قیمت تسمه

قیمت تسمه

قیمت روز ورق تسمه در این صفحه آورده شده‌است. مخاطبان خرید ورق تسمه فابریک، نوردی و ماشین‌کاری جهت تامین مقاطع خود می‌توانند به جداول قیمت مراجعه نمایند.


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز تسمه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد حالت انبار تاریخ قیمت نمودار
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×20 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×25 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×30 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×35 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×45 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×25 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×30 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×35 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×45 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×120 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×150 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×200 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×30 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×35 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×45 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×120 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×150 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×200 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×120 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×150 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×200 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×120 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×150 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×200 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×20 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×25 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×30 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×35 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×40 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×45 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×50 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×55 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×60 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×80 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه نوردی ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 8×100 نوردی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×46 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×47 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×48 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×49 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×51 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×52 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×53 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳۰ میلیمتر كيلوگرم 30×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳۰ میلیمتر كيلوگرم 30×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳۰ میلیمتر كيلوگرم 30×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳۰ میلیمتر كيلوگرم 30×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×25 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 4×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×25 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 5×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 6×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 10×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۲ میلیمتر كيلوگرم 12×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×50 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×55 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۵ میلیمتر كيلوگرم 15×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×60 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×70 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×80 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۰ میلیمتر كيلوگرم 20×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×100 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×120 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×150 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۲۵ میلیمتر كيلوگرم 25×200 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×25 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×30 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×35 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×40 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
تسمه ماشینکاری ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 3×45 ماشینکاری تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید تسمه

انواع تسمه فولادی موجود در بازار آهن را می‌توانید به راحتی از آیرومارت خریداری کنید. برای اینکار تنها کافیست به کمک جدول قیمت تسمه در این صفحه، کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنید. با زدن دکمه خرید، سبد کالایی خود را تشکیل دهید. پس از نهایی کردن سبد مقاطع، کارشناسان آیرومارت در سریع‌ترین زمان ممکن پیش فاکتور را برای شما ارسال خواهند کرد. در صورتی که کالای مورد نیاز شما در لیست محصولات این صفحه موجود نبود، برای استعلام قیمت با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید تا کارشناس فروش شما را در مسیر انتخاب تا دریافت بار راهنمایی کنند.
در خرید تسمه باید به چند مورد توجه کنید:

 • ضخامت
 • نوع تسمه
 • برند تولیدکننده
 • سلامت کالا
 • محل تامین بار
 • باربری

تمام سوالات شما در خصوص هر یک از موارد مذکور، توسط کارشناس فروش پاسخ داده خواهد شد.

تسمه چیست؟

منظور از تسمه یا ورق تسمه، مقاطعی به شکل مربع یا مستطیل است که اختلاف عرض و ضخامت آن‌ها با هم زیاد باشد. تسمه‌ ها در جنس‌های متفاوتی ساخته می‌شوند که پرکاربردترین آن‌ها تسمه فولادی است. قیمت تسمه با توجه به جنس و روش ساخت آن تعیین می‌شود. تسمه در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی، حمل و نقل بار، صنایع معدنی و ادوات کشاورزی کاربرد دارد. براساس روش ساخت و جنس ماده اولیه، انواع مختلف ورق تسمه از آیرومارت قابل تهیه است. از نظر ماده اولیه انواع تسمه شامل:

 • تسمه استیل
 • تسمه آهنی
 • تسمه گالوانیزه

و از نظر روش ساخت به چهار گروه:

 • تسمه فابریک
 • تسمه نوردی
 • تسمه ماشینکاری
 • تسمه ترانس

قابل تقسیم است. در ادامه بیشتر درباره قیمت انواع تسمه صحبت خواهد شد.

قیمت تسمه استیل

از پرمصرف‌ترین انواع ورق تسمه، به تسمه استیل گریدهای 304 و 316 باید اشاره کرد. به دلیل وجود عناصر آلیاژی چون نیکل و کروم در ساختار، این محصول از مقاومت به خوردگی، سایش و حرارت بالایی برخوردار است. با توجه به ویژگی‌های مذکور، ورق استیل در محیط‌های با خوردگی بالا مانند آب دریا و در کشتی سازی کاربرد دارد. علاوه بر این در ساختمان سازی و خودروسازی نیز می‌توان از این نوع تسمه استفاده کرد. قیمت تسمه استیل بیشتر از ورق تسمه های دیگر است.

قیمت تسمه گالوانیزه

تسمه گالوانیزه در محل‌هایی کاربرد دارد که میزان خوردگی و رطوبت آن‌‎ها بالاست. این تسمه با لایه‌ای از روی پوشانده شده است. تمایل بالای روی به خوردگی سبب می‌شود که در محیط‌های خورنده، همواره فلز روی به جای آهن خورده شود. این نوع تسمه فولاد صرفه اقتصادی بیشتری دارد. قیمت تسمه گالوانیزه متاثر از قیمت ورق گالوانیزه در بازار بوده و قیمتی بالاتر از کالای بدون پوشش دارد.

قیمت تسمه آهنی

تسمه آهنی، از فولاد با درصد کربن کم ساخته می‌شود. این نوع تسمه، نسبت به انواع دیگر نرم‌تر بوده و انعطاف پذیری بالاتری دارد. مدول الاستیک بالا و جذب خوب، از دیگر ویژگی‌های این نوع تسمه است.

قیمت تسمه فابریک

در ساخت این نوع تسمه، از شمش فولادی استفاده می‌شود. شمش فولادی با آنالیز مورد نظر به روش ریخته‌گری پیوسته، ریخته خواهد شد. در مرحله بعدی شمش‌ها پیش گرم شده و طی چندین مرحله نورد به ضخامت مورد نظر می‌رسد. بنابراین قیمت تسمه فابریک به شمش اولیه وابسته است.

