قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2 1
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 1
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1/2 1
3
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2 2
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 2
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1/2 2
3
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰
شاخه
16
10
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:10
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۲
شاخه
16
12
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:12
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۴
شاخه
16
14
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:14
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶
شاخه
16
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۷
شاخه
16
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۸
شاخه
16
8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:16
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰
شاخه
18
10
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • ضخامت:10
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۲
شاخه
18
12
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • ضخامت:12
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۴
شاخه
18
14
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • ضخامت:14
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶
شاخه
18
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:18
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۵
شاخه
10
5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:10
 • ضخامت:5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۶
شاخه
10
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:10
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۷
شاخه
10
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:10
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۸
شاخه
10
8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:10
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۵
شاخه
12
5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • ضخامت:5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۶
شاخه
12
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۷
شاخه
12
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۸
شاخه
12
8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:12
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ضخامت ۵
شاخه
14
5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • ضخامت:5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ضخامت ۶
شاخه
14
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:14
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گازی API سپاهان ۱ اینچ
كيلوگرم
1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ ۱ اینچ
كيلوگرم
1/2 1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ ۲ اینچ
كيلوگرم
1/2 2
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ اینچ
كيلوگرم
44198
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:44198
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۴ ۱ اینچ
كيلوگرم
1/4 1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۲ اینچ
كيلوگرم
2
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۳ اینچ
كيلوگرم
3
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۳/۴ اینچ
كيلوگرم
44259
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:44259
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۴ اینچ
كيلوگرم
4
سپاهان
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2 1
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/4 1
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
2
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
3/4
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1
3
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 1
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1/2 1
3
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 2
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مبلی ۱۰ میل ضخامت ۵
كيلوگرم
10
5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • ضخامت:5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۱۲ میل ضخامت ۶
كيلوگرم
12
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۱۴ میل ضخامت ۷
كيلوگرم
14
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۱۶ میل ضخامت ۸
كيلوگرم
16
8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۱۸ میل ضخامت ۹
كيلوگرم
18
9
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • ضخامت:9
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۲۰ میل ضخامت ۴
كيلوگرم
20
4
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • ضخامت:4
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۲۲ میل ضخامت ۵
كيلوگرم
22
5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • ضخامت:5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۲۴ میل ضخامت ۶
كيلوگرم
24
6
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:24
 • ضخامت:6
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۲۶ میل ضخامت ۷
كيلوگرم
26
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:26
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مبلی ۲۸ میل ضخامت ۸
كيلوگرم
28
8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
اتصال مغزی
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
بست چهارپیچ
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
اتصال H
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
اتصال رابط
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
اتصال کفی
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
بست تک پیچ
عدد
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۲
شاخه
1.2 1
2
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
شاخه
1.2 1
2.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۱.۸
شاخه
1.2 1
1.8
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:1.8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۳
شاخه
1.2 1
3
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
رده
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/4 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1
160
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
1
80
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
160
چینی
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2 1
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گوشتدار ۱۱۴×۸۳ ضخامت ۱۵.۵
شاخه
83×114
15.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:83×114
 • ضخامت:15.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۴۱×۱۰۳ ضخامت ۱۹
شاخه
103×141
19
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:103×141
 • ضخامت:19
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۶۸×۱۲۶ ضخامت ۲۱
شاخه
126×168
21
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:126×168
 • ضخامت:21
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱×۷ ضخامت ۷
شاخه
7×21
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:7×21
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱۹×۱۷۵ ضخامت ۲۲
شاخه
175×219
22
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:175×219
 • ضخامت:22
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۶×۱۲ ضخامت ۷
شاخه
12×26
7
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:12×26
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۲۳×۲۷۳ ضخامت ۲۵
شاخه
273×323
25
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:273×323
 • ضخامت:25
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۳×۱۵ ضخامت ۹
شاخه
15×33
9
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:15×33
 • ضخامت:9
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۵۵×۲۸۴ ضخامت ۳۵.۵
شاخه
284×355
35.5
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:284×355
 • ضخامت:35.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۴۰۶×۳۲۶ ضخامت ۴۰
شاخه
326×406
40
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:326×406
 • ضخامت:40
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴

قیمت لوله فولادی با در نظر گرفتن کاربردهای متعدد این مقطع ، از پارامترهای مهم در بازار آهن و فولاد به دست می‌آید. در این مطلب مروری خواهیم داشت بر انواع لوله فولادی تا عوامل موثر بر قیمت لوله بیشتر آشنا شوید.

