قیمت آهن

جدیدترین قیمت‌ها

نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۸۲۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۳۸۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵,۸۲۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۲۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
100*100
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:100*100
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
40*20
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران
كيلوگرم
30*30
6
2
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان
كيلوگرم
50*30
6
2
کارخانه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۶,۷۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:50*30
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
4
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۴۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:4
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
3
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۴۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:3
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
8
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۹۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:8
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
15
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۳,۶۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:15
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۹۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
6
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۷۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:6
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
5
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۴۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:5
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
12
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۲,۹۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:12
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
رول
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
16
12
190
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲,۶۸۸,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:190
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
14
12
155
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲,۳۲۷,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:155
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
20
12
269
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴,۵۸۷,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:269
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
27
12
434
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۶,۳۷۶,۶۵۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:27
 • طول:12
 • وزن تقریبی:434
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
18
12
226
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳,۲۴۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:226
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۱۴ فایکو  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
14
12
135
فایکو
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲,۲۷۵,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:135
 • برند:فایکو
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
12
12
122
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱,۸۱۸,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • طول:12
 • وزن تقریبی:122
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
18
12
226
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴,۳۱۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:226
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار
شاخه
30
12
507
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷,۸۱۶,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:507
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه
كيلوگرم
22
12
315
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:315
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
نام کالا
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۹,۳۵۸تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۷,۵۲۳تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۱,۵۶۰تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۸,۳۴۹تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵,۸۷۲تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۵,۱۳۸تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۹,۳۵۸تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۸,۸۹۹تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۷,۵۲۳تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۰,۲۷۵تومان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۴
 • نمودار:
ثبت سفارش آسان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
ارائه مشاوره فنی و تخصصی

کارشناسان فروش

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

علیرضا صفت جو

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

محمدعلی دانش

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۴

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۹

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

مریم اشتری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۷۹۳

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

جدول وزن مقاطع

تدوین شده بر اساس استاندارد آلمانی اشتال و محاسبه حجم و چگالی فولاد به کمک محاسبه‌گر وزن

ارائه خدمات انبارداری

10,000 مترمربع محوطه به همراه سوله، باسکول 60 تنی و تجهیزات به روز جابه جایی بار از امکانات انبار مرکزی آیرومارت

ارزیابی و کنترل کیفیت

ارائه گواهینامه های معتبر ،کنترل کیفی کالای فولادی بوسیله انجام تست‌های مکانیکی و شیمیایی

سبدفروشی مقاطع فولاد

تامین تمامی مقاطع فولادی، در ابعاد و اشکال مختلف

ارسال فاکتور رسمی، مدارک مالی

تجربه یک خرید با کیفیت و حسابرسی دقیق و شفاف

صاحب بار کارخانه‌های معتبر

آیرومارت، صاحب بار با کیفیت کارخانه‌های بزرگ

خدمات جانبی محصولات

ارئه دهنده انواع خدمات تغییر ابعاد، پوشش‌دهی، خمکاری و ... در بالاترین سطح کیفی

سیستم حمل و نقل حرفه‌ای

ارزان ترین و امن ترین خدمات باربری را از ما بخواهید

سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟
چگونه نسبت به پرداخت وجه اطمینان حاصل کنیم؟

نماد اعتماد الکترونیک، وبسایت و مکان مشخص، عضویت در انجمن آهن فروشان کشور و بیش از ۳۰ سال حضور و تجربه در بازار آهن، گویای اعتبار آیرومارت است.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی وجود دارد؟

بله، تمامی مقاطع فولادی با فاکتور رسمی به فروش می‌رسند.

پیش‌فاکتور تا چه مدت اعتبار دارد؟

با توجه به نوسانات بازار، اعتبار اکثر پیش‌فاکتورها یک روز کاری است. این مدت بنا به شرایط بازار و درخواست مشتری می‌تواند متغیر باشد.

 

چه مدت طول می‌کشد تا پیش‌فاکتور صادر شود؟

تلاش ما بر این است که در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت، پیش‌فاکتور صادر گردد.

آیا امکان سفارش کالای اختصاصی وجود دارد؟

بله شما می‌توانید هر محصول را با توجه به ویژگی های موردنظرتان در ابعاد دلخواه سفارش دهید.

چنانچه محصولات متنوع کارخانه های مختلف را بخواهیم، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

آیرومارت تامین‌کننده تمامی مقاطع فولادی از تمامی برندهای معتبر کشور است. و با توجه به محل تخلیه بار و کاربرد، بهترین محصول را به شما پیشنهاد خواهد داد.

آیا امکان انجام خدمات بر روی کالا وجود دارد؟

آیرومارت ارائه دهنده تمامی خدمات، مانند برشکاری، خمکاری، پانچکاری، گالوانیزه کردن و سایر موارد است

کالای موردنظر را چگونه در سایت پیدا و خریداری نماییم؟

شما می‌توانید با انتخاب هر محصول و تعیین سایز و کارخانه تولید کننده، از طریق همین وب‌سایت خرید خود را انجام دهید.

آیا مکان برای ذخیره کالای مشتریان از سوی آیرومارت درنظر گرفته شده است؟

موارد بسیاری وجود دارد که مشتریان به دلایلی کالای موردنظر را زودتر از موعد استفاده آن خریداری نموده‌اند. در چنین مواردی و بطورکلی برای ذخیره‌سازی کالای خریداری شده می‌توانید از سوله مسقف و فضای باز انبار پیشروصنعت واقع در منطقه شورآباد استفاده نمایید.

هزینه حمل و نقل و مدت ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه ارسال بار درون شهری باشد، بارگیری، ارسال و تخلیه همگی در یک روز انجام می‌شوند.
اما چنانچه ارسال بار بین شهری باشد، برحسب فاصله مبدا تا مقصد ممکن است تا ۳ روز زمان ببرد. بطور کلی برای محاسبه زمان و هزینه حمل و نقل باید به فاصله مبدا تا مقصد، ابعاد بار و نوع وسیله باربری توجه نمود.

ارسال بار توسط بازرگانی انجام می‌گیرد یا به عهده مشتری است؟

از آنجاکه شرکت آیرومارت دارای واحد مستقل باربری است، می‌تواند با توجه با ارتباطی با باربری های مختلف دارد، با کم‌ترین هزینه
بار را برای مشتریان در تمامی نقاط ایران ارسال نماید. از طرفی بنا به درخواست مشتری ارسال بار می‌تواند توسط خود مشتری انجام گیرد.

نرخ خرج انبار به چه صورت تعیین می‌شود؟

خرج انبار شامل هزینه های بارگیری، باسکول و برشکاری می‌شود و برحسب وزن کالا محاسبه می‌گردد.

درصورت معیوب بودن کالا چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

درصورتی که کالای خریداری شده دارای اعوجاج، زنگزدگی و یا هرگونه ایرادی باشد؛ می‌تواند مرجوع و با کالای سالم تعویض شود.

آیا امکان آنالیز و روئیت بار قبل از خرید وجود دارد؟

بله، آیرومارت این امکان را فراهم آورده تا تمامی خریداران بتوانند قبل از خرید، کالای موردنظرشان را روئیت کنند و برای اطمینان از سلامت و کیفیت کالا بر روی نمونه، تست آنالیز انجام دهند.

برخی شرکت‌های تامین کننده فولاد ایران