که کاملاً به بتن می‌چسبد.
افزایش میزان کربن موجود در ساختار میلگرد آجدار بر دوام و همچنین قیمت میلگرد در هر دو نوع آجدار و ساده تأثیر می‌گذارد. در استاندارد تولید میلگرد، نسبت کربن در آهن باید کمتر از 25 درصد باشد. ویژگی جوش‌پذیری به‌ویژه در تولید سازه‌های پیش‌ساخته بسیار مهم است.

علاوه‌براین، در مرحله ساخت آهن ترک خورده یا در خمش و پیچش شکسته می‌شود؛ زیرا نسبت کربن بالا باعث شکنندگی آهن می‌شود. انعطاف‌پذیری میلگرد آجدار با استفاده از عناصر آلیاژی مانند Nb، Va، Vo به غیر از منگنز ایجاد می‌شود.
یکی دیگر از راه‌های افزایش کیفیت میلگرد آجدار، اعمال فرایندهای سرد بعدی برای میلگرد آجدار نورد گرم مانند پیچش و کشش است.
میلگرد آجدار با نام آرماتور فولادی هم در بازار آهن شهرت دارد. نگارش صحیح این میلگرد به صورت آجدار است، اما بسیاری از افراد با عبارت «قیمت میلگرد عاجدار» به دنبال قیمت روز این میلگرد هستند.

مزیت‌های میلگرد آجدار

میلگرد آجدار سازه‌های بتنی را تقویت می‌کند و مانع ازهم‌پاشیدن آن‌ها می‌شود. قیمت هر شاخه میلگرد آجدار براساس کاربردهای مختلف آن متفاوت است. میلگرد آجدار در پل‌ها، ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها، خانه‌ها، انبارها و فونداسیون‌ها برای افزایش مقاومت سازه‌های بتنی استفاده می‌شود و ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:

قابلیت خم شدن

میلگرد آجدار پس از ساخت قابل خم شدن است. این ویژگی باعث سرعت در روند تولید و تحویل سریع این محصول می‌شود.

استحکام

میلگرد آجدار فولادی با خاصیت چسبندگی به بتن باعث استحکام بنا می‌شود.

قابلیت بازیافت

میلگرد آجدار در پایان عمر طراحی سازه به‌راحتی قابل بازیافت است و یک محصول دوستدار محیط زیست تلقی محسوب می‌شود.

سازگاری با بتن

میلگرد آجدار فولادی به اتصال مستقیم به قالب نیاز ندارد و در بتن شناور نمی‌شود.

در دسترس بودن

میلگرد آجدار در هر منطقه از کشور در دسترس است. برندهای مختلف در هر جای ایران این محصول را با کیفیت مطلوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

خمکاری میلگرد آجدار

قابلیت خم شدن میلگرد

تفاوت میلگرد ساده و آجدار

میلگردساده از فولاد کم‌کربن و فولاد آلیاژی معمولی برای حمایت از میله‌های بتن مسلح و سازه‌های بتنی استفاده می‌شود.
میلگرد ساده یک نوار نورد گرم است که معمولاً در ساخت‌وسازهای مهندسی عمران استفاده می‌شود و بسته‌بندی آن شامل دو نوع است: میله‌های 6.5 میلی متری – 12 میلی‌متری که معمولاً به‎‌صورت کلاف نورد می‌شوند. میل‌گردهای آجدار 12 تا 40 میلی متری معمولاً به‌صورت نوارهای مستقیم بریده می‌شوند و سپس بسته‌بندی می‌شوند.

میلگرد آجدار به‌خوبی با بتن ترکیب شود. شیارها و بارآمدگی‌های میلگرد آجدار به‌خوبی با بتن ترکیب می‌شوند. به‌طورکلی در دال‌های بتنی مسلح، تیرهای پیش‌ساخته، ستون‌ها، قفسه‌ها، محصولات پیش‌ساخته و غیره استفاده می‌شود.
میلگرد آجدار همچنین باعث صرفه‌جویی در مواد فولادی و کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری‌ می‌شود. میلگرد آجدار را می‌توان به شبکه فولادی تبدیل کرد. مش فولادی تقویت‌کننده به‌طور گسترده در معدن زغال سنگ، ساختمان‌های تجاری مرتفع، باند فرودگاه، بزرگراه‌ها، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌های بتنی، پایه سد، اسکله‌ها، انبارها و… استفاده می‌شود.

