قیمت هاش

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
30
12
1060
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1060
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
14
12
294
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۱,۵۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:294
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
24
12
724
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:724
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۰ سبک ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
10
12
200
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۸,۴۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:10
 • طول:12
 • وزن تقریبی:200
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
22
12
606
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۸,۴۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:606
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
26
12
818
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۶,۶۰۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:818
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
34
12
1260
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:34
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1260
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
36
12
1342
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:36
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1342
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۴۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
40
12
1440
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۶,۶۰۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:40
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1440
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۲ سبک ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
12
12
234
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:12
 • طول:12
 • وزن تقریبی:234
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
22
12
828
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:828
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
14
12
390
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۸,۳۴۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:390
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
20
12
720
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۸۷۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:720
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۱۳۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
24
12
960
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۸,۸۹۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:960
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
28
12
1210
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:28
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1210
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
26
12
1075
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۰,۲۷۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1075
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین کره۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

قیمت هاش یا تیرآهن بال پهن درپروژه‌های ساخت و ساز بزرگ و عظیم الجثه‌ای چون پل‌های فلزی و آسمان خراش‌ها تاثیرگذار است. قابلیت گسترش هاش موجب شده تا این مقطع آهنی عضو جدانشدنی سازه‌های فولادی بزرگ باشد. به طور کلی تیرآهن‌های موجود در بازار از نظر ظاهری به دو دسته I شکل و H شکل تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه دوم تیرآهن‌ها براساس استاندارد IPB تولید می‌گردند. هر تیرآهن از دو بخش اصلی جان و بال تشکیل شده است. جان بخش عمودی یا بدنه تیرآهن به حساب می‌آید که در برابر نیروهای خمشی از خود مقاومت نشان می‌دهد. بال‌ها صفحات موازی هستند که در اطراف جان قرار گرفته و در برابر نیروهای برشی مقاوم هستند. در تیرآهن‌های ساخته شده با استاندارد IPB یا هاش، بال‌ها طولی تقریبا برابر با جان دارند.

انواع هاش موجود در بازار آهن آلات براساس ابعاد به سه گروه هاش سبک یا HEA ، هاش سنگین یا HEB و هاش فوق سنگین یا HEM تقسیم می‌شود. همان‌طور که مشخص است وزن در انتخاب هاش در اولویت قرار می‌گیرد. به همین دلیل تفاوت قیمت هاش را می‌توان ناشی از وزن دانست. اما عوامل دیگری نیز می‌تواند قیمت هاش را تغییر دهد. در ادامه با روش ساخت تیرآهن 1PB و عوامل موثر بر قیمت هاش بیشتر صحبت خواهد شد.

روش تولید هاش یا تیرآهن IPB


پیش از اینکه به سراغ قیمت هاش بروید، بهتر است با روش تولید این مقطع آشنا شوید. تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن هر دو با روش نورد گرم تولید می‌شوند. وابسته به سایز محصول تولیدی از بلوم یا بیلت به عنوان مقاطع اولیه تولید هاش استفاده می‌شود. فرآیند تولید با پیش گرم این مقاطع شروع می‌شود. افزایش دمای بلوم یا بیلت باعث بهبود شکل پذیری آن می شود.

پیش گرم در کوره‌های گامی صورت می‌گیرد به این صورت که مقاطع اولیه از یک سمت کوره و به نوبت وارد کوره می‌شوند و مقاطع پیش گرم شده از طرف دیگر کوره به نوبت خارج می‌شوند. معمولا این کوره‌ها با گاز طبیعی کار می‌کنند و دمای پیش گرم چیزی در حدود 1200 درجه سانتیگراد است.

به دلیل دمای بالای پیش گرم سطح بلوم دچار اکسیداسیون می‌شود، این لایه‌های اکسیدی می‌تواند خواص سطحی تیرآهن و هاش تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل پیش از شروع فرآیند نورد لایه‌های اکسیدی تشکیل شده به کمک فشار بالای آب از سطح مقطع اولیه جدا می‌شود.

