قیمت نبشی امروز

قیمت روز نبشی 30*30

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی 2.5*30*30 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23940 26334
نبشی  شکفته 3*30*30 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26070 28677
نبشی 3*30*30 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26866 29553
نبشی  آریان فولاد 2.5*30*30- 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
نبشی  آریان فولاد 3*30*30- 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
نبشی  شکفته 2.5*30*30 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 40*40

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22985 25284
نبشی  شکفته 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23440 25784
نبشی  آریان فولاد4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23781 26159
نبشی  آریان فولاد 3*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 3 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24179 26597
نبشی  ناب تبریز 4*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24527 26980
نبشی 4*40*40 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 25373 27910
نبشی  ناب تبریز 3*40*40 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 3 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 50*50

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  ناب تبریز 4*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23091 25400
نبشی  آریان فولاد 4*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23383 25721
نبشی  آریان فولاد 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23383 25721
نبشی  ناب تبریز 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24458 26904
نبشی 5*50*50 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24876 27364

قیمت روز نبشی 60*60

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22985 25284
نبشی  آریان فولاد 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23383 25721
نبشی  ناب تبریز 4*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24030 26433
نبشی  ناب تبریز 5*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24279 26707
نبشی 6*60*60- 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24876 27364
نبشی  ناب تبریز 6*60*60 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 70*70

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی 7*70*70 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 70*70 6 7 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23781 26159

قیمت روز نبشی 80*80

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22985 25284
نبشی  آریان فولاد 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23383 25721
نبشی  ناب تبریز 8*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24179 26597
نبشی 8*80*80 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24876 27364
نبشی  ناب تبریز 7*80*80 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 7 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 90*90

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 9*90*90 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 90*90 12 9 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
نبشی 9*90*90 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 90*90 12 9 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 100*100

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  شکفته 10*100*100 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22985 25284
نبشی  شکفته 5*50*50 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23400 25740
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱0۰*100 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 12 10 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23500 25850
نبشی 10*100*100 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 28259 31085
نبشی  ناب تبریز 10*100*100 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
نبشی 10*100*100 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 12 10 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز نبشی 120*120

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 12*۱2۰*120 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 12 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23500 25850
نبشی  آریان فولاد 12*۱2۰*120 – 6 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 6 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23500 25850
نبشی 12*120*120 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 12 12 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 25483 28031
نبشی 12*120*120 – 6 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 6 12 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 28289 31118

قیمت روز نبشی 150*150

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی  آریان فولاد 15*۱5۰*150 – 12 متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 150*150 12 15 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38500 42350
نبشی 15*150*150 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 150*150 12 15 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39701 43671

قیمت روز نبشی 200*200

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
نبشی 20*200*200 – 12 متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 200*200 12 20 انبار تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

نبشی پروفیل L شکل با زاویه 90 درجه است که از خم‌کردن یک میله فولادی به‌شکل دو پایه عمود بر هم ایجاد می‌شود. وزن و قیمت روز نبشی با‌توجه‌به سطح مقطع آن که شامل دو پایه با طول مساوی است که در گوشه یا ریشه به هم متصل می‌شوند، متفاوت است. بسته به طراحی خاص و الزامات کاربردی، پاها می‌توانند طول مساوی یا نامساوی داشته باشند. قیمت نبشی نسبت به سایر انواع پروفیل مقرون‌به‌صرفه است و به‌دلیل استحکام ساختاری عالی، تطبیق‌پذیری به‌طور گسترده در صنایع مختلف و ساخت‌وساز کاربرد دارد.

چرا قیمت نبشی در صنعت ساختمان تاثیر دارد؟

از نبشی معمولاً برای قاب‌بندی، سازه‌های پشتیبانی، مهاربندی و به‌عنوان اجزای سازنده در ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، پل‌ها و سایر کاربردهای معماری و مهندسی استفاده می‌شود. ازاین‌جهت قیمت انواع نبشی و قیمت نبشی امروز همواره از سایت‌های معتبر ازجانب فعالان ساخت‌وساز در حال استعلام است.

ویژگی‌های نبشی و عوامل موثر در قیمت نبشی

شکل منحصربه‌فرد و ویژگی‌های مقطع عرضی و وزن نبشی به استحکام ساختاری و تطبیق‌پذیری آن کمک می‌کند. این ویژگی‌ها باعث می‌‎شود نبشی به‎‎‌طور مؤثر بارهای محوری و برشی را تحمل کند؛ به‌این‌ترتیب نبشی یک انتخاب محبوب در ساخت‌وساز، مهندسی و کاربردهای معماری است و قیمت نبشی همواره مورد استعلام این افراد قرار می‌گیرد.

