قیمت لوله مانیسمان

قیمت روز لوله مانیسمان

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 417000 454530
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 454000 494860
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1250913 1363495
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1389960 1515056
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1422000 1549980
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1853213 2020002
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 2070000 2256300
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3731900 4067771
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4262400 4646016
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4808500 5241265
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 6569600 7160864
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 8061166 8786671
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 9729100 10604719
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 11119200 12119928
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 15103200 16462488
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 15937000 17371330
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 20956000 22842040
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23165000 25249850
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 27099000 29537910
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 417000 454530
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 454000 494860
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1250913 1363495
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1422000 1549980
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 2070000 2256300
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 3731900 4067771
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4808500 5241265
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 6569600 7160864
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 8061166 8786671
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 9729100 10604719
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 15937000 17371330
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 20956000 22842040
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 27099000 29537910
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

قیمت روز لوله مانیسمان رده 80

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1389960 1515056
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 1853213 2020002
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 4262400 4646016
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 11119200 12119928
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 15103200 16462488
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23165000 25249850
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله مانیسمان؛‌ لوله بدون درز فولادی تولید شده در رده‌های مختلف

پیش از خرید لوله مانیسمان، مهم‌ترین مرحله برای مشتری استعلام قیمت است. اما شاید شما به‌عنوان یک خریدار، هیچ شناختی از این محصول نداشته باشید و اصلاً ندانید که لوله مانیسمان چیست. لوله‌های بدون درز در ایران به افتخار اولین شرکت عرضه‌کننده این نوع لوله، با نام لوله مانیسمان شناخته می‌شوند.

لوله مانیسمان، از انواع لوله‌های پرکاربرد در صنعت است که هیچ‌گونه درز جوش و شکافی نداشته و سطح داخلی و خارجی آن کاملا یکپارچه است. نبود هیچ‌گونه درز جوش روی بدنه، لوله مانیسمان را در مقابل فشار، خوردگی و دمای بالا مقاوم می‌کند. عمر مناسب در کنار کیفیت و کارایی بلند‌مدت، به ارزش قیمت لوله مانیسمان می‌افزاید. همین مسئله، اختلاف قیمت لوله اسپیرال و درز‌دار را با لوله‌های بدون درز توجیه می‌کند.

تعریف لوله مانیسمان یا بدون درز

از لحاظ روش ساخت، لوله‌‎ها به دو دسته‌ی لوله‌ های بدون درز (Seamless) و لوله‌ های درزدار یا درز جوش (welded pipe) نیز گروه‌بندی می‌شوند. در ساخت انواع لوله‌ های درزدار ابتدا ورق فولادی به شکل لوله فرم داده شده و سپس محل درزها بوسیله‌ جوش بهم متصل می‌گردند.
لوله مانیسمان، هیچگونه درز جوش و شکافی نداشته و سطح داخلی و خارجی آن‌ها کاملا یکپارچه است. لوله مانیسمان نسبت به نوع درزدار مقاومت بیشتری دارد، ازاین‌رو، قیمت لوله مانیسمان نسبت به لوله درزجوش بیشتر است. برای شناخت تفاوت لوله درزدار و لوله بدون درز این مقاله را بخوانید.

آشنایی با کاربردهای لوله مانیسمان؛ فروش لوله مانیسمان برای صنایع حساس

مقاومتی که لوله مانیسمان در برابر فشار و خوردگی دارد، احتمال نشت مایعات و گازهای خطرناک را به صفر می‌رساند. این مسئله، هم کاربرد و هم قیمت لوله مانیسمان رده 20، 40، 80 یا سایر رده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از لوله بدون درز در صنایع بسیار حساس و خاصی استفاده می‌شود. در ادامه، کاربرد لوله مانیسمان در صنایع مختلف بیان شده است:

 • تولید لوله‌های نفت و گاز
 • سیستم‌های لوله‌کشی و تأسیسات
 • ساخت خطوط آتش‌نشانی
 • ساخت مخازن سوخت CNG
 • تولید مبدل‌ها و بویلرها
 • کاربرد لوله مانیسمان استیل 304 زنگ نزن در صنایع غذایی
 • استفاده در خطوط هیدرولیک

قیمت روز لوله مانیسمان همواره تغییر می‌کند. بازرگانی آیرومارت با آگاهی از اهمیت و کاربرد این لوله صنعتی در صنایع مختلف، همواره تلاش خواهد کرد این محصول را با قیمت‌های مناسب و رقابتی به مشتریان خود عرضه کند. قیمت لوله مانیسمان امروز، از وبسایت آیرومارت قابل استعلام است.

