قیمت ورق شیروانی

قیمت روز ورق شیروانی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت حالت برند رنگ انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق شیروانی سینوسی ضخامت 0.5 فولاد مبارکه قیمت روز ورق شیروانی کیلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 اصفهان ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق شیروانی شادولاین ضخامت 0.2 چینی قیمت روز ورق شیروانی کیلوگرم 1250 0.2 شادولاین چین آبی 1202 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق شیروانی چیست؟

ورق‌های فلزی گالوانیزه شده که معمولا از جنس آهن یا فولاد تولید می‌شوند، ورق شیروانی نام دارند. این ورق‌ها در طرح‌های ذوزنقه، طرح سفال و طرح‌های دیگری ساخته و در بازار ارائه می‌شوند.

ورق شیروانی، می‌توانید گالوانیزه و یا رنگی باشد. این ورق‌ها دارای رنگ‌های متنوعی بوده و آن‌ها را با دستگاه‌هایی مخصوص در اندازه‌های گوناگون برش می‌دهند. ورق‌ شیروانی را می‌توان در بخش‌های گوناگون سازه‌ها استفاده کرد.

از سوی دیگر، این پروفیل‌ها دوام و قدرت بالایی دارند و تا سال‌ها قابل استفاده خواهند بود. از آنجایی که ماده اولیه تولید این کالا ورق گالوانیزه است، قیمت ورق شیروانی از قیمت ورق گالوانیزه تاثیر می‌پذیرد.

ورق شیروانی در مقایسه با کاشی‌های کاهگلی سنتی و موارد مشابه، شکل نسبتا مدرنی برای پوشش سقف محسوب می‌شود. این نوع ورق را اغلب از فولاد می‌سازند. ورق شیروانی با استفاده از فولاد گالوانیزه با کیفیت بالا تولید می‌شود و ضمن استحکام و طول عمر بالا، در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت خوبی دارد.

قیمت شیروانی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت شیروانی مانند سایر مقاطع فولادی در نوسان است. از آنجا که این ورق‌ها از جنس آهن و فولاد تولید شده و با روش‌هایی گالوانیزه شده‌اند، تغییرات بازار آهن‌آلات بر قیمت این ورق‌ها نیز موثر است. برای مثال قیمت ورق روغنی بر قیمت ماده اولیه این کالا اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز نیز بر نرخ نهایی این ورق‌ تاثیر داشته و می‌تواند قیمت شیروانی فلزی را کاهش یا افزایش دهد.

ورق شیروانی چه کاربرد و مزایایی دارد؟

ورق شیروانی رنگی به واسطه زیبایی و مقاومت بالا در مقابل خوردگی و زنگ‌زدن، در مواردی که به این دو ویژگی به طور هم‌زمان نیاز باشد، استفاده می‌شود. به همین دلیل از این نوع ورق شیروانی برای کاربردهای مختلف از جمله سقف انبارها، سوله‌ها، ادارات و منازل، ساخت انواع کرکره، نمای بیرونی و داخلی ساختمان‌ها و زیباسازی سقف ورزشگاه‌ها استفاده می‌کنند.

ورق‌های شیروانی به راحتی نصب و نگهداری می‌شوند، دارای رنگ‌های متنوعی بوده و امکان تهیه آن‌ها در ابعاد سفارشی وجود دارد. انواع مختلفی از ورق‌های شیروانی تهیه می‌شود که مزایای مختلفی را ارائه داده و با انواع معماری و شیب سقف‌های مختلف سازگارند.

ورق‌های شیروانی از جمله محصولاتی به شمار می‌روند که برای برخی از اقلیم‌ها به عنوان تنها و بهترین انتخاب تلقی می‌شوند و در اقلیم‌های دیگر نیز می‌توانند زیبا، مقاوم و بهینه باشند. در ادامه از مهم‌ترین دلایلی گفته‌ایم که به عنوان مزایای استفاده از ورق‌ شیروانی مطرح می‌شود:

