قیمت میلگرد

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۸۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۵,۰۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۴,۷۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ساده ۱۶ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
16
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۸ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
18
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۴ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
14
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد کلاف ساده ۶٫۵ امیرآباد بنگاه تهران
كيلوگرم
6.5
کلاف
A1
بنگاه تهران
امیرآباد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۵,۵۹۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:امیرآباد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  A1  بنگاه تهران
كيلوگرم
10
-
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۵,۹۶۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:-
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۵٫۵
كيلوگرم
5.5
کلاف
A1
کارخانه
کاشان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:کاشان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۵٫۵  ذوب آهن  کلاف    انبار اصفهان
كيلوگرم
5.5
کلاف
A1
انبار اصفهان
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
12
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
20
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
كيلوگرم
22
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۶,۵۱۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

محسن قنات آبادی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۴

ساناز صدفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۳

علیرضا صفت جو

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴

قیمت میلگرد در بازار بیش از همه برای افراد مشغول در حوزه ساخت و ساز اهمیت دارد. چرا که براساس آمار و ارقام موجود، بیشترین حجم مصرفی این مقطع فولادی به بخش ساختمان‌سازی مربوط می‌شود. قیمت روز میلگرد تحت تاثیر شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی متغیر خواهد بود. بنابراین مشورت با مشاوران بازرگانی فولاد آیرومات بهترین راه برای استعلام روزانه قیمت میلگرد در بازار است.

میلگرد فولادی را می‌‌توان پرمصرف‌ترین مقطع فولادی دانست. میلگرد مقطعی فولادی با سطح مقطع دایره‌ای شکل است. این محصول استحکام کششی قابل توجهی دارد. وظیفه اصلی میلگرد تقویت بتن است. منظور مهندسان از تقویت، مسلح کردن بتن می‌باشد. قیمت میلگرد در بازار رابطه مستقیمی با میزان مصرف و رشد مصرف کنندگان این کالای فولادی دارد.

بتن ترکیب مشخصی از سیمان و شن است. امروزه این ترکیب در پروژه‌های عمرانی کاربرد بسیاری دارد. اسکلت بسیاری از ساختمان‌ها که در حال ساخت هستند یا ساخته شده‌اند، از بتن مسلح ساخته شده است. بتن به تنهایی زمانی که خشک می‌شود، بسیار ترد و شکننده است. هر چند بتن مقاومت زبان زدی در برابر نیروهای فشاری دارد، اما در برابر نیروهای کششی و خمشی بسیار ضعیف است و به راحتی شکسته می‌شود. شکسته شدن بتن در یک ساختمان یعنی فاجعه، به همین دلیل مقاوم سازی بتن الزامی است. به همین خاطر میلگرد این مشکل اسکلت‌های بتنی را برطرف کرده است. بنابراین قیمت میلگرد در ساخت اسکلت‌های بتنی بسیار اهمیت پیدا می‌کند.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد


قیمت میلگرد براساس عوامل مختلفی تعیین می‌گردد. معمولا قیمت ماده اولیه، هزینه تولید و هزینه حمل و نقل قیمت میلگرد تولیدی را مشخص می‌کنند. در واقع این سه عامل به طور مستقیم بر هزینه تمام شده تاثیر خواهند داشت.

شمش فولادی به عنوان ماده اولیه تولید انواع میلگرد کاربرد دارد. کارخانه‌هایی که توانایی تهیه و تولید شمش را دارند، در مقابل خرید شمش آماده هزینه کمتری برای آماده سازی ماده اولیه تقبل می‌کنند. بنابراین قیمت میلگرد را با در اختیار گرفتن پروسه تولید شمش می‌توان تعدیل کرد.

تجهیزات مورد استفاده نورد برای تولید میلگرد بعضا وارداتی هستند. بنابراین خرید و تعمیر ماشین آلات هزینه بر خواهند بود. در کنار این موارد، تامین انرژی اولیه برای راه اندازی خط تولید، قیمت میلگرد را تحت تاثیر قرار میدهد. گرچه نورد اصلی‌ترین مرحله تولید میلگرد است، اما برای تکمیل فرآیند تولید میلگرد مراحل دیگری نیز باید طی شود. در هر یک از مراحل بعدی نیز تجهیزات مخصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتقال بار از محل تولید به محل مصرف با استفاده از انواع کامیون و تریلی انجام می‌شود. مقدار هزینه حمل و نقل بار به فاصله میان مبدا و مقصد وابسته است. گاهی در انتقال بار از مسیرهای مختلف آبی و یا شبکه ریلی نیز استفاده می‌شود. بنابراین قیمت میلگرد در نهایت بسته به فاصله و نحوه انتقال متغیر است.

