قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
رول
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:رول
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه
كيلوگرم
6000×1250
10
کاویان اهواز
کارخانه
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1250
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:کارخانه
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
برش خورده
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:برش خورده
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز
كيلوگرم
6000×1500
10
کاویان اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • برند:کاویان اهواز
 • انبار:تهران
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
گرید
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۳,۳۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
4
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۵,۲۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:4
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۲,۲۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۳,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۳,۰۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۳,۳۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
15
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۳,۷۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:15
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
15
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۰۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:15
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
2
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۵۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:2
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
2
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۴,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:2
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
10
برش خورده
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
10
فابریک
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران
كيلوگرم
1500×6000
10
فابریک
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران
كيلوگرم
1500×6000
10
برش خورده
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
5
رول
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:5
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1500
5
رول
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:5
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
5
برش خورده
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:5
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
5
فابریک
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:5
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز
كيلوگرم
6000×2000
10
برش خورده
اکسین اهواز
اهواز
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
برش خورده
اکسین اهواز
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اوکراین
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اوکراین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a516 gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
روس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:روس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اکسین اهواز
اهواز
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اکسین اهواز
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اوکراین
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اوکراین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
روس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:روس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
حالت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1000
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1250
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1250
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1250×2500
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1250×2500
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1500
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1500
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1500×6000
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1000
2
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1000
 • ضخامت:2
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
2
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:2
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
2
فابریک
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:2
 • حالت:فابریک
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1250
2
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1250
 • ضخامت:2
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰
كيلوگرم
STW22
1000
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:STW22
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰
كيلوگرم
ST37
1000
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:ST37
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰
كيلوگرم
SAPH440
1000
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:SAPH440
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰
كيلوگرم
ST33
1000
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:ST33
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰
كيلوگرم
DD11
1000
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:DD11
 • عرض:1000
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۲۵۰
كيلوگرم
STW22
1250
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:STW22
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۲۵۰
كيلوگرم
ST37
1250
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:ST37
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۲۵۰
كيلوگرم
SAPH440
1250
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:SAPH440
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۲۵۰
كيلوگرم
ST33
1250
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:ST33
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
ورق اسیدشویی ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۲۵۰
كيلوگرم
DD11
1250
2
رول
فولاد مبارکه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:DD11
 • عرض:1250
 • ضخامت:2
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
حالت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×30
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×30
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×35
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×35
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×40
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×40
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×45
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×45
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×50
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×50
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×55
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×55
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×60
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×60
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×80
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×80
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×100
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×100
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×120
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×120
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

علیرضا صدایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۹

بنیامین محمودی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۴

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲

قیمت ورق فولادی به عنوان یک کالای فولادی با انواع متنوع و کاربردهای مختلف در روند کلی بازار فولادی اثر گذار است. ورق فولادی به دو دسته کلی گرم و سرد تقسیم می‌شود. این نام گذاری به دلیل روش نورد این محصولات است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه ماده اولیه ساخت ورق فولادی، شمش اسلب است قیمت ورق بر پایه قیمت اسلب یا تختال فولادی تعیین می‌شود. در این مطلب با انواع ورق و عوامل موثر بر قیمت ورق فولادی صحبت شده است.انواع ورق گرم از نورد دما بالای اسلب تولید می‌شوند. نورد گرم چندین مرحله دارد که شامل پیش گرم، نورد سنگین، نورد میانی و نورد نهایی است. در تمام طول نورد ضخامت اسلب کاهش می‌یابد، بر طول آن افزوده می‌شود در حالی که عرض آن تقریبا ثابت است. معروف‌ترین نوع ورق گرم، ورق سیاه با استاندراد st37 است که در ادامه توضیحات تکمیلی در مورد این محصول ارائه شده است.

در مقابل ورق سرد از فرآیند نورد سرد در دماهای پایین‌تر تولید می‌شود. تغییر ضخامت در نورد سرد جزئیی تر اما دقت ابعادی و کیفیت سطحی متفاوت است همچنین به دلیل تفاوت در ریز ساختار خواص این دو دسته محصول کاملا متفاوت از یکدیگرند. به دلیل همین تفاوت‌های متعدد قیمت ورق سرد و گرم در دو رنج مختلف قرار دارند.