نبشی معمولاً به‌عنوان فلنج شناخته می‌شوند. این فلنج‌ها مستقیم هستند و از نبشی با زوایای مساوی به سمت بیرون امتداد می‌یابند. فلنج‌ها سطوح اصلی باربر نبشی را فراهم می‌کنند. نبشی دارای ضخامت‌های مختلفی است که معمولاً از چند میلی‎متر تا چند سانتی‌متر متغیر است. قیمت نبشی از هر نوع بسته به نیازهای طراحی خاص، ضخامت فلنج‌ها و ریشه‌ها ممکن است یکسان یا متفاوت باشد. تقارن دو پایه نبشی باعث توزیع متعادل بار و سهولت نصب می‌شود.

ویژگی‌های نبشی

کاربرد نبشی در ساخت لیفتراک

نبشی چطور ساخته می‌شود؟

قیمت نبشی به‌عنوان یک مصالح ساختمانی رایج، به شکل نبشی نورد گرم به‌طور گسترده در صنایع مختلف استعلام می‌شود. خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد و می‌تواند در محیط‌های مکانیکی پیچیده مقاومت کند. فرایند تولید فولاد زاویه نورد گرم عمدتاً شامل پردازش مواد خام، نورد گرم، نورد سرد، برش و عملیات حرارتی است. در ادامه درباره این فرایند و تأثیرآن در قیمت نبشی روز توضیح می‌دهیم.

پردازش مواد خام

فولاد یا صفحه مسطح مناسب را به‌عنوان ماده اولیه برای تولید نبشی انتخاب کنید. ماده انتخابی معمولاً فولاد کم‌کربن یا با کربن متوسط است که به‌دلیل جوش پذیری و کارایی خوبش معروف است. پردازش مواد خام اولین مرحله در فرایند تولید فولاد با زاویه نورد گرم است. به‌طورکلی، مواد اولیه فولاد زاویه نورد گرم عمدتاً صفحات و بیلت‌های نورد گرم هستند که از عوامل تعیین‌کننده قیمت نبشی محسوب می‌شوند. ابتدا مواد اولیه به بلوک‌هایی با طول و عرض معین بریده می‌شوند. سپس، بلوک‌ها در یک عملیات حرارتی به دمای معینی می‌رسند. انجام این کار باعث بهبود انعطاف پذیری فولاد می‌شود و عملیات نورد بعدی را روان‌تر می‌کند.

نورد گرم

قیمت نبشی با فرایند تولید نورد گرم متأثر از قیمت شمش فولادی عملیات حرارتی شده برای نورد به آسیاب نورد گرم وارد می‌شود. قیمت نبشی روز با توجه به فرایند تولید متفاوت است. فرایند تولید نبشی به‌طور عمده به دو مرحله تقسیم می‌شود:

 • نورد خشن که عمدتاً برای فشرده‌کردن شمش فولادی به ضخامت معینی برای آماده‌سازی برای ورود به مرحله بعدی به‌کارمی‌رود.
 • نورد نهایی که برای سرکوب بیشتر شمش فولادی برای رسیدن به اندازه استاندارد انجام می‌شود. درطی فرایند نورد گرم، بیلت فشار و اصطکاک ثابتی را تجربه می‌کند که باعث تغییر شکل و اندازه بیلت می‌شود.

نورد سرد

نورد سرد یک حلقه مکمل در فرایند تولید نبشی نورد گرم است. در طی فرایند نورد گرم، به‌دلیل بالا بودن دما و فشار مداوم، ساختار داخلی فولاد تغییر می‌کند و دانه‌های خاصی را ایجاد می‌کند. از طریق نورد سرد می‌توان ساختار داخلی نبشی را بازآرایی و تنظیم کرد و در نتیجه استحکام و سختی نبشی را بهبود بخشید. علاوه‌براین، نورد سرد همچنین می‌تواند سطح و دقت ابعادی نبشی را بهبود بخشد و آن را برای نیازهای فرایندهای مختلف مناسب‌تر کند. برای آگاهی از قیمت نبشی با روش تولید نورد سرد باید به منابع معتبر مراجعه کنید.

