قیمت آهن

جدیدترین قیمت‌ها

نام کالا
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
5
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۶۸۵تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:5
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
3
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۳۰تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:3
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
4
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۳۰تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:4
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
6
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۵۰تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:6
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
10
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
8
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۵۰تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:8
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
12
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:12
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
6000×1500
15
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵تومان
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:15
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
رول
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.45
رول
کاشان
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۹,۹۵۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.45
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.45
رول
کاشان
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۹,۹۵۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.45
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
2
رول
شهرکرد
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۹,۶۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:شهرکرد
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
2
رول
شهرکرد
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۹,۶۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:شهرکرد
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.4
رول
شهرکرد
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.4
 • وضعیت:رول
 • برند:شهرکرد
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.5
رول
کاشان
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۶۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.5
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.5
رول
کاشان
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۵۶۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.5
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.5
رول
شهرکرد
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۳۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.5
 • وضعیت:رول
 • برند:شهرکرد
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.5
رول
شهرکرد
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۲۹۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.5
 • وضعیت:رول
 • برند:شهرکرد
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
2
رول
تاراز
بنگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۲۹۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:تاراز
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
16
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۳,۱۸۳,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
16
12
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۳,۱۸۳,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
14
12
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۸۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
16
12
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
18
12
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
30
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۰,۰۹۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:30
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
30
12
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۰,۰۹۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:30
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
18
12
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۳,۶۶۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
18
12
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۳,۶۶۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
24
12
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:24
 • طول:12
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
نام کالا
سایز
رده
برند
واحد فروش
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰ چینی
1/2 اینچ
20
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۴۲۴,۰۰۰تومان
 • سایز:1/2 اینچ
 • رده:20
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
1/4 1 اینچ
40
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • سایز:1/4 1 اینچ
 • رده:40
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی
5 اینچ
80
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۹,۶۳۳,۰۰۰تومان
 • سایز:5 اینچ
 • رده:80
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی
1 اینچ
80
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱,۰۱۰,۰۰۰تومان
 • سایز:1 اینچ
 • رده:80
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی
6 اینچ
40
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۷,۸۹۰,۰۰۰تومان
 • سایز:6 اینچ
 • رده:40
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
1 اینچ
40
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۸۰۰,۰۰۰تومان
 • سایز:1 اینچ
 • رده:40
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی
8 اینچ
40
چینی
كيلوگرم
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۱,۷۴۵,۰۰۰تومان
 • سایز:8 اینچ
 • رده:40
 • برند:چینی
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چینی
3/4 اینچ
80
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۷۱۱,۰۰۰تومان
 • سایز:3/4 اینچ
 • رده:80
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰ چینی
1 اینچ
20
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۷۵۰,۰۰۰تومان
 • سایز:1 اینچ
 • رده:20
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی
5 اینچ
40
چینی
شاخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۶,۱۴۶,۰۰۰تومان
 • سایز:5 اینچ
 • رده:40
 • برند:چینی
 • واحد فروش:شاخه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 • نمودار:
ثبت سفارش آسان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
ارائه مشاوره فنی و تخصصی

کارشناسان فروش

مروارید باقری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

۰۹۰۲۴۹۶۸۳۶۳

مونا بتولی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۰

محمد فرجی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۶

شیوا بارانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۹

۰۹۰۲۴۹۶۸۳۶۱

محمد اسدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۳

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

پوریا تحویلی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

۰۹۰۱۷۳۷۷۳۹۴

یگانه قاسمعلی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۱۷۴۹۶۰۳۵

آرش کرمی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۶۰۱

۰۹۰۱۷۳۷۹۹۵۶

علی داداشی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

زهره مرادزاده

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۶

۰۹۰۱۷۴۲۸۷۰۶

دنیز فریدن

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۷۹۳

زهرا ورکانی

کارشناس فروش


داخلی ۸۰۲

۰۹۰۲۴۹۶۸۳۶۶

علیرضا صدایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۹

بنیامین محمودی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۱۶۲

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

۰۹۰۱۷۳۹۰۲۵۵

محسن قنات آبادی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۴

۰۹۰۲۴۹۶۸۳۵۴

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

محمدعلی دانش

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۴

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۹

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴

سحر صمدی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

جدول وزن مقاطع

تدوین شده بر اساس استاندارد آلمانی اشتال و محاسبه حجم و چگالی فولاد به کمک محاسبه‌گر وزن

ارائه خدمات انبارداری

10,000 مترمربع محوطه به همراه سوله، باسکول 60 تنی و تجهیزات به روز جابه جایی بار از امکانات انبار مرکزی آیرومارت

ارزیابی و کنترل کیفیت

ارائه گواهینامه های معتبر ،کنترل کیفی کالای فولادی بوسیله انجام تست‌های مکانیکی و شیمیایی