در یک دسته بندی کلی می‌توان این مقطع را به 2 نوع زیر دسته بندی کرد:

 • لوله درزدار یا درز جوش

 • لوله بدون درز یا مانیسمان


این دسته بندی بر اساس جنس و روش تولید این محصولات صورت گرفته است. این دو عامل بر قیمت لوله موثر هستند. بنابراین برای آگاهی از قیمت لوله بهتر است از مراجع معتبر استعلام قیمت کنید. بازرگانی آهن آلات آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آهن آماده ارائه هرگونه راهنمایی برای خرید مقاطع فولادی است. برای استعلام قیمت لوله فولادی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

لوله درزدار ( لوله درز جوش)


این دسته از لوله‌ها را می‌توان متنوع‌ترین خانواده از این مقطع دانست. به همین علت قیمت لوله درزدار به علت تنوع محصولات در رنج گسترده‌ای قرار می‌گیرد. علت نامگذاری این مقاطع به این نام به روش تولید آنها برمی‌گردد.

ماده اولیه ورق یا تسمه فولادی در ساخت سایزهای مختلف با خمکاری توسط فرآیند رول فرمینگ به حالت دایره‌ای در می‌آیند. پس از این با به کارگیری یکی از روش‌های جوشکاری دو سر آزاد ورق یا تسمه به یکدیگر متصل می‌شوند. به همین دلیل از نام‌های درزدار یا درز جوش برای نام گذاری این لوله استفاده شده است. کیفیت همین درز جوش ایجاد شده یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر قیمت لوله درزدار است.

قیمت انواع لوله درزدار


در یک دسته‌بندی کلی لوله‌های درزدار را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. این دسته‌بندی بر اساس نوع درز آن‌ها و عبارت است از: لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال.

قیمت لوله درز مستقیم


در قیمت لوله درز مستقیم EFW steel pipe (Electric Fusion Welding steel pipe) عوامل مختلفی تعیین کننده است، پروژه‌های نفتی، گازی، پالایشگاهی، آب و فاضلاب و … نیازمند این محصول هستند. لوله یا pipe را در واقع می‌توان زیر مجموعه دسته tube در نظر گرفت. tube علاوه بر مقاطع گرد، معرف تمامی مقاطع توخالی با مقطع مربع یا مستطیل هم است. لوله‌ها کاربردهای بسیار مختلفی دارند. لوله‌کشی ساختمان و تاسیسات (piping)، احداث خطوط انتقال سیالات از جمله نفت و گاز و مشتقات آن‌ها (pipe line) و لوله کشی آب و فاضلاب (plumbing) سه دسته بندی کلی کاربرد انواع لوله فولادی است.

استاندارد لوله درز مستقیم


یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت لوله درز مستقیم استاندارد تولید آن است. برای تعیین خواص لوله‌های فولادی تعداد زیادی تست در قالب استانداردهای مختلف صورت می‌گیرد. آشنایی با این استانداردها به انجام خرید لوله درز مستقیم به صورت هوشمندانه کمک خواهد کرد. از جمله این مجموعه استانداردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استانداردهای ایرانی:

 • ISIRI: Iranian standard & industrial research institute

 • IGS: Iranian gas standard

 • IPS: Iranian petroleum standard


استانداردهای امریکایی:

 • API (American Petroleum Institute)

 • ASTM (American society for testing & material)


استاندارد آلمانی:

 • DIN (Deutsches institut for normang e.v)


استاندارد بریتانیایی:

 • BSI (British standard institution)


استاندارد ژاپنی:

 • JIS (Japanese industrial standard)


در صنعت ایران بنا به قدمت معمولا از استاندارد API جهت استاندارد سازی صنعت لوله به خصوص خطوط لوله انتقال استفاده می‌شود. استاندارد API 5L مربوط به لوله‌های بدون درز و لوله‌های درزدار است. این استاندارد مشخصات شیمیایی و خواص مکانیکی لوله‌های مختلف را تعیین می‌کند. طبق این استاندارد لوله‌ها در دو سطح تولیدی PSL1 و PSL2 تولید می‌شوند. این دو سطح استاندارد گریدهای مختلفی از لحاظ ترکیب شیمیایی و حالت تحویل در اختیار قرار می‌دهند. حالت تحویل در انواع نورد شده، کوئنچ شده، نرماله شده و … می‌باشد.

