قیمت لوله آب

قیمت روز لوله تست آب

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب، 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 45000 49500
لوله تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 5 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 6 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 8 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 8 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 8 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 10 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 10 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 10 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 5 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 12 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 12 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 12 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 3/4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 14 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 14 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب 14 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 6 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 6 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 6 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 6 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 8 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 8 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 8 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 8 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 4 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 10 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 10 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 10 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 10 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 5 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 12 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 12 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 12 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 12 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 14 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 14 اینچ ضخامت 8 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 14 اینچ ضخامت 10 قیمت روز لوله تست آب 14 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3/4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3/4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/4 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 5 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله تست آب 5 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3/4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 3 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس
لوله تست آب، 4 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله تست آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله تست آب؛ لوله آبرسانی درزدار فولادی

لوله آب، از انواع لوله‌های درزدار است. در ساخت این لوله‌ها از عملیات خمکاری و جوشکاری استفاده می‌شود. با‌توجه‎به این‌که عملیات جوشکاری زیر پودری یا جوشکاری مقاومت الکتریکی برای اتصال دو سر ورق انجام می‌شود، به این لوله‌ها لوله درز جوش نیز گفته می‌شود.

لوله درزدار تست آب خود در انواع مختلف نظیر لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال تولید می‌شود. کاربردها، مشخصات فنی و قیمت لوله اسپیرال با نوع درز مستقیم این لوله متفاوت بوده و طبق استانداردهای متفاوتی نیز تولید می‌شود.

کاربرد های لوله تست آب؛ پرکاربردترین لوله در صنعت انتقال مایعات

لوله آب به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارد، در ساختمان‌سازی و انتقال مایعات مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. این لوله در سیستم‌های تصفیه آب، آبیاری زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌ها نیز کاربرد دارد.

از آن‌جایی‌که لوله آب در تماس مستقیم مایعات و رطوبت قرار دارد، نسبت به انواع دیگر لوله در مقابل آب مقاومت بالایی داشته و احتمال خوردگی آن پایین‌تر است.

دلیل مقاومت بالای لوله آب نسبت به رطوبت و خوردگی، استفاده از لوله‌