تفاوت میلگرد ساده و آجدار

میلگرد ساده

انواع میلگرد آجدار بر اساس جنس

میلگرد آجدار برای مسلح‌کردن بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میلگرد به‌دلیل سطح ناهموارش به میلگرد آجدار معروف است و ناهمواری سطح میلگرد آجدار یا در واقع آج آن باعث درگیری بیشتر بتن با میلگرد می‌شود.
میلگرد آجدار درون بتن را می‌توان مشابه استفاده ترکیب گِل و کاه دانست که در گذشته در ساخت سازه‌ها از آن استفاده می‌شد. میلگرد درون بتن باعث اضافه‌شدن مقاومت کشش به این ترکیب می‌شود. در واقع بتن مقاوم به فشار است و میلگرد مقاومت به خمشی و کششی را افزایش می‌دهد. همین موضوع باعث می‌شود این ترکیب برای ساخت اسکلت ساختمان‌ها بسیار مناسب باشد. انواع میلگرد آجدار عبارت‌اند:

میلگرد آجدار اروپایی (European Rebar)

میلگرد اروپایی نوع خاصی از میلگرد است که از آلیاژ فولاد و منگنز ساخته می‌شود. آلیاژ مورد استفاده میلگرد اروپایی را در مقایسه با سایر انواع میلگرد نسبتاً ارزان می‌کند، اما همچنین استحکام میلگرد را کاهش می‌دهد.
میلگرد آجدار اروپایی برای استفاده در محیط‌هایی که احتمال وقوع حوادث شدید آب‌وهوایی مانند طوفان یا زلزله وجود دارد، مناسب نیست؛ همچنین برای پروژه‌هایی که به استحکام ساختاری قابل توجهی از قطعه میلگرد آجدار نیاز دارند.

میلگرد آجدار کربن فولادی (Carbon Steel Rebar)

این نوع میلگرد آجدار کربن زیادی در ترکیبات خود دارد و به‌همین‌دلیل به‌عنوان میلگرد سیاه هم شناخته می‌شود. میلگرد آجدار کربنی نوع میلگرد مقرون به صرفه از انواع میلگرد است و از استحکام کششی بالایی برخوردار است و آن را به‎یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی تبدیل کرده است.
تنها نقطه‌ضعف میلگرد آجدار کربنی این است که مستعد خوردگی است. همانطور که هر متخصص ساختمانی می‌داند، خوردگی در این نوع از آجدار میلگرد ممکن است درآینده موجب مشکلاتی برای ساختمان شود.

میلگرد آجدار با روکش اپوکسی (Epoxy-Coated Rebar)

یکی از راه‌حل‌ها برای حل مشکل خوردگی میلگرد آجدار، روکش اپوکسی است. پوشش اپوکسی میلگرد آجدار را در مقابل خوردگی مقاوم می‌کند. در سازه‌هایی که مستعد خورگی هستند از میلگرد آجدار با روکش اپوکسی استفاده می‌شود؛ مانند پل‌ها و سازه‌هایی که در آب شناور هستند. همچنین در دیواره‌های سازه‌های دریایی یا پروژه‌هایی که ممکن است در معرض مواد شیمیایی ساینده باشند، مانند جاده‌ها از میلگرد آجدار استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار با روکش اپوکسی

میلگرد آجدار با روکش اپوکسی

میلگرد آج دار گالوانیزه (Galvanised Rebar)

گالوانیزه کردن یکی دیگر از راه‌های افزایش مقاومت میلگرد آجدار است. مزیت گالوانیزه کردن نسبت به روکش اپوکسی این است که بسیار قوی‌تر است و دوام و طول عمر میلگرد را بیشتر می‌کند. همچنین روکش اپوکسی با وجود مقاومت کم از گالوانیزه گران‌تر است؛ به‌همین‌دلیل قیمت میلگرد آجدار گالوانیزه همواره یکی از موارد مورد استعلام در بازار آهن‌آلات است.

