فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله مبلی

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی به‌عنوان یکی از لوله‌های درزدار پر‌مصرف، در صنایعی مانند مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز لوله مبلی کارخانه‌های کشور را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. در بازرگانی آیرومارت امکان بررسی قیمت لوله مبلی و خرید این محصول فراهم شده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله مبلی

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مبلی ۱۰ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 10 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۱۲ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 12 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۱۴ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 14 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۱۶ میل ضخامت ۰.۸ قیمت روز لوله مبلی 16 میلیمتر 0.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۱۸ میل ضخامت ۰.۹ قیمت روز لوله مبلی 18 میلیمتر 0.9 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۲۰ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 20 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۲۲ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 22 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۲۴ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 24 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۲۶ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 26 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۲۸ میل ضخامت ۰.۸ قیمت روز لوله مبلی 28 میلیمتر 0.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۳۰ میل ضخامت ۰.۹ قیمت روز لوله مبلی 30 میلیمتر 0.9 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۳۲ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 32 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۳۴ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 34 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۳۶ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 36 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۳۸ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 38 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۴۰ میل ضخامت ۰.۸ قیمت روز لوله مبلی 40 میلیمتر 0.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۴۲ میل ضخامت ۰.۹ قیمت روز لوله مبلی 42 میلیمتر 0.9 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۴۴ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 44 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۴۶ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 46 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۵۰ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 50 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۵۲ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 52 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۵۴ میل ضخامت ۰.۸ قیمت روز لوله مبلی 54 میلیمتر 0.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۵۶ میل ضخامت ۰.۹ قیمت روز لوله مبلی 56 میلیمتر 0.9 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۵۸ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 58 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۶۰ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 60 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۶۲ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 62 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۶۴ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 64 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۶۶ میل ضخامت ۰.۸ قیمت روز لوله مبلی 66 میلیمتر 0.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۷۰ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 70 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۷۲ میل ضخامت ۰.۵ قیمت روز لوله مبلی 72 میلیمتر 0.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۷۴ میل ضخامت ۰.۶ قیمت روز لوله مبلی 74 میلیمتر 0.6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۷۶ میل ضخامت ۰.۷ قیمت روز لوله مبلی 76 میلیمتر 0.7 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
لوله مبلی ۸ میل ضخامت ۰.۴ قیمت روز لوله مبلی 8 میلیمتر 0.4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

در خرید لوله مبلی به چه عواملی توجه کنیم؟ راهنمای خرید لوله فلزی سبک

در هنگام خرید لوله مبلی (در بازار به نام لوله سبک و لوله روغنی نیز شناخته می‌شود) به‌جز قیمت، باید به موارد دیگری نیز توجه داشت. انتخاب دقیق محصول مناسب برای کاربرد مورد نظر، باید با مشورت افراد با‌تجربه بازار آهن انجام شود. همچنین، باید به کارگاهی مطمئن برای برش لوله مبلی و یا خمکاری دسترسی داشته باشید. قیمت لوله مبلی با توجه به ضخامت و سایز، تغییر می‌کند. انتخاب سایز و ضخامت این محصولات، به نوع کاربرد و محل مصرف بستگی دارد.

در جدول قیمت لوله مبلی که در این صفحه قرار گرفته،‌ به‌راحتی می‌توانید مشخصات کالای مورد نیاز خود را با استفاده از فیلترهای تعبیه شده، مشاهده کنید. پس از بررسی قیمت لوله سبک، اگر از انتخاب خود مطمئن هستید،‌ با زدن دکمه خرید و ثبت سفارش،‌ می‌توانید فرآیند تهیه لوله مبلی را به‌صورت آنلاین پیش ببرید. کارشناسان بازرگانی فولاد آيرومارت، در سریع‌ترین زمان ممکن، کالای مورد نیازتان را تأمین خواهند کرد. آیرومات همچنین امکان خرید میلگرد و سایر مقاطع فلزی را نیز برای شما عزیزان فراهم کرده است.