 • نصب آن سریع و آسان است و زمان اجرای پروژه را بسیار کاهش می‌دهد.
 • ور‌ق‌های شیروانی رنگ‌های جذابی دارند و قیمت آن‌ها نسبت به موارد مشابه بسیار به صرفه و مناسب است.
 • در برابر زلزله مقاومند و احتمال ریزش ندارند، به همین دلیل بسیار امن محسوب می‌شوند.
 • طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که آب در ورق‌های شیروانی جمع نمی‌شود و در نتیجه رطوبت و بارندگی آسیبی به آن‌ها نمی‌رساند.
 • با گذشت زمان، یکپارچگی ورق‌ شیروانی حفظ شده و دچار شکستگی نمی‌شوند.
 • کاربردهای متنوعی دارند و می‌توان از آن‌ها در پوشش سقف، دیوار سوله‌ها، پرچین‌ها و برخی موارد دیگر استفاده کرد.
 • ورق شادولاین را هم می‌توان از ورق گالوانیزه ساده (بی‌رنگ) تولید کرد و هم از ورق گالوانیزه رنگی؛ به همین دلیل قیمت آن می‌تواند با نیاز مشتری سازگارتر باشد.

معرفی انواع ورق شیروانی

ورق شیروانی در طرح‌ها و رنگ‌های متنوعی به بازار ارائه می‌شود. در ادامه با انواع ورق‌های شیروانی آشنا می‌شویم. لازم به ذکر است در بازرگانی آیرومارت امکان خرید انواع ورق شیروانی با قیمت روز فراهم شده است و شما می‌توانید بهترین ورق شیروانی را از ما تهیه کنید.

ورق شیروانی ذوزنقه

در عرض ورق‌ شیروانی ذوزنقه، موج‌هایی مربعی شکل ایجاد شده است. این ورق‌ها نمونه‌ای از ورق‌های گالوانیزه به شمار می‌روند و شباهت زیادی به ورق‌های کرکره‌ای سینوسی دارند. بااین‌حال این دو ورق، در شکل ظاهری، ابعاد و البته مقاومت فیزیکی با یکدیگر تفاوت‌های مشخصی دارند.

مهم‌ترین عاملی که قیمت ورق شیروانی ذوزنقه‌ای را تعیین می‌کند، طول این ورق‌ها است، چرا که عرض این ورق‌ها معمولاً ثابت است و در اندازه 1000 و 1250 میلی‌متر ساخته می‌شود. در نتیجه، تنها طول این ورق‌ها بنا به سفارش مشتری تغییر می‌کند و در قیمت نیز اثرگذار است.

در نهایت نوع جنس، میزان تقاضای بازار، هزینه بار و برخی موارد دیگر در قیمت ورق شیروانی ذوزنقه موثر خواهد بود. آیرومارت در کنار عرضه انواع ورق شیروانی، امکان خرید سایر ورق‌ها مثل ورق روغنی را هم فراهم کرده است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به صفحه قیمت ورق روغنی مراجعه کنید.

کاربرد ورق شیروانی ذوزنقه

بیشترین کاربرد ورق‌های ذوزنقه، در پوشش سقف شیروانی و همچنین برای حصار دور ساختمان‌ها و زمین‌ها است. این نوع ورق شیروانی اغلب در اندازه‌های 0.2 تا 0.6 میلی‌متر استفاده می‌شود. در فعالیت‌های عمرانی عمدتا از ورق‌ شیروانی ذوزنقه با عرض 72 سانتی‌متر بهره می‌گیرند.

قیمت ورق شیروانی کرکره ای یا سینوسی

نوع فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های این ورق، علت نامگذاری آن است. این نوع ورق شیروانی به دو صورت ریز و درشت در بازار موجود است که قیمت ورق شیروانی کرکره ای در این دو نوع تفاوت دارد. برای ساخت ورق گالوانیزه سینوسی، از ورق گالوانیزه یا ورق رنگی استفاده می‌شود. در این نوع ورق شیروانی، فاصله بین دو قله از پارامترهای مهم در حین خرید است.

دو نوع متداول از این ورق در طول‌هایی با تناوب 68 و 75 میلیمتر تولید می‌گردد. عرض مفید ورق شیروانی سینوسی بستگی به عرض ورق اولیه در تولید آن‌ها دارد که اغلب از ورق‌های فولادی با عرض 1000 یا 1250 میلیمتر در تولید آن استفاده می‌شود.