میلگرد آج دار گالوانیزه

میلگرد آج دار گالوانیزه

میلگرد آجدار GFRP

این نوع میلگرد آجدار، پلیمر تقویت‌شده با الیاف شیشه (Glass fibre reinforced polymer) یا میلگرد آجدار فایبرگلاس، نوع مدرن‌تری از میلگرد برای استفاده در کاربردهای تخصصی است. میلگرد GFRPفوق‌العاده سبک است و به‌هیچ‌وجه خورده نمی‌شود. قیمت میلگرد GFRP بسیار گران‌تر از میلگرد با روکش اپوکسی است؛ بنابراین معمولاً به میلگردهای دیگر ترجیح داده می‌شود. عیب اصلی میلگرد GFRP این است که نمی‌توان آن را برای شکل‌دادن در محل خم کرد؛ بنابراین باید طبق سفارش ساخته شود.

میلگرد استنلس استیل (Stainless Steel Rebar)

گران‌ترین نوع میلگرد، میلگرد فولادی ضد زنگ است. از آنجایی که فولاد ضدزنگ فوق‌العاده در برابر خوردگی مقاوم است، برای ایجاد حفاظت به پوشش یکنواخت بتن یا قابلیت بالای بتن متکی نیست. این نوع میلگرد بسیار مقاوم در برابر خوردگی برای هر پروژه ساختمانی لازم نیست، اما برای مثال برای پروژه‌هایی که در معرض آب دریا هستند، می‌تواند بهترین انتخاب همه جانبه باشد.

میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل

مش میلگرد فولادی یا تقویت‌شده (Reinforcement mesh)

مش میلگرد آجدار به مجموعه‌ای از میلگردهای آجدار در کنار هم و به‌صورت شبکه گفته می‌شود که برای ساختن یک سطح مقاوم ساخته می‌شوند.

مش میلگرد فولادی

مش میلگرد فولادی

استانداردهای میلگرد آجدار

انواع میلگردهای آجدار باید استانداردهای خاصی را رعایت کنند و تمامی میلگردهای آجدار درجه‌بندی دارند که متخصصان و خریداران بتوانند به‌راحتی آن‌ها را از هم تشخیص بدهند.
میلگرد آجدار در سه استاندارد A2،A3 و A4 تولید می‌شود. براساس هرکدام از این استاندارد میلگرد خواص منحصر به فردی دارد.
تفاوت اصلی این استانداردها ترکیب شیمیایی و در نهایت خواص مکانیکی میلگرد است؛ اما مطابق مصوبات استاندارد جدید هر یک از میلگردهای A2،A3 و A4 باید با هندسه آج متمایزی تولید شود تا علاوه بر تفاوت‌های شیمیایی و مکانیکی ظاهر آن‌ها نیز از یکدیگر متمایز باشند.

تولیدکننده‌های میلگرد در داخل کشور اکثراً به خطوط نورد قدیمی مجهز هستند؛ به‌همین‌دلیل میلگرد آجدار در استانداردهای مختلف را با یک هندسه آج ثابت تولید می‌کنند. در واقع از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه به هم هستند. تنها تفاوت آن‌ها در میزان استحکام آن‌ها است که با آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود.

گاهی در زمان خرید میلگرد، تناقضی که بین بخش تولیدی و استاندارد وضع‌شده وجود دارد، برای مشتری چالش ایجاد می‌کند؛ بنابراین با استاندارد مد نظر باید گواهی معتبر محصول ارائه شود. در استاندارد جدید میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب S240، S340، S400 و S500 نامگذاری شده‌اند.

اعداد استفاده‌شده در این نامگذاری نشان‌دهنده استحکام میلگرد است. مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش پیدا می‌کند. به‌همین‌ترتیب سختی و استحکام مکانیکی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. قیمت میلگرد آجدار نیز به‌همین‌ترتیب با افزایش استحکام افزایش پیدا می‌کند. در زمینه آج میلگردهای A2، A3 و A4نیز به ترتیب از هندسه آج مارپیچ، جناقی و مرکب در دو دسته یکنواخت و دوکی استفاده می‌شود.

بر روی میلگرد آجدار تولیدی در ایران بعد از نام تولیدکننده یک سری کد حک می‌شود که نشان‌دهنده استاندارد میلگرد هستندJU ، JT ، CU ، CT و SA انواع این کدها هستند SA کد نشان‌دهنده مخصوص میلگرد آلیاژی A4 است.
به‌جز این مورد بخش اول این کدها یعنی حروف J و C به ترتیب نشان‌دهنده استانداردهای A2 و A3 برای میلگرد آجدار هستند. در بخش دوم این کدها یکی از حروف U یا T حک شده است که نشان‌دهنده روش تولید میلگرد هستند U نشان‌دهنده روش تولید آلیاژی و حرف T نشان‌دهنده روش تولید ترمکس است؛ بنابراین برای مثال JT معرف میلگرد A2 ترمکس است.