قیمت لوله اسپیرال


اسپیرال به معنای مارپیچ یا حلزونی است. نام لوله اسپیرال برگرفته از درزجوش مارپیچی آن است. در ساخت این محصول ورق فولادی به صورت مارپیچی خمیده و در نهایت جوشکاری می‌شود. علت نحوه تولید به این شکل امکان دستیابی به قطرهای بزرگتر از محصول است.

لوله اسپیرال بیش از هر چیز دیگری برای بهره‌برداری از خطوط انتقال آب استفاده می‌شود. جهت دستیابی به عملکرد بهتر برای این محصول سطح درونی و بیرونی قابل عایق کاری می‌باشد. در عایق کاری این لوله‌ها معمولا از یک ماده پلیمری مشخص استفاده می‌شود. پلیمر اعمال شده مانع از تماس مستقیم رطوبت یا  آب با بدنه فولادی لوله می‌گردد. به این ترتیب عمل مفید مقطع فولادی بسیار افزایش پیدا می‌کند. قیمت لوله اسپیرال با توجه به ورق و روش جوشکاری تعین می‌شود.

پوشش دهی لوله اسپیرال


در سال‌های گذشته لوله‌های فولادی به دلیل ضعف‌هایی که به خصوص در برابر خوردگی از خود نشان داده‌اند شاهد یک رقیب دیگر به نام لوله پلیمری بوده‌اند. اما به دلیل سایر خواص فولاد مصرف آن‌ها به صفر نرسیده است. برای بهبود مقاومت به خوردگی این نوع لوله درزدار از روش‌های مختلف پوشش دهی استفاده می‌شود. این نوع پوشش‌دهی هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی لوله انجام می‌گیرد و عمدتا توسط پلیمرهای مختلف و با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد که از جمله‌ی این اهداف می‌توان به تسهیل جریان درونی، ایجاد مقاومت به خوردگی و ایجاد لایه عایق حرارتی اشاره کرد. طبیعتا قیمت لوله اسپیرال پوشش داده شده، بیشتر از نوع معمولی آن است.

کیفیت پوشش و جنس آن تعیین کننده قیمت لوله اسپیرال پوشش دار است. همچنین برای افزایش مقاومت به خوردگی امکان تولید لوله اسپیرال گالوانیزه نیز وجود دارد که به دلیل ضخامت نازک آن ها به کانال اسپیرال گالوانیزه معروف است.

سایر لوله‌های درزدار


علاوه‌بر این دو دسته اصلی محصولات زیر نیز در دسته محصولات درز جوش قرار می‌گیرند:

لوله جدار چاه


لوله‌هایی دارای حفراتی در بدنه خود که مناسب برای استفاده در چاه‌های آب هستند. این لوله‌ها مانند یک اسکلت فلزی باعث حفظ دیواره چاه می‌شود و از طرفی حفره‌های موجود در آن باعث عبور آب از دیواره چاه به داخل چاه می‌شود. لوله جدار چاه در انواع مختلفی از پیشرفته تا ساده‌ترین نوع آن قابل تامین از طرف تیم آیرومارت است.
قیمت انواع لوله جدار چاه و نحوه تولید آن

علاوه بر جنس لوله، استاندارد تولیدی محصول نیز بر قیمت لوله جدار چاه تاثیرگذار است. به طور کلی لوله جدار چاه را می‌توان به دو دسته لوله جدار چاه اسکرین یا غربال و لوله جدار چاه فرزی یا هوا برش دسته‌بندی کرد.
لوله جدار چاه اسکرین جانسون

نوع غربال این نوع لوله درزدار بر اساس استاندارد جهانی تولید می‌شود. این محصول معمولا برای چاه های نفت با حساسیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. هندسه شیار از دیگر مولفه‌های اثرگذار بر قیمت لوله جدار چاه است. آخرین مدل هندسه شیار این لوله به اسکرین جانسون معروف است که شیارهای وی شکل با زاویه افقی را در اختیار قرار می‌دهد. بدنه لوله غربال اسکرین جانسون از دو بخش وایر و راد تشکیل شده است. افزایش هر کدام از این بخش‌ها پیش از مونتاژ به کمک کار سختی افزایش پیدا می‌کند و لوله در نهایت از استحکام بسیار مناسبی برخوردار خواهد شد. به طوری که دیواره چاه را در برابر زلزله یا سایر لرزش‌های مشابه حفظ می‌کند.

