قیمت ورق شیروانی

قیمت روز ورق شیروانی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت حالت برند رنگ انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق شیروانی سینوسی ضخامت 0.5 فولاد مبارکه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق شیروانی شادولاین ضخامت 0.2 چینی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.2 شادولاین چین آبی 1202 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.47 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.48 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق چین ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1000 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 سفید 9016 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 آبی 5015 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 سینوسی قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
ورق هفت الماس ضخامت 0.50 میلیمتر عرض 1250 قرمز 3000 ذوزنقه قیمت روز ورق شیروانی كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق شیروانی ماده اولیه سقف شیروانی (Gable Roof)، نوعی سقف کاذب زاویه‌دار و چندگوشه است که با درنظرگرفتن میزان بارش و رطوبت هوا با شیب‌های متفاوت ساخته می‌شود تا مانع آسیب رساندن بارندگی به سازه شود. این نوع سقف به‌دلیل زیبایی و تنوع جنس و رنگ در مناطق کم‌باران هم استفاده می‌شود. ورق شیروانی مورد استفاده برای ساختن سقف شیروانی از مواد مختلفی ساخته می‌شود؛ ازجمله سنگ‌های طبیعی و مصنوعی، سفال، چوب، خاک رس، کاشی و انواع فلزات. به‌همین‌دلیل لیست قیمت ورق شیروانی از انواع مختلف همواره مورد توجه فعالان عرصه ساخت‌وساز است.
در این مقاله از آیرومارت شما را با انواع ورق شیروانی فلزی، ورق شیروانی رنگی، عوامل مؤثر بر قیمت ورق شیروانی و قیمت ورق رنگی، انواع و کاربردهای آن‌ها آشنا خواهیم کرد.

ورق شیروانی چیست و چه کاربردی دارد؟

ورق شیروانی ماده اولیه سقف شیروانی است؛ نوعی سقف کاذب زاویه‌دار و چندگوشه که با درنظرگرفتن میزان بارش و رطوبت هوا با شیب‌های متفاوت زوایا و شیب 15 تا 70 درجه ساخته می‌شود تا مانع آسیب‌رساندن بارندگی به سازه شود. سقف شیروانی با توجه به مصالح مورد استفاده و زاویه‌بندی، مدل‌های مختلفی دارد و قیمت ورق شیروانی مورد استفاده در آن با توجه به این تنوع، متفاوت است.
باتوجه‌به آب‌وهوای مناطق مختلف از انواع ورق شیروانی استفاده می‌شود و قیمت انواع ورق شیروانی، مثلاً قیمت روز ورق شیروانی رنگی گالوانیزه هر روز مورد توجه مصرف‌کنندگان است و آن را پیگیری می‌کنند.

ورق شیروانی برای ساختن سازه‌های مختلف استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

 • ویلاها
 • آلاچیق‌ها
 • مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
 • کانکس‌های استقرار پلیس شهری و بین راهی
 • استبل‌ها و خانه‌های مسکونی
ورق شیروانی چیست

انواع ورق شیروانی از لحظ ظاهر

عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق شیروانی

قیمت ورق شیروانی با‌توجه‌به مواد، سبک، پوشش، سختی نصب و… متفاوت است. در ادامه به عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت ورق شیروانی می‌پردازیم:

مواد تشکیل‌دهنده

در ساخت ورق شیروانی از مواد متنوعی استفاده می‌شود؛ ازجمله فولاد، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ و مس، که هر کدام با‌توجه‌به گیج (ضخامت)، لایه زیرین و لوازم جانبی مانند بست، گیره، پرچ و درزگیر هزینه‌های متفاوتی دارند.

پوشش ورق شیروانی

قیمت ورق شیروانی به نسبت کیفیت روکش مورد استفاده در ساخت آن متفاوت است؛ بعضی از روکش‌های ورق شیروانی در طول زمان آسیب می‌بینند و از بین می‌روند. به‌همین جهت انتخاب ورق شیروانی مناسب با روکش مقاوم بسیار مهم است.