قیمت ورق سیاه در بازار آهن آلات


ورق سیاه از مقاطع بسیار پرکاربرد و پرطرفدار در صنایع مختلف است که با روش نورد گرم تولید می‌شود. این ورق در بازار، با نام ورق آهن نیز شناخته می‌شود. به دلیل قرار گرفتن در معرض دمای بالا در کوره، سطح آن ها کمی تیره می‌شود که به همین دلیل به آن‌ها ورق سیاه (Hot Rolled Sheet) می‌گویند. این ورق در تولید انواع مقاطع فولادی نقش ماده اولیه را ایفا می‌کند.  به دلیل کم بودن هزینه تولید و نیز قیمت ورق سیاه ، این ورق در صنایع مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ورق سیاه در دو گروه کلی معمولی و صنعتی قرار می‌گیرد. ورق st37 جزو گروه ورق آهن معمولی و ورق st52 جزو گروه صنعتی است. ورق st37 بیشتر برای ساختمان‌سازی و ورق st52 در صنایع پتروشیمی کاربرد دارد. قیمت ورق سیاه تحت تاثیر آلیاژ سازنده، متغیر خواهد بود.

از بین استانداردهای مختلف مورد استفاده در تولید ورق سیاه، استاندارد آلمانی 17006 DIN بیشتر استفاده می‌شود. ورق سیاه با توجه به نوع استاندارد، روش تولید و خواص آن، کاربردهای مختلفی می‌یابد. در ادامه به معرفی انواع ورق سیاه، کاربرد آن‌ها، کارخانه‌های تولیدکننده و نیز عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه می‌پردازیم.

فرآیند تولید ورق سیاه


ماده اولیه تولید ورق سیاه، تختال‌ یا اسلب فولادی است. بنابراین قیمت اسلب فولادی از جمله مواردی است که بر قیمت ورق st37 تاثیرگذار می‌باشد. برای تولید ورق سیاه، ابتدا تختال‌ها پیشگرم می‌شوند. دمای بالای کوره پیشگرم موجب می‌شود که بر روی سطح آن، یک لایه اکسیدی تشکیل شود. ضخامت این لایه با بالا رفتن دما بالا می‌رود. بنابراین کنترل دما و اتمسفر حین پیش گرم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بر خواص محصول نهایی و نیز قیمت ورق سیاه موثر خواهد بود.

در مرحله بعد، این پوسته‌های اکسیدی با عبور دادن تختال گداخته از تونل آب فشار بالا حذف می‌شوند. سپس تختال‌ها برای کاهش ضخامت، وارد خط نورد می شوند. در این مرحله با فشار متناسب ابتدا عرض اسلب را به مقدار مورد نیاز رسانده و سپس با تغییر نوع و جهت فشار، نورد اسلب در مسیر طولی و تبدیل آن به ورق سیاه شروع می شود.

پس از نورد اولیه قسمت‌های ابتدایی و انتهایی تختال را به کمک دستگاه، برش می‌دهند و برای رسیدن به ضخامت نهایی، مطابق با استاندارد تولیدی، وارد مرحله نورد نهایی می‌شوند. هر ایستگاه نورد که از 4 غلتک تشکیل شده‌است، ضخامت را تا محدوده 1.5 الی 2 میلی متر کاهش می‌دهد. در ادامه برای جمع کردن ورق به صورت کویل، دما تا حوالی  500 الی 780 درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

پس از خنک شدن، در انتهای خط تولید، ورق تولیدی را به صورت کویل پیچیده و بسته‌بندی می کنند. در نهایت محصولات به انبار منتقل می‌شوند.

نحوه انجام هر کدام از این مراحل، بر کیفیت و در نتیجه قیمت ورق سیاه تاثیرگذار است.

