قیمت روز نبشی 30*30

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 3*30*30 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22750 24798
نبشی 2.5*30*30 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23560 25680
نبشی 3*30*30 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 24460 26661
نبشی  آریان فولاد 2.5*30*30- 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 30*30 6 2.5 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
نبشی  آریان فولاد 3*30*30- 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 30*30 6 3 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
نبشی  شکفته 2.5*30*30 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت روز نبشی 40*40

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22250 24253
نبشی  آریان فولاد4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 40*40 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22660 24699
نبشی  ناب تبریز 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22760 24808
نبشی  ناب تبریز 3*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 3 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23300 25397
نبشی 4*40*40 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23560 25680
نبشی  آریان فولاد 3*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 40*40 6 3 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23700 25833
نبشی  شکفته 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت روز نبشی 50*50

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 4*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 50*50 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22700 24743
نبشی  آریان فولاد 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 50*50 6 5 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22700 24743
نبشی  ناب تبریز 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22760 24808
نبشی  ناب تبریز 4*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22810 24863
نبشی 5*50*50 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23260 25353

قیمت روز نبشی 60*60

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 60*60 6 6 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22700 24743
نبشی  ناب تبریز 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22810 24863
نبشی  ناب تبریز 5*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22885 24945
نبشی 6*60*60- 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23210 25299
نبشی  ناب تبریز 4*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23260 25353
نبشی  شکفته 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23460 25571

قیمت روز نبشی 70*70

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی 7*70*70 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 70*70 6 7 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 24210 26389

قیمت روز نبشی 80*80

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22500 24525
نبشی  آریان فولاد 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 80*80 6 8 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22700 24743
نبشی  ناب تبریز 7*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 7 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22810 24863
نبشی  ناب تبریز 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22810 24863
نبشی 8*80*80 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22910 24972

قیمت روز نبشی 90*90

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 9*90*90 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 90*90 12 9 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
نبشی 9*90*90 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 90*90 12 9 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت روز نبشی 100*100

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 10*100*100 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22500 24525
نبشی 10*100*100 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 22910 24972
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱0۰*100 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 100*100 12 10 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23440 25550
نبشی  ناب تبریز 10*100*100 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23560 25680
نبشی 10*100*100 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 12 10 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 24960 27206
نبشی  شکفته 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 25660 27969

قیمت روز نبشی 120*120

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 12*۱2۰*120 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 120*120 12 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 23440 25550
نبشی 12*120*120 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 6 12 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 24010 26171
نبشی 12*120*120 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 12 12 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 25110 27370
نبشی  آریان فولاد 12*۱2۰*120 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 120*120 6 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت روز نبشی 150*150

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 15*۱5۰*150 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی کیلوگرم 150*150 12 15 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 37110 40450
نبشی 15*150*150 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 150*150 12 15 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 37550 40930

قیمت روز نبشی 200*200

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی 20*200*200 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 200*200 12 20 انبار تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 39250 42783

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

راهنمای خرید نبشی از آیرومارت

از انواع نبشی می‌توان به دو گروه بال مساوی و بال نامساوی اشاره کرد که نبشی بال مساوی معرف این مقطع با اندازه بال‌های برابر و نبشی بال نامساوی دارای بال‌های نامساوی است.

این مقطع یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی محسوب می‌شود که به شکل مرکب و منفرد در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به علاوه، از نبشی به ‌صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و مقاطع دیگر نیز بهره می‌برند.

نبشی را کارخانه‌های مختلفی تولید می‌کنند. در جدول این صفحه، لیست قیمت نبشی برندهای مختلف آورده شده است. همچنین به دلیل کاربرد و تقاضای بالای نبشی سایز ۴ می‌توانید با مراجعه به صفحه قیمت نبشی ۴ قیمت روز آن را استعلام بگیرید.