اجرای سقف با ورق شیروانی

هرچه سقف شیروانی پیچیده‌تر باشد و زوایای بیشتری داشته باشد نصب آن پیچیده‌تر است و به قطعات پیچیده‌تری در زمان ساخت ورق شیروانی نیاز دارید. ورق شیروانی فلزی بسیار سبک است و نصب ورق گالوانیزه شیروانی نسبت به سقف‌های ساخته‌شده با مواد دیگر راحت‌تر است.

قیمت روز ورق شیروانی

اجرای سقف شیروانی

نحوه اجرای سقف با انواع ورق شیروانی فلزی

مهم‌ترین بخش اجرای سقف شیروانی با ورق گالوانیزه زیرسازی آن است. زیرسازی اصولی، دوام و استحکام سقف شیروانی را بالا می‌برد. در ادامه با مراحل اجرای این سقف به صورت گام به گام آشنا می‌شوید:

مرحله اول؛ زیرسازی

زیرسازی سقف‌های شیروانی با استفاده از پروفیل‌ فلزی یا چوبی انجام می‌شود. بار اصلی سقف و اتصالات آن، وارد زیرسازی می‌شود و این مرحله باید با دقت زیادی انجام شود.

مرحله دوم؛ برش و آماده سازی ورق

بعد از قوطی‌کشی سقف، نوبت به برش ورق شیروانی گالوانیزه می‌رسد. ورق گالوانیزه یکی از مهم‌ترین تجهیزات برای اجرای این سقف محسوب می‌شود. در این مرحله، ورق‌های گالوانیزه باید از طول بریده شوند و طول هر یک از ۱۰ متر کمتر نباشد. برای برش ورق‌ها، می‌توان از قیچی، اره گردبر و سنگ فرز استفاده کرد. با اینکه سرعت برش ورق با سنگ فرز زیادتر است، ولی استفاده از قیچی، ایمنی بیشتری دارد و اندازه‌های دقیق‌تری را به وجود می‌آورد.
بعد از برش ورق، لبه‌های آن‌ها را از طریق مته سوراخ می‌شوند تا فضای کافی برای بستن پیچ‌ها ایجاد شود. سوراخ‌ها تا لبه ورق باید حداقل 3/15 سانتی‌متر فاصله داشته باشند.

مرحله سوم؛ نصب موقت ورق

ورق های شیروانی باید به صورت افقی روی شاه‌تیرهای سقف قرار بگیرند. برای جلوگیری از افتادن ورق‌‎ها، می‌توان آن‌ها را به‌طور موقت با پلاستیک پوشاند. اطمینان حاصل کنید که هر ورق حدود ۵/۵ سانتی‌متر با ورق کناری خود همپوشانی داشته باشد.

مرحله چهارم؛ اجرای پوشش سقف شیروانی

پس از قراردادن پانل بر روی تیر اصلی و زیرسازی، لبه خارجی ورق باید با استفاده از پیچ و واشر پلی کربنات سفت شود. پس از اتمام یک طرف سقف، ورق‌ها باید در سمت دیگر نصب شوند و بین دو طرف سقف یک کلاهک وجود داشته باشد. همچنین نصب ناودان شیروانی در لبه سقف شیروانی فلزی ضروری است؛ زیرا بدون آن، آبِ جمع شده در سقف به راحتی به زمین منتقل نمی‌شود.

سقف ورق شیروانی

اسکلت سقف شیروانی

انواع و کاربرد ورق شیروانی فلزی و تأثیر آنها در قیمت ورق شیروانی

شیروانی فلزی از مواد متفاوتی ساخته می‌شود؛ ازمس گرفته تا فولاد و آلومینیوم. بسته به مکانی که به سقف شیروانی نیاز دارد، شرایط آب‌وهوایی و بودجه مورد نظر فعالان ساخت‌وساز نوع ورق شیروانی متفاوت خواهد بود. مثلاً ورق شیروانی آلومینیومی گزینه‌ای مناسب برای مناطق ساحلی و نمکی است که در آنها سازه‌ها در معرض رطوبت و زنگ‌زدگی هستند. در ادامه به برخی انواع رایج ورق شیروانی فلزی و کاربردهای آن می‌پردازیم.