راهنمای خرید میلگرد آجدار

برای استعلام قیمت میلگرد آجدار و ساده و نیز خرید این محصول، می‌توان به‌صورت مستقیم از کارخانه یا از طریق تأمین‌کنندگان واسطه اقدام کرد. خرید میلگرد آجدار از درب کارخانه ممکن است قیمت تمام‌شده کمتری را به همراه داشته باشد، اما باید به این نکته نیز توجه کنید که شامل محدودیت‌هایی نیز می‌شود.

از محدودیت‌های خرید مستقیم میلگرد آجدار از کارخانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که باید خرید عمده انجام داد و امکان خرید شاخه‌ای وجود ندارد. از طرفی، کارخانه‌ها، همه سایزهای میلگرد را تولید نمی‌کنند.
انتخاب یک تأمین‌کننده و مرکز فروش میلگرد آجدار مناسب گزینه بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به خرید از درب کارخانه است. در خرید از مراکز فروش میلگرد، شما می‌توانید هر سایزی از میلگرد آجدار را در برند و تناژ مورد نظرتان و حتی به‌صورت شاخه‌ای تهیه کنید.

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا ( آیرومارت)، از تأمین‌کنندگان معتبر در بازار آهن آلات است که با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و سعی بر حذف واسطه‌ها، در زمینه فروش میلگرد آجدار و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد و بهترین قیمت میلگرد آجدار را با تضمین کیفیت، ارائه می‌دهد. در ادامه نکاتی را برای خرید میلگرد آجدار مناسب بررسی می‌کنیم. این نکات را می‌توانید در هنگام تهیه سایر میلگردها مثل میلگرد استیل یا میلگرد کلاف هم مد نظر داشته باشید.

کاربرد میلگرد آجدار

کاربرد میلگرد آجدار در ساختمان سازی

تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

میلگرد، استوانه‌ای توپر است که سطح مقطعی به شکل دایره دارد. سایز میلگرد آجدار در واقع اندازه قطر آن است. تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال، قیمت میلگرد 10 اجدار با قیمت میلگرد 14 متفاوت خواهد بود و علت آن تغییر در سایز و وزن میلگردهاست.
قیمت میلگرد سایزهای مختلف در صفحه قیمت این محصول در وبسایت آیرومارت قابل مشاهده است. می‌توانید قیمت میلگرد 18، قیمت میلگرد 12 و سایز سایزهای کارخانه‌های مختلف را در این صفحه ببینید.

نکته‌های قابل توجه برای خرید میلگرد آجدار

فروش میلگرد آجدار بر واحد کیلوگرم صورت می‌گیرد. بنابراین وزن هر شاخه از میلگرد در سایزهای مختلف، بسیار حائز اهمیت و تعیین‌کننده قیمت میلگرد آجدار و ساده است.
برای محاسبه وزن میلگرد در هر سایزی، می‌توان از جدول وزن میلگرد یا جدول اشتال آن کمک گرفت. البته باید این موضوع را نیز در نظرداشته باشید که ممکن است وزن میلگرد تولیدی هر کارخانه، تفاوت اندکی با وزن دیگر کارخانه‌ها و یا حتی وزن اشتال آن‌ها داشته باشد؛ مثلاً وزن میلگرد آجدار نیشابور با وزن میلگرد آجدار اصفهان متفاوت است. همین موضوع نیز از دلایل اصلی تفاوت قیمت میلگرد اجدار تولیدی برندهای مختلف محسوب می‌شود.

بررسی علائم ثبت شده بر روی میلگرد آجدار

این علائم که ممکن است بر روی هر شاخه از میلگرد حک شود و یا بر روی پلاکی که به هر بندیل متصل می‌شود، به نوعی شناسنامه محصول است که مشخصات آن ازجمله سایز، کارخانه تولیدکننده، روش و استاندارد تولید را نشان می‌دهد. شما با بررسی این علائم، به صحت و اصل بودن بار خود پی می‌برید.