قیمت ورق st37


ورق St37 به عنوان مهم ترین کالای استراتژیک فولادی محسوب می‌شود. این مقطع که توسط کارخانه‌های مختلف مانند فولاد مبارکه، کاویان، اکسین و گیلان تولید می‌گردد مصارف بسیاری در صنعت ساختمان و تولید کشور دارد. بنابراین قیمت ورق سیاه به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد و خود می‌تواند به عنوان مبنا برای تعیین قیمت مقاطع دیگر محسوب گردد. ورق آهن می‌تواند مستقیما در صنعت و ساخت و ساز استفاده شود و یا به عنوان ماده اولیه در ساخت لوله و پروفیل مورد استفاده قرار بگیرد.

 قیمت ورق سیاه خواص ورق st37


نام‌گذاری ورق st37 در بازار ایران بر اساس استاندارد قدیمی آلمانی 17006 DIN است و حروف St اشاره به مصارف ساختمانی این نوع از فولاد دارد و عدد 37 برگرفته از استحکام کششی MPa 510-360 است. برای تولید ورق های سیاه از تختال فولادی با آنالیز مورد نظر استفاده می‌شود که دارای 0/17% کربن و %0/65-0/35 منگنز است.
علاوه بر عبارت St37 درجه کیفیت فولاد با استفاده از اعداد 1 ،2 و 3 عنوان می‌شود. درجه 1 برای مصارف معمول است و عموماً نوشته نمی شود، st37-2 برای مصارف مهم و st37-3 به عنوان فولادی با درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب در مصارف بخصوص استفاده می شود. در واقع، عدد بزرگ تر بیانگر شرایط بهینه فولادسازی و کاهش عناصر مضر است. ورق های سیاه درجه 3 الزامات سخت گیرانه‌ای در قبال شکست ترد دارند و باید ترکیب شیمیایی و اکسیژن زدایی آن ها به نحوی باشد که بتوانند در آزمون ضربه، انرژی ضربه مناسبی طبق استاندارد در دماهای زیر صفر (20- درجه سانتیگراد) داشته باشند. درجه بندی بر اساس کیفیت از دیگر عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه است.

قیمت ورق st52


ورق st52 به عنوان یک ورق ساختاری و زیربنایی، در صنایع مختلف کاربرد دارد. حضور عناصر مختلف مثل سیلیسیم و منگنز در ساختار، موجب ایجاد خواص پیچشی و خمشی این مقطع فولادی در برابر ورق سیاه معمولی یا st37 شده‌است. قیمت ورق st52 به عوامل متعددی نظیر قیمت ماده اولیه، عرضه و تقاضا بستگی دارد.

این مقطع فولادی در صنایع مختلف، مثل پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد. هم‌چنین به عنوان ماده اولیه برای تولید سایر مقاطع فولادی مثل لوله و پروفیل، کاربرد دارد. بنابراین قیمت ورق st52 بر قیمت مقاطع تولید شده از این جنس موثر است.

 قیمت ورق ST52 خواص ورق st52


ورق st52 بر اساس استانداردی آلمانی، به شماره DIN 17006 نام گذاری شده‌است. لازم به ذکر است که این استاندارد امروزه منسوخ شده و تولید این مقطع فولادی، بر اساس استاندارد DIN EN100271 صورت می‌گیرد. اما برخلاف این جایگزینی، هم‌چنان ورق سیاه‌های موجود در بازار ایران به نام‌های قدیمی خود شناخته می‌شوند. حرف ST، به کاربرد این نوع ورق سیاه در مصارف ساختمانی اشاره دارد. هم‌چنین، عدد 52 در نام گذاری، به حداقل استحکام کششی، یعنی 52 کیلوگرم بر میلی‌متر مربع مربوط می‌شود. مقدار حداقل استحکام کششی ورق  st52 در واحد SI، 510 مگاپاسکال می‌باشد. قیمت ورق st52 به دلیل خواص بهتر و مقادیر عناصر آلیاژی بیشتر، گرانتر از قیمت ورق st37 است.