ورق شیروانی طرح سفال؛ پرکاربردترین و زیباترین ورق شیروانی

از فرم‌دهی و تغییر شکل دادن ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های شیروانی طرح سفال ساخته می‌شوند. این ورق‌ها از پرکاربردترین و زیباترین ورق‌های شیروانی به شمار می‌روند و طرفداران بسیاری دارند.

اجرت و قیمت برش ورق‌های شیروانی طرح سفال تقریبا دو برابر قیمت برش ورق‌های شیروانی دیگر از جمله ذوزنقه‌ای، کرکره‌ای و شادولاین است. دلیل این تفاوت قیمت مربوط به مدت زمان بیشتر برش دادن ورق‌های شیروانی طرح سفال می‌شود.

این عوامل ممکن است دلیل قاطعی برای بیشتر بودن قیمت ورق شیروانی طرح سفال در مقایسه با انواع دیگر باشد. بااین‌حال به دلیل آنکه تقاضای بازار در استفاده از ورق‌های شیروانی طرح سفال بالا است و بسیاری از سازه‌ها از این ورق‌ها استفاده می‌کنند، قیمت ورق‌ شیروانی سفال به ورق‌های دیگر رسیده است.

چنین امری ازآن‌روست که تقاضای زیاد، باعث افزایش تولیدات و برش‌ها شده و در نتیجه قیمت روز ورق‌ شیروانی همسان با دیگر ورق‌ها قرار گرفته است. نوسانی که امروزه در قیمت ورق شیروانی ایجاد شده، در نتیجه نوسانی است که در قیمت آهن آلات به وجود آمده است. به‌همین‌دلیل، بیشتر تغییر قیمت‌ها پیش از آنکه مربوط به برش و اجرت تولید ورق‌ شیروانی باشد، به نوع و قیمت مواد اولیه باز می‌گردد.

باید توجه داشت که معمولاً آهن، فولاد و فلز روی که برای گالوانیزه کردن استفاده می‌شوند، در افزایش قیمت ورق شیروانی موثرند. تولید ورق‌های شیروانی طرح سفال در سه دسته متفاوت صورت می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده و خرید سایر ورق‌های رنگی به صفحه قیمت ورق رنگی مراجعه کنید.

ورق طرح سفال ژنوا؛ ورق فرانسوی و ایتالیایی

ژنوا یا جنوا جدیدترین نوع از ورق‌های شیروانی رنگی است. ورق شیروانی که به ورق‌های طرح سفال فرانسوی و ورق‌های طرح سفال ایتالیایی معروفند، در این دسته جای می‌گیرند. این ورق شیروانی در ساخت سقف شیروانی در ویلا، آلاچیق و سردرها استفاده زیادی دارد. طرحی که بر روی ورق ایجاد می‌شود، تعیین کننده قیمت ورق شیروانی طرح سفال است.

ورق طرح سفال پالرمو؛ سفال سوئدی و ژاپنی

ورق‌های شیروانی که به سفال سوئدی و ژاپنی معروفند، در این دسته قرار می‌گیرند. استفاده از این ورق شیروانی، سازه را در برابر زلزله مقاوم می‌کند و سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد. در نهایت استفاده از انواع ورق شیروانی، هزینه را تا حد زیادی کاهش داده و دوام و ماندگاری بنا را بیشتر می‌کند.

ورق طرح سفال پرچین؛ ساخت سقف، پرچین و پوشش پارکینگ

ورق شیروانی طرح سفال پرچین در ساخت سازه‌هایی مانند سقف، پرچین، پوشش پارکینگ و سردرها استفاده می‌شود. لازم است بدانید که تقریبا تمام این ورق‌های شیروانی از نظر کاربری، دوام و پایداری سازه، در یک رده قرار می‌گیرند. در نتیجه سلیقه شخصی افراد می‌تواند در انتخاب ورق شیروانی تاثیرگذار باشد.