ورق شیروانی مسی

ورق شیروانی مسی یکی از قدیمی‌ترین انواع سقف فلزی است که قرن‌ها در سراسر جهان استفاده شده است. مس فلز بسیار بادوامی است که در محیط‌های ایدئال می‌تواند بیش از 200 سال عمر کند. سقف‌های مسی ساخته شده از ورق شیروانی مسی نیز 100% قابل بازیافت و از کم‌صداترین سقف‌ها شناخته می‌شوند. البته زیرسازی مناسب در انواع سقف‌های مدرن از انتقال صدا جلوگیری می‌کند اما سقف‌های مسی به‌دلیل ماهیت نرمی که دارند کاملاً بی‌صدا هستند و تگرگ باعث سوراخ‌شدن آن‌ها نمی‌شود.
در هنگام خرید ورق شیروانی مسی باید به این نکته توجه داشته باشید که این فلز تمایل به انبساط و انقباض دارد. این موضوع قابل کنترل است، اما در هنگام ساخت باید به تمهیدات آن فکر کرد.

انواع ورق شیروانی

ورق شیروانی مسی

ورق شیروانی آلومینیوم

سقف‌های ساخته‌شده از ورق شیروانی آلومینیومی، به‌دلیل مقاومت در برابر خوردگی نمک، اغلب برای استفاده در آب‌وهوای ساحلی مناسب هستند. انواع پروفیل آلومینیوم، فلزاتی فعال در برابر شرایط جوی هستند و فوراً به شرایط واکنش نشان می‌دهند و باعث محافظت سقف می‌شوند. لایه بیرونی مواد سقف آلومینیومی با اکسیژن موجود در محیط واکنش نشان می‌دهد و لایه‌ای از اکسید آلومینیوم ایجاد می‌کند که به‌طور مؤثر لایه‌های داخلی فلز را از هرگونه خوردگی می‌پوشاند. سقف‌های آلومینیومی اغلب با پوشش رنگ استفاده می شوند؛ زیرا پتینه طبیعی آن‌ها زیبا نیست.

قیمت ورق شیروانی آلومینیوم نسبت به قیمت ورق شیروانی مسی گران‌تر است، اما محافظت بیشتری را تضمین می‌کند. ورق شیروانی آلومینیوم در بازار با قیمتی بین فولاد و مس و در لایه‌های نازکتری نسبت به فولاد ارائه می‌شود، درحالی‌که استحکام آن از فولاد بیشتر است. از این نوع سقف بیشتر در مناطقی استفاده می‌شود که بادهای شدید، تگرگ یا تنش‌های محیطی قوی دارند.

قیمت شیروانی

ورق شیروانی آلومینیوم

ورق شیروانی فولادی

ورق شیروانی فولادی یکی از پرکاربردترین ورق‌ها برای ساخت سقف است. فولاد آلیاژی که از آهن و سایر عناصر ساخته می‌شود فلزی در دسترس و قابل بازیافت است. قیمت ورق شیروانی فولادی گالوانیزه و انواع دیگر ورق‌های فولادی نسبت به سایر مواد پایین‌تر است. سه نوع سقف فولادی اصلی وجود دارد: گالوانیزه، گالوالیوم و فولاد هوازدگی کورتن. فولاد با استفاده از یک لایه روی در برابر خوردگی محافظت می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه شیروانی با توجه به اینکه از پوشش روی برای محافظت آن استفاده شده یا از ترکیب روی و آلومینیوم استفاده شده، متفاوت است.
پوشش ترکیبی روی و آلومینیوم در مقایسه با گالوانیزه در برابر خوردگی در محیط‌های خاص محافظت بیشتری دارد. همچنین لایه‌ای کوچک‌تر و صاف‌تر را برای ظاهری یکنواخت‌تر فراهم می‌کند، اما در برابر خراش یا خوردگی لبه‌ها آسیب‌پذیر است.