این مقطع فولادی در بازار با نام ST52-3N عرضه می‎شود. حرف N ابتدای عبارت Normalizing، به معنی نرماله کردن است. نرماله کردن، عملیات حرارتی است که طی آن فولاد آستنیته شده و در نهایت در مجاورت هوای آزاد خنک می‌شود. پس از این نوع عملیات حرارتی، فولاد دانه بندی ریزی پیدا می‌کند. عدد 3 نوشته شده در نام گذاری این نوع ورق سیاه، به درجه کیفیت محصول اشاره دارد. درجه کیفیت با اعداد 1، 2 و 3 نشان داده می‌شود. تولیدکنندگان از نوشتن 1، که نشان دهنده کیفیت محصول برای مصارف معمولی است، خودداری می‌کنند. درجه کیفیت 2 برای موارد مهم‌تر و ورق st52 با درجه کیفیت 3، بالاترین درجه کیفیت و خلوص را دارد. ورق ST52-3N دارای خواص جوشکاری مناسبی می‌باشد. این درجه بندی هم یکی از عوامل موثر بر قیمت ورق st52 است.

آنچه در بازار ایران تحت عنوان ورق st52 تولید و عرضه می‌شود، در حقیقت  st52-3 است. این نوع کالا عموما در ضخامت‌های 8 تا 150 میلی‌متر، عرض 1100 تا 4500 میلی‌متر و طول 2500 تا 24000 میلی‌متر تولید می‌شود.

کاربرد ورق st52


ورق st52 به عنوان یک مقطع فولادی کاربردی در صنایع مادر مورد استفاده قرار می‌گیرد. استحکام و مقاومت در برابر نیروهای پیچشی و خمشی باعث شده تا توجه صنایع مختلف را به خود معطوف کند. این خواص مطلوب قیمت ورق st52 را نسبت به قیمت ورق سیاه معمولی افزایش داده است. در ادامه برخی از موارد مصرف ورق st52 را برمی‌شماریم:

 • پل سازی

 • پروژه‌های سازه‌ای

 • ساختمان سازی

 • ساخت دستگاه‌های صنعتی

 • ریل‌ها

 • تانکرسازی

 • خودروسازی

 • سد سازی

 • صنایع پتروشیمی


تولیدکنندگان ورق st52


بسیاری از کارخانه‌های داخل کشور، با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن به تولید ورق st52 مشغول هستند. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از مهم‌ترین تولیدکنندگان داخلی، با ظرفیت تولید سالیانه 2.1 میلیون تن در سال، به تولید ورق سیاه مشغول می‌باشد. این مجموعه علاوه بر ورق سیاه به تولید مقاطع فولادی دیگر مثل ورق گالوانیزه نیز مشغول است. برند تولیدی محصول را می‌توان از دیگر عوامل موثر بر قیمت ورق st52 دانست.

علاوه‌بر فولاد مبارکه، کارخانه‌های اکسین اهواز نیز به تولید ورق st52 نیز مشغول می‌باشد. برندهای تولیدی ورق نیز بر قیمت ورق st52 اثرگذار است.

قیمت ورق سیاه برشی (ابعاد سفارشی)


ورق سیاه برشی یکی از انواع ورق فولادی گرم محسوب می شود. خرید ورق سیاه با ضخامت 20 میلیمتر و بالاتر از آن به صورت تکه‌های برش خورده (فابریک) انجام می‌شود اما خرید ورق سیاه در ضخامت های کمتر از 20 میلیمتر به صورت کویل شده نیز قابل انجام می‌باشد.

ورق سیاه برشی با استفاده از دستگاه‌های برشی مانند گیوتین، برش پلاسما و ... ، مطابق با درخواست مشتری، در اندازه‌های مختلف برش داده می‌شود. ورق سیاه از دقت ابعادی پایینی برخوردار است و معمولا برای تولید سایر محصولات فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه برش مورد استفاده در برشکاری ورق، بر روی کیفیت و قیمت ورق سیاه برشی موثر است.

  قیمت ورق سیاه برشی قیمت ورق A516


ورق A516 از جمله ورق های فولادی آلیاژی است که کاربردهای مختلفی دارد. این ورق به دلیل مقاومت بالا در برابر شعله و کاربرد در مخزن سازی با نام های ورق آتشخوار و ورق مخزنی نیز شناخته می شود. خواص مکانیکی ورق A516 به نحوی است که کاربردهای حساسی را برای آن می توان در نظر گرفت. این ورق در چهار گروه اصلی تولید و راهی بازار می شود. قیمت ورق A516 وابسته به گرید تولیدی آن است.