همچنین از دیگر عوامل مهم بر میزان بازدهی و قیمت لوله جدار چاه چگالی شیارها و میزان فضای خالی محصول است. به طور کلی لوله اسکرین جانسون حدود 37 درصد فضای خالی بر سطح آن است که بیشترین میزان چگالی فضای خالی است. این قابلیت در بازدهی هر نوع چاهی را بالاتر می‌برد در حالی که استحکام آن نیز بالاتر از انواع لوله جدار چاه دستی است.
لوله جدار چاه دستی (فرزی یا هوا برشی)

لوله جدار چاه دستی که به فرزی یا هوا برشی نیز معروف است حاوی یک سری شیار عمودی است که به کمک سنگ فرز و یا دستگاه هوا برش ایجاد شده است. در خصوص برشکاری با هوا برش در لینک مشخص شده می‌توانید بیشتر مطالعه کنید. لوله جدار چاه دستی حداکثر چگالی فضای خالی 5/2 درصد دارد. بیشتر از این مقدار استحکام لوله تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ممکن در برابر رانش زمین دچار فروپاشی شود. با این اوصاف آبدهی لوله اسکرین جانسون 14 برابر لوله جدار چاه دستی است. با توجه به این تفاوت‌های بنیادی قیمت لوله جدار چاه دستی کمتر از نوع اسکرین جانسون است. در ایران نیز اکثرا از جدار چاه دستی در پروژه های حفر چاه استفاده می‌شود. لازم به ذکر است علاوه بر چگالی فضای خالی نوع هندسه شیار نیز بر بازدهی چاه و میزان آبدهی آن اثرگذار است. در این نوع لوله جدار چاه شیارها به صورت وی شکل نیستند و امکان گرفتگی و مسدود شدن آن‌ها وجود دارد.

لوله گازی با استاندارد API


این لوله به طور تخصصی جهت اجزای پروژه‌های گاز کشی داخلی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استاندارد API برگرفته از یک انستیتو نفت و گاز در داخل آمریکا است. مورد 5L این استاندارد در خصوص لوله‌های گاز شهری به کار میرود که در دو سطح PSL1 و  PSL2 قابل تامین هستند.
تفاوت لوله  API PSL1 و API PSL2

در استاندارد API 5L دو سطح محصول PSL1 و  PSL2 در نظر گرفته شده است. PSL کوتاه شده Product Specification Levels به معنای سطح مشخصات محصول است. به دلیل شرایط محیطی بسیار مختلف لوله گازی در خطوط انتقال، این تقسیم‌بندی صورت گرفته تا از محصول دقیقی استفاده شود. در برخی موارد محیط کاری لوله گازی خورنده است در مواردی دیگر فشار درون لوله بسیار بالاست. این دسته‌بندی دو سطحی انتخاب محصول را ساده‌تر می‌کند. قیمت لوله API 5L PSL1متفاوت از قیمت لوله API در سطح 2 است. به طور کلی محصولاتی که در سطح PSL2 قرار می‌گیرند، استحکام کششی، تنش تسلیم و چقرمگی بالاتری دارند. همچنین از لحاظ ابعادی لوله API PSL2 در سایزهای کمتر از 4.5 اینچ تولید نمی‌شود که این موضوع برای لوله API PSL1 صادق نیست. همین تفاوت در دو سطح این نوع لوله باعث تفاوت قیمت انواع لوله API است.

لوله گالوانیزه


این محصول هم از موارد پرکاربرد لوله درزدار به حساب می‌آید. پوششی از فلز روی بر روی این لوله خاصیت مقاومت به خوردگی و رطوبت به آن می‌بخشد. جهت لوله کشی در اماکن مرطوب بهترین گزینه لوله گالوانیزه است. برای مثال یکی از این اماکن گلخانه‌های صنعتی هستند. پوشش فلز روی در سطح خارجی این محصول بر قیمت لوله گالوانیزه اثرگذار است و معمولا گران قیمت‌تر از سایر اعضای این دسته خرید و فروش می‌شوند.
گالوانیزه کردن لوله فولادی

روش‌های متعددی برای ایجاد لایه محافظ فلز روی وجود دارد. این روش‌ها بر اساس دمای فرآیند به دو گروه کلی گرم و سرد تقسیم می‌شوند. روش‌های گالوانیزه کردن به روش غوطه وری و روش الکتروشیمیایی به ترتیب موارد شاخص گالوانیزه کردن گرم و سرد هستند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی بین این دو روش گالوانیزه کردن داشته باشیم، محصول تولید شده به روش غوطه‌وری ضخامت بیشتر و پوشش بیشتر لایه محافظ را دارد. در نتیجه عمر کاری این محصولات بیشتر است. در روش سرد که روش ارزان‌تری است، زبری سطح پوشش بیشتر است و در نتیجه خواص مقاومت به خوردگی مقطع کاهش پیدا می‌کند. این اختلاف خواص باعث ایجاد کیفیت‌های مختلف و اختلاف قیمت لوله گالوانیزه در انواع مختلف می‌شود. البته لازم به ذکر است اکثر محصولات موجود در بازار محصولات تولید شده بر پایه غوطه‌وری گرم هستند.