جنس ورق شیروانی

ورق شیروانی فولادی

ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی علاوه بر پوشش گالوانیزه، با یک لایه رنگ هم پوشانده می‌شود که مقاومت آن را در مقابل خوردگی بالا می‌برد؛ به‌همین‌دلیل از این نوع ورق در بسیاری از مناطق مرطوب شمالی به‌عنوان سقف شیروانی استفاده می‌شود. انتخاب رنگ زیادی برای سقف فلزی وجود دارد و حدود 16 رنگ از آن در بازار موجود است. هرکدام از این رنگ‌ها با کدهای خاصی شناخته می‌شوند که برخی از این کد رنگ‌ها عبارت‌ند از:

 • زرد با کدهای 1023 و 1028
 • نارنجی با کد 2003
 • قرمز با کدهای 3000 و 3020
 • صورتی با کد 4003
 • بنفش با کد 4005
 • آبی با کد 5015
 • سبز با کد 6024
 • سفید با کد 9016

در هنگام انتخاب ورق رنگی شیروانی به این نکته‌ها دقت کنید:

 • سقف با رنگ روشن‌تر باعث بلندتر نشان دادن سقف شما می‌شود، به خصوص اگر شیب کم یا سقف کم دارید.
 • سقف تیره‌تر اثر معکوس خواهد داشت و می‌تواند باعث شود که سقف با شیب زیاد یا بلند عمق کمتری به نظر برسد.
 • همچنین، طرح رنگ فعلی خانه یا ساختمان خود را در نظر بگیرید زیرا می خواهید رنگ مکملی را انتخاب کنید که با بقیه ملک مطابقت داشته باشد تا جذابیت محدود شما را افزایش دهد.
خرید ورق شیروانی

ورق شیروانی رنگی

خرید ورق شیروانی به قیمت مناسب از آیرومارت

هر یک از انواع ورق شیروانی فلزی مزایا و معایبی دارند که به آن‌ها اشاره کردیم. انتخاب یکی از آن‌ها به قیمت ورق شیروانی از هر نوع دارد؛ مثلاً مس از نظر زیبایی انتخاب جذابی است اما قیمت ورق شیروانی مسی از سایر انواع ورق شیروانی گران‌تر است.
برای خرید ورق شیروانی متناسب با پروژه‌های ساختمانی مختلف علاوه بر نکته‌هایی که گفتیم باید به محل ساخت و میزان تنش‌هایی که ممکن است بر آن‌ها وارد شود، دقت و توجه داشته باشید. همچنین کیفیت ورق شیروانی از هر نوع ازجمله ورق شیروانی 50 و تهیه آن از برندهای معتبر باید از طریق مجموعه‌های فروش معتبر آهن‌آلات صورت بگیرد.

برای خرید مصالح ساختمانی ازجمله آهن‌آلات و خرید ورق رنگی مرغوب باید از اعتبار و تجربه فروشنده در این زمینه اطمینان حاصل کنید. همچنین برای آگاهی از بهترین قیمت شیروانی به منبع معتبری نیاز دارید که آخرین قیمت آهن‌‌آلات را به اطلاع شما برساند و به تصمیم‌گیری درست شما در این زمینه کمک کند. با استعلام قیمت روز ورق شیروانی از آیرومارت می‌توانید از آخرین قیمت ورق شیروانی رنگی اطلاع پیدا کنید.

شرکت نفت آهن پاسارگاد با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات در زمینه فروش آنلاین آهن‌آلات بهترین انتخاب شما برای سفارش است. می‌توانید برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت آهن‌آلات و شرایط خرید انواع مقاطع ساختمانی به سایت آیرومارت به آدرس iromart.com مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با شماره 02145306 تماس بگیرید و از راهنمایی‌های دقیق همکاران باتجربه ما در شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (2 امتیاز)