برند میلگرد؛ از بهترین‌ها خرید کنید

انتخاب برند مناسب، تضمین‌کننده کیفیت محصول شماست و باید در آن دقت کافی را به خرج داد. در کشور ما، کارخانه‌های متعددی در زمینه تولید انواع میلگرد فعالیت دارند. قیمت میلگرد اجدار برندهای مختلف، اندکی متفاوت است. با در نظر داشتن سایز، قطعا قیمت میلگرد اصفهان در سایزهای مختلف با قیمت میلگرد میانه تفاوت دارد.

استاندارد میلگرد؛ تعیین‌کننده نوع کاربرد آن

میلگردهای آجدار موجود در بازار ایران در سه استاندارد کلی a2، a3 و a4 قرار می‌گیرند که هرکدام، مشخصات و کاربرد مخصوص به خود را دارند و قیمت میلگرد آجدار در این انواع نیز متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، میلگرد آجدار a3، عمدتا در آرماتوربندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و میلگرد آجدار a2 اغلب در تولید خاموت کاربرد دارد.

چه عواملی در قیمت روز میلگرد آجدار تاثیر دارد؟

قیمت میلگرد آجدار بر اساس عوامل مختلفی مانند ضخامت، عرض، طول و…، متفاوت است. تحقیق و مقایسه قیمت‌ها از تأمین‌کنندگان مختلف برای تصمیم‌گیری آگاهانه خرید میلگرد آجدار مهم است. در ادامه به عواملی می‌پردازیم که در قیمت میلگرد آجدار تأثیرگذارند.

هزینه‌های مواد خام یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انواع گریتینگ است. قیمت فولاد، به‌عنوان ماده اولیه بسیاری از کالاهای مورد استفاده در ساخت‌وساز، متأثر از روندهای بازار جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی، سطح تولید و پویایی تقاضا و عرضه است؛ باتوجه به اینکه از میلگرد آجدار عموماً در پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شود، رکود یا رونق این بازار به شدت بر روی قیمت میلگرد آجدار اثرگذار است.

قیمت روز میلگرد آجدار بر اساس قیمت مواد اولیه مثل سنگ آهن که از مواد اولیه تولید آرماتور است در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل و ارزش‌افزوده محاسبه و تعیین می‌شود. در بازار ایران عوامل سیاسی و اقتصادی هم می‌توانند قیمت‌ها را به صورت هیجانی کاهش یا افزایش دهند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی و مشاهده قیمت سایر میلگردها این صفحه را ببینید.

ازجمله عوامل متعدد تأثیرگذار بر قیمت انواع آهن‌آلات ازجمله میلگرد آجدار می‌توان به سیاست‌های داخلی و خارجی، تورم، نرخ ارز، عرضه و تقاضا، قیمت نفت، تغییرات آب‌وهوا، اتفاقاتی مانند بلایای طبیعی یا ویروس کرونا اشاره کرد. این عوامل قیمت میلگرد آجدار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. درنهایت، تحلیل دقیق این عوامل و آگاهی از شرایط بازار و استعلام قیمت میلگرد از سایت‌های معتبر می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری درستی درباره خرید آنلاین میلگرد آج دار تصمیم بگیرند.

با‌توجه‌به اهمیت قیمت میلگرد در صنعت ساخت‌وساز، شناخت عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن بسیار مهم است. در ادامه، به بررسی عواملی می‌پردازیم که بر قیمت میلگرد آجدار تأثیرگذارند:

 • تغییرات در نرخ ارز
 • قیمت نفت به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در اقتصاد کشور
 • تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار آهن‌آلات
 • کیفیت محصولات برندهای مختلف
 • هزینه‌های حمل‌و‌نقل و فاصله مراکز تأمین و مشتریان
 • نوع استفاده از کالا در صنعت ساختمان
 • نوسانات قیمت آهن‌آلات در بورس
 • نرخ تورم
عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

حداقل میزان خرید میلگرد آجدار از آیرومارت چقدر است

در بازاری گه میزان حجمی که مورد نیاز فعالان ساخت‌وساز است اهمیت زیادی دارد، آیرومارت می‌تواند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان آهن بسته به نیاز روز کالاهای مورد نیاز را در اختیار مشتران قرار بدهد؛ چه به تعداد کم، چه در حجم انبوه برای پروژه‌های عظیم. در این صفحه از آیرومارت می‌توانید لیست قیمت میلگرد آجدار را مشاهده کنید.