بخش اعظمی از قیمت میلگرد براساس عواملی که بررسی شد، مشخص می‌شود. اما قیمت میلگرد در بازار تحت تاثیر عوامل دیگری دچار نوسان خواهد شد. به طور مثال میزان عرضه و تقاضا از جمله آنها است. هرگاه بازار با کمبود عرضه مواجه شود و همزمان تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت میلگرد افزایشی خواهد بود. عکس این قضیه نیز در بازار میلگرد صادق است.

کیفیت، برند، استاندارد ساخت، نوسانات ارز و …نیز بر قیمت روز میلگرد در بازار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین از آنجا که قیمت میلگرد تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می‌کند، لازم است تا پیش از خرید از افراد باتجربه کمک بگیرید. مشاوران با تجربه ما در بازرگانی فولاد آیرومات آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از خرید هستند.

قیمت میلگرد براساس نوع آلیاژ و یا شکل ظاهری متفاوت خواهد بود. برای فهمیدن این مسئله که چرا قیمت روز میلگرد بسته به عوامل مذکور متغیر است، باید ابتدا با انواع میلگرد به خوبی آشنا شوید.

قیمت انواع میلگرد


در سراسر دنیا از استانداردهای مختلفی در تولید میلگرد استفاده می‎‌شود. مطابق با هر استاندارد محصول نهایی مشخصات فیزیکی، خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی منحصر به فردی دارد. JIS ژاپن، DIN آلمان و ASTM آمریکا از جمله رایج‌ترین استانداردهای مورد استفاده در تولید میلگرد هستند. در بازار آهن آلات ایران محصولات میلگرد با استانداردهای ملی ایران، روسی و آلمانی خرید و فروش می‌شود. به طور کلی انواع میلگرد در بازار به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی می‌شوند. این دو گروه محصول علاوه بر ظاهر، در خواص مکانیکی و شیمیایی نیز با هم تفاوت دارند. هم‌چنین تفاوت قیمت میلگرد ساده و آجدار را نیز نباید از یاد برد. در کنار این دو گروه، میلگرد استیل دسته بندی جداگانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. چرا که نوع خاص آلیاژ، باعث متمایز شدن آن می‌شود. در ادامه رابطه با قیمت میلگرد در هر گروه و ویژگی‌های هر یک بیشتر بحث خواهد شد.

قیمت میلگرد ساده


میلگرد ساده محصولی است بدون آج تولید می‌شود. معادل لاتین این محصول plain rebar است. این میلگرد معمولا به صورت شفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد ساده بدون آجدار تولید می شود. زیرا درون بتن و به منظور مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در ایران میلگرد ساده با استاندارد A1 تولید می‌گردد. طبق این استاندارد میزان کربن و منگنز فولاد استفاده شده کمتر از میلگرد آجدار است. به همین دلیل استحکام میلگرد ساده کمتر از نوع آجدار است. با وجود همه‌ی این تفاوت‌ها قیمت میلگرد ساده نیز اندکی تفاوت با قیمت میلگرد آجدار دارد.

مقدار کربن و منگنز میلگرد A1 به ترتیب 0.22 و 0.75 درصد است. همچنین استحکام تسلیم و شکست این محصول برابر با 240 و 360 در مقیاس مگاپاسکال است.

میلگرد ساده کاربردهای مختلفی دارد از جمله کاربردهای آن می توان به استفاده در نمای داخلی یا خارجی یک ساختمان، تهیه تیرچه بلوک، تولید شفت‌های مختلف صنعتی و … اشاره کرد. میلگرد A1 بسته به سایز آن به صورت شاخه‌ای و کلاف در بازار موجود است. معمولا برای  تسهیل حمل و نقل این مقطع در سایزهای کوچک به صورت کلاف تولید می‌شود. برای سایزهای بزرگ که انعطاف کمتری دارند، میلگرد به صورت شاخه های 12 متری راهی بازار می‌شود.