با شروع نورد و قرار گرفتن مقاطع بیلت یا بلوم بین غلتک‌های پرفشار نورد سطح مقطع آن رفته رفته دچار تغییر می‌شود. به این ترتیب با رسیدن به ابعاد و ضخامت مورد نظر تولید هاش به پایان می‌رسد. پس از اتمام نورد شاخه‌های تیرآهن در طول‌های مشخصی بریده می‌شوند و روی تخته‌های گامی رفته رفته خنک می‌شوند تا راهی بازار شوند. با توجه به پروسه تولید قیمت شمش فولاد که ماده اولیه تولید تیرآهن هاش بال پهن است یکی از عوامل مهم بر قیمت هاش است.

پس از خنک شدن مقطع تولید یک مرحله اتوکاری یا ironing جهت حذف خمیدگی و اعوجاج‌های ایجاد شده انجام می‌شود تا یک شاخه هاش یا تیرآهن با کیفیت هندسی بالایی تولید شود.

تولید تیرآهن بال پهن به دلیل ابعاد بال بزرگ‌تر دشوارتر است. به دلیل هندسه بزرگ‌تر، هنگام خنک سازی هاش ایجاد کاهش دما به صورت یکنواخت در طول مقطع کار دشواری است و چنانچه این اتفاق به درستی رخ ندهد، اعوجاج و خمیدگی در طول تیرآهن هاش اتفاق می افتد.

به دلیل همین دشواری در زمینه تولید معمولا اندکی اختلاف بین قیمت تیرآهن و قیمت هاش بال پهن وجود دارد. این اختلاف قیمت جزئی بین قیمت هاش سبک و سایر انواع هاش نیز دیده می‌شود.

راهنمای خرید هاش


اغلب در بازار داخلی ایران دو نوع هاش سبک و سنگین بیشتر متقاضی دارد. به همین خاطر در ادامه با مهم‌ترین مواردی که در خرید این دو نوع کالا باید توجه داشت و قیمت هاش ، اشاره خواهد شد.

قیمت هاش سبک


مهم‌ترین موضوعی که پیش از استعلام قیمت هاش سبک یا سایر انواع تیرآهن باید مورد توجه قرار بگیرد سایز و وزن هر شاخه از این مقاطع است. چرا که قیمت هاش سبک تخت تاثیر این موارد تغییر می‌کند. سایزبندی و وزن هر شاخه هاش طبق استانداردی به نام جدول اشتال تیرآهن باید رعایت شود. تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. جان یا web و دو بال که نام flange نیز شناخته می‌شوند. معمولا در اکثر سایزهای تیرآهن بال پهن عرض بال‌ها برابر با طول جان آن تولید می‌شود. همچنین در انواع تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن سایز مقطع نشان دهنده طول یا ارتفاع جان آن است.

بنابراین برای مثال تیرآهن 10 نشان دهنده تیرآهنی است که طول جان آن 10 سانتیمتر است. همچنین ضخامت و ابعاد بال آن نیز طبق استاندارد تعبیه شده است. طبق جدول وزنی یک شاخه 12 متری هاش سبک سایز 10 نزدیک به 200 کیلوگرم وزن دارد در حالی که هاش سنگین در همین سایز 240 کیلوگرم وزن دارد. بنابراین قیمت هاش سبک کمتر از قیمت هاش سنگین در همان ابعاد است.

تیرآهن بال پهن در سایزهای 10 تا 60 سانتیمتر بیشترین کاربرد را دارد. به دلیل هندسه این مقطع مقاومت خمشی آن بسیار بالاست به همین دلیل از تیرآهن در کاربردهای تحت تنش خمشی بالا استفاده می‌شود. مثلا در ساخت سقف‌های مختلف ساختمان‌های اسکلت فلزی از انواع تیرآهن استفاده می‌شود.