آشنایی با مشخصات یک لوله مبلی مناسب؛ فلزی با کاربردهای فراوان

لوله مبلی که از ورق روغنی ساخته می‌شود، ظاهری روشن و براق با دقت ابعادی بسیار بالا دارد. دسته دیگری از این نوع محصول نیز وجود دارد که از نازک‌ترین ورق‌های سیاه موجود در بازار تولید می‌شوند. لوله مبلی ساخته شده با ورق سیاه،‌ به دلیل وزن کمتر، در دسته لوله سبک قرار می‌گیرد. قیمت لوله مبلی ورق سیاه از نوع ورق روغنی کمتر است.
مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول عبارتند از:

 • دقت بالا در قطر و ضخامت
 • امکان کشش سرد در کاربردهای متفاوت
 • قابلیت انعطاف‌پذیری بالا در خمش و کشش
 • جوش‌پذیری مطلوب
 • امکان آبکاری به‌منظور کاربرد در صنایع
 • کیفیت سطحی مطلوب
 • قیمت لوله فلزی سبک مناسب

از آنجایی که این محصول از جوشکاری ورق به دست می‌آید؛ بنابراین خواص مشابهی با سایر انواع لوله‌های درز مستقیم دارد. قیمت لوله فلزی سبک و خواص منحصر‌به‌فرد آن، باعث تقاضای کاربری بالای آن در بیشتر صنایع، از جمله دوچرخه‌سازی شده است. در کنار کارخانه فولاد اصفهان که یکی از بهترین گزینه‌ها برای خرید لوله مبلی است،‌ کارخانه فولاد میانه نیز از بهترین تولید‌کننده‌های میلگرد ایران محسوب می‌شود. برای آشنایی با قیمت‌های این برند می‌توانید وارد صفحه قیمت میلگرد میانه امروز در بازار شوید.

بهترین تولیدکنندگان لوله مبلی کدام هستند؟‌

کیفیت و قیمت لوله‌های مبلی موجود در بازار،‌ تحت تأثیر برند تولیدکننده آن قرار دارد. نظارت در تهیه ورق روغنی با کیفیت،‌ رعایت دقیق اصول در خط تولید و انجام درست تست‌های کنترل کیفی،‌ منجر به تولید محصولی با خواص مکانیکی و شیمیایی مطلوب خواهد شد.

سال‌هاست که کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور به تولید انواع لوله همچون لوله مبلی و‌ لوله گالوانیزه مشغول‌اند. برندهای مطرحی مانند نورد و لوله پروفیل اصفهان،‌ سپنتا،‌ نورد و پروفیل ساوه، درپاد تبریز و لوله‌سازی اهواز لوله فلزی سبک وزن تولید می‌کنند. در آیرومارت می‌توانید به‌صورت روزانه قیمت لوله سبک این برندها و همچنین قیمت سایر مقاطع فلزی تولید داخلی و خارجی مانند قیمت روز میلگرد اصفهان را بررسی کنید.

کاربردهای لوله مبلی کدام هستند؟ لوله سبک وزنی که در صنایع مختلف کاربرد دارد

لوله فلزی سبک وزن را می‌توان به عنوان یکی از پرکاربردترین محصولات لوله و پروفیل در صنعت نام برد. لوله سبک به‌واسطه مشخصات منحصر‌به‌فرد خود، در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، صنعت مبل، ساخت و تجهیز کانتینر و دوچرخه‌سازی کاربرد گسترده‌ای دارد. هنگام خرید لوله مبلی، به اسامی دیگر آن از جمله لوله سبک یا لوله روغنی نیز توجه کنید.
همچنین،‌ بررسی قیمت برندهای مختلف، مورد دیگری است که باید به آن توجه کنید. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازرگانی آیرومارت، امکان استعلام آنلاین قیمت انواع محصولات فلزی است. قیمت مقاطع شرکت‌هایی مانند فولاد اصفهان و اهواز ممکن است به‌دلایل مختلفی در طول زمان تغییر کند. به‌همین‌خاطر، پیشنهاد می‌کنیم برای استعلام قیمت محصولاتی مانند میلگرد، وارد صفحه قیمت میلگرد کوثر اهواز شوید.

عوامل مؤثر بر قیمت روز لوله مبلی؛ لوله سبک را با قیمت مناسب بخرید

علی‌رغم محاسبه قیمت لوله بر اساس شاخه، لوله مبلی، از آن دست محصولات فولادی است که قیمت‌گذاری آن بر اساس وزن انجام می‌شود. وزن کم این محصول در مقایسه با لوله سنگین باعث شده است تا در مواردی که بهینه‌سازی و کنترل وزن اهمیت دارد،‌ سراغ لوله سبک بروند. قیمت لوله سبک مانند دیگر محصولات برندهای مختلف همچون قیمت میلگرد امیرکبیر امروز، تابعی از قیمت دلار، قیمت جهانی ورق نورد سرد، هزینه‌های گمرکی و حتی قیمت حامل‌های انرژی است؛ بنابراین با نوسان هر یک از عوامل مذکور، شاهد تغییر در روند قیمت روز لوله مبلی خواهید بود. قیمت سایر مقاطع فولادی چون قیمت روز لوله مانیسمان نیز با توجه به این عوامل تغییر می‌کند.

خرید لوله مبلی از آیرومارت؛ تضمین کیفیت و ارسال محصولات درب انبار

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، با بیش از ۳۵ سال تجربه فعالیت در بازار آهن و فولاد ایران، قابلیت تأمین سبد کالایی مشتریان، اعم از پروفیل سبک و لوله مبلی را دارد. همچنین آیرومارت،‌ نمایندگی فروش لوله مبلی تهران، با در اختیار داشتن انبارهای متعدد در سطح کشور،‌ از توانایی تأمین کالای مشتریان در سراسر ایران برخوردار است.

خمکاری لوله مبلی و یا فرآیندهای دیگری چون جوشکاری، از جمله تقاضاهای رایج مشتریان پس از استعلام قیمت لوله مبلی است. به‌کارگیری هر کدام از این خدمات، به محل مصرف لوله مبلی بستگی دارد. بازرگانی فولاد آیرومارت به‌منظور سهولت در پیشبرد فرآیند تأمین کالا، اجرای خدمات جانبی اعم از جوشکاری و خمکاری را بر عهده می‌گیرد. به این ترتیب، دیگر نیازی به مراجعه به کارگاه‌های دیگر ندارید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت لوله سبک و خدمات دیگر این مجموعه، از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ به‌طور مستقیم با کارشناسان آیرومارت گفتگو کنید.

به لوله مبلی های ساخته شده با ورق فولادی نازک تا ضخامت 1.5 میلیمتر، لوله سبک گفته می‌شود. بنابراین لوله سبک در مقایسه با سایر انواع لوله مبلی از ضخامت و وزن کمتری برخوردار است.

قیمت مقاطع فولادی بسته به شرایط روز بازار و پارامترهای موثر بر بازار جهانی فولاد، تغییر می‌کند. آیرومارت با ارائه لیست قیمت روز لوله مبلی و آپدیت روزانه در سایت و کانال تلگرامی، جدیدترین جدول قیمت را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.

این نوع لوله در ضخامت‌های 0.4 میلی متر تا 1.8 تولید شده و در بازار به فروش می‌رسند.

برای تهیه لوله مبلی در تمامی ضخامت‌ها و سایزها از آیرومارت ، به یکی از سه روش آنلاین، تلفنی و حضوری می‌توانید اقدام کنید. برای دریافت مشاوره تلفنی با شماره 02145306 تماس بگیرید.

بازرگانی فولاد آیرومارت در کنار ارائه لیست قیمت انواع لوله و فروش آن‌ها، خدمات خمکاری، برشکاری و ... را به مشتریان ارائه می‌دهد. تلفن 02145306

نظرات کاربران

  1. s.sarvari
   ۱۹ آذر ۱۴۰۱

   سلام. لوله مبلی آبکاری شده هم میفروشین؟

   • آیرومارت
    ۲۰ آذر ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. باید نوع آبکاری رو مشخص کنید. به طور کلی بله، فروش لوله مبلی آبکاری شده هم داریم.