تفاوت قیمت میلگرد ساده و میلگرد حرارتی


یکی از اشتباهات رایجی که حین اجرای پروژه های عمرانی اتفاق می افتد استفاده از میلگرد ساده A1 به جای میلگرد حرارتی است. میلگرد حرارتی یکی از انواع خاص با ظاهر ساده میلگرد است که دارای ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین است. از این نوع میلگرد برای ساخت سقف پروژه های ساختمانی استفاده می شود. این میلگرد در برابر تغییرات دمایی انبساط و انقباض بسیار کمی از خود نشان می دهد. این موضوع زمانی که اطراف میلگرد با بتن پوشیده می شود اهمیت پیدا می کند. در صورت استفاده غلط از میلگرد ساده به جای میلگرد حرارتی با تغییرات دما بتن سقف دچار ترک می شود و ممکن است حوادث ناگوار به وجود بیاید.

همچنین بنا به خواص متفاوت این دو میلگرد قیمت میلگرد ساده نیز متفاوت از میلگرد حرارتی است بنابراین حین خرید میلگرد به این نکته توجه کنید.

قیمت میلگرد آجدار


میلگرد آجدار دقیقا همان محصولی است که برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل سطح ناهموار این محصول به این نام معروف است. در زبان لاتین با معادل ribbed steel rebar  شناخته می‌شود. ناهمواری سطح میلگرد آجدار یا در واقع آج آن باعث درگیری بیشتر بتن با میلگرد می‌گردد. در واقع چسبندگی میلگرد به بتن در این حالت بهتر اتفاق می‌افتد.

میلگرد آجدار درون بتن را می‌توان مشابه استفاده ترکیب گل و کاه دانست که در گذشته در ساخت سازه‌ها از آن استفاده می‌شد. میلگرد درون بتن باعث اضافه شدن مقاومت کشش به این ترکیب می‌شود. در واقع بتن مقاوم به فشار است و میلگرد مقاومت به خمشی و کششی را افزایش می‌دهد. همین موضوع باعث می‌گردد این ترکیب برای ساخت اسکلت ساختمان‌ها بسیار مناسب باشد.

انواع میلگرد آجدار


میلگرد آجدار در سه استاندارد A2، A3 و A4 تولید می‌شود. براساس هر کدام از این استاندارد میلگرد خواص منحصر به فردی دارد. تفاوت اصلی این استانداردها ترکیب شیمیایی و در نهایت خواص مکانیکی میلگرد است. اما مطابق مصوبات استاندارد جدید هر یک از میلگردهایA2،  A3و A4باید با هندسه آج متمایزی تولید شود تا علاوه بر تفاوت‌های شیمیایی و مکانیکی ظاهر آن‌ها نیز از یکدیگر متمایز باشند. اما از آن جا که تولید کننده‌های میلگرد در داخل کشور اکثرا مجهز به خطوط نورد قدیمی هستند، میلگرد آجدار در استانداردهای مختلف را با یک هندسه آج ثابت تولید می‌کنند. در واقع از لحاظ ظاهری کاملا شبیه به هم هستند.  تنها تفاوت آن‌ها در میزان استحکام آن‌ها است که با آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود.

این تناقضی که بین بخش تولیدی و استاندارد وضع شده وجود دارد، بعضا حین خرید میلگرد برای مشتری چالش ایجاد می‌کند. بنابراین با استاندارد مد نظر باید سرتیفیکیت محصول ارائه شود. در استاندارد جدید میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب S240، S340، S400 و S500 نام گذاری شده‌اند. اعداد استفاده شده در این نام گذاری نشان دهنده استحکام تسلیم میلگرد است. مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب سختی و استحکام مکانیکی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. قیمت میلگرد آجدار نیز به همین ترتیب با افزایش استحکام افزایش پیدا می‌کند.

در زمینه آج میلگردهایA2 ، A3و A4نیز به ترتیب از هندسه آج مارپیچ ، جناقی و مرکب در دو دسته یکنواخت و دوکی استفاده می‌شود. در بخش مقالات وبلاگ آیرومارت می‌توانید در این زمینه تفاوت‌ میلگرد A2 و A3کسب کنید.

روش تولید انواع میلگرد


روش تولید میلگرد ساده و میلگرد آجدار کاملا مشابه هم است. در واقع هر دو گروه محصول با روش نورد گرم تولید می‌شوند. تفاوت این دو محصول در مرحله بعد ازنورد ایجاد می‌گردد. به همین خاطر قیمت میلگرد ساده و آجدار متفاوت خواهد بود.