چگونه قیمت میلگرد آجدار را بصورت آنلاین استعلام کنیم

شرکت نفت آهن پاسارگاد با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات در زمینه فروش آنلاین آهن آلات بهترین انتخاب شما برای استعلام آنلاین و حضوری آهن‌آلات است.
همچنین می‌توانید درباره قیمت گریتینگ و خرید انواع آهن‌آلات با شماره 02145306 تماس بگیرید و در کنار استعلام قیمت میلگرد آجدار از راهنمایی‌های دقیق و مشاوره همکاران باتجربه ما در آیرومارت بهره‌مند شوید. همچنین آیرومارت در کنار فروش آنلاین و ارائه مشاوره‌های لازم و اطلاعات دقیق درباره قیمت میلگرد و هر محصول مورد نظر شما خدماتی ازجمله باربری، انبارداری مدرن و خمکاری و برش‌کاری ورق را ارائه می‌دهد.

چرا قیمت میلگرد آجدار بسیار مهم است؟

میلگرد آجدار سازه‌های بتنی را تقویت می‌کند و مانع ازهم‌پاشیدن آن‌ها می‌شود. میلگرد در پل‌ها، ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها، خانه‌ها، انبارها و فونداسیون‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی برای افزایش مقاومت سازه‌های بتنی بسیار مهم است؛ به‌همین‌دلیل قیمت میلگرد آجدار همواره استعلام می‌شود.

نمودار قیمت میلگرد آجدار امروز

بررسی نمودارهای قیمت آهن‌آلات در بازار و افزایش و کاهش قیمت محصولات فلزی از هر نوع از این جهت مهم است که می‌توان دقیق‌ترین قیمت را نسبت به یک بازه زمانی در گذشته مقایسه و تحلیل کرد. بررسی میزان نوسان در قیمت به خریداران کمک می‌کند بهترین زمان خرید را حدس بزنند. علاوه‌براین نمودار قیمت میلگرد عاجدار برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زمان‌های مختلف پروژه را تسهیل می‌کند. در جدول زیر می‌توانید نوسانات قیمت میلگرد عاجدار را در اردیبهشت و خرداد 1403 ببینید.

نمودار قیمت میلگرد آجدار

نمودار قیمت میلگرد آجدار

قیمت هر شاخه میلگرد آجدار چقدر است؟

قیمت هر شاخه میلگرد آجدار بر اساس عوامل مختلفی متفاوت است. تحقیق و مقایسه قیمت‌ها از تأمین‌کنندگان مختلف برای تصمیم‌گیری آگاهانه خرید میلگرد آجدار مهم است. می‌توانید آخرین و به‌روزترین قیمت هر شاخه میلگرد عاجدار را در همین صفحه ببینید.

کانال قیمت لحظه ای میلگرد آجدار

آیرومارت همواره در تلاش بوده است از مسیرهای متفاوت دقی‌ترین و به‌‎روزترین اطلاعات دنیای آهن‌آلات را به شما عرضه کند. برای اطلاع ازآخرین قیمت‌های روز انواع آهن‌آلات ازجمله قیمت میلگرد آجدار می‌توانید به کانال تلگرام آیرومات مراجعه کنید.

دکمه اتصال به کانال تلگرام قیمت لحظه ای میلگرد اصفهان

چگونه قیمت میلگرد را در بازار تلفنی استعلام کنیم؟

استعلام تلفنی قیمت آهن‌آلات همواره یکی از روش‌های مطمئن در زمینه اطلاع از قیمت آهن‌آلات بوده است. می‌توانید با استفاده از دانش و تجریه کارشناسان ما در آیرومارت نگران استعلام تلفنی قیمت آهن‌آلات از جمله قیمت میگرد آجدار نباشید.

دلیل کاهش قیمت میلگرد آجدار در بازار چیست؟

همان‌طور که گفتیم کاهش یا افزایش قیمت مقاطع فولادی به عوامل مختلفی بستگی دارد که به‌طور دقیق درباره آنها گفتیم. کاهش قیمت میل گرد آجدار هم از همین عوامل متأثر است.

راهنمای خرید میلگرد آجدار به قیمت کارخانه از آیرومارت

از میلگرد آجدار برای استحکام‌بخشی به پل‌ها، ساختمان‌ها و سدها استفاده می‌شود. عمده کاربرد میلگرد آجدار، در مسلح کردن بتن یا تولید بتن آرمه است. گرچه بتن دارای مقاومت فشاری بالایی است، اما مقاومت درمقابل نیروهای کششی، ازجمله نقاط ضعف آن محسوب می‌شود.

