قیمت آهن

جدیدترین قیمت‌ها

نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۳۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A2
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
12
شاخه
A2
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
12
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:12
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
15
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:15
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
3
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:3
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
4
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:4
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
5
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۹۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:5
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
رول
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
18
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۳,۴۰۳,۰۲۵تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
16
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲,۸۵۳,۵۲۷تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
14
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲,۴۴۰,۶۴۶تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
27
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۶,۵۸۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:27
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
22
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۴,۸۴۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:22
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
20
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۴,۲۱۱,۶۵۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
30
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۷,۸۷۱,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:30
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
24
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۵,۷۹۷,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:24
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
20
12
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۴,۲۵۶,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
20
12
فایکو
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۴,۰۲۸,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • برند:فایکو
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
رده
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی
شاخه
5
80
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:5
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز
شاخه
1/2 1
40
گروه ملی اهواز
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:گروه ملی اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی
شاخه
1
80
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
8
40
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی
شاخه
6
40
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:6
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
شاخه
1/4 1
40
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز
شاخه
6
40
گروه ملی اهواز
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:6
 • رده:40
 • برند:گروه ملی اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز
شاخه
1/4 1
40
گروه ملی اهواز
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:گروه ملی اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۲۰ چینی
شاخه
1/2 1
20
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1/2 1
 • رده:20
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
شاخه
1
40
چینی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 • نمودار:
ثبت سفارش آسان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
ارائه مشاوره فنی و تخصصی

کارشناسان فروش

مروارید باقری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

مونا بتولی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۰

محمد فرجی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۶

شیوا بارانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۹

محمد اسدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۳

پوریا تحویلی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

یگانه قاسمعلی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

آرش کرمی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۶۰۱

علی داداشی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۹

زهره مرادزاده

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۶

دنیز فریدن

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۶

زهرا ورکانی

کارشناس فروش


داخلی ۷۰۲

۰۹۰۲۴۹۶۸۳۶۶

علیرضا صدایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۹

بنیامین محمودی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۴

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

محسن قنات آبادی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۴

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

محمدعلی دانش

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۴

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۹

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴

سحر صمدی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

جدول وزن مقاطع

تدوین شده بر اساس استاندارد آلمانی اشتال و محاسبه حجم و چگالی فولاد به کمک محاسبه‌گر وزن

ارائه خدمات انبارداری

10,000 مترمربع محوطه به همراه سوله، باسکول 60 تنی و تجهیزات به روز جابه جایی بار از امکانات انبار مرکزی آیرومارت

ارزیابی و کنترل کیفیت

ارائه گواهینامه های معتبر ،کنترل کیفی کالای فولادی بوسیله انجام تست‌های مکانیکی و شیمیایی

سبدفروشی مقاطع فولاد

تامین تمامی مقاطع فولادی، در ابعاد و اشکال مختلف

ارسال فاکتور رسمی، مدارک مالی

تجربه یک خرید با کیفیت و حسابرسی دقیق و شفاف

صاحب بار کارخانه‌های معتبر

آیرومارت، صاحب بار با کیفیت کارخانه‌های بزرگ

خدمات جانبی محصولات

ارئه دهنده انواع خدمات تغییر ابعاد، پوشش‌دهی، خمکاری و ... در بالاترین سطح کیفی

سیستم حمل و نقل حرفه‌ای

ارزان ترین و امن ترین خدمات باربری را از ما بخواهید

سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟
چگونه نسبت به پرداخت وجه اطمینان حاصل کنیم؟

نماد اعتماد الکترونیک، وبسایت و مکان مشخص، عضویت در انجمن آهن فروشان کشور و بیش از ۳۰ سال حضور و تجربه در بازار آهن، گویای اعتبار آیرومارت است.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی وجود دارد؟

بله، تمامی مقاطع فولادی با فاکتور رسمی به فروش می‌رسند.

پیش‌فاکتور تا چه مدت اعتبار دارد؟

با توجه به نوسانات بازار، اعتبار اکثر پیش‌فاکتورها یک روز کاری است. این مدت بنا به شرایط بازار و درخواست مشتری می‌تواند متغیر باشد.

 

چه مدت طول می‌کشد تا پیش‌فاکتور صادر شود؟

تلاش ما بر این است که در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت، پیش‌فاکتور صادر گردد.

آیا امکان سفارش کالای اختصاصی وجود دارد؟

بله شما می‌توانید هر محصول را با توجه به ویژگی های موردنظرتان در ابعاد دلخواه سفارش دهید.

چنانچه محصولات متنوع کارخانه های مختلف را بخواهیم، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

آیرومارت تامین‌کننده تمامی مقاطع فولادی از تمامی برندهای معتبر کشور است. و با توجه به محل تخلیه بار و کاربرد، بهترین محصول را به شما پیشنهاد خواهد داد.

آیا امکان انجام خدمات بر روی کالا وجود دارد؟

آیرومارت ارائه دهنده تمامی خدمات، مانند برشکاری، خمکاری، پانچکاری، گالوانیزه کردن و سایر موارد است

کالای موردنظر را چگونه در سایت پیدا و خریداری نماییم؟

شما می‌توانید با انتخاب هر محصول و تعیین سایز و کارخانه تولید کننده، از طریق همین وب‌سایت خرید خود را انجام دهید.

آیا مکان برای ذخیره کالای مشتریان از سوی آیرومارت درنظر گرفته شده است؟

موارد بسیاری وجود دارد که مشتریان به دلایلی کالای موردنظر را زودتر از موعد استفاده آن خریداری نموده‌اند. در چنین مواردی و بطورکلی برای ذخیره‌سازی کالای خریداری شده می‌توانید از سوله مسقف و فضای باز انبار پیشروصنعت واقع در منطقه شورآباد استفاده نمایید.

هزینه حمل و نقل و مدت ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه ارسال بار درون شهری باشد، بارگیری، ارسال و تخلیه همگی در یک روز انجام می‌شوند.
اما چنانچه ارسال بار بین شهری باشد، برحسب فاصله مبدا تا مقصد ممکن است تا ۳ روز زمان ببرد. بطور کلی برای محاسبه زمان و هزینه حمل و نقل باید به فاصله مبدا تا مقصد، ابعاد بار و نوع وسیله باربری توجه نمود.

ارسال بار توسط بازرگانی انجام می‌گیرد یا به عهده مشتری است؟

از آنجاکه شرکت آیرومارت دارای واحد مستقل باربری است، می‌تواند با توجه با ارتباطی با باربری های مختلف دارد، با کم‌ترین هزینه
بار را برای مشتریان در تمامی نقاط ایران ارسال نماید. از طرفی بنا به درخواست مشتری ارسال بار می‌تواند توسط خود مشتری انجام گیرد.

نرخ خرج انبار به چه صورت تعیین می‌شود؟

خرج انبار شامل هزینه های بارگیری، باسکول و برشکاری می‌شود و برحسب وزن کالا محاسبه می‌گردد.

درصورت معیوب بودن کالا چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

درصورتی که کالای خریداری شده دارای اعوجاج، زنگزدگی و یا هرگونه ایرادی باشد؛ می‌تواند مرجوع و با کالای سالم تعویض شود.

آیا امکان آنالیز و روئیت بار قبل از خرید وجود دارد؟

بله، آیرومارت این امکان را فراهم آورده تا تمامی خریداران بتوانند قبل از خرید، کالای موردنظرشان را روئیت کنند و برای اطمینان از سلامت و کیفیت کالا بر روی نمونه، تست آنالیز انجام دهند.

برخی شرکت‌های تامین کننده فولاد ایران
مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