بررسی مشخصات فنی لوله مانیسمان

لوله بدون درز مانیسمان از انواع ورق فولادی مقاوم و با استحکام بسیار بالا تولید شده است. این لوله مطابق با استانداردهای مختلف جهانی در ایران و سایر کشورهای دنیا اعم از چین، تولید می‌شود. برای بررسی مشخصات فنی لوله مانیسمان بدون درز، باید به ابعاد، جنس و رده‌های این لوله پرداخت که در ادامه هر کدام را به‌طور جداگانه بررسی کرده‌ایم.

ابعاد لوله مانیسمان؛ محصولی مطابق با استانداردهای مختلف جهانی

ابعاد لوله مانیسمان با‌توجه‌به رده این لوله‌ها مشخص می‌شود. به‌طورکلی، لوله‌های بدون درز مانیسمان در شاخه‌های 6 و 12 متری با قطر 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. هر چه ابعاد لوله بزرگ‌تر باشد، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت. به‌عنوان مثال قیمت در‌صورت یکسان بودن رده، قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ از قیمت لوله 8 اینچ مانیسمان کمتر است.

رده لوله‌های مانیسمان با‌توجه‌به استانداردهای مختلف تعیین خواهد شد. بر اساس استاندارد ANSI B36 APL5L، رده‌بندی لوله مانیسمان متناسب با توجه به ضخامت انجام می‌شود. در استاندارد ANSI نیز لوله مانیسمان در 8 گروه طبقه‌بندی خواهد شد. شایان ذکر است که انواع رده لوله مانیسمان استاندارد، بر اساس وزن، تا اندازه XXS و بالاتر مشخص می‌شود. قیمت لوله مانیسمان 10 اینچ و سایر ابعاد در آیرومارت قابل استعلام است.

جنس لوله بدون درز، بسته به نوع کاربرد لوله مانیسمان متفاوت است

برای تولید لوله مانیسمان از آلیاژهای مختلفی استفاده می‌شود. انتخاب نوع آلیاژ، به کاربردی که از لوله مانیسمان انتظار دارید وابسته است. نوع آلیاژ به کار رفته در لوله‌های بدون درز مانیسمان تعیین‌کننده کیفیت، کارایی، عمر و استحکام لوله خواهد بود. قیمت لوله مانیسمان متناسب با نوع متریالی که در ساخت آن استفاده می‌شود، متفاوت است؛ بنابراین قیمت لوله استیل مانیسمان با قیمت لوله گالوانیزه مانیسمان متفاوت خواهد بود.

رده لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان عمدتا با شماره رده و سایز، به فروش می‌رسد. رده لوله در واقع اصطلاحی تعریف شده برای لوله‌ های مانیسمان و روشی برای مشخص شدن ضخامت آن در بازار است.
بطور کلی سایز لوله‌ های مانیسمان با قطر اسمی (Nominal diameter) ‌که حد فاصل قطر داخلى و قطر خارجی است، از اندازه ۱.۸ تا ۱۲ اینچ تعیین می‌گردد. رده و مشخصات فنی لوله مانیسمان متناسب با جدول استاندارد لوله‌ های مانیسمان متفاوت خواهد بود. قیمت لوله مانیسمان رده 20 و سایر رده‌ها را از این صفحه آیرومارت استعلام بگیرید.
برای تعیین رده لوله مانیسمان از سه روش زیر استفاده می‌شود:

1. بر اساس اعلام ضخامت لوله بصورت اینچی یا میلی‌متری مطابق استاندارد API 5L و یا ANSI B36
2. بر اساس روش وزنی که به سه دسته استاندارد (STD) و سنگین (XS) و فوق سنگین (XXS) تقسیم می‌شود.
3. بر اساس استاندارد بصورت ANSI

sch (عدد اسکجول) که از یک فرمول به صورت زیر بدست مي‌آيد:
sch = (1000P) / S
که P فشارطراحي برحسب PSI و S تنش تسليم مواد سازنده لوله بر حسب PSI مي‌باشد. عدد بدست‌آمده را روند یا رده می‌گویند و عموما به اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ منتج می‌شود.

