قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان در رده‌های مختلف و برندهای معتبر سراسر کشور در این صفحه قابل مشاهده است. شما می‌توانید پیش از ثبت سفارش خرید لوله مانیسمان جهت از راهنمایی‌های مشاورین آیرومارت بهره‌مند شوید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله مانیسمان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز رده برند تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 1 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 1 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 1/2 1 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 1 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 1/2 1 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 1 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 1/2 2 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 2 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 1/2 2 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 2 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 1/2 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 1/2 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/2 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 1/4 1 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/4 1 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 1/4 1 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 10 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 10 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 12 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 12 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 14 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 14 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 16 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 16 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 18 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 18 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 2 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 2 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 2 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 2 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 20 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 20 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 22 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 22 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 24 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 24 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 3 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 3 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 3 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 3 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 3/4 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 3/4 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 3/4 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 3/4 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 4 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه شاخه 4 40 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 4 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه شاخه 4 80 لوله دقیق کاوه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 5 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 5 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی شاخه 6 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ چینی شاخه 6 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی كيلوگرم 8 40 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰ چینی كيلوگرم 8 80 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 1/2 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 3/4 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 1 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 1/4 1 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 1/2 1 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 2 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 1/2 2 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 3 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 4 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 5 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ چینی شاخه 6 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 8 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 10 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 12 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 14 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 16 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 18 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 20 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 22 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۲۰ چینی كيلوگرم 24 20 چینی ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 1 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 1/2 1 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 1/4 1 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 2 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 3 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 4 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 5 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز شاخه 6 40 گروه ملی اهواز ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس

لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان، لوله بدون درز جوش است. در تولید لوله مانیسمان از روش‌هایی مثل ریخته‌گری گریز از مرکز، ریخته‌گری پاششی یا روش اکستروژن استفاده می‌شود.

نداشتن هرگونه درز روی سطح لوله، مانیسمان را در مقابل فشار، خوردگی و دمای بالا مقاوم می‌کند. لوله های مانیسمان عمر بالایی داشته و تا سال‌ها کیفیت و کارایی خود را حفظ می‌کنند. اگر می‌خواهید با لوله های درزدار و کاربرد آن‌ها آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم سری به صفحه قیمت لوله اسپیرال بزنید.

آشنایی با کاربردهای لوله مانیسمان؛ برای صنایع حساس

مقاومتی که لوله مانیسمان در برابر فشار و خوردگی دارد، احتمال نشت مایعات و گازهای خطرناک را به صفر می‌رساند. به همین دلیل از لوله مانیسمان در صنایع بسیار حساس و خاصی استفاده می‌شود. در ادامه کاربرد لوله مانیسمان در صنایع مختلف آورده شده‌است:

 • تولید لوله های نفت و گاز
 • سیستم‌های لوله‌کشی و تأسیسات
 • ساخت خطوط آتش‌نشانی
 • ساخت مخازن سوخت CNG
 • تولید مبدل‌ها و بویلرها
 • کاربرد لوله مانیسمان استیل 304 زنگ نزن در صنایع غذایی
 • استفاده در خطوط هیدرولیک

راهنمای خرید لوله مانیسمان؛ به چه نکاتی دقت کنیم؟

لوله مانیسمان کم‌استفاده‌ترین نوع لوله نسبت به لوله استیل یا لوله آب است. در حقیقت به دلیل کاربردهای خاص این لوله، تنها صنایع بسیار حساس به سراغ لوله مانیسمان می‌روند. تولید لوله مانیسمان چالش‌های زیادی دارد.

چالش‌های تولید لوله مانیسمان مستقیماً بر خرید مانیسمان هم تاثیر گذاشته است. چرا که قیمت لوله مانیسمان تحت تاثیر چالش‌های تولید، نسبتا بالا است. بنابراین در صورت امکان، دیگر لوله‌های فولادی را جایگزین لوله مانیسمان می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین نکاتی که به هنگام خرید لوله مانیسمان باید مدنظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم.

برای مشاهده قیمت انواع لوله می‌توانید به صفحه قیمت لوله مراجعه کنید. در نظر داشته باشید اگر با لوله مانیسمان آشنایی چندانی ندارید، می‌توانید با کارشناسان آیرومارت تماس گرفته و از راهنمایی همکاران ما در انتخاب لوله مناسب استفاده کنید.