به همین دلیل از میلگرد آجدار که آج‌های روی سطح آن چسبندگی بیشتری را با بتن ایجاد می‌کنند، به منظور بهبود عملکرد بتن و افزایش استحکام کششی آن استفاده می‌شود. کاربرد گسترده میلگرد آجدار در صنعت ساختمان‌سازی موجب شده تا قیمت این کالا تأثیر بسزایی بر بازار مسکن داشته باشد. در کنار میلگرد آجدار، میلگردهای ساده نیز کاربردهای زیادی در صنایع ساختمانی دارند و پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این میلگردها به صفحه قیمت میلگرد ساده مراجعه کنید.

بسته‌بندی میلگردهای آجدار شاخه‌ای در کارخانه، معمولاً به‌صورت بندیل صورت می‌گیرد. هر بندیل، شامل تعداد مشخصی از یک یا چند سایز میلگرد در طول مشخص (معمولا 12 متری) است. این بندیل‌ها وزنی حدود 2 تا 5.5 تن دارند که باتوجه به عواملی مانند کارخانه تولیدکننده، متفاوت‌اند.
یکی از محدودیت‌های خرید از درب کارخانه این است که این بندیل‌ها باز نمی‌شوند و امکان خرید به صورت شاخه‌ای وجود ندارد. در آیرومارت امکان استعلام قیمت روز میلگرد آجدار و خرید میلگرد آجدار شاخه‌ای در هر وزن، طول و برندی فراهم است.

رزوه زنی میلگرد آجدار

رزوه زنی میلگرد آجدار

برای خرید میلگرد آجدار آیرومارت چه خدماتی ارائه می‌کند؟

پس از تحویل بار حتما بررسی کنید که پیچ و تاب و زنگ‌زدگی نداشته باشد. آلیاژ استفاده شده در میلگردهای آجدار ضد زنگ نیست. به‌ همین دلیل پس از خرید باید حتماً در محلی دور از رطوبت نگهداری شوند. خاک مرطوب، گچ یا سرب به میلگرد آسیب می‌زند. همچنین توصیه می‌شود که میلگردها حداقل 15 سانتی‌متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشند.

برای استعلام قیمت روز میلگرد آجدار خرید و ثبت سفارش میلگرد آجدار باید با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. همکاران ما پس از ارائه مشاوره تخصصی، پیش‌فاکتور محصول را صادر کرده و برای شما ارسال می‌کنند.
سپس خریدار باید نسبت به تسویه حساب اقدام کرده و سند تسویه حساب نهایی را ارسال کند. در این مرحله بار خریداری شده به محل موردنظر شما منتقل خواهد شد. در تمامی این مراحل کارشناسان آیرومارت پاسخگوی شما هستند.

بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه بر تامین انواع میلگرد ساده و آجدار از برترین برندهای داخلی و خارجی، خدماتی نیز در رابطه با این محصولات ارائه می‌دهد. برخی از این خدمات عبارت‌اند از:

 • برشکاری و سایز کردن
 • خمکاری
 • گالوانیزه کردن
 • رزوه زنی میلگرد
 • خدمات انبارداری
 • مشاوره فنی و تخصصی پیش از خرید

تمامی این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت به مشتریان ارائه می‌شود. شرکت نفت آهن پاسارگاد با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات در زمینه فروش آنلاین آهن آلات بهترین انتخاب شما برای سفارش و خرید سایزهای مختلف میلگرد آجدار است.
همچنین می‌توانید درباره قیمت گریتینگ و خرید انواع آهن‌آلات با شماره 02145306 تماس بگیرید و در کنار استعلام قیمت میلگرد آجدار از راهنمایی‌های دقیق و مشاوره همکاران باتجربه ما در آیرومارت بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (2 امتیاز)