برش دادن

برش یکی از مراحل پردازش بعدی در فرایند تولید نبشی نورد گرم است. در طی فرایندهای نورد سرد و گرم، بیلت‌های فولادی در زوایایی با اشکال و اندازه‌های مختلف فشرده می‌شوند. در کاربردهای عملی، اغلب لازم است که به طول خاصی برش داده شود؛ بنابراین، برش فولاد بسیار ضروری است. روش برش را می‌توان با توجه به نیازهای خاص انتخاب کرد. روش‌های رایج شامل برش شعله، برش پلاسما و برش مکانیکی است. مواد خام با استفاده از ماشین‌های برش، اره یا سایر ابزارهای برش به طول‌های مشخص بریده می‌شوند. این مرحله تضمین می‌کند که مواد در ابعاد مورد نظر برای تولید نبشی آماده شده است. قیمت نبشی امروز را باید با توجه به خدماتی که تأمین‌کننده در کنار فروش ارائه می‌دهد ارزیابی کرد.

شکل‌دهی

سپس قطعات فولادی برش‌خورده به دستگاه خم‌کن یا دستگاه رول فرمینگ وارد می‌شوند. این ماشین‌ها به مواد نیرو وارد می‌کنند و آن را در یک زاویه خاص خم می‌کنند تا مشخصه سطح مقطع L شکل نبشی‌ را به‌دست بدهند.

حرارت دادن

عملیات حرارتی آخرین مرحله در فرایند تولید نبشی نورد گرم است. در طی فرایندهای نورد گرم و نورد سرد، ساختار داخلی و خواص فولاد به‌دلیل تأثیر دما و فشار تغییر می‌کند. برای تنظیم بیشتر و بهبود خواص فولاد، به عملیات حرارتی نیاز دارد. روش‌های عملیات حرارتی عمدتاً شامل عملیات عادی‌سازی، خاموش‌کردن، عملیات حرارتی و… است. از طریق عملیات حرارتی، سختی، چقرمگی و استحکام فولاد را می‌توان بهبود بخشید و آن را برای سناریوهای مختلف کاربردی مناسب‌تر کرد و استعلام قیمت نبشی با توجه به هدف استفاده از آن اهمیت دارد.

فرایند تولید فولاد زاویه نورد گرم پیچیده و ظریف است. از طریق پردازش مواد خام، نورد گرم، نورد سرد، برش و عملیات حرارتی، می‌توان محصولات فولادی زاویه نورد گرم را تولید کرد که استانداردها و الزامات مختلی دارد. فولاد زاویه نورد گرم با عملکرد عالی و طیف وسیعی از کاربردها، مصالح ساختمانی قوی و قابل اعتماد را برای صنایع مختلف فراهم می‌کند. همچنین در زمان خرید نبشی علاوه بر درنظرگرفتن قیمت نبشی باید به رعایت استانداردهای ساخت توجه کرد.

پوشش دهی

نبشی ممکن است تحت عملیات‌های سطحی مانند شات بلاست، گالوانیزه کردن یا رنگ‌آمیزی قرار گیرد. این پوشش‌ها ظاهر نبشی را بهتر می‌کند و آن را در برابر خوردگی مقاوم‌تر می‌کند.

کنترل کیفیت

در طول فرایند تولید، بازرسی‌ها و اقدامات کنترل کیفیت انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نبشی استانداردها و الزامات مشخص‌شده را برآورده می‌کند. این شامل بررسی ابعادی، بازرسی‌های بصری، و آزمایش خواص مکانیکی است که قیمت نبشی را متأثر می‌کند.

خرید نبشی

کاربرد نبشی در ساخت اجاق گاز صنعتی

ویژگی‌های نبشی

قابلیت استفاده مجدد بالا، مقرون‌به‌صرفه بودن، سهولت نصب و جداسازی قطعات، سازگاری و مناسب‌بودن برای انواع طرح‌های سازه‌ای تحت شرایط تنش نبشی‌ را به ماده‌ای حیاتی تبدیل کرده است که به‌طور گسترده در بخش‌های ساخت‌وساز، مهندسی و ساخت استفاده می‌شود. به‌همین‌دلیل قیمت انواع نبشی مقرون‌به‌صرفه است.