 قیمت ورق A516 


در ادامه به بررسی اجمالی انواع گریدها و خواص مکانیکی ورق A516 می پردازیم.

ورق A516 Gr 55


ورق مخزنی گرید 55 یکی از انواع این ورق است. این آلیاژ حاوی عناصر آلیاژی کربن، سیلیسیم، منگنز، گوگرد و فسفر است. از لحاظ ترکیب شیمیایی این ورق شباهت زیادی به گرید 60 دارد اصلی ترین تفاوت آن ها مقادیر کمتر کربن آن است. همین موضوع باعث کم بودن استحکام تسلیم و استحکام کششی این ورق نسبت به گرید 60 است. قیمت ورق A516  در این گرید کمی متفاوت از گریدهای بالاتر است. هنگام خرید ورق آتشخوار باید گرید مورد نظر، با توجه به نوع استفاده آن انتخاب شود.

ورق A516 Gr 60


گرید 60 یکی دیگر از گریدهای 4 گانه ورق آتشخوار است. همانطور که گفته شد، از لحاظ خواص شیمیایی و مکانیکی، این گرید شباهت های زیادی به گرید 55 دارد. مقادیر کربن در این نوع ورق، بیشتر از گرید 55 است به همین دلیل خواص مکانیکی ورق A516 Gr 60 نسبت به گرید 55 افزایش پیدا کرده است. با توجه به این که گرید آلیاژی بر قیمت ورق آهن A516 تاثیر گذار می‌باشد، نیاز است که هنگام خرید به کاربرد مورد نظر و خواص هر کدام از گریدها نگاه ویژه‌ای شود.

ورق A516 Gr 65


این گرید نسبت به انواع قبلی مقادیر سیلیسیم و منگنز بیشتری در ترکیب شیمیایی خود دارد. همچنین مقادیر کربن نیز در این ورق کمی بیشتر از انواع قبلی است. به همین دلیل خواص مکانیکی ورق A516 گرید 65 متفاوت از دو سری قبلی است. این ورق تنش تسلیم و تنش شکست بالاتری دارد یعنی در صورت ساخت یک مخزن از این جنس فشار بیشتری نسبت به گریدهای قبلی دارد. قیمت ورق A516 در این گرید کمی متفاوت با سایر گرید هاست به همین دلیل پیش از خرید، مورد کاربرد ورق را با یک کارشناس فنی در میان بگذارید.

ورق A516 Gr 70


این ورق آلیاژی نیز شباهت های زیادی به گرید 65 دارد با این تفاوت که مقدار کربن آن بیش از گرید قبلی است. در بین گریدهای مختلف، گرید 70 بالاترین سطح خواص مکانیکی ورق A516 را داراست. این خواص مکانیکی خوب به نوبه خود موثر بر قیمت ورق فولادی است. این ورق مناسب ساخت مخزن های تحت فشار زیاد با دمای کاری بالا هستند. این قیمت ورق آهن A516 در این گرید نیز کمی متفاوت از سری های قبلی است.

تولیدکنندگان ورق A516


این ورق به عنوان یک ورق آلیاژی در کارخانه‌های اکسین اهواز، فولاد کاویان و مبارکه اصفهان تولید می شود. معمولا خرید این ورق به صورت رول یا شیت و در دو عرض 1500 و 2000 خرید و فروش می شود. همچنین ضخامت ورق آتشخوار بین 5 تا 70 میلیمتر متغیر است و بسته به کاربرد، خریداری می شود. بدیهی است که ابعاد این مقطع، قیمت ورق A516 را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت ورق A283


ورق A283 در دسته ورق‌های گرم قرار می‌گیرد. به دلیل قابلیت خمکاری و خواص جوشکاری مناسب این ورق، در تولید مخازن کم فشار و پرفشار، در صنایع نفت و گاز کاربرد گسترده‌ای یافته است. ورق A283 از نظر ترکیب شیمیایی شباهت زیادی با ورق A516 دارد.

ورق A283 در 4 گرید A، B، C و D در بازار موجود است. این گریدها از نظر ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی متفاوتند. در نتیجه قیمت ورق فولادی A283 نیز در هر کدام از این گریدها متفاوت می‌باشد. پرمصرف‌ترین گرید ورق A283 در بازار ایران، گرید C است.