قیمت ورق شیروانی دامپا یا لمبه؛ ورقی پرکاربرد در پوشش سقف و دیواره کانکس

کاربرد ورق شیروانی دامپا شامل استفاده در سقف شیروانی، سقف داخلی، دیواره کانکس و ساخت سقف کاذب می‌شود. این نوع ورق شیروانی را در دو نوع گالوانیزه و رنگی تولید می‌کنند. قیمت ورق شیروانی دامپا یا لمبه در دو نوع گالوانیزه و رنگی، متفاوت است.

ورق شیروانی شادولاین

ورق شیروانی شادولاین در دو نوع جدید و کلاسیک یا سنتی در بازار موجود است. این نوع ورق سال‌ها پیش در ساخت ساندویچ پنل استفاده می‌شد، اما امروزه کاربرد گسترده‌تری دارد. ورق شیروانی شادولاین به دو صورت در بازار موجود است:

 • ورق شادولاین رنگی
 • ورق شادولاین سفید

قیمت ورق شیروانی شادولاین در دو مورد بالا متفاوت است.

ورق شیروانی گالوانیزه

ورق شیروانی از ورق گالوانیزه تولید می‌شود. این نوع ورق با توجه به پوشش محافظ از جنس فلز روی که از طریق فرآیند گالوانیزاسیون بر سطح آن ایجاد می‌شود، مقاومت بالایی را در مقابل زنگ زدن و خوردگی نشان می‌دهد. بنابراین در مواردی که محیط مرطوب باشد و یا اینکه عوامل خورنده مانند برخی از اسیدها با ورق در تماس باشند، کاربرد گسترده‌ای دارد.

مقاومت به زنگ زدن و خوردگی باعث شده است تا ورق شیروانی گالوانیزه در مناطقی مانند شمال ایران کاربرد زیادی داشته باشد. از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق شیروانی گالوانیزه، نوع روشی است که برای گالوانیزه کردن آن استفاده می‌شود، چرا که کیفیت و میزان مقاومت به خوردگی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در حالت کلی دو روش برای گالوانیزه کردن ورق فولادی وجود دارد که گالوانیزه گرم و سرد نام دارند. در ایران معمولا از روش گالوانیزه گرم یا غوطه‌وری گرم برای ایجاد پوشش گالوانیزه بر روی ورق استفاده می‌شود. در همین صفحه می‌توانید قیمت ورق گالوانیزه شیروانی را مشاهده کنید.

ورق شیروانی رنگی؛ افزایش مقاومت به خوردگی

ورق شیروانی رنگی به ورق گالوانیزه‌ای می‌گویند که شکل‌دهی شده و تحت پوشش‌دهی سطحی قرار گرفته است. پوشش رنگی که روی ورق شیروانی اعمال می‌شود، پلیمری است که موجب افزایش مقاومت به خوردگی آن می‌گردد. به طور کلی از دو روش برای رنگ کردن ورق رنگی استفاده می‌کنند که عبارتند از:

 • پوشش‌دهی پودری یا الکترواستاتیک ورق رنگی
 • پوشش‌دهی مایع ورق رنگی

روش رنگ‌آمیزی از عوامل بسیار موثر بر قیمت ورق شیروانی رنگی است. روش مایع، معمولا پوشش یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تری را ایجاد می‌کند. از طریق همین صفحه یا تماس با آیرومارت می‌توانید از قیمت ورق شیروانی قرمز و سایر رنگ‌بندی‌ها مطلع شوید.

مشخصات ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی دارای تنوع رنگی بالایی بوده و در حدود 16 رنگ از آن در بازار موجود است. هرکدام از این رنگ‌ها با کدهای خاصی شناخته می‌شوند که برخی از این کد رنگ‌ها عبارتند از:

 • زرد با کدهای 1023 و 1028
 • نارنجی با کد 2003
 • قرمز با کدهای 3000 و 3020
 • صورتی با کد 4003
 • بنفش با کد 4005
 • آبی با کد 5015
 • سبز با کد 6024
 • سفید با کد 9016

ورق شیروانی رنگی به دلیل اینکه علاوه بر پوشش گالوانیزه یک لایه دیگر از رنگ بر روی آن ایجاد می‌شود، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به ورق‌های گالوانیزه معمولی دارد. به همین دلیل نیز از این نوع ورق در بسیاری از مناطق مرطوب شمالی به عنوان سقف شیروانی استفاده می‌کنند.