لوله داربستی


این لوله برای برپایی داربست و خرپا جهت فعالیت‌های عمرانی به کار می‌رود. لوله داربستی در سه سایز اصلی 2، 5/2 و 3 بیشترین کاربرد را دارد. علاوه‌بر خود لوله اتصالات چدنی آن نیز قابل تامین توسط تیم آیرومارت است.
قیمت لوله داربستی

این محصول از ورق فولادی تولید می‌گردد. به همین دلیل قیمت لوله داربستی بر پایه قیمت ورق سیاه تعیین می‌شود. لوله داربستی در زبان لاتین با نام Scaffolding pipe معروف است. به همین دلیل در بازار داخلی با نام لوله اسکافلد هم شناخته می‌شود. همچنین عملیات اجرای داربست هم به اسکافلد بندی مصطلح است.جهت اجرای لوله داربستی به بست داربستی نیاز است. به دلیل موقتی بودن سازه‌ها یا خرپاهای ایجاد شده با داربست اتصالات بین لوله‌ها به صورت موقت و به کمک پیچ و مهره انجام می‌گردد. به این ترتیب پس از پایان پروژه اتصالات داربستی جدا می‌شوند و امکان استفاده مجدد از آن ها وجود دارد.

لوله داربستی یکی از انواع لوله درزدار است و مشابه لوله درز مستقیم تولید می‌گردد. به همین منظور ابتدا خمکاری ورق فولادی با عرض و ضخامت مشخصی انجام می‌گردد. ورق یا تسمه به شکل مقطع لوله در می‌آید و سطوح آزاد آن به یکدیگر جوش می‌خورند. کیفیت درز جوش در عملکرد و در نتیجه بر قیمت لوله داربستی اثر گذار است.

لوله مبلی


لوله مبلی ممکن است با نام‌های دیگری از جمله لوله سبک یا لوله روغنی نیز به گوشتان خورده باشد. این محصول در دسته انواع لوله درزدار یا درز جوش قرار می‌گیرد. لوله سبک، لوله‌ای است که از ورق روغنی براساس استانداردهای  ST12  وST14  و ST37 ساخته می‌شود. به همین دلیل قیمت لوله مبلی از قیمت ورق روغنی یا ورق سیاه تاثیر می‌پذیرد.

لوله سبک را می‌توان به عنوان یکی از پرکاربردترین محصولات لوله و پروفیل در صنعت نام برد. لوله سبک به واسطه مشخصات منحصربه‌فرد کاربرد بسیاری در صنایع مختلف از خودروسازی تا ساخت لوازم خانگی، داربست سازی، صنعت مبل، ساخت و تجهیز کانتینر و دوچرخه‌سازی دارد. هنگام خرید لوله مبلی به اسامی دیگر آن از جمله لوله سبک یا لوله روغنی نیز توجه کنید.

لوله بدون درز


لوله‌های بدون درز با قابلیت‌های ویژه‌ای نسبت لوله درز جوش مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش تولید این کالا بدون نیاز به جوشکاری و ایجاد درز است. در زبان لاتین این محصولات در دسته seamless قرار می‌گیرند.

مانیسمان در واقع اصلی‌ترین نوع لوله بدون درز است. لوله مانیسمان به طور مستقیم از شمش فولادی تولید می‌شود. روش تولید به کمک یک سری ماندرل و غلتک صورت می‌گیرد تا لوله به ضخامت و قطر مورد نظر برسد. مراحل تولید عبارتند از:

 1. پیشگرم کردن شمش فولادی:


جهت بهبود شکل پذیری فولاد این مرحله در دما و شرایط اتمسفری مشخصی صورت می‌گیرد. پیش گرم در کوره های مخصوصی به اسم کوره گامی انجام می‌گیرد. شمش‌های سرد از یک سمت وارد و پس از رسیدن به دمای مورد نظر از سمت دیگر کوره خارج می‌شود.

 1. ایجاد سوراخ در مرکز شمش:


سوراخ به کمک یک سنبه با فشار بالا ایجاد می‌شود. این سوراخ در ادامه مراحل تولید، محل قرار گیری ماندرل است.