نحوه نام‌گذاری انواع سایز نبشی

نبشی را در نقشه‌های ساختمانی با حرف انگلیسی L نشان می‌دهند و اگر بال مساوی باشد، پس از حرف L سایز بال را درج می‌کنند. به‌عنوان مثال L200 یعنی نبشی‌های بال مساوی با اندازه بال ۲۰۰ میلی‌متر و اگر بال نامساوی باشد، سایز هر دو بال به‌صورت ضرب کنار هم درج می‌شود. مثلا L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۲۰۰‌ میلی‌متر و بال دیگرش ۱۰۰‌ میلی‌متر است.

همچنین در برخی موارد، ابعاد نبشی را به صورت ضرب ۳ عدد نشان می‌دهند که دو عدد اول طول بال‌ها و عدد آخر ضخامت نبشی است. برای مثال L200*100*3 نشان‌دهنده نبشی با اندازه بال‌های ۲۰۰ و ۱۰۰‌ و ضخامت ۳‌ میلی‌متر است. گفتنیست قیمت نبشی روز با توجه به سایز آن‌ها تعیین می‌شود؛ به‌عنوان مثال، قیمت نبشی ۱۰ از قیمت نبشی ۸ بیشتر است، چرا که وزن بالاتری دارد.

عوامل موثر بر قیمت نبشی روز

قیمت روز نبشی تحت تاثیر عوامل مختلفی در نوسان است که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

قیمت آهن آلات

از آنجایی که نبشی یک مقطع فولادی است، قیمت آن تحت تاثیر مستقیم قیمت آهن آلات قرار دارد؛ از همین رو تغییر قیمت آهن موجب تغییر قیمت روز نبشی خواهد شد.

عرضه و تقاضا

تغییرات در عرضه و تقاضای این محصول، قیمت روز نبشی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش تقاضا و کمبود عرضه می‌تواند باعث افزایش قیمت انواع نبشی شود، در حالی که کاهش تقاضا و افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد.

بازار ساخت و ساز

از آنجایی که نبشی بیش از هر صنعتی در ساختمان سازی استفاده می‌شود، رکود یا رونق این صنعت موجب تغییر در قیمت امروز نبشی خواهد شد. برای مثال افزایش یا کاهش طرح‌های ساخت و ساز، تغییر در قوانین و مقررات ساختمانی و میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند قیمت انواع نبشی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

هزینه تولید

هزینه‌های تولید نبشی و فرآیند ساخت آن عامل موثر دیگر در قیمت روز نبشی است. این هزینه‌ها شامل نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، انرژی و سایر مصارف تولیدی می‌شود.

هزینه حمل و نقل

مسافت میان محل تولید نبشی و محل استفاده آن، قیمت نبشی و هزینه نهایی خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فاصله جغرافیایی، نوع حمل و نقل و مصرف سوخت مهمترین موارد موثر در قیمت روز این مقطع فولادی به شمار می‌روند.

ضوابط و مقررات

گاهی ضوابط و مقرراتی مرتبط با استانداردها و کیفیت نبشی وضع می‌شود که قیمت نبشی امروز را تغییر می‌دهند. اطلاع از چنین مقرراتی در روند قیمت این محصول و خرید نبشی با قیمت مناسب کمک شایانی می‌کند.

نرخ ارز

از مهمترین مواردی که قیمت انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، روند قیمت دلار است. از این رو پایش مداوم نوسانات نرخ ارز، ما را در پیش بینی روند قیمت نبشی یاری می‌دهد.

تولیدکنندگان نبشی

کارخانه‌های مختلفی در ایران نبشی تولید می‌کنند و کیفیت هر یک با دیگری تفاوت‌هایی دارد. فولاد اصفهان سپاهان اولین تولیدکننده نبشی در ایران به شمار می‌رود که از کیفیت بالایی نیز برخوردار است.