 قیمت ورق A283 قیمت ورق آجدار


ورق آجدار نوعی ورق است که در سطح خود دارای برجستگی‌هایی به شکل لوزی، عدسی، شطرنجی، بادامی و الماسی است. دلیل نامگذاری این نوع ورق نیز به همین علت است. به این برجستگی‌ها، گل ورق نیز گفته می‌شود. ورق شطرنجی  (Chequered sheet)، ورق کف سازی (durbar floor sheet) و ورق برجسته (embossed sheet) از نام‌های دیگر این ورق است. ورق آجدار به علت ویژگی‌های ظاهری و خواص مکانیکی آن در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. جنس این ورق ها معمولا آهنی، آلومینیومی، استیل و گالوانیزه است. قیمت ورق آجدار در جنس های مختلف، وابسته به قیمت ورق فولادی در آن جنس است.

یک نوع تقسیم‌بندی که برای این ورق به کار برده می‌شود، تعداد آج‌های موجود در هر گروه صفحه ورق آجدار است که با عنوان سه خط، چهار خط و یا پنج خط دسته‌بندی می‌گردد. جنس، نوع و ابعاد ورق آجدار با توجه به کاربرد و محیط کاربری، مشخص می‌شود. قیمت ورق آهن آجدار با توجه به ماده اولیه، روش ساخت و خواص مکانیکی آن مشخص خواهد شد.

 قیمت ورق آجدار معروف‌ترین تولیدکنندگان ورق آجدار


ورق های وارداتی عمدتا از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان و کره تامین می شود. سطح این ورق ها به دلیل پروسه حمل و نقل و ترابری که از راه دریایی انجام می شود و به علت برخورد آب دریا و باران، ممکن است زرد و ناسالم باشد. کنترل کیفی این محصولات باید پس از برداشته شدن سطح رویی آن ها انجام شود. قیمت ورق سیاه وارداتی با توجه به کشور تولیدکننده آن، متفاوت است.

تولید داخلی کشور در زمینه ورق آجدار 100 تا 150 هزار تن در سال می باشد که توسط کارخانه فولاد مبارکه تامین می شود. شرکت فولاد مبارکه سپاهان از قدیمی ترین واحدهای فعال در زمینه تولید مقاطع فولادی در کشور است. واحد فولادسازی و نورد پیوسته سبا که زیرمجموعه این کارخانه می باشد، با بهره‌گیری از تکنولوژی های جدید، اقدام به تولید ورق آجدار بادامی لبه پهن در ضخامت‌های 2 تا 6 میلیمتر و عرض های 100 تا 150 میلیمتر کرده است.

عوامل موثر بر قیمت ورق آجدار


ورق آجدار در ابعاد و با کیفیت‌های متفاوتی تولید می‌شود. برند، جنس ماده مصرف شده، میزان انرژی مصرفی و نرخ دلار از عوامل موثر بر قیمت ورق آجدار است. قیمت این مقطع با توجه به گرید ماده مصرفی، وزن و ابعاد ورق مشخص می‌شود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق آهن آجدار، جنس آن است. در بین انواع ورق، بیشترین قیمت را ورق استیل دارد، پس از آن ورق های آلومینیومی، گالوانیزه و آهنی قرار می‌گیرند.

وزن ورق متاثر از عواملی مانند نوع آج و روش تولید (پرسی یا فابریک) می‌باشد. محاسبه وزن ورق آجدار به کمک فرمول زیر انجام می‌شود.

وزن ورق آجدار: (طول * عرض * 7.8)/1000

ورق آجدار در ضخامت های 1.5، 2، 3، 6، 8، 10 تولید می‌شود. معروفترین نوع آن ورق سیاه است. با توجه به ابعاد ورق، قیمت ورق آجدار تعیین می‌گردد.

