قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه امروز

فیلتر براساس:
نام کالا برند ابعاد ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 20*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 4 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 8 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 8 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70000 77000
پروفیل 10*10 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 10×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 10*10 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 10×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 10*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 20×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 10*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 10*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 10*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×10 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*20 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 2.5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*30 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*40 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 3 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 5 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه سپنتا قیمت روز پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 گالوانیزه گرم شده، ضخامت 6 کارخانه ساوه قیمت روز پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

بررسی مشخصات (ابعاد و ضخامت) پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه که به قوطی گالوانیزه نیز مشهور است یک مقطع مربع یا مستطیلی توخالی است که سطح آن برای افزایش مقاومت به خوردگی از فلز روی پوشانده شده است. قوطی گالوانیزه از ضخامت ۲ تا ۸ میلی‌متر تولید می‌شود؛ هم‌چنین این مقطع فولادی در ابعاد ۱۰×۱۰ تا ۹۰×۹۰ در بازار موجود است. قطعا به دلیل تفاوت در ابعاد، وزن و ضخامت، قیمت قوطی آهن 10*10 با قیمت قوطی ۹۰*۹۰ متفاوت خواهد بود؛ از‌این‌رو هنگام خرید باید پروفیلی را انتخاب کرد که ابعادی را انتخاب کرد متناسب با نیاز پروژه باشد.
به‌طور‌کلی این محصول را می‌توان به دو نوع چهار گوش و نوع باز تقسیم بندی کرد. نوع چهارگوش با مقطع مربع یا مستطیل توخالی به قوطی گالوانیزه هم معروف است و نوع باز معمولا به شکل پروفیل U مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این دو دسته با هم تفاوت دارند و پروفیل گالوانیزه U به‌صورت ویژه برای ساخت سقف سوله‌ها مصرف می‌شود.

آشنایی با کاربردهای متنوع پروفیل قوطی گالوانیزه

باتوجه‌به بالا بودن مقاومت به‌ خوردگی قوطی گالوانیزه از این مقطع فولادی در محیط‌های مرطوب به وفور استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال پروفیل گالوانیزه در گلخانه‌های کاربرد متنوع و گسترده‌ای دارد؛ وزن قوطی گالوانیزه گلخانه با قوطی‌های مورداستفاده در صنعت ساختمان تفاوت چشمگیری خواهد بود. از‌این‌رو قیمت قوطی گالوانیزه گلخانه نیز ممکن است در ضخامت‌های مختلف کمتر یا بیشتر از قوطی گالوانیزه صنعتی باشد.
یکی دیگر از کاربردهای این مقطع فولادی استفاده از آن برای ساخت پروفیل‌های درب و پنجره است. هر چند این نوع پروفیل یک پروفیل قدیمی به حساب می‌آید و مواد جدیدتر مثل آلومینیوم و UPVC در حال جایگزین شدن با انواع پروفیل گالوانیزه هستند؛ اما هم‌چنان این نوع قوطی‌ها به‌طورچشمگیری مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. از این‌رو، بسیاری از مهندسان ساخت‌وساز پروفیل، به دنبال استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه هستند.

معرفی عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه

کیفیت و نوع فرایند گالوانیزاسیون روی کیفیت و قیمت قوطی گالوانیزه یا سایر مقاطع گالوانیزه اثرگذار است. قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه و صنعتی تحت تاثیر عوامل مختلفی در نوسان خواهد بود که از جمله این عوامل، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قیمت مواد اولیه و سنگ آهن
  • نرخ دلار
  • وضعیت اقتصادی جهان
  • عرضه و تقاضا
  • هزینه‌های حمل و نقل

از سوی دیگر، قیمت هر شاخه پروفیل گالوانیزه با‌توجه‌به وزن آن تعیین می‌شود؛ بنابراین باید وزن پروفیل گالوانیزه را نیز در دست داشته باشید تا بتوانید بر اساس آن قیمت پروفیل را محاسبه کنید. هم‌چنین قیمت برخی مواد اولیه هم‌چون قیمت ورق روغنی و ورق سیاه نیز در قیمت روز پروفیل گالوانیزه موثر خواهد بود. باتوجه‌به نوسان بالای قیمت پروفیل گالوانیزه، استعلام قیمت روز این قوطی از مراجع معتبر الزامی است.

تاثیر سایز بر قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه و صنعتی

اصولا پروفیل گالوانیزه در شاخه‌های 6 متری و از ورق‌های فولادی تولید می‌شود؛ از‌این‌رو ابعاد مقطع، ضخامت و قیمت ورق گالوانیزه استفاده شده در ساخت آن را می‌توان یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه دانست. قوطی گالوانیزه در ابعاد مقطع ۱۰ تا ۹۰ میلی‌متر بیشترین کاربرد را دارد. همچنین پروفیل U معمولا با ضخامت‌های 1 تا 3 میلی‌متر مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
قیمت قوطی گالوانیزه 80*80 به‌عنوان یکی از سایزهای پرکاربرد از سوی مشتریان بسیاری استعلام می‌شود. با افزایش سایز و ضخامت پروفیل گالوانیزه، وزن آن افزایش یافته و با‌توجه‌به کیلویی بودن این مقطع، قیمت قوطی گالوانیزه نیز افزایش خواهد یافت.

ارائه خدمات گالوانیزه کردن و فروش پروفیل گالوانیزه در آیرومارت

اگرچه از دو روش مختلف می‌توان پروفیل گالوانیزه را تولید کرد، اما گالوانیزه کردن پروفیل پس از ساخت آن، مرسوم‌ترین روش است. بازرگانی آیرومارت با ارائه خدمات گالوانیزه کردن، به شما این امکان را می‌دهد تا با ثبت سفارش خود، پروفیل گالوانیزه را در ابعاد دلخواه و با ضخامت گالوانیزه سفارشی خریداری کنید.
شما می‌توانید خرید خود را با مناسب‌ترین قیمت از آیرومارت انجام دهید. به‌منظور استعلام قیمت روز پروفیل گالوانیزه در سایز‌های مختلف نیز، می‌توانید لیست قیمت این محصول را در این صفحه مشاهده کرده یا با شماره 02145306 تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

1 کاربرد پروفیل گالوانیزه در کجاست؟

به دلیل مقاومت به خوردگی بالای پروفیل گالوانیزه در محیط‌های مرطوب، در چنین شرایطی مانند گلخانه صنعتی از این کالا استفاده می‌شود.

2 قیمت پروفیل گالوانیزه در وبسایت آیرومارت به روز است؟

قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه به روز را می‌توانید در این صفحه از آیرومارت استعلام بگیرید.

3 خرید پروفیل گالوانیزه چگونه از آیرومارت ممکن است؟

شما می‌توانید از طریق وبسایت آیرومارت و یا شماره تلفن 02145306، اقدام به خرید پروفیل گالوانیزه نمایید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.