قیمت ورق روغنی st12

قیمت روز ورق روغنی st12

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 40600 44660
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45500 50050
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45500 50050
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1250 فولاد غرب برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1250 فولادغرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45600 50160
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45800 50380
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45960 50556
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 45960 50556
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46090 50699
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46510 51161
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46600 51260
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46600 51260
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد غرب رول اصفهان قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد غرب اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46790 51469
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46790 51469
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46790 51469
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1000 فولاد غرب رول انبارتهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46970 51667
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1000 هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46970 51667
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46980 51678
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46980 51678
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46990 51689
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 46990 51689
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47160 51876
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1250 هفت الماس رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47160 51876
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47400 52140
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47430 52173
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47430 52173
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 47870 52657
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1000 فولاد غرب رول تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 48810 53691
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 48810 53691
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1000 فولاد غرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 49710 54681
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1000 هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 49710 54681
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1250 فولادغرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 49710 54681
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1250 هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 49710 54681
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 50660 55726
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 51550 56705
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 54550 60005
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 54600 60060
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

منظور از ورق روغنی st12 چیست

ورق روغنی st12، یکی از گریدهای این نوع ورق سرد است که بسیاری افراد آن را با نام ورق روغنی معمولی نیز می‌شناسند. این گرید که پرکاربردترین گرید ورق‌های روغنی به‌شمار می‌رود، شکل‌پذیری کمی دارد و در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. استحکام کششی ورق st12 در بازه 270 تا 410 پاسکال است. این گرید نسبت به سایر ورق های روغنی محتوای کربن و منگنز بالاتری دارد. به همین علت، می‌توان گفت که سختی بالایی نیز دارد. شایان ذکر است که ورق مذکور سطح پرداخت شده‌ای دارد که تحمل بالاتری نسبت به سایر تولیدات نورد گرم را به خود اختصاص می‌دهد.

از ورق روغنی st12 در ساخت پل، ساخت کانتینر، عمران و ساختمان‌سازی، صنعت تولید خودرو و قطعات تراکتور و قطعات الکتریکی استفاده می‌شود. از جمله ضخامت های ورق s12 می‌توان به ورق روغنی st12 با ضخامت 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1، 1.5، 2، 2.5 و 3 میل اشاره کرد. قیمت ورق روغنی st12 را می‌توانید در این صفحه از آیرومارت مشاهده نمایید.

تولیدکنندگان ورق روغنی st12

از آن‌جا که ورق روغنی st12 کاربرد بالایی در صنایع مختلف دارد و از جمله پرکاربردترین انواع ورق سرد به‌شمار می‌رود، کارخانه‌های فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب به تولید این ورق بسیار پراستفاده مشغولند. شایان ذکر است که ورق روغنی فولاد مبارکه گرید st12، از جمله محصولاتی است که در سراسر کشور طرفداران بسیاری دارد زیرا با استانداردهای روز دنیا ساخته می‌شود. از سوی دیگر، برندهای هفت الماس و فولاد غرب را نیز می‌توان جزو برترین برندهای کشور دانست. قیمت ورق روغنی اصفهان، قیمت ورق روغنی فولاد غرب و سایر برندها، از سوالات پرتکرار مشتریان آیرومارت است. جهت استعلام قیمت ورق st12 می‌توانید از مشاوران خرید و استعلام قیمت ما کمک بگیرید.

استعلام قیمت ورق روغنی st12

قیمت ورق st12 همچون قیمت سایر محصولات فولادی، وابسته به عوامل مختلفی است. با چند روز پیگیری قیمت ورق روغنی st12 متوجه خواهید شد که نرخ این کالا دچار نوسانات بسیاری است و نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن اعلام کرد. علت این امر، افت و خیزهای بسیار زیاد بازار فولاد و آهن آلات است.

قیمت ورق st12 نیز همچون سایر محصولات فولادی با تغییرات نرخ دلار، قیمت جهانی سنگ آهن، شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و عرضه و تقاضا برای خرید ورق st12 تغییر خواهد کرد. به همین علت، استعلام قیمت روز آن پیش از خرید اهمیت می‌یابد.

شما به عنوان خریدار کالای مذکور، می‌توانید قیمت روز ورق روغنی st12 را همچون قیمت ورق سیاه کارخانه‌های مختلف، از وبسایت آیرومارت استعلام بگیرید. بازرگانی فولاد آیرومارت قیمت‌های روز این کالا را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا در هر لحظه، قیمت به روز را در دسترس داشته باشند و متناسب با شرایط موجود خرید خود را انجام دهند.

خرید ورق روغنی st12

پس از استعلام قیمت، ثبت سفارش خرید از مرکزی معتبر که کالا را با گواهینامه‌های کیفیت ارائه و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌کند، الزامی است. مجموعه آیرومارت، بازرگانی فولاد و آهن آلات است که با بیش از سی سال سابقه در بازار فلزات، ضمن ارائه مشاوره‌های لازم برای خرید کالا، ثبت سفارش را به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری انجام داده و نیاز مشتریان را به سرعت به دست آن‌ها خواهد رساند. برای خرید ورق روغنی st12 می‌توانید تناژ مورد نظر را به سبد خرید خود افزوده و سفارشتان را به ثبت برسانید. جهت برقراری ارتباط با کارشناسان آیرومارت، از طریق شماره تلفن 02145306، با ما تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

1 قیمت ورق st12 در آیرومارت به روز است؟

مجموعه آیرومارت قیمت ورق روغنی st12 را به روزشده و آپدیت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

2 ورق روغنی st12 کدام کارخانه‌ها معروف است؟

ورق روغنی اصفهان، فولاد غرب و هفت الماس در گرید st12 از محصولات معروف و پرطرفدار بازار به شمار می‌روند.

3 خرید ورق روغنی st12 از وبسایت آیرومارت امکان‌پذیر است؟

شما می‌توانید سفارش خرید ورق st12 را به صورت اینترنتی و همچنین از طریق تماس با کارشناسان آیرومارت از طریق شماره تلفن 02145306 به ثبت برسانید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.