 1. سمندری
  مهر ۳۰, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۵
  صبح بخیر ورق شیرونیو با هر فرم و رنگی که بخام میفروشید یا نه؟
  1. آیرومارت
   آبان ۱, ۱۴۰۱ ۰۹:۲۶
   سلام. قیمت ورق شیروانی سینوسی، ذوزنقه و شادولاین را از آیرومارت می‌توانید جویا شوید.
 2. احمدی
  اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳ ۲۳:۵۲
  سلام روزخوش ورق شیروانی میخواستم برای سقف ویلا وآلاچیق اگه امکانش هست راهنمایی کنید نحوه ی سفارش ورق به چه صورت هست؟
  1. آیرومارت
   خرداد ۱, ۱۴۰۳ ۱۶:۱۲
   سلام روز شما هم خوش برای ثبت سفارش هم میتونید از طریق ثبت در سایت اقدام کنید و هم با شماره ۴۵۳۰۶ تماس بگیرید کارشناس مربوطه برای شما ثبت سفارش رو انجام میدن
 3. کریمی
  خرداد ۵, ۱۴۰۳ ۲۲:۲۶
  سلام میخواستم بدونم مینیمم خرید ازتون سقفش چقدره و آیا ارسالی هاتون برای شهرستان زیاد طول میکشه ؟ و سوال آخرم اینه که از کجا بدونیم قیمتهای درج شده آپدیت هستش و بروز ؟ ممنون .
  1. آیرومارت
   خرداد ۷, ۱۴۰۳ ۱۵:۲۵
   سلام وقت بخیر مینیمم خرید بستگی داره به کالای سفارشی شما چون حداقل سفارش برای هر کالا متفاوت هست و بعد از سفارش از نزدیکترین کارخانه و با سریعترین زمان برای شما ارسال میشه و اینکه قیمت ها روزانه اپدیت میشن
 4. بهرامی
  خرداد ۱۷, ۱۴۰۳ ۱۰:۵۶
  من اولین خریدم از ورق شیروانی رو همینجا ثبت سفارش زدم و باید بگم جداواز قیمت منصفانه بسیار هم منظم و طبق زمانبندی منظم عمل کردین و از این بابت صد در صد راضیم از خریدم ازتون و میخواستم تشکر کنم .
  1. آیرومارت
   خرداد ۱۹, ۱۴۰۳ ۱۳:۰۰
   سلام وقت بخیر خوشحالیم از رضایتمندی شما دوست عزیز
 5. علیرضا فتاحی
  خرداد ۱۷, ۱۴۰۳ ۱۱:۱۲
  هم قیمتاتون بروزه هم قیمتاتون منصفانه … این دو عامل رو مهمترین فاکتور برای خکدم میدونم در هر خریدی … و من دومین سفارشم رو از ورق شیروامی یکساعت پیش انجام دادم و اجیدوارم مثل دفعه قبل همه چیز به همان نظم پیش بره انشالله … از مجموعه خوب ایرومارت کمال تشکر رو دارم‌
  1. آیرومارت
   خرداد ۲۳, ۱۴۰۳ ۱۲:۴۷
   سلام وقت بخیر خوشحالیم از رضایتمندی و تجربه خوبه خرید شما دوست عزیز
1 ورق شیروانی چیست؟

به ورق‌های گالوانیزه‌ای که تحت فرآیند رولفرمینگ به صورت سینوسی، دوزنقه، شادولاین و .... درمی‌آیند، ورق شیروانی گفته می‌شود.

2 کدام کارخانه‌ها ورق شیروانی تولید می‌کنند؟

از تولیدکنندگان ورق شیروانی در کشور می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، کارخانه هفت الماس و تاراز اشاره کرد.

3 آیا امکان تهیه ورق شیروانی در رنگ‌های مختلف وجود دارد؟

بله ورق شیروانی در ۱۶ کد رنگ تولید می‌شود که شما هر کدام از رنگ‌های ورق شیروانی را می‌توانید از آيرومارت تهیه کنید.

4 ورق شیروانی در چه ضخامت و عرضی قابل تهیه است؟

ورق شیروانی از ضخامت 0.4 میلیمتر در دو عرض 1000 و 1250 میلیمتر در آيرومارت به فروش می‌رسد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.