ابتدا مقاطع میانی فولادی به روش ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شوند. مذاب فولاد با ترکیب شیمیایی موردنظر در کوره قوس تولید شده و برای تولید میلگرد در قطرهای مختلف از بیلت یا بلوم فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند تولید با پیش گرم کردن این مقاطع میانی شروع می شود. پیش گرم بیلت و بلوم در کوره های گامی انجام می‌شود. مقاطع به صورت نوبتی وارد کوره گامی شده و با رسیدن به دمای مناسب شکل دهی از سمت دیگر کوره خارج می‌گردند.

افزایش دما باعث بهبود شکل پذیری بیلت می‌شود. فرآیند نورد به کمک غلتک‌های پر فشار فولادی انجام می‌گردد. بیلت با عبور از دروازه‌های مختلف غلتک رفته رفته به مقطع گرد تبدیل می‌شود و همزمان طول آن افزایش پیدا می‌کند. با انجام چندین مرحله نورد پر فشار در نهایت میلگرد A1 در قطر مورد نظر تولید می‌شود. از آنجا که میلگرد خروجی از خط نورد دمای فوق العاده بالایی دارد، به روش‌های مختلف خنک می‌گردد. در ادامه با انواع روش‌های خنک کردن میلگرد بیشتر آشنا خواهید شد. در این مرحله شما میلگرد ساده A1 را در اختیار دارید. برای تولید میلگرد آجدار، از دستگاه آج زنی استفاده می‌شود.

میلگرد به دو صورت کلاف و شاخه‌ای به بازار عرضه می‌گردد. اغلب میلگردهای با ضخامت پایین به صورت کلاف تولید می‌شوند. چرا که هر چه ضخامت افزایش می‌یابد از انعطاف میلگرد کاسته می‌شود. میلگردهای شاخه‌ای معمولا در دو طول 6 و 12 متری برش می‌خورند.

استاندارد میلگرد آجدار از لحاظ نوع تولید


بر روی میلگرد آجدار تولیدی در ایران بعد از نام تولید کننده یک سری کد حک میشود که نشان دهنده استاندارد میلگرد هستند. JU ، JT ، CU ، CT و SA انواع این کدها هستند. SA کد نشان دهنده مخصوص میلگرد آلیاژی A4 است. به جز این مورد بخش اول این کدها یعنی حروف J و C به ترتیب نشان دهنده استانداردهای A2 و A3 برای میلگرد آجدار هستند.

در بخش دوم این کدها یکی از حروف U یا T حک شده است که نشان دهنده روش تولید میلگرد هستند. U نشان دهنده روش تولید آلیاژی و حرف T نشان دهنده روش تولید ترمکس است. بنابراین برای مثال JT معرف میلگرد A2 ترمکس است.

روش تولید میلگرد آلیاژی شده (U)


در این روش، میلگرد آجدار پس نورد در هوای آزاد خنک می‌شود. سختی میلگرد آجدار تولید شده به این روش کمتر از روش ترمکس است اما چقرمگی آن بالا‌تر است. این روش به دلیل تولید میلگرد با توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی و خواص شیمیایی در سطح و مغز آن، اصطلاحا به روش آلیاژی کردن معروف است.

روش تولید میلگرد ترمکس (T)


در روش ترمکس پس از پایان نورد میلگرد، محصول در حالی که سرخ است، از درون یک تونل پاشش آب عبور می‌کند تا به سرعت خنک شود. این نوع خنک کاری به دلیل کوئنچ سطح باعث افزایش سختی در سطح میلگرد می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث تردی و شکست میلگرد حین خمکاری شود. بنابراین انتخاب میلگرد مناسب باید با در نظر گرفتن کاربرد آن صورت بگیرد.

بنابراین حین خرید میلگرد از کد حک شده روی آن اطلاع پیدا کنید همچنین در صورت عدم وجود کد حک شده میلگرد را با سرتیفیکیت معتبر خریداری نمایید.

جدول وزن میلگرد


وزن میلگرد از منظر حمل و نقل و کاربری همواره یک موضوع مهم به حساب می آید. با توجه به رنج گسترده ای از قطر میلگرد که تولید می‌شود باید یک استانداردی برای تخمین وزن میلگرد وجود داشته باشد. استاندارد مورد استفاده با نام استاندارد اشتال و در قالب جدول اشتال ارائه می‌شود.