تسمه (ورق تسمه)


تسمه یا ورق تسمه به مقاطعی به شکل مربع یا مستطیل که اختلاف عرض و ضخامت آنها با هم زیاد باشد، گفته می‌شود. تسمه ها در جنس های متفاوتی ساخته می‌شوند که پرکاربردترین آنها تسمه فولادی است. تسمه فولادی انواع گوناگونی دارد و با توجه به کاربرد، شیوه ساخت آن مشخص می‌شود. تسمه در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی، حمل و نقل بار، صنایع معدنی و ادوات کشاورزی کاربرد دارد. قیمت تسمه فولادی در هر جنسی نزدیک به قیمت ورق فولادی در همان جنس است.

 قیمت انواع تسمه قیمت ورق اسیدشویی


ورق اسیدشویی از انواع ورق های پرکاربرد در صنعت است. طی فرآیند نورد گرم، روی ورق لایه اکسیدی تشکیل می‌شود. به منظور حل کردن اکسید، جرم های سطحی، آلودگی‌های غیرآلی یا رسوبات، ابتدا ورق در اسید معدنی رقیق غوطه‌ور می‌شود. ماده اسیدی مورد استفاده عموما محلول رقیق اسید سولفوریک یا هیدروکلریک اسید است. سپس برای حذف اکسیدهای باقیمانده، ورق با آب شست و شو داده می‌شود و در نهایت در هوای خشک، گرم می‌شود تا از ایجاد اکسید روی آن جلوگیری شود. ورق اسیدشویی طی این فرایند سطح براق پیدا می‌کند و ظاهر آن مشابه ورق روغنی می‌شود. با توجه به فرآیند تولید، قیمت ورق فولادی اسید شویی تابع قیمت ورق سیاه و از آن گران‌تر است.

فرایندهای انجام شده روی ورق نیز از عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق آهن اسید شویی است.

 قیمت ورق اسیدشویی تولیدکنندگان ورق‌های گرم


همانطور که بیان شد کارخانه‌های تولیدکننده انواع ورق سیاه یا با استفاده از عملیات نورد از اسلب خریداری شده و یا از اسلب تولیدی خود ورق سیاه تولید می‌کنند. برند تولیدی از جمله عوامل موثر بر قیمت ورق فولادی است.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان


فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید انواع مقاطع فولادی در کشور شناخته می شود. علاوه بر مجتمع اصلی تعدادی دیگر از فولاد سازی های بزرگ کشور زیر نظر فولاد مبارکه فعالیت می کنند. از جمله این موارد می توان ناحیه فولاد سبا، فولاد امیرکبیر کاشان و فولاد هرمزگان اشاره کرد.
ورق سیاه محصول اولیه برای تولید انواع ورق روغنی و ورق سرد است. فولاد مبارکه اصفهان تولید کننده انواع ورق سیاه در ضخامت‌های 0/18 تا 16 میلیمتر به صورت کلاف است.

اکسین اهواز


کارخانه اکسین اهواز شاید به نوعی پیشرفته ترین خط نورد ایران باشد. کل خط، از کوره‌های پیش گرم تا کوره های عملیات حرارتی از محصولات دنیلی ایتالیا بوده و توان تولید از ضخامت 5 به بالا را داراست. بالاترین عرض ورق در ایران را می توان در کارخانه اکسین تا مقدار 4.5 متر تولید کرد.

مجتمع فولاد گیلان


مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در شمال کشور به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه نورد فولاد کشور در بخش خصوصی تاسیس گردید. ظرفیت تولید کنونی فولاد گیلان با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، 5/2 میلیون تن در سال برای محصولات نورد گرم و ۵۰۰ هزار تن در سال برای محصولات نورد سرد می‌باشد.
این مجموعه ظرفیت تولید سالانه 1 میلیون و 600 هزار تن محصول ورق سیاه را دارد. ضخامت ورق سیاه گیلان بین 2 تا 17 میلیمتر می‌باشد. همچنین محدوده عرض ورق گرم گیلان بین 600 تا 1420 میلیمتر می‌باشد. همچنین وزن هر کلاف ورق گرم گیلان حداکثر 20 می‌باشد.

فولاد کاویان


کارخانه فولاد کاویان دارای یکی از به روز ترین خطوط نورد در ایران است و به طور تخصصی در حوزه نورد فعالیت دارد. این کارخانه به عنوان اولین تولید کننده ورق های سنگین است.
مجتمع فولاد کاویان، تولید کننده ورق سیاه در عرض های 1250 و 1500 میلیمتر در ضخامت های 8 تا 20 میلیمتر می‌باشد.