سبدفروشی مقاطع فولاد

تامین تمامی مقاطع فولادی، در ابعاد و اشکال مختلف

ارسال فاکتور رسمی، مدارک مالی

تجربه یک خرید با کیفیت و حسابرسی دقیق و شفاف

صاحب بار کارخانه‌های معتبر

آیرومارت، صاحب بار با کیفیت کارخانه‌های بزرگ

خدمات جانبی محصولات

ارئه دهنده انواع خدمات تغییر ابعاد، پوشش‌دهی، خمکاری و ... در بالاترین سطح کیفی

سیستم حمل و نقل حرفه‌ای

ارزان ترین و امن ترین خدمات باربری را از ما بخواهید

سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟
آیا مکان برای ذخیره کالای مشتریان از سوی آیرومارت درنظر گرفته شده است؟

موارد بسیاری وجود دارد که مشتریان به دلایلی کالای موردنظر را زودتر از موعد استفاده آن خریداری نموده‌اند. در چنین مواردی و بطورکلی برای ذخیره‌سازی کالای خریداری شده می‌توانید از سوله مسقف و فضای باز انبار پیشروصنعت واقع در منطقه شورآباد استفاده نمایید.

هزینه حمل و نقل و مدت ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه ارسال بار درون شهری باشد، بارگیری، ارسال و تخلیه همگی در یک روز انجام می‌شوند.
اما چنانچه ارسال بار بین شهری باشد، برحسب فاصله مبدا تا مقصد ممکن است تا ۳ روز زمان ببرد. بطور کلی برای محاسبه زمان و هزینه حمل و نقل باید به فاصله مبدا تا مقصد، ابعاد بار و نوع وسیله باربری توجه نمود.

ارسال بار توسط بازرگانی انجام می‌گیرد یا به عهده مشتری است؟

از آنجاکه شرکت آیرومارت دارای واحد مستقل باربری است، می‌تواند با توجه با ارتباطی با باربری های مختلف دارد، با کم‌ترین هزینه
بار را برای مشتریان در تمامی نقاط ایران ارسال نماید. از طرفی بنا به درخواست مشتری ارسال بار می‌تواند توسط خود مشتری انجام گیرد.

نرخ خرج انبار به چه صورت تعیین می‌شود؟

خرج انبار شامل هزینه های بارگیری، باسکول و برشکاری می‌شود و برحسب وزن کالا محاسبه می‌گردد.

درصورت معیوب بودن کالا چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

درصورتی که کالای خریداری شده دارای اعوجاج، زنگزدگی و یا هرگونه ایرادی باشد؛ می‌تواند مرجوع و با کالای سالم تعویض شود.

آیا امکان آنالیز و روئیت بار قبل از خرید وجود دارد؟

بله، آیرومارت این امکان را فراهم آورده تا تمامی خریداران بتوانند قبل از خرید، کالای موردنظرشان را روئیت کنند و برای اطمینان از سلامت و کیفیت کالا بر روی نمونه، تست آنالیز انجام دهند.

چگونه نسبت به پرداخت وجه اطمینان حاصل کنیم؟

نماد اعتماد الکترونیک، وبسایت و مکان مشخص، عضویت در انجمن آهن فروشان کشور و بیش از ۳۰ سال حضور و تجربه در بازار آهن، گویای اعتبار آیرومارت است.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی وجود دارد؟

بله، تمامی مقاطع فولادی با فاکتور رسمی به فروش می‌رسند.

پیش‌فاکتور تا چه مدت اعتبار دارد؟

با توجه به نوسانات بازار، اعتبار اکثر پیش‌فاکتورها یک روز کاری است. این مدت بنا به شرایط بازار و درخواست مشتری می‌تواند متغیر باشد.

 

چه مدت طول می‌کشد تا پیش‌فاکتور صادر شود؟

تلاش ما بر این است که در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت، پیش‌فاکتور صادر گردد.

آیا امکان سفارش کالای اختصاصی وجود دارد؟

بله شما می‌توانید هر محصول را با توجه به ویژگی های موردنظرتان در ابعاد دلخواه سفارش دهید.

چنانچه محصولات متنوع کارخانه های مختلف را بخواهیم، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

آیرومارت تامین‌کننده تمامی مقاطع فولادی از تمامی برندهای معتبر کشور است. و با توجه به محل تخلیه بار و کاربرد، بهترین محصول را به شما پیشنهاد خواهد داد.

آیا امکان انجام خدمات بر روی کالا وجود دارد؟

آیرومارت ارائه دهنده تمامی خدمات، مانند برشکاری، خمکاری، پانچکاری، گالوانیزه کردن و سایر موارد است

کالای موردنظر را چگونه در سایت پیدا و خریداری نماییم؟

شما می‌توانید با انتخاب هر محصول و تعیین سایز و کارخانه تولید کننده، از طریق همین وب‌سایت خرید خود را انجام دهید.

برخی شرکت‌های تامین کننده فولاد ایران
مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