 1. احمدپور
  اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۳ ۱۹:۵۷
  سلام هزینه میلگرد آجدار چقدر هست؟ و اینکه ارسال برای شهرستان هم هست هزینه ارسال چقدر میشه؟
  1. آیرومارت
   خرداد ۱, ۱۴۰۳ ۱۵:۴۴
   سلام وقت بخیر هزینه ارسال بستگی داره کدام شهر باشین و برای اطلاع کامل از قیمت به صفحه قیمت میلگرد آجدار مراجعه کنید
 2. بهمن علیخانی
  خرداد ۵, ۱۴۰۳ ۲۳:۱۵
  مطالبی که در بخش معرفی محصولات میذارین اینقدری کامل هستش که جای شبهه ای باقی نذارا اما میخواستم در خصوص قیمتهای درج شده اینو بپرسم که از کجا بدونیم قیمتهای درج شده بروز هستش ؟ ممنون از مجموعه خوبتون.
  1. آیرومارت
   خرداد ۷, ۱۴۰۳ ۱۵:۲۰
   ممنون از نگاه سبز شما دوست عزیز قیمت ها روزانه اپدیت میشن
 3. ابدالی
  خرداد ۱۰, ۱۴۰۳ ۱۰:۰۲
  سلام من میخوام با با تجربه ترین و زبده ترین مشاوره سایت شما تماس بگیرم چطوری میتونم به این فرد وصل بشم؟؟؟
 4. jamshid
  خرداد ۱۷, ۱۴۰۳ ۱۱:۰۰
  میلگرد آجدار رو از چند جا قیمت گرفتم قیمتهای شما بسیار بصرفه تر بود برتم و این نشان از مشتری مداریتون میده فقط میخواستم بدونم از کجا مطمئن باشم این قیمتها کاملا بروزه ؟ تشکر
 5. زانیار اسداللهی
  خرداد ۱۷, ۱۴۰۳ ۱۲:۱۴
  سلام من بتازگی با مجموعه شما آشنا شدم میخوام بدونم امکان مشاوره قبل از خرید برای انتخاب بهتر محصول، وجود داره براتون ؟‌چون من میخوام از تجارب ارزشمند شما استفادخ کنم ممنون.
  1. آیرومارت
   خرداد ۱۹, ۱۴۰۳ ۱۲:۵۸
   سلام وقت بخیر بله امکان مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما در هر مرحله قبل از خرید و تا زمان تحویل بار امکان پذیر هست و میتونید از ساعت ۸:۴۰ دقیقه تا ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه با شماره ۴۵۳۰۶ با کارشناسان ما تماس بگیرید

سوالات متداول

1 تفاوت میلگرد A2 و A3 در چیست؟

این دو میلگرد آجدار، در شکل آج و ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوتند. البته در کارخانه‌های ایرانی آج میلگرد A2 مشابه با میلگرد A3 است.

2 کدام کارخانه‌ها در ایران میلگرد آجدار تولید می‌کنند؟

برندهای ذوب آهن اصفهان، فولاد صنعت بناب، نورد آریان فولاد، فولاد ظفر بناب و فولاد سیرجان و ... در حوزه تولید میلگرد آجدار فعالیت دارند.

3 هر بندیل میلگرد چند تن است؟

معمولا بندیل‌های میلگرد 2 تن وزن دارند. البته وزن هر بندیل به کارخانه تولیدکننده نیز بستگی دارد و قابل تغییر است. به عنوان مثال بندیل میلگرد ذوب آهن 4 الی 5 تن است.

4 هر شاخه میلگرد چند کیلوگرم وزن دارد؟

وزن هر شاخه میلگرد آجدار وابسته به وزن و طول آن متفاوت است. در جدول وزن میلگرد در وبلاگ آیرومارت، اطلاعات مربوط به هر میلگرد آورده شده است.

5 قیمت میلگرد آجدار کدام کارخانه‌ها را می‌توان از آیرومارت استعلام کرد؟

قیمت میلگرد آجدار تمامی کارخانه‌های معتبر کشور روزانه در آیرومارت قابل استعلام است.

6 آیرومارت صاحب بار میلگردهای آجدار کدام کارخانه‌های کشور است؟

کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه فولاد کاوه اروند و فولاد نیشابور

7 چگونه می‌توان سفارش خرید میلگرد را ثبت کرد؟

شما جهت خرید میلگرد می‌توانید به وبسایت آیرومارت مراجعه کنید و پس از انتخاب کالای مورد نظر، سفارش خود را ثبت کنید. همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان فروش تماس بگیرید. امکان خرید حضوری از دفتر مرکزی آیرومارت نیز فراهم آماده است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.