سایز و رده لوله مانیسمان؛ آشنایی با پرکاربردترین رده‌ها

ضخامت لوله مانیسمان، سایز آن را مشخص می‌کند. از مشخصات مهم در انتخاب لوله های بدون درز، رده لوله مانیسمان است. این نوع مقاطع فولادی در رده‌های 20، 40 60، 80، 120 و 140 و بالاتر، تولید شده و به فروش می‌رسد. هر یک از این رده‌ها کاربرد خاص خود را دارد.

به‌عنوان‌مثال، در لوله کشی گاز ساختمان، از لوله مانیسمان رده 160 استفاده نمی‌شود. بلکه باید از لوله رده 20 استفاده کرد. در حالی که لوله مانیسمان رده 40 در صنعت تجهیزات آتش نشانی، دارویی و غذایی کاربرد دارد. برای مشاهده قیمت لوله مناسب گاز و ثبت سفارش می‌توانید به صفحه قیمت لوله گازی مراجعه کنید.

در کنار رده، سایز لوله نیز باید مد نظر قرار گیرد. لوله‌های مانیسمان در قطر خارجی (سایز) 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. البته ممکن است به‌طورخاص در سایزهای بالاتر نیز این نوع لوله تولید شود. این‌که شما چه لوله‌ای را در چه قطری خریداری کنید نیز به کاربرد آن وابسته است. قطر لوله مانیسمان، مشخص‌کننده فشاری است که می‌تواند تحمل کند.

قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ با توجه به رده‌ای که دارد، با قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ و قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی متفاوت خواهد بود.

ابعاد لوله مانیسمان

ابعاد لوله مانیسمان با توجه رده این لوله‌ها مشخص می‌شود. به‌طورکلی این لوله‌ها در شاخه‌های 6 و 12 متری با قطر 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. رده لوله‌های مانیسمان با توجه به استانداردهای مختلف تعیین می‌شود.
بر اساس استاندارد ANSI B36 APL5L، رده‌بندی با توجه به ضخامت انجام می‌شود. در استاندارد ANSI نیز دسته‌بندی لوله مانیسمان در 8 گروه صورت می‌گیرد. شایان ذکر است انواع رده لوله مانیسمان استاندارد، بر اساس وزن، تا اندازه XXS و بالاتر مشخص می‌شود.

جنس لوله؛ بسته به نوع کاربرد مانیسمان

در تولید لوله مانیسمان از انواع متریال می‌توان استفاده کرد. انتخاب نوع آلیاژ، به کاربردی که از آن انتظار دارید بستگی دارد. در حقیقت متریال ساخت، کیفیت، کارایی، عمر و استحکام لوله را مشخص می‌کند. به عنوان مثال می‌توان از استیل 304 یا آلیاژ A235 استفاده کرد. قیمت لوله مانیسمان متناسب با نوع متریالی که در ساخت آن استفاده شده، متفاوت است. برای مشاهده سایر لوله‌های صنعتی و ثبت سفارش می‌توانید به صفحه قیمت لوله گالوانیزه مراجعه کنید.

سلامت؛ بهترین کیفیت را انتخاب کنید

بدیهی است که سلامت لوله حین خرید اهمیت بسیاری دارد. لوله بدون درز، همان‌طور که از نامش پیداست، با تضمین بدون درز بودن باید خریداری شود. اگرچه در مواردی درز لوله مانیسمان با چشم قابل تشخیص است اما می‌توان با کمک تست‌های مختلف کنترل کیفیت، از سلامت لوله مطمئن شد. آیرومارت کیفیت محصولات خود را ضمانت می‌کند.

برند؛ خرید از برترین تولیدکنندگان لوله مانیسمان

حال که نیاز خود را تعیین کردید، می‌توانید به خرید لوله مانیسمان مورد نظر خود اقدام کنید. تولیدکنندگان داخلی و خارجی متعددی، انواع لوله مانیسمان را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. هر یک از انواع برند لوله مانیسمان قیمت متفاوتی دارد.

کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور در زمینه تولید انواع لوله مانیسمان فعالیت دارند. برخی سایزها را نیز تنها می‌توان از برندهای خارجی و وارداتی تامین کرد. لوله بدون درز صفا، لوله مانیسمان ساوه، لوله مانیسمان کاوه ایرانیان و لوله مانیسمان نورد لوله اهواز از جمله تولیدکنندگان داخلی لوله بدون درز به شمار می‌روند.