بازرگانی آیرومات امکان مشاهده قیمت و خرید انواع محصولات فولادی را فراهم کرده است. برای مشاهده سایر ورق‌های پرفروش بازار آهن می‌توانید به صفحه قیمت عرشه فولادی مراجعه کنید.

قیمت ورق شیروانی ۵۰ و ۶۰؛ از پرکاربردترین ورق‌های شیروانی

ورق شیروانی ۵۰ دارای ضخامت 0.5 میلی‌متر بوده و نسبت به ضخامت‌های پایین‌تر هزینه بیشتری دارد. قیمت ورق شیروانی امروز۵۰ را از جدول همین صفحه استعلام بگیرید. قیمت ورق شیروانی ۶۰ نیز که دارای ضخامت 0.6 میلی‌متر است، مانند سایر ضخامت‌ها روزانه تغییر می‌کند و باید پیش از تهیه آن، استعلام قیمت گرفت.

معرفی بهترین برندهای تولید کننده ورق شیروانی

از تولیدکنندگان ورق شیروانی در کشور می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، کارخانه هفت الماس و تاراز اشاره کرد. برخی از این تولیدکنندگان، ورق شیروانی گالوانیزه و برخی رنگی تولید و به بازار عرضه می‌کنند. قیمت ورق شیروانی تولیدی توسط برندهای مختلف تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت و روش تولید متفاوت است.

انتخاب برند مناسب برای خرید، نیاز به تجربه در بازار آهن و فولاد دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که از افراد باتجربه در بازار مشورت بگیرید تا بهترین برند را بر اساس نیازتان انتخاب کنید. کارشناسان آیرومارت با تکیه بر فعالیت چندین ساله خود در بازار می‌توانند بهترین راهنما برای شما در این مسیر باشند.

راهنمای خرید ورق شیروانی از آیرومارت

در خرید ورق شیروانی نیز مانند سایر مقاطع فولادی حتما باید نکاتی را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال ضخامت، طرح و نقشه، متراژ و قیمت ورق شیروانی از جمله مواردی به شمار می‌روند که باید بر اساس نوع کاربرد، میزان حساسیت و میزان بودجه تعیین شوند.

توجه کنید که ممکن است اطلاعاتتان درباره این موضوع کافی نباشد. در این صورت لازم است منبعی معتبر را برای خرید انتخاب کرده و از راهنمایی‌های کارشناسان فروش آن مجموعه استفاده کنید.

آیرومارت مرجعی معتبر برای خرید انواع مقاطع فولادی در بازار آهن ایران است که علاوه بر تامین سبدی متنوع از هر محصول در انواع سایز، استاندارد، جنس و برند، بهترین کیفیت را با بهترین قیمت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت همچنین مشاوره‌های لازم را به شما مشتریان عزیز ارائه می‌کند. برای ثبت سفارش علاوه بر روش تلفنی امکان خرید به صورت آنلاین نیز وجود دارد که تنها با چند کلیک انجام می‌شود. شماره تلفن 02145306 پل ارتباطی شما با بازرگانی فولاد آیرومارت است.

بیشتر بخوانید
1 ورق شیروانی چیست؟

به ورق‌های گالوانیزه‌ای که تحت فرآیند رولفرمینگ به صورت سینوسی، دوزنقه، شادولاین و .... درمی‌آیند، ورق شیروانی گفته می‌شود.

2 کدام کارخانه‌ها ورق شیروانی تولید می‌کنند؟

از تولیدکنندگان ورق شیروانی در کشور می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، کارخانه هفت الماس و تاراز اشاره کرد.

3 آیا امکان تهیه ورق شیروانی در رنگ‌های مختلف وجود دارد؟

بله ورق شیروانی در ۱۶ کد رنگ تولید می‌شود که شما هر کدام از رنگ‌های ورق شیروانی را می‌توانید از آيرومارت تهیه کنید.

4 ورق شیروانی در چه ضخامت و عرضی قابل تهیه است؟

ورق شیروانی از ضخامت 0.4 میلیمتر در دو عرض 1000 و 1250 میلیمتر در آيرومارت به فروش می‌رسد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.