قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه که به قوطی گالوانیزه نیز معروف است، در سایزهای مختلف و برای استفاده در محیط‌هایی چون گلخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر سطح این پروفیل به منظور مقاومت به خوردگی، پوششی از جنس روی اعمال شده است. قیمت پروفیل گالوانیزه را می‌توانید از لیست قیمت زیر مشاهده بفرمایید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا برند ابعاد ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 10×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 10×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۸ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۸ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

قوطی گالوانیزه، پرکاربرد در مناطق مرطوب

پروفیل گالوانیزه که به قوطی گالوانیزه نیز مشهور است یک مقطع مربع یا مستطیلی تو خالی است که بر سطح آن برای افزایش مقاومت به خوردگی یک پوشش از فلز روی اعمال شده است.
مقاومت به خوردگی پروفیل گالوانیزه در محیط‌های مرطوب بالا است. بنابراین، در محیط‌هایی چون گلخانه‌های صنعتی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیطی که به شدت مرطوب است و چنانچه از فولاد بدون روکش و محافظت خاصی استفاده شود، خوردگی و فرسودگی رخ خواهد داد و دیر یا زود سازه پایداری خود را از دست می‌دهد که می‌تواند منجر به خسارات مالی شود.

به طور کلی این محصول را می‌توان به دو نوع چهار گوش و نوع باز تقسیم بندی کرد. نوع چهارگوش با مقطع مربع یا مستطیل توخالی به قوطی گالوانیزه هم معروف است و نوع باز معمولا به شکل پروفیل U مورد استفاده قرار میگیرد. نوع کاربرد این دو دسته با هم تفاوت دارند و پروفیل گالوانیزه U به صورت ویژه برای ساخت سقف سوله‌ها مصرف می‌شود.

یکی دیگر از کاربردهای این کالا استفاده جهت ساخت پروفیل‌های درب و پنجره است هر چند این نوع پروفیل یک نوع قدیمی به حساب می‌آید و مواد جدیدتر مثل آلومینیوم و UPVC در حال جایگزین شدن با انواع پروفیل گالوانیزه است اما همچنان این نوع پروفیل‌ها در حد چشمگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این‌رو، بسیاری از مصرف‌کنندگان پروفیل، به دنبال استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه هستند.

گالوانیزه کردن، موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه

پیش از پرداختن به روش تولید این کالا به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت پروفیل گالوانیزه لازم است تا فرآیند روی اندود کردن را به طور کلی بررسی کنیم. این فرآیند در یک دسته بندی کلی به دو صورت گرم و سرد صورت می‌گیرد. در روش گرم که با نام غوطه وری هم شناخته می‌شود مقطع فولادی مورد نظر در حمامی از فلز روی مذاب غوطه‌ور می‌شود و همزمان با خروج از آن یک لایه نازک از فلز روی بر سطح مقطع شکل می‌گیرد. با کنترل دمای خنک سازی مقطع پس از خروج از حمام مذاب و نحوه خروج مقطع می‌توان ضخامت لایه محافظ را تنظیم کرد.
روش دوم روش سرد یا الکتروشیمیایی است که در آن فلز روی به کمک جریان الکتریکی و یک الکترولیت هادی جریان به سطح فولاد می‌چسبد.
انواع پروفیل گالوانیزه شده به روش گرم، ضخامت بالاتری از فلز روی بر آن نشسته است، در حالی که قوطی گالوانیزه شده به روش سرد، ضخامت کمتر اما زیبایی سطحی بالاتری دارد. با توجه به این مساله، مقاومت به خوردگی پروفیل گالوانیزه گرم بیشتر اما قیمت قوطی گالوانیزه سرد، بالاتر است.

تولید پروفیل گالوانیزه

تولید پروفیل گالوانیزه با استفاده از ورق سیاه در ضخامت‌های مختلف انجام می‌شود. بنابراین قیمت پروفیل گالوانیزه به قیمت ماده اولیه فولادی که برای تولید آن استفاده شده است نیز بستگی دارد. در این روش به کمک فرآیند رولفرمینگ ضخامت مشخصی از ورق فولادی به صورت مقطع مربع یا مستطیلی توخالی شکل دهی می‌گردد. درز اتصال به کمک یک روش جوشکاری قابل اطمینان مثل جوشکاری زیر پودری اتصال‌دهی می‌شود. سپس مقطع تولید شده به روش گرم و غوطه‌وری در حمام مذاب حاوی یک لایه محافظ روی می‌گردد.
در روشی دیگر که کمتر معمول است ممکن است از ورق گالوانیزه که خود از ورق سرد ساخته می‌شود، به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع پروفیل گالوانیزه استفاده گردد. در این حالت قیمت پروفیل گالوانیزه به طور مستقیم به قیمت ورق گالوانیزه وابسته خواهد بود. چالشی که در تولید به این روش وجود دارد از بین رفتن پوشش فلز روی در قسمتی است که مورد جوشکاری قرار می‌گیرد. چالش‌های جوشکاری ورق گالوانیزه موجب می‌شوند که این روش را توصیه نکنیم. بنابراین قیمت پروفیل گالوانیزه به عواملی همچون روش تولید و روش روی اندود کردن بستگی دارد.