قیمت هاش سنگین


این محصول به صورت شاخه‌های 12 متری به بازار عرضه می گردد. در سایز برابر یک شاخه 12 متری این محصول سنگین‌تر از هاش سبک است. همچنین در بازار آهن و فولاد ایران هاش فوق سنگین به دلیل کمبود تقاضا خرید و فروش نمی‌شود. نکته اولی که پیش از استعلام قیمت هاش سنگین باید به آن توجه کنید، سایزبندی و وزن آن است. به این منظور از جدول اشتال هاش سنگین کمک گرفته می‌شود. در این جدول جزئیات ابعادی این مقطع فولادی به همراه وزن استاندارد آن در سایزهای مختلف ارائه شده است.

سایز هاش سنگین در واقع بیانگر ارتفاع جان مقطع برحسب سانتیمتر است. براساس استاندارد اشتال سایز این مقطع 10 تا 100 سانتیمتر متغیر است. تا سایز 30 طول بال هاش برابر با طول جان آن افزایش پیدا می‌کند. یعنی هاش سنگین 16 دارای ابعاد بال و جان 160 میلیمتر است. از سایزهای بزرگتر 30 طول بال در ابعاد 300 میلیمتر ثابت می‌ماند. همچنین ضخامت جان و بال هاش متناسب با افزایش سایز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت هاش با تغییر سایز متفاوت خواهد بود.

وزن هر شاخه از این محصول در کمترین سایز از 245 کیلوگرم آغاز می‌شود و در بزرگترین سایز تا نزدیک به 4 تن افزایش پیدا می‌کند. افزایش وزن هاش منجر به افزایش استحکام خمشی آن می گردد. از هاش سنگین در ساخت سازه های عظیم عمرانی مثل برج ها و پل ها به عنوان ستون های مقاومت در برابر خمش استفاده می شود. بنابراین قیتمت هاش سنگین بر سرنوشت پروژه‌های این چنینی تاثیر دارد.

عوامل موثر بر قیمت هاش


پیش از استعلام قیمت هاش باید بدانید که قیمت این مقطع براساس عوامل مختلفی تعیین می‌شود. قیمت هاش در بازار برپایه شمش فولادی تعیین می‌شود. در ادامه هزینه‌های تولید، حمل و نقل و نرخ دلار باعث دگرگونی قیمت هاش می‌گردد. اغلب شرایط بازار در دگرگونی و نوسانات قیمتی نیز تاثیر به سزایی دارد. میزان عرضه و تقاضا، کیفیت، برند تولید کننده و شرایط سیاسی روز دنیا نیز در تغییر قیمت هاش موثر هستند.

پیش از خرید هاش باید از سایز، مقدار و نوع تیرآهن خود اطمینان حاصل پیدا کنید. در این راستا کارشناسان آیرومارت آماده‌اند تا شما را راهنمایی کنند.

خدمات جانبی محصول


بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه بر تامین بار با کیفیت مجری تعدادی از خدمات جانبی این محصول متناسب با سفارش شما است. در این بخش به بررسی این خدمات می پردازیم:

به هاش با طول مشخصی نیاز دارید؟


در صورتی که مشتری به سایزی خارج از سایز فابریک 12 متری نیاز داشته باشد آیرومارت ارائه دهنده خدمات برشکاری در بهترین کفیت است. برشکاری به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که می‌توان به برش سرد و برش گرم اشاره کرد. برش سرد به کمک دستگاه گیوتین انجام می‌شود. برای این محصول که معمولا ضخامت بالایی دارد از روش گرم برای برشکاری استفاده می‌شود. روش گرم به کمک هوا برش انجام می‌شود. هوا برش مخلوط سوخت و هوای پر فشار است که قابلیت برشکاری با  سرعت بالا را ارائه می‌دهد.