عملکرد مکانیکی

نبشی استحکام و سفتی بالایی را ازخود نشان می‌دهد و دربرابر نیروهای فشاری و کششی و خمش بسیار مقاوم است؛ به‌همین‌دلیل برای ساخت اجزای سازه‌ای پایدار و چارچوب‌های پشتیبانی مناسب است. عملکرد مکانیکی نبشی‌ و قیمت روز نبشی به مواد و ابعاد انتخاب‌شده بستگی دارد.

مقاومت در برابر خوردگی

نبشی از مقاومت بالایی دربرابر خوردگی برخوردار است. علاوه‌براین مقاومت به خوردگی نبشی را می‌توان با پوشش‌دهی افزایش داد؛ مثلاً گالوانیزه گرم مقاومت نبشی را افزایش می‌دهد.

قابلیت جوشکاری و فرم‌دهی

نبشی جوش‌پذیری خوبی دارد و می‌توان به‌راحتی با استفاده از روش‌های جوشکاری رایج مانند جوشکاری قوس الکتریکی و جوشکاری محافظ گاز آن را متصل کرد. علاوه بر این، نبشی، قابل برش، سوراخ کردن و پانچ است و استفاده از آن طراحی سازه را تسهیل می‌کند و قیمت نبشی را به هزینه‌ای مطلوب برای فعالان این حوزه تبدیل می‌کند.

انواع نبشی

نبشی را می‌توان به روش‌های متعددی در ساخت و اجرای پروژه‌های متفاوت استفاده کرد. معمولاً نبشی برای قاب‌بندی، براکت‌ها و آرماتورها در چندین صنعت مختلف استفاده می‌شود. نبشی بال مساوی و بال نامساوی دو نوع اصلی زاویه فولاد هستند و قیمت نبشی با‌توجه به نوع آن متفاوت است.

نبشی بال مساوی

نبشی مساوی دو محور دارد که طول آن‌ها یکسان است. نبشی نامساوی رایج‌ترین انواع مقاطع فولادی است و می‌توان آن‌ را با مشخصات مختلف ساخت و به هر اندازه‌ای برش داد. اندازه آن‌ با ضخامت سمت A x سمت B x نشان داده می‌شود.

انواع نبشی

نمشی بال مساوی

نبشی بال نامساوی

نبشی بال نامساوی هم زاویه قائمه دارد و به شکل L است. این نوع از نبشی در ساخت‌وسازهای مسکونی، زیرساخت‌ها، معدن و حمل‌ونقل استفاده می‌شود.

معرفی انواع نبشی

نبشی بال نامساوی

کاربردهای نبشی

نبشی، مقطع فولادی پرکاربردی است که در ابعاد گوناگون تولید می‌شود؛ به‌همین‌دلیل کاربردهای مختلفی دارد و قیمت روز نبشی براساس استفاده از آن در انواع صنایع یکی از مهم‌ترین موارد استعلام قیمت آهن است. نبشی یکی از مصالح پرکاربرد در صنایع مختلف ازجمله پل‌سازی، ساخت‌وساز و مهندسی است. نبشی عمدتاً برای ایجاد پشتیبانی سازه‌ها استفاده می‌شود و ایدئال‌ترین ترکیب، با فولاد کم‌آلیاژ و درعین‌حال با استحکام بالا با شکل‌پذیری و چقرمگی بهتر است.

پل‌سازی

از نبشی می‌توان برای ساخت هر قسمت از پل مانند قوس‌ها، تیرها، یاتاقان‌ها یا مسیرهای عابر پیاده استفاده کرد. پل‌های دارای اجزای فولادی به‌دلیل استحکام مواد برای چندین سال یا حتی دهه‌ها دوام می‌آورد.

انبارها

نبشی و عرشه فولادی می‌توانند ساختار یک انبار محکم و مقاوم را تشکیل بدهند. همچنین مناسب بودن قیمت نبشی آن را به گزینه‌ای برای ساختن انبارهای سبک و ارزان تبدیل می‌کند. نبشی معمولاً بخشی از سقف است که با سایر لوازم جانبی فولادی، مانند میله‌ها، کوپلینگ‌ها، پرلین‌ها و… شبکه تیرهایی را تشکیل می‌دهند که از انبار در برابر بارهای باد متغیر محافظت می‌کنند.

ساخت تجهیزات

نبشی در تجهیزات متفاوتی ازجمله لیفتراک، بولدوزر، غلتک جاده یا بیل مکانیکی و برخی از لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی، اجاق‌های صنعتی، اجاق گاز و… به‌عنوان تقویت‌کننده به ‌‎کار می‌رود. استفاده از نبشی در ساخت تجهیزات هزینه‌ها را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌شدت کاهش می‌دهد؛ زیرا سال‌ها بدون هیچ‌گونه آسیبی دوام می‌آورد و می‌توان کاربری آن را تغییر داد.

قاب‌ها

نبشی مقطعی کم‌آلیاژ، مستحکم و چکش‌خوار و انعطاف‌پذیر است که می‌توان آن را به شکل‌های مختلف درآورد؛ به‌همین دلیل با استفاده از تکنیک‌های مختلف، مانند مهرزنی یا پانچ کردن، برای قاب‌بندی سازه‌های مختلف به‌کارگرفته می‌شود.

کاربردهای نبشی

کاربرد نبشی در ساخت پل

نبشی و ناودانی چه تفاوتی با هم دارند؟

بدون شک تفاوت شکل نبشی و ناودانی‌ها در استفاده از آن‌ها و قیمت نبشی تاثیرگذار است. در برخی موارد می‌توان با بریدن محوری ناودانی از بخش جان، دو نبشی ایجاد کرد. البته در هر پروژه‌ای این امکان وجود ندارد؛ چون در برخی از پروژه‌ها باید از نوع فابریک آن استفاده کرد. تفاوت‌های نبشی و ناودانی عبارت‌اند از:

 • نبشی ازنظر ظاهری شبیه حرف L انگلیسی است و ناودانی به‌شکل حرف U یا C است.
 • طول بال‌ها در ناودانی بین ۳۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر است و سایزهای ۸ تا ۱۶ ساخته می‌شوند. طول نبشی بین ۶ تا ۱۲ متر و ضخامت آن‌ها بین ۳ تا ۳۵ میلی‌متر است.
 • قسمت میانی ناودانی که دو بال بر روی آن دیده می‎شوند، جان نام دارد. تفاوت نبشی و ناودانی از این نظر است که در نبشی قسمتی به نام جان وجود ندارد.
 • در ناودانی جان نیز بین دو بال قرار می‌گیرد، ولی در نبشی جان دیده نمی‌شود و دو بال به شکل عمود بر روی هم قرار می‌گیرند.
 • در نبشی‌ها ممکن است دو بال هم‌اندازه نباشند، ولی در ناودانی دو بال همیشه اندازه یکسانی دارند. جدول وزن نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی و جدول وزن و قیمت ناودانی را از آیرومارت ببینید.

معمولاً نبشی آهنی را به‌عنوان نبشی اصلی می‌شناسند، ولی انواع مواد برای ساختن این محصول به کار می‌روند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • نبشی گالوانیزه، نبشی پلاستیکی، نبشی پی وی سی، نبشی استیل و نبشی ام دی اف، اما ناودانی در بیشتر مواقع از جنس متریال فلزی به فروش می‌رسد.
 • استاندارد مورد استفاده برای تولید نبشی BS EN 10056 و استاندارد DIN 1022 است. استاندارد تولید ناودانی BS EN 10279 و DIN 1026 است.
نبشی و ناودانی

تفاوت نبشی و ناودانی

نکته‌های مهم در هنگام خرید نبشی

در هنگام خرید آهن‌آلات از هر نوع باید تمام جوانب را درنظرگرفت؛ چون استفاده از مصالح باکیفیت نقش بسیار مهمی در استحکام و دوام ساختمان دارد. در هنگام خرید نبشی باید به تمام موارد زیر توجه کنید:

 • بازرسی ابعادی و هندسی طول، عرض، ضخامت، زوایای نبشی را با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مانند کولیس و مقایسه با الزامات استاندارد
 • گرفتن نمونه از نبشی و تجزیه شیمیایی، برای تعیین درصد عناصری مانند کربن، سیلیکون، منگنز و… با روش‌های رایج شامل آنالیز طیف سنجی و تجزیه شیمیایی
 • آزمایش خواص مکانیکی، برای ارزیابی استحکام کششی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول و سایر خواص مکانیکی
 • بازرسی کیفیت سطح با استفاده از چشم غیرمسلح یا ابزارهایی مانند ذره‌بین، و ارزیابی سطح نبشی از نظر ترک، خراش، اکسیداسیون و سایر عیوب سطحی
 • استفاده از روش‌هایی مانند آزمایش اسپری نمک برای تعیین سطح مقاومت به خوردگی
 • بازرسی کیفیت جوش با روش‌هایی مانند تست رادیوگرافی و تست اولتراسونیک
 • بازرسی کیفیت عملیات حرارتی، پس از عملیات حرارتی از طریق تست سختی، مشاهده میکروسکوپی و روش‌های دیگر

استعلام قیمت نبشی و خرید نبشی از آیرومارت چه کمکی به پروژه شما می‌کند؟

انتخاب نوع نبشی وتوجه به قیمت نبشی براساس کیفیت موردانتظار به‌شدت بر عملکرد، دوام و جذابیت زیبایی محصول یا سازه نهایی تأثیر می‌گذارد. برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را در این زمینه داشته باشید بهتر است از کارشناسان مجرب و کارشناسان این حوزه کمک بگیرید و به‌دنبال بهترین شیوه‌های استعلام قیمت نبشی از منابع معتبر باشید.

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن‌آلات می‌تواند در این زمینه بهترین پیشنهادها را برای شما داشته باشد. همچنین آیرومارت در کنار ارائه استعلام قیمت ورق استیل خشدار، فروش آنلاین و تأمیـن انواع مقاطع فولادی و محصولات فلزی ازجمله فروش نبشی، مشـاوره فنـی به صنایع و مصرف‌کنندگان، بـازرگانـی و بازاریابی محصولات مرتبط و آموزش نیروی انسانی متخصص، خدماتی ازجمله باربری، انبارداری مدرن و خمکاری و برش‌کاری نبشی را ارائه می‌دهد.

با مراجعه به سایت آیرومارت به آدرس iromart.com می‌توانید به‌روزترین قیمت آهن‌آلات از برندهای مختلف مانند قیمت میلگرد و قیمت ورق استیل دیجی کالا را استعلام کنید و برای خرید آهن‌آلات با شرایط و تسهیلات ویژه اقدام کنید. کارشناسان باتجربه آیرومارت در تمام مراحل خرید در کنار شما خواهند بود.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
4.2/5 - (4 امتیاز)

 1. ابراهیمی
  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳ ۱۹:۴۷
  سلام از نظر شما قیمت خرید میلگرد تا چند ماه آینده خیلی خیلی افزایش پیدا می‌کنه یا نه؟؟؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳ ۱۵:۴۳
   سلام خسته نباشید با توجه به اینکه بازار نوسانی هست قابل پیش بینی‌نیست برای اطلاع از قیمت ها میتونید روزانه وبسایت مارو چک کنید.
 2. آقاخانی
  اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳ ۲۲:۱۹
  سلام وقت بخیر نبشی سبک موجود دارید؟ واینکه میخواستم بدونم نبشی ۳۰×۳۰ضخامتش چند میلیمتر هستش؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳ ۱۶:۴۳
   سلام وقت بخیر بله نبشی سبک موجود هست و ضخامت نبشی ۳۰×۳۰ سبک ۲/۵ و ۳ هست
 3. عباسی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۹:۲۱
  سلام تموم میشی هایی که داخل سایت گذاشتین مثل سبک و… رو الان برای فروش موجود دارین یا نه؟؟؟
1 نبشی سبک چیست؟

منظور از سبک بودن محصول، این است که ضخامتی پایین‌تر از ضخامت استاندارد دارد. ابعاد و وزن این نوع از محصول برابر با اندازه‌های درج شده در جداول مهندسی محاسباتی نیست و اصولا پایین تر از مقدار استاندارد می باشد به همین دلیل به آن سبک گفته می شود.

2 نبشی فابریک چیست؟

نبشی‌ها در دو نوع پرسی (از طریق پرس ورق) و فابریک (از طریق نورد شمش) وجود دارد و نوع فابریک آن با توجه به نحوه‌ی ساخت، از کیفیت بالاتری برخوردار است.

3 نبشی کوتاه چیست؟

نبشی بلند به مانند دیگر مقاطع فولاد 12 متر طول دارد اما هر شاخه نبشی کوتاه 6 متر است.

4 قیمت نبشی به چه عواملی وابسته است؟

قیمت نبشی، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت دلار، قیمت ورق سیاه و ورق روغنی، عرضه و تقاضا در بازار و کیفیت و ضخامت پوشش گالوانیزه وابسته است.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.