قیمت تسمه نوردی

این نوع تسمه، مشابه تسمه فابریک است. با این تفاوت که برای ماده اولیه از قراضه و بازیافتی‌های دیگر به جای شمش استفاده می‌شود. در ادامه با فرایند نورد، تسمه تولید می‌گردد. انجام نورد سرد در تولید، تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت ظاهری این محصول می‌گذارد. در نهایت شاهد تاثیرکیفیت بر قیمت تسمه نوردی خواهید بود.

قیمت تسمه ماشینکاری

تولید تسمه در این روش، در سه مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول، برش ورق است که ورق فولادی با روش گیوتین برش داده می‌شود. در مرحله دوم، ورق فولادی پس از برش گیوتین تاب برمی‌دارد. به کمک غلتک‌ها از طریق نورد سرد، اتوکشی انجام می‌شود. در آخرین مرحله، به دلیل تابیدگی‌های لبه ورق که به دلیل برش طولی اتفاق میفتد، تسمه مجددا از غلتک‌های نوردی عبور می‌کند.
تسمه ماشینکاری نسبت به سایر انواع تسمه کیفیت فوق العاده بالاتری دارد. بنابراین قیمت تسمه ماشینکاری معمولا بیشتر است.

قیمت تسمه ترانس

برای تولید این نوع تسمه از انواع دیگر آن ر بازار استفاده می‌شود. ماده اولیه از قالب‌های موجود عبور داده شده تا به سایز مورد نظر برسد. این نوع تسمه ها از دقت ابعادی فوق العاده بالایی برخوردارند. دقت این محصولات در حد دهم میلی متر است.

کاربرد تسمه فولادی

تسمه فولادی، با توجه به کاربرد و صنعت مورد استفاده در ابعاد و کیفیت های گوناگون ساخته می‌شود. کاربرد این قطعات به دلیل مقاومت بالا، قابلیت سوراخکاری، و جوش پذیری خوبی که دارند، روز به روز در حال افزایش است. این قطعات، با دوام بوده و با توجه به جنس، توانایی تحمل وزن بالایی را دارد.

تسمه فولادی در صنایع کوچک و بزرگ به صورت گسترده در کابل‌های مخابرات، برق و تلفن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تسمه فولادی در ساخت تیرچه‌های فلزی خود ایستا، گریتینگ و گاردریل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنعت ساختمان‌سازی به عنوان پایه پشتیبان ساختمان، نرده، راه پله، حفاظ و قفل درب رادیاتور، پر کردن فضای خالی برای یک دست سازی درب و پنجره، دوچرخه سازی و ساخت ترانسفورماتور کاربرد دارد. علاوه بر آن‌چه که تا به این جا نام برده شد، در موارد زیر نیز تسمه فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • بسته‌بندی بارهای سنگین
 • ساخت بادبند
 • جان تیرآهن
 • تیرچه فلزی
 • لوازم چاقوسازی
 • صنایع اتومبیل سازی
 • تولید مقاطع باز فولادی به روش پرس برک
 • در ساخت مجسمه‌های هنری

کارخانه‌ های تولیدکننده تسمه فولادی

با توجه به نیاز روزافزون کشور به تسمه فولادی و کاربرد آن در صنایع کوچک و بزرگ، واحدهای صنعتی متعددی در سراسر ایران به تولید انواع تسمه فولادی مشغول‌اند. کارخانه‌های بزرگی چون:

 • ذوب آهن اصفهان
 • گروه صنعتی غفاری
 • پروفیل فولادی اصفهان
 • نورد آهنین اسپادانا
 • شرکت فولاد کوهپایه
 • نورد آریان فولاد

توجه به برند و تهیه از نزدیک‌ترین انبار به محل زندگی شما، از مهم‌ترین مسائلی است که در استعلام قیمت تسمه باید به آن توجه داشت.

خرید تسمه فولادی از آیرومارت

پبشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت مفتخر است پس از سال‌ها خدمات شایسته به خریداران آهن‌آلات، در تکمیل سبد خرید مقاطع فولادی کنار شما باشد. ارائه قیمت روز تسمه آهنی، نوردی، ماشینکاری و … به صورت آنلاین در سایت و شبکه‌های مجازی، تنها گوشه‌ای از اقدامات مجموعه در فرایند تامین آهن‌ و فولاد است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات و تهیه مقاطع فولادی از آیرومارت به سایت مجموعه به نشانی www.iromart.com مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید.

انواع مختلفی از تسمه فولادی در بازار آهن وجود دارد که با توجه به روش تولید، خواص مکانیکی و کیفیت ظاهری متفاوتی دارند. به دلیل تفاوت قیمتی که در انوع تسمه وجود دارد، لازم است تا با توجه به نوع نیازتان، تسمه مناسب را انتخاب کنید.

آیرومارت با ارائه خرید اعتباری یا LC به مشتریان پیشنهاد می‌کند که آهن‌آلات خود را امروز خریداری کرده و 6 ماه تا یک سال آینده پول آن را پراخت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با 02145306 تماس بگیرید.

آیرومارت به عنوان مرجع قیمت‌دهی آهن‌آلات، قیمت انواع تسمه ماشینکاری، نوردی، ترانس و فابریک را در این صفحه اعلام می‌کند.

بله. بازرگانی فولاد آیرومارت به منظور راحتی در تامین آهن‌آلات برای مشتری، خدمات جانبی چون برشکاری را نیز ارائه می‌دهد.

آیرومارت با در اختیار داشتن انبارهای امانی در شهرهای مختلف و باربری حرفه‌ای، قابلیت تامین آهن‌آلات مشتریان در تمام ایران را دارد.