تولید تیرآهن لانه زنبوری با هدف کاهش وزن


لانه زنبوری کردن یا شبکه کردن این محصولات با هدف کاهش وزن و افزایش بهره‌وری ساخت و ساز صورت می‌گیرد. حاصل شبکه کردن تیر 16 تیری با سایز 24 تولید می‌شود. در برخی موارد خاص و با انجام محاسبات ایمنی می‌توان از تیر شبکه 24 به جای تیر 24 استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حفظ خواص وزن کلی سازه با کاهش مناسبی روبرو شده است.

برای شبکه کردن این محصولات برشکاری به دو نوع معمول زنبوری یا دایره‌ای انجام می‌شود. دو قطعه مقطع از هم جدا می‌شوند و به شکلی روی هم قرار می‌گیرند که حفرات تشکیل شوند. سپس به کمک جوشکاری و اتصال مجدد تیر شبکه یا CPE تولید می‌شود. آیرومارت ارائه دهنده خدمات شبکه کردن این مقاطع در بالاترین سطح کیفی است. خدمات اجرایی متناسب با عرف بازار باعث افزایش قیمت هاش سنگین  به مقدار مشخصی می شود.

قیمت هاش برندهای مختلف


با توجه به چالش‌هایی که برای تولید تیرآهن IPB در بخش های قبل توضیح داده شد، این مقطع در ابعاد محدودی در داخل کشور تولید می‌شود. از این بین کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد ایرانیان (فایکو) تنها تولید کنندگان تیرآهن بال پهن در ایران هستند. تولید این 2 کارخانه به سایزهای 16، 18، 20 و 30 و در دو نوع هاش سبک و هاش سنگین محدود می شود. شما می‌توانید برای استعلام قیمت هاش این کارخانه‌ها به جدول پایین صفحه مرجعه کنید.

سایر هاش مورد نیاز کشور از طریق واردات انجام می شود. معروف‌ترین برندهای وارداتی این محصول هاش کره و هاش ترک هستند. آیرومارت تامین کننده هاش سبک هیوندای استیل از کشور کره جنوبی نیز می‌باشد. دقت کنید که قیمت هاش این برندها تحت تاثیر نرخ ارز خواهد بود.

استعلام قیمت هاش از آیرومارت


بازرگانی فولاد آیرومارت قابلیت تامین انواع هاش و سایر مقاطع فولادی را دارد. انواع هاش سبک و سنگین تولیدی توسط برندهای معتبر دنیا توسط آیرومارت قابل تامین است. کارشناسان ما در این مجموعه آماده ارائه هرگونه مشاوره پیش از خرید به مشتریان خود هستند. چجهت اسعلام قیمت هاش و دریافت هرگونه خدمات مشاوره‌ای، کافی است با شماره تماس 45306-021 تماس بگیرید.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

H ابعاد بال برابر با جان آن می‌باشد، با توجه به محدودیت‌های تیرآهن‌های معمولی طراحی شده است، و در برابر ارتعاشات و بارهای وارده استحکام و مقاومت بالایی دارد.

تیر آهن هاش سبک HEA و تیر آهن هاش سنگین HEB در ضخامت جان آن‌ها است.

در هر بسته تیرآهن ۱۲ ، 44 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 14 ، 36 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 16 ، 30 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 18 ، 24 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 20 ، 18 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 22 ، 16 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 24 ، 14 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 27 ، 12 شاخه تیرآهن است.

تیرآهن CPE در مقایسه با تیرآهن معمولی، ممان اینرسی و مقاومت خمشی بیشتری دارد. علاوه‌بر آن شبکه کردن منجر به افزایش سایز تیرآهن می‌شود. در حقیقت استفاده از تیرآهن لانه زنبوری به کاهش وزن ساختمان و مصرف تیرآهن کمک می‌کند. برای مثال زنبوری کردن تیرآهن 16 منجر به تولید تیرآهن 24 می‌شود.

تیرآهن معمولی یا IPE از سایز 8 تا 60 سانتی‌متر تولید می‌شود.