کارخانه‌های شکفته مشهد، ناب تبریز و آریان فولاد را می‌توان مشهورترین سازندگان نبشی برشمرد؛ قیمت نبشی روز هر کارخانه را در سایزهای مختلف در همین صفحه مشاهده می‌کنید. شما ضمن استعلام این قیمت‌ها می‌توانید به صورت آنلاین یا تلفنی سفارش خود را به ثبت رسانده و محصول خود را در سریع‌ترین زمان در هر نقطه از کشور دریافت کنید.

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته در سایزهای مختلف در جدول‌های این صفحه قابل مشاهده است. بیشترین فعالیت کارخانه شکفته مشهد در زمینه ساخت انواع مختلف ناودانی، سپری و نبشی است.

قیمت نبشی آریان فولاد

کارخانه آریان فولاد نیز که در شهرستان بوئین زهرا واقع شده است، سازنده مقاطع فولادی مختلف مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی است. قیمت نبشی آریان فولاد را روزانه از این صفحه استعلام بگیرید.

قیمت نبشی ناب تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز جزو سازندگان مطرح مقاطع فولادی در کشور شناخته می‌شود و فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده است. شما می‌توانید قیمت نبشی ناب تبریز را از وبسایت آیرومارت بررسی کرده و سفارش خود را به ثبت برسانید.

سایز‌بندی نبشی طبق استانداردهای ابعاد جدول وزنی اشتال

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارتند از:

  • DIN EN 10056-1
  • ASME S1-36
  • ASTM A 36

نبشی‌های فولادی می‌بایست طبق استانداردهای ابعاد جدول وزنی اشتال ساخته شوند؛ بنابراین هر شاخه از این محصول باید وزن مشخصی داشته باشد. تطابق با استاندارد از دیگر عوامل موثر بر قیمت نبشی است که هنگام خرید نبشی باید به آن توجه کرد.

در بازار، گاهی محصولات تولیدی تفاوت اندکی با استاندارد جدول اشتال دارند و ضخامت آن‌ها کمی کمتر از نوع استاندارد است؛ به همین دلیل به نبشی سبک معروفند. در صورتی که ابعاد نبشی مطابق استاندارد جدول اشتال باشد، آن را تحت عنوان نبشی استاندارد یا نبشی سنگین می‌شناسند.

سایز‌بندی نبشی بال مساوی و بال نامساوی در جدول استاندارد اشتال این محصول موجود است که جهت محاسبه وزن نبشی می‌توانید از آن استفاده کنید. قیمت نبشی سبک و نبشی سنگین یا همان استاندارد از آیرومارت به صورت روزانه قابل بررسی است.

دسته‌بندی نبشی بر اساس روش تولید

دسته‌بندی دیگری از نبشی وجود دارد که براساس روش تولید آن انجام می‌شود. در این دسته‌بندی انواع نبشی به پرسی و فابریک تقسیم می‌شوند. تولیدات کارخانه‌های معتبر به صورت نبشی فابریک است؛ یعنی این محصول طی فرآیند نورد ساخته می‌شود.

تولید برخی کارگاه‌های متفرقه به صورت نبشی پرسی است. این محصول از پرس ورق یا تسمه فولادی ساخته می‌شود و از لحاظ ظاهری و خواص مکانیکی با نبشی فابریک متفاوت است. زاویه بیرونی این مقطع خمیده است، در حالی که نبشی فابریک زاویه خارجی قائم دارد.

با توجه به موارد مذکور، هنگام خرید نبشی به انواع و تفاوت قیمت آن دقت کنید، چرا که قیمت نبشی فابریک و قیمت نبشی پرسی متفاوتند.

فرآیند تولید نبشی فابریک

نبشی فابریک با فرآیند کلی نورد تولید می‌شود و ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت آن شمش بیلت است. فرآیند تولید نبشی فابریک شبیه به مسیر تولید سپری آهنی است که در آن عملیات شکل‌دهی با پیش‌گرم کردن شمش فولادی آغاز می‌شود و دلیل این موضوع افزایش شکل‌پذیری فولاد هنگام نورد است.