 1. کنترل ضخامت و قطر:


پس از این که شمش گداخته سوراخ شد در خط رولینگ قرار می‌گیرد. رولینگ به این ترتیب است که ماندرلی که درون سوراخ قرار می‌گیرد، قطر داخلی و غلتک‌های بیرونی قطر خارجی را کنترل می‌کند. همزمان طول لوله نیز افزایش پیدا می‌کند. پس از رسیدن به ضخامت، قطر داخلی و قطر خارجی مورد نظر کار تولید لوله مانیسمان به پایان رسیده است.

در نهایت در صورت نیاز عملیات حرارتی نهایی روی لوله انجام می‌شود تا خواص به خواص مورد نظر تبدیل شود.

قیمت انواع لوله بدون درز


به دلیل عدم ایجاد درز در این نوع لوله احتمال خوردگی موضعی بدنه کاهش می‌یابد. همچنین حداکثر فشار درونی قابل تحمل توسط لوله بدون درز نیز بسیار بیشتر از لوله درزدار است. قیمت لوله بدون درز نیز بیشتر از انواع درزدار است.

قیمت لوله مانیسمان


همانطور که گفته شد لوله مانیسمان اصلی ترین نوع از این دسته کالا است. مانیسمان نام ابداع کننده آلمانی این کالا است که توانست برای اولین بار لوله بدون نیاز به جوشکاری تولید کند.

همانطور که پیش از این صحبت شد لوله مانیسمان جهت احداث خطوط انتقال پرفشار سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین نکته در خرید لوله مانیسمان توجه به رده بندی لوله است که سایز آن را مشخص می‌کند. در یک قطر خارجی ثابت محصول در رده‌های مختلفی موجود است. هرچه رده لوله بالاتر رود یعنی ضخامت آن بیشتر و قطر داخلی آن کوچکتر می‌گردد. به بیان دیگری افزایش رده لوله به معنی افزایش استحکام مکانیکی آن است.

برای اطلاع از قیمت روز لوله مانیسمان می‌توانید با کارشناسان حرفه ای آیرومارت به شماره 02145306 تماس بگیرید.

قیمت لوله گوشتدار


لوله گوشتدار به دلیل دارا بودن ضخامت بسیار زیاد به این اسم مشهور است. لوله گوشتدار در بعضی ابعاد تولید می‌شود و در برخی دیگر از ابعاد کالاهای مرجوعی خط تولید لوله مانیسمان هستند. کالاهایی که کنترل ضخامت آن‌ها دچار مشکل شده است و از خط تولید خارج شده‎اند. در هر صورت ابعاد این محصول به شکل حاصل ضرب دو عدد نشان داده می‌شود که به ترتیب نشان دهنده قطر خارجی و داخلی آن است. اختلاف این دو عدد تقسیم بر دو نشان دهنده ضخامت آن است. از این محصول در ساخت سیلندر استفاده می‌شود

استعلام قیمت لوله از آیرومارت


تنوع و گستردگی لوله در بازار آهن بر هیچکس پوشیده نیست. بنابراین انتخاب لوله مناسب نیازمند دقت و توجه است. مشاوران بازرگانی آیرومارت آماده ارائه هرگونه خدمات پیش از خرید به مشتریان خود هستند. قیمت لوله تحت تاثیر شرایط روز بازار و عوامل مختلف دستخوش تغییر و تحول می‌شود. در نتیجه استعلام قیمت پیش از خرید از اقدامات ضروری است. قیمت لوله به صورت روزانه در سایت آیرومارت به روزرسانی می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 45306-021 تماس بگیرید.
سوالات متداول آیا سوالی دارید؟

لوله بدون درز به طور مستقیم از شمش فولادی تولید می‌شود در حالی که لوله درزدار با خمکاری ورق و جوشکاری درز اتصال تولید می‌گردد.

لوله اسپیرال قابل تولید در سایزهای بزرگتر است. این محصول از ورق و به کمک خمکاری حلزونی و سپس جوشکاری درزجوش تولید میشود. لوله درزمستقیم اما از خمکاری ورق با مرکزیت محور طولی آن تولید و درزجوش در آن یک خط مستقیم است.

لوله استیل مناسب برای صنایع غذایی دکوراتیو و صنایع پتروشیمی قابل تامین در تمام آلیاژهاست. به طور ویژه آلیاژهای 304 و 316 بیشترین کاربرد را دارند.

امکان بازرسی محصول قبل از بارگیری و در انبار مبدا برای مشتریان فراهم است.