ارتباط بین انواع رده بندی لوله مانیسمان

در استفاده از سومین استاندارد لوله‌ های مانیسمان برای سفارش لوله باید دقت داشت که ممکن است برای قطرهای مختلف، یک عدد اسکجول برابر معرف ضخامت‌های متفاوتی باشد. برای مثال برای یک لوله با قطر اسمی ۱۲ اینچ و رده ۴۰، ضخامت دیواره لوله برابر با ۱۰/۳۱ میلیمتر و برای یک لوله با قطر اسمی ۱۴ اینچ و رده ۴۰، ضخامت دیواره لوله برابر با ۱۱/۱۳ میلی‌متر است.

معرفی رده‌های لوله مانیسمان؛ آشنایی با پرکاربردترین رده‌ها

لوله مانیسمان عمدتا بر اساس رده و سایز، به فروش می‌رسد. رده لوله در واقع اصطلاحی تعریف شده برای لوله‌ های مانیسمان و روشی برای مشخص شدن ضخامت آن در بازار است. این نوع مقاطع فولادی در رده‌های 20، 40 60، 80، 120، 140 و بالاتر تولید شده و به فروش می‌رسند. هر یک از این رده‌ها کاربرد خاص خود را دارند.
به‌عنوان‌مثال، در لوله‌کشی گاز ساختمان، از لوله مانیسمان رده 160 استفاده نمی‌شود؛ بلکه باید از لوله رده 20 استفاده کرد. در حالی که قیمت لوله مانیسمان رده 40 برای صنایع تجهیزات آتش نشانی، دارویی و غذایی اهمیت دارد. از آن‌جایی‌که در این صنایع به جز لوله‌های مانیسمان، از لوله‌های API نیز استفاده می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب بهتر، به صفحه قیمت لوله گازی نیز سر بزنید.
در کنار رده، سایز لوله نیز باید مد نظر قرار گیرد. لوله‌های مانیسمان در قطر خارجی (سایز) 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. البته ممکن است به‌طور خاص در سایزهای بالاتر نیز این نوع لوله تولید شود. این‌که شما چه لوله‌ای را در چه قطری خریداری کنید نیز به کاربرد آن وابسته است. قطر لوله مانیسمان، مشخص‌کننده فشاری است که می‌تواند تحمل کند.
لوله‌های مانیسمان رده 20، 10 و 30 ضخامت کمتری نسبت به سایر رده‌ها دارند و به لوله مانیسمان سبک معروف‌اند. به‌دلیل وزن پایین‌تر، این لوله‌ها نسبت به سایر رده‌ها قیمت مناسبی دارند. قیمت لوله مانیسمان رده 20 نسبت به رده‌های بالاتر، کمتر خواهد بود. بیشترین کاربرد لوله مانیسمان سبک در مصارف خانگی و لوله‌کشی گاز ساختمان است.
قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ با توجه به رده‌ای که دارد، با قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ، قیمت لوله مانیسمان 3 اینچ و قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی متفاوت خواهد بود. از طرفی، برند نیز اثر بسیاری بر قیمت دارد. قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز با قیمت لوله مانیسمان وارداتی فرق می‌کند.
از پرتقاضاترین رده‌ های لوله مانیسمان می‌توان به رده‌های ۲۰ و ۴۰ اشاره کرد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

لوله مانیسمان رده ۲۰؛ از انواع پرکاربرد لوله بدون درز

لوله رده ۲۰ نوعی لوله مانیسمان است که در دسته لوله‌های سبک قرار می‌گیرد. این نوع لوله بدون درز اغلب در مواردی که به تحمل تنش و فشار خیلی بالایی نیاز نیست، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این کاربرد آن هم‌چون لوله‌های گازرسانی توکار ساختمانی و سیستم لوله‌کشی موتورخانه‌ها است. قیمت لوله مانیسمان رده 20، به دلیل وزن سبک و کیفیت بالا بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.