دمای پیش‌گرم معمولا در حدود ‌۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد بوده و این اتفاق در کوره‌های گامی رخ می‌دهد. شمش‌های فولادی به نوبت وارد کوره پیش‌گرم شده و از سمت دیگر به صورت گداخته خارج می‌شوند. این شمش‌ها در ابتدای خط نورد قرار می‌گیرند و به کمک غلتک‌های پرفشار، رفته‌رفته تغییر شکل می‌دهند.

در ادامه فرآیند تولید، به مرور سطح مقطع به ‌صورت L شکل درمی‌آید و همزمان بر طول آن افزوده می‌شود. نبشی‌های تولیدشده پس از رسیدن به ابعاد و ضخامت مورد نظر خنک می‌شوند.

فرآیند تولید نبشی پرسی

نبشی پرسی بر‌خلاف نوع فابریک، با فرآیند پرس تسمه یا ورق فولادی تولید می‌شود. اساسا نبشی پرسی به دلیل فرآیند تولید ارزان‌تر نسبت به نبشی فابریک قیمت کمتری دارد. در برخی مواقع، از خریدار سوء استفاده می‌شود و نبشی پرسی به‌جای فابریک به فروش می‌رسد؛ بنابراین در زمان خرید نبشی حتما به این موضوع دقت کنید.

لازم به ذکر است نوع دیگری از نبشی به نام نبشی استیل وجود دارد که تفاوت در فرآیند تولید و آلیاژ به‌کار رفته در آن باعث شده تا قیمت نبشی استیل با نبشی معمولی متفاوت باشد. با عضویت در کانال تلگرام آیرو‌مارت می‌توانید به صورت روزانه از قیمت نبشی استیل و سایر مقاطع فولادی آگاه شوید.

استعلام قیمت نبشی امروز از آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، عرضه‌کننده انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی سبک و نبشی استاندارد یا سنگین در سایزهای مختلف است. این شرکت با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت در بازار آهن و برخورداری از زیرساخت‌های لازم از جمله انباری به مساحت ده هزار متر مربع در شورآباد تهران، آماده ارسال محصولات فولادی از برندهای معتبر به سراسر کشور در سریع‌ترین زمان است.

شما می‌توانید قیمت نبشی را روزانه از وبسایت آیرومارت بررسی کرده و سفارش خود را به آسانی به صورت آنلاین یا تلفنی ثبت کنید. لازم به‌ذکر است آیرومارت ارائه‌دهنده خدمات برش‌کاری، سایز کردن نبشی و گالوانیزه‌کردن این محصول در بالاترین کیفیت است.

برای استعلام قیمت انواع نبشی و سایر مقاطع فولادی پرکاربرد مانند قیمت ناودانی با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید و پیش از خرید، از مشاوره کارشناسان مجرب ما بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید
1 نبشی سبک چیست؟

منظور از سبک بودن محصول، این است که ضخامتی پایین‌تر از ضخامت استاندارد دارد. ابعاد و وزن این نوع از محصول برابر با اندازه‌های درج شده در جداول مهندسی محاسباتی نیست و اصولا پایین تر از مقدار استاندارد می باشد به همین دلیل به آن سبک گفته می شود.

2 نبشی فابریک چیست؟

نبشی‌ها در دو نوع پرسی (از طریق پرس ورق) و فابریک (از طریق نورد شمش) وجود دارد و نوع فابریک آن با توجه به نحوه‌ی ساخت، از کیفیت بالاتری برخوردار است.

3 نبشی کوتاه چیست؟

نبشی بلند به مانند دیگر مقاطع فولاد 12 متر طول دارد اما هر شاخه نبشی کوتاه 6 متر است.

4 قیمت نبشی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت نبشی، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت دلار، قیمت ورق سیاه و ورق روغنی، عرضه و تقاضا در بازار و کیفیت و ضخامت پوشش گالوانیزه وابسته است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.