عوامل موثر بر قیمت ورق فولادی


در حالت کلی می‌توان گفت مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق فولادی شامل برند تولید ورق، وزن، ابعاد (ضخامت، طول و عرض)، نوسانات ارزی، روش تولید و نوسانات بازار بورس است. تاثیر هر کدام از این عوامل بر قیمت ورق آهن ، با توجه به نوع ورق، متفاوت است.
لازم به ذکر است آیرومارت ارائه دهنده انواع خدمات ورق  از قبیل برشکاری طولی و عرضی، کونیک، عدسی، چراغ‌قوه، خدمات اسید شویی، خدمات خم، سوراخکاری، جوش و پرس در بالاترین کیفیت است.
همچنین برای استعلام قیمت ورق فولادی می‌توانید با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید تا از به‌روزترین قیمت ورق سیاه در بازار اطلاع یابید. جداول زیر شامل به روزترین قیمت ورق فولادی در انواع نورد گرم شده هستند.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

ورق سیاه در ضخامت های از 1.5 میلیمتر تا 100 میلیمتر وجود دارد. ورق فولاد در حالت شیت (فابریک) و رول ( تا ضخامت 15 میلیمتر) موجود است و در حالت رول طبعا محدودیت طولی وجود نخواهد داشت و ورق در ابعاد دلخواه مشتری طول‌بری می‌شود. همچنین عرض معمول ورق آهن بازار 1، 1.25 ، 1.5 و 2 متر است و با توجه به سفارش مشتری امکان عرض‌بری ورق و ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد.

بستگی به نوع ماشین و تعداد و محل بارگیری و محل تخلیه و مسافت دارد. اما به‌طور کلی کمترین هزینه تریلر برای جابجایی بار از انباری به انبار مجاور در حدود 300 هزار تومان است.

از کارخانه‌های تولید کننده ورق در ایران می‌توان به فولاد مبارکه، اکسین اهواز، کاویان و گیلان اشاره کرد. شما می توانید قیمت ورق فولادی از آیرومارت با بهترین قیمت ورق بخواهید.

به طور کلی ورق‌های فولادی به کمک فرآیند نورد تولید می‌شوند و بنا به نوع فرآیند نورد به دو دسته ورق‌های سرد و ورق گرم تقسیم می‌شوند. حاصل فرآیند نورد دما، بالا ورق گرم می‌باشد که به دلیل اکسید شدن سطح ورق پس از نورد و سطح سیاه آن به نام ورق سیاه نیز شناخته می‌شود. ورق سرد از فرآیند نورد در دمای پایین‌تر تولید می‌شود و با توجه به استفاده از روانکار در حین فرایند سطحی براق داشته و ورق روغنی نیز نام‌ می‌گیرد.

ورق فولادی در ضخامت های از 1.5 میلیمتر تا 100 میلیمتر وجود دارد. ورق فولاد در حالت رول شده (تا ضخامت 15 میلیمتر)  و به صورت شیت طول 6 متری (فابریک) تولید می گردد.

با توجه به ارتباطات نزدیک کنسرسیوم آیرومارت با تولیدکنندگان ورق گالوانیزه امکان گالوانیزه کردن با ضخامت و کیفیت سفارشی مشتری وجود دارد.

با توجه به حساسیت ورق‌های آلیاژی امکان آنالیز شیمیایی در مبدا و مقصد (به صورت نمونه گیری) و هم به صورت پرتابل با حضور کارشناسان ما و ارائه گواهی‌نامه معتبر (Certificate) و بازرسین شما وجود دارد و در صورت عدم تطابق محصول، کالا تعویض می‌گردد.

برشکاری طولی و عرضی، کونیک، عدسی، چراغ‌قوه و انجام خدمات اسید شویی، گالوانیزه گرم و سرد و خدمات خم، سوراخکاری، جوش و پرس

امکان بازرسی محصول قبل از بارگیری و در انبار مبدا برای مشتریان فراهم است.