قیمت پروفیل گالوانیزه

عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه، روش تولید و کاربردهای این محصول را در جهت افزایش بهبود کیفیت خرید این کالا توسط مشتری بررسی خواهیم کرد. به طور کلی گالوانیزاسیون یا روی اندود کردن را می‌توان به عنوان یک روش کهن برای تولید فولادی که مقاومت به خوردگی دارد توصیف کرد.
اگر بخواهیم مقاومت به خوردگی فولاد گالوانیزه را با آلیاژی مانند استیل مقایسه کنیم، به طور قطع این مقاومت به خوردگی کمتر از استیل است اما فولاد گالوانیزه برای کاربردهای نظیر استفاده از فولاد در محیط‌های مرطوب معمولی به شدت مناسب و مقرون به صرفه است. به طور کلی کیفیت و نوع فرآیند گالوانیزاسیون روی قیمت پروفیل گالوانیزه یا سایر مقاطع گالوانیزه اثرگذار است.
قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه تحت تاثیر عوامل مختلفی افت و خیز دارد و ثابت نیست. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قیمت مواد اولیه و سنگ آهن
  • نرخ دلار
  • وضعیت اقتصادی جهان
  • عرضه و تقاضا
  • هزینه‌های حمل و نقل

باتوجه به نوسان بالای قیمت پروفیل گالوانیزه، استعلام قیمت روز الزامی است. بنابراین، باید به مرجعی به‌روز و معتبر مراجعه نمایید. شرکت بازرگانی فولاد آیرومارت، در این صفحه، لیست قیمت پروفیل گالوانیزه امروز را قرار می‌دهد. برای استعلام نرخ روز این کالا می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 نیز با کارشناسان مجموعه ارتباط برقرار کنید.
از سوی دیگر، قیمت هر شاخه پروفیل گالوانیزه با توجه به وزن آن تعیین می‌شود. بنابراین باید وزن پروفیل گالوانیزه را نیز در دست داشته باشید و با توجه به آن قیمت را محاسبه نمایید.

قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه

همان‌طور که گفته شد، از معروفترین کاربردهای پروفیل گالوانیزه مربوط به ساخت سازه‌های مرتبط با گلخانه‌های صنعتی است. بنابراین قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه یکی از سوالات متداول مشتریان است.
به طور کلی در محیط‌های مرطوب این چنینی و حتی در مناطق مرطوب کشور، از پروفیل گالوانیزه استفاده می‌شود. استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه امروز در سایزهای مختلف را می‌توانید از این صفحه انجام دهید.

تاثیر سایز بر قیمت قوطی گالوانیزه

اصولا پروفیل گالوانیزه در شاخه‌های 6 متری تولید می‌شود و ابعاد مقطع و ضخامت ورق استفاده شده در ساخت آن را می‌توان یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه دانست. قوطی گالوانیزه در ابعاد مقطع 20 تا 90 میلی‌متر و در ضخامت‌های 2، 5/2، 3 و 4 میلی‌متر بیشترین کاربرد را دارد. همچنین پروفیل U معمولا با ضخامت‌های 1 تا 3 میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت قوطی گالوانیزه 80*80 به عنوان یکی از سایزهای پرکاربرد از سوی مشتریان بسیاری استعلام می‌گردد. با افزایش سایز و ضخامت پروفیل گالوانیزه، وزن آن افزایش یافته و با توجه کیلویی بودن قیمت این مقطع، قیمت قوطی گالوانیزه امروز نیز افزایش می‌یابد.

خرید پروفیل گالوانیزه

پس از استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه سایزها و برندهای مختلف، نوبت به خرید آن می‌رسد. برای خرید پروفیل گالوانیزه، باید به مراکز معتبر فروش مقاطع فولادی سراسر کشور مراجعه نمایید. آیرومارت، مرکزی باتجربه در بازار مقاطع فولادی است که در حوزه فروش پروفیل گالوانیزه فعالیت دارد. شما می‌توانید این مقطع را در انواع مختلف و سایزهای گوناگون از آیرومارت تهیه فرمایید.

فرایند گالوانیزاسیون پروفیل سیاه، در مجموعه آیرومارت و توسط متخصصین این حوزه انجام می‌گیرد. ایشان، روکش گالوانیزه پروفیل را در ضخامت‌های استاندارد مناسب استفاده در محیط‌های مرطوب تولید می‌کنند.
برای ثبت سفارش خرید پروفیل گالوانیزه، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما درارتباط باشید.

به دلیل مقاومت به خوردگی بالای پروفیل گالوانیزه در محیط‌های مرطوب، در چنین شرایطی مانند گلخانه صنعتی از این کالا استفاده می‌شود.

قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه به روز را می‌توانید در این صفحه از آیرومارت استعلام بگیرید.

شما می‌توانید از طریق وبسایت آیرومارت و یا شماره تلفن 02145306، اقدام به خرید پروفیل گالوانیزه نمایید.

نظرات کاربران