لوله مانیسمان سپاهان و لوله مانیسمان سپنتا نیز نوع خاصی از لوله مانیسمان، یعنی لوله گازی به شمار می‌روند. برای استعلام قیمت لوله گاز نیز می‌توانید به سایت آیرومارت مراجعه کنید.
به طور کلی، از جمله کارخانه های تولید کننده لوله مانیسمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شرکت لوله سازی دقیق کاوه ایرانیان
 • شرکت لوله و پروفیل آریاوا
 • شرکت نورد و لوله سمنان
 • شرکت پروفیل فولادی اصفهان
 • شرکت لوله گستر اسفراین
 • گروه ملی صنعت فولاد ایران
 • نورد و لوله اهواز
 • گروه صنعتی سپاهان
 • نورد و لوله صفا
 • شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران

قیمت لوله مانیسمان هر یک از این برندها متناسب با کیفیت، سایز، مواد اولیه و استراتژی‌های برند متفاوت است. برای خرید لوله مانیسمان ارزان قیمت، می‌توانید از برندهایی که کیفیت نسبتا کمتری دارند، استفاده کنید. برند های داخلی لوله مانیسمان، سایز کوچک تا 6 اینچ را تولید و عرضه می‌کنند.
برای خرید لوله مانیسمان سایز بالا، می‌توانید لوله مانیسمان چینی و وارداتی را خریداری کنید. قیمت لوله مانیسمان چینی از قیمت لوله مانیسمان اصفهان و دیگر برندهای داخلی بیشتر است.

هر یک از این لوله ها را می‌توانید از بورس کالا یا درب کارخانه خریداری کنید. اما خرید از بورس و کارخانه مشکلات خاص خود را دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود یکی از مراکز فروش لوله مانیسمان معتبر در بازار را انتخاب کنید.

شرکت پیشرو صنعت آسیا (آیرومارت) از جمله شرکت‌های فعال در زمینه عرضه لوله مانیسمان به شمار می‌رود.

قیمت لوله مانیسمان چطور تعیین می‌شود؟

عواملی که در راهنمای خرید لوله مانیسمان بررسی شدند، همان فاکتورهایی‌اند که مستقیماً بر قیمت لوله مانیسمان تاثیرگذارند. به‌عنوان مثال، هرچقدر متریال به کاررفته در تولید لوله، کیفیت و ماندگاری بالاتری داشته باشد، قیمت لوله مانیسمان بیش‌تر است. پیش از خرید، حتما باید لیست قیمت لوله مانیسمان را استعلام بگیرید و با توجه به قیمت روز لوله مانیسمان خرید خود را انحام دهید. نرخ روز انواع مقاطع فولادی، در صفحات قیمت وبسایت آیرومارت قابل مشاهده است.

راهنمای خرید لوله مانیسمان از آیرومارت؛ مرکز فولادی ایران

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت از جمله مراکز بازرگانی فعال در حوزه فروش و پخش لوله مانیسمان تهران و سراسر کشور به شمار می‌رود. ما در آیرومارت، انواع لوله مانیسمان در رده‌های مختلف را به فروش می‌رسانیم.

برای خرید لوله مانیسمان رده 20، رده 40 و 80 از کارخانه‌های سراسر کشور و به قیمت مناسب، می‌توانید سفارش خود را در آیرومارت ثبت کنید. در صورتی که برای خرید لوله مانیسمان قیمت مناسب، نیاز به مشاوره دارید و یا اینکه به دنبال قیمت لوله به صورت لحظه‌ای هستید، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در تماس باشید.

بله پس از ثبت نام در سایت آیرومارت و استعلام قیمت روز لوله مانیسمان، می‌توایند سفارش خود را ثبت کنید.

سایز، رده و برند سه پارامتر مهمی است که در خرید لوله مانیسمان باید به آن توجه کنید.

امکان تهیه انواع لوله مانیسمان در رده‌های 20، 40، 60، 80، 120 و 140 از آیرومارت وجود دارد.

از سوراخکاری شمش فولادی استوانه‌ای پیشگرم شده به کمک ماندرل، لوله مانیسمان یا بدون درز بدست می‌آید.

از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت در ارتباط باشید تا شما را در خرید لوله مانیسمان راهنمایی کنند.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