قیمت آهن

جدیدترین قیمت‌ها

نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۸۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۵,۰۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
100*100
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:100*100
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
50*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۴۰۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:50*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
رول
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
کارخانه
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:کارخانه
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
برش خورده
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز
كيلوگرم
6000×1500
10
کاویان اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
16
12
190
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲,۶۹۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:190
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
18
12
226
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳,۲۴۷,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:226
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
14
12
155
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲,۲۳۸,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:155
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
27
12
434
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۶,۳۶۶,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:27
 • طول:12
 • وزن تقریبی:434
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
20
12
269
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴,۴۴۰,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:269
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
30
12
507
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۸,۳۹۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:507
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
20
12
269
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۴,۴۴۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:269
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
24
12
369
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۵,۵۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:369
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
12
12
122
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱,۸۳۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • طول:12
 • وزن تقریبی:122
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار
شاخه
16
12
190
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲,۷۱۵,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:190
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۳,۹۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۳,۰۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۶,۷۰۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۹,۸۰۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۱,۵۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۷,۴۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۰۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۲,۱۰۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۰ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۱,۶۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۲ سنگین ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳۱,۶۵۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ثبت سفارش آسان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
ارائه مشاوره فنی و تخصصی

کارشناسان فروش

علیرضا صدایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۹

بنیامین محمودی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۴

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

محسن قنات آبادی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۴

ساناز صدفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۳

محمدرضا اسلامی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۳۱

مصطفی علیخانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

علیرضا صفت جو

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

محمدعلی دانش

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۴

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۹

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

جدول وزن مقاطع

تدوین شده بر اساس استاندارد آلمانی اشتال و محاسبه حجم و چگالی فولاد به کمک محاسبه‌گر وزن

ارائه خدمات انبارداری

10,000 مترمربع محوطه به همراه سوله، باسکول 60 تنی و تجهیزات به روز جابه جایی بار از امکانات انبار مرکزی آیرومارت

ارزیابی و کنترل کیفیت

ارائه گواهینامه های معتبر ،کنترل کیفی کالای فولادی بوسیله انجام تست‌های مکانیکی و شیمیایی

سبدفروشی مقاطع فولاد

تامین تمامی مقاطع فولادی، در ابعاد و اشکال مختلف

ارسال فاکتور رسمی، مدارک مالی

تجربه یک خرید با کیفیت و حسابرسی دقیق و شفاف

صاحب بار کارخانه‌های معتبر

آیرومارت، صاحب بار با کیفیت کارخانه‌های بزرگ

خدمات جانبی محصولات

ارئه دهنده انواع خدمات تغییر ابعاد، پوشش‌دهی، خمکاری و ... در بالاترین سطح کیفی

سیستم حمل و نقل حرفه‌ای

ارزان ترین و امن ترین خدمات باربری را از ما بخواهید

سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟
چگونه نسبت به پرداخت وجه اطمینان حاصل کنیم؟

نماد اعتماد الکترونیک، وبسایت و مکان مشخص، عضویت در انجمن آهن فروشان کشور و بیش از ۳۰ سال حضور و تجربه در بازار آهن، گویای اعتبار آیرومارت است.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی وجود دارد؟

بله، تمامی مقاطع فولادی با فاکتور رسمی به فروش می‌رسند.

پیش‌فاکتور تا چه مدت اعتبار دارد؟

با توجه به نوسانات بازار، اعتبار اکثر پیش‌فاکتورها یک روز کاری است. این مدت بنا به شرایط بازار و درخواست مشتری می‌تواند متغیر باشد.

 

چه مدت طول می‌کشد تا پیش‌فاکتور صادر شود؟

تلاش ما بر این است که در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت، پیش‌فاکتور صادر گردد.

آیا امکان سفارش کالای اختصاصی وجود دارد؟

بله شما می‌توانید هر محصول را با توجه به ویژگی های موردنظرتان در ابعاد دلخواه سفارش دهید.

چنانچه محصولات متنوع کارخانه های مختلف را بخواهیم، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

آیرومارت تامین‌کننده تمامی مقاطع فولادی از تمامی برندهای معتبر کشور است. و با توجه به محل تخلیه بار و کاربرد، بهترین محصول را به شما پیشنهاد خواهد داد.

آیا امکان انجام خدمات بر روی کالا وجود دارد؟

آیرومارت ارائه دهنده تمامی خدمات، مانند برشکاری، خمکاری، پانچکاری، گالوانیزه کردن و سایر موارد است

کالای موردنظر را چگونه در سایت پیدا و خریداری نماییم؟

شما می‌توانید با انتخاب هر محصول و تعیین سایز و کارخانه تولید کننده، از طریق همین وب‌سایت خرید خود را انجام دهید.

آیا مکان برای ذخیره کالای مشتریان از سوی آیرومارت درنظر گرفته شده است؟

موارد بسیاری وجود دارد که مشتریان به دلایلی کالای موردنظر را زودتر از موعد استفاده آن خریداری نموده‌اند. در چنین مواردی و بطورکلی برای ذخیره‌سازی کالای خریداری شده می‌توانید از سوله مسقف و فضای باز انبار پیشروصنعت واقع در منطقه شورآباد استفاده نمایید.

هزینه حمل و نقل و مدت ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه ارسال بار درون شهری باشد، بارگیری، ارسال و تخلیه همگی در یک روز انجام می‌شوند.
اما چنانچه ارسال بار بین شهری باشد، برحسب فاصله مبدا تا مقصد ممکن است تا ۳ روز زمان ببرد. بطور کلی برای محاسبه زمان و هزینه حمل و نقل باید به فاصله مبدا تا مقصد، ابعاد بار و نوع وسیله باربری توجه نمود.

ارسال بار توسط بازرگانی انجام می‌گیرد یا به عهده مشتری است؟

از آنجاکه شرکت آیرومارت دارای واحد مستقل باربری است، می‌تواند با توجه با ارتباطی با باربری های مختلف دارد، با کم‌ترین هزینه
بار را برای مشتریان در تمامی نقاط ایران ارسال نماید. از طرفی بنا به درخواست مشتری ارسال بار می‌تواند توسط خود مشتری انجام گیرد.

نرخ خرج انبار به چه صورت تعیین می‌شود؟

خرج انبار شامل هزینه های بارگیری، باسکول و برشکاری می‌شود و برحسب وزن کالا محاسبه می‌گردد.

درصورت معیوب بودن کالا چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

درصورتی که کالای خریداری شده دارای اعوجاج، زنگزدگی و یا هرگونه ایرادی باشد؛ می‌تواند مرجوع و با کالای سالم تعویض شود.

آیا امکان آنالیز و روئیت بار قبل از خرید وجود دارد؟

بله، آیرومارت این امکان را فراهم آورده تا تمامی خریداران بتوانند قبل از خرید، کالای موردنظرشان را روئیت کنند و برای اطمینان از سلامت و کیفیت کالا بر روی نمونه، تست آنالیز انجام دهند.

برخی شرکت‌های تامین کننده فولاد ایران