میلگرد در انواع مختلف به صورت شاخه 12 متری تولید می‌شود. چنانچه وزن یک شاخه میلگرد اختلاف چشمگیری با استاندارد اشتال داشته باشد، نشان از کیفیت تولید پایین است. و باید اثر آن را بر قیمت میلگرد دید. پرکاربردترین میلگردها در سازه های 8 تا 32 میلیمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در میان انواع میلگرد، شماره های 12، 14 و 16 از جمله پرکاربردترین و پرفروش ترین انواع میلگرد است. به طور مثال انواع خاموت به کمک میلگرد 16 تولید می‌شود. خاموت‌ها از خمکاری میلگرد 16 به دست می‌آیند. درگیر شدن خاموت‌های ساخته شده با بتن به افزایش مقاومت کششی بتن کمک می‌کند. بنابراین آگاهی از قیمت روز میلگرد 16 برای ساختمان‌سازها بسیار حائز اهمیت است.

برترین تولیدکنندگان میلگرد ایران


تقریبا در تمامی استان های کشور حداقل یک کارخانه تولید کننده میلگرد وجود دارد. طبق آخرین آمارها استان های آذربایجان شرقی، قزوین، خوزستان، اصفهان و یزد قطب‌های تولید میلگرد در ایران هستند.

میلگرد میانه، بنان، تیکمه داش و تعدادی دیگر از کارخانه ها معتبرترین برندهای شمال شرق کشور را تشکیل می‌دهند. در استان قزوین میلگرد قزوین و آریان فولاد و تعدادی کارخانه دیگر معروفترین برندها هستند.

در استان خوزستان شرکت های روهینا جنوب، کاوه و گروه ملی فولاد معتبرترین تولید کنندگان میلگرد هستند. در استان اصفهان بدون شک میلگرد ذوب آهن قدیمی ترین و معتبرترین برند در این استان و کل کشور است. در مرکز ایران و در استان یزد نیز فولاد بافق یزد، سرمد ابرکوه تولید کننده میلگرد آجدار و ساده هستند. همچنین کارخانه فولادی آلیاژی ایران واقع در این استان نیز میلگرد A4 تولید و راهی بازار می‌کند.

لیست قیمت روز انواع میلگرد


در این مطلب تلاش شد تا  توضیحات کلی در خصوص میلگرد و نکاتی که حین خرید آن می‌تواند مفید باشد، ارائه شد. چنانچه قصد خرید میلگرد آجدار، ساده یا استیل را دارید به صفحات هر یک از این محصولات مراجعه کنید تا علاوه بر مطالعه نکاتی ریزتر در خصوص این محصولات، قیمت به روز انواع میلگرد را هم چک کنید.

با شماره تلفن 45306-021 و به کارشناس محصول میلگرد در بازرگانی فولاد آیرومات متصل شوید تا علاوه بر استعلام قیمت میلگرد یک خرید با کیفیت را تجربه کنید.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

بستگی به نوع ماشین و تعداد و محل بارگیری و محل تخلیه و مسافت دارد. اما به‌طور کلی کمترین هزینه تریلر برای جابجایی بار از انباری به انبار مجاور در حدود 300 هزار تومان است.

ما نماینده شما برای خرید از کارخانه هستیم و شما با اطمینان خاطر بدون نیاز به پیگیری های مستقیم از کارخانه میتوانید بار خود را تحویل بگیرید اما اگر درخواست خرید به صورت مستقیم بار را از کارخانه دارید بایستی مبلغ به صورت نقد از حساب شرکت به کارخانه واریز نمایید باید توجه داشته باشید حداقل مقدار از کارخانه در حدود 20 است و حداکثر تنوع سایز قابل بارگیری در یک تریلر 4 سایز است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 45306-021 تماس بگیرید

به طور معمول بندیل میلگرد 2 تنی است اما بندیلهای میلگرد کارخانه ذوب آهن 5 وزن دارد.

میلگرد A2 با توجه به استحکام خمشی قابلیت خم شدن دارد و برای خاموت زدن بهترین گزینه است.

با توجه به تولیدات داخل از لحاظ ظاهری تفاوتی با یکدیگر ندارند و قابل تشخیص نیستند اما از نظر استحکام و کاربرد تفاوت دارند و استحکام آنها به ترتیب 340 و 400 مگاپاسکال است.