لوله مانیسمان رده ۴۰؛ لوله بدون درز پرکاربرد در صنایع نفت و گاز

لوله رده ۴۰ از پراستفاده‌ترین لوله‌‌های مانیسمان است. این لوله‌ها معمولا در قطرهای ۲/۱ تا ۱۶ اینچ، تولید و به بازار عرضه می‌شوند و از نظر شاخص وزنی، معادل وزن استاندارد یا STD هستند. از این نوع لوله مانیسمان معمولا برای کاربردهایی که از حساسیت بالاتری برخوردارند استفاده خواهد شد. این کاربردها شامل پروژه‌های مربوط به انتقال گاز، خطوط آتش‌نشانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ساخت مخازن تحت فشار می‌شود. قیمت لوله مانیسمان رده 40 کاوه؛ گروه ملی اهواز و اکسین اهواز در این صفحه قابل مشاهده است.

کاربردهای لوله مانیسمان؛ فروش لوله مانیسمان برای صنایع حساس

از لوله بدون درز مانیسمان در صنایع بسیار حساس و خاصی استفاده می‌شود. در ادامه، کاربرد لوله مانیسمان در صنایع مختلف بیان شده است:

 • تولید لوله‌های نفت و گاز
 • سیستم‌های لوله‌کشی و تأسیسات
 • ساخت خطوط و تجهیزات آتش‌نشانی
 • ساخت مخازن سوخت CNG
 • تولید مبدل‌ها و بویلرها
 • کاربرد لوله استیل مانیسمان 304 زنگ نزن در صنایع غذایی
 • استفاده در خطوط هیدرولیک
 • صنایع دارویی

قیمت روز لوله مانیسمان همواره در نوسان است. بازرگانی آیرومارت با آگاهی از اهمیت و کاربرد این لوله صنعتی در صنایع مختلف، همواره تلاش خواهد کرد این محصول را با قیمت‌های مناسب و رقابتی به مشتریان خود عرضه کند.

تعیین قیمت لوله بدون درز؛ بررسی لیست قیمت لوله مانیسمان

عوامل مختلفی بر قیمت لوله مانیسمان وارداتی و هم‌چنین لوله بدون درز تولید داخل تاثیر‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، هر چقدر متریال به‌کاررفته در تولید لوله، کیفیت و ماندگاری بالاتری داشته باشد، قیمت لوله مانیسمان نیز بیشتر می‌شود. قیمت جهانی شمش، نرخ دلار، شرایط بازار و تولید (عرضه و تقاضا) همگی قیمت روز لوله بدون درز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین لازم است تا پیش از خرید، در جریان اخبار و اتفاقات بازار آهن قرار بگیرید و نظر کارشناسان این حوزه را بدانید. برند تولیدکننده نیز، از مهم‌ترین عواملی است که قیمت خرید لوله مانیسمان را تغییر می‌دهد.

بهترین برند لوله بدون درز؛ خرید لوله مانیسمان از برترین تولیدکنندگان

کارخانجات داخلی و خارجی متعددی، انواع لوله مانیسمان را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. برخی از سایزهای لوله مانیسمان را فقط می‌توان از برندهای خارجی و وارداتی تامین کرد. هر کدام از برندهای لوله مانیسمان قیمت متفاوتی دارند. به‌طور‌کلی، از جمله کارخانه‌های تولید‌کننده لوله مانیسمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شرکت لوله‌سازی دقیق کاوه ایرانیان
 • شرکت لوله و پروفیل آریاوا
 • شرکت نورد و لوله سمنان
 • شرکت پروفیل فولادی اصفهان
 • شرکت لوله گستر اسفراین
 • گروه ملی صنعت فولاد ایران
 • نورد و لوله اهواز
 • گروه صنعتی سپاهان
 • نورد و لوله صفا
 • شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران

قیمت لوله مانیسمان هر یک از این برندها متناسب با کیفیت، سایز، مواد اولیه و استراتژی‌های برند متفاوت است. برای خرید لوله مانیسمان ارزان قیمت، می‌توانید از برندهایی که کیفیت نسبتا کمتری دارند، استفاده کنید. برندهای داخلی لوله مانیسمان، سایز کوچک تا 6 اینچ را تولید و عرضه می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، لوله مانیسمان کاوه ایرانیان، یکی از دقیق‌ترین انواع و بهترین لوله مانیسمان در میان تولیدکنندگان داخلی است که این لوله را در سایزهای 6 و کمتر از 6 اینچ تولید می‌کند. قیمت لوله مانیسمان کاوه در انواع سایزها در این صفحه ذکر شده است. برای تهیه لوله در سایز بالا، می‌توانید لوله مانیسمان چینی و وارداتی را خریداری کنید. قیمت لوله مانیسمان وارداتی چینی از قیمت لوله مانیسمان اصفهان و دیگر برندهای داخلی بیشتر است.
هر یک از این لوله‌ها را می‌توانید از بورس کالا یا از کارخانه خریداری کنید. اما خرید از بورس و کارخانه مشکلات خاص خود را دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود یکی از مراکز فروش لوله مانیسمان معتبر در بازار را انتخاب کنید. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) از جمله شرکت‌های فعال در زمینه عرضه لوله مانیسمان در ایران به‌شمار می‌رود.

راهنمای خرید لوله مانیسمان؛ پیش از خرید این محصول به چه نکاتی دقت کنیم؟

لوله مانیسمان کم‌استفاده‌ترین نوع لوله در مقایسه با لوله استیل یا لوله آب است. در‌حقیقت، به‌دلیل کاربردهای خاص لوله مانیسمان، فقط صنایع بسیار حساس به‌سراغ این لوله می‌روند. از این رو هنگام خرید این لوله باید به نکات مهمی توجه کرد. یکی از مهم‌ترین فاکتورها هنگام خرید لوله بدون درز مانیسمان سلامت لوله است. لوله بدون درز، همان‌طور که از نامش پیداست، باید با تضمین بدون درز بودن خریداری شود. اگرچه در مواردی درز لوله مانیسمان با چشم قابل تشخیص است؛ اما می‌توان با کمک تست‌های مختلف کنترل کیفیت، از سلامت لوله مطمئن شد.

خرید لوله مانیسمان از بازرگانی آیرومارت با ضمانت کیفیت محصول

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، از جمله مراکز بازرگانی فعال در حوزه پخش و فروش لوله مانیسمان در تهران و سراسر کشور است. ما در آیرومارت، انواع لوله مانیسمان در رده‌های مختلف را با ضمانت کیفیت به‌فروش می‌رسانیم.
برای خرید لوله مانیسمان رده 20، رده 40 و 80 از کارخانه‌های سراسر کشور با قیمت مناسب، می‌توانید سفارش خود را در آیرومارت ثبت کنید. در‌صورتی‌که برای خرید لوله مانیسمان با قیمت مناسب، نیاز به مشاوره دارید یا اینکه به‌دنبال قیمت لوله به‌صورت لحظه‌ای هستید، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در تماس باشید. هم‌چنین در‌صورتی‌که در که حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید، با استعلام قیمت انواع لوله هم‌چون قیمت لوله داربست در این سایت، می‌توانید با خرید به‌موقع هزینه ساخت‌وسازتان را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهید.

بیشتر بخوانید
1 برای خرید لوله مانیسمان به چه مواردی توجه باید کرد؟

سایز، رده و برند سه پارامتر مهمی است که در خرید لوله مانیسمان باید به آن توجه کنید.

2 لوله مانیسمان در چه رده‌هایی به فروش می‌رسد؟

امکان تهیه انواع لوله مانیسمان در رده‌های 20، 40، 60، 80، 120 و 140 از آیرومارت وجود دارد.

3 لوله مانیسمان به چه صورت تولید می‌شود؟

از سوراخکاری شمش فولادی استوانه‌ای پیشگرم شده به کمک ماندرل، لوله مانیسمان یا بدون درز بدست می‌آید.

4 پرکاربردترین رده‌های لوله مانیسمان کدام نوع لوله‌ها هستند؟

لوله مانیسمان در رده‌های مختلفی تولید می‌شود؛ اما برخی از رده‌های این لوله بدون درز، کاربردهای گسترده‌تری دارند که شامل لوله مانیسمان رده 20 و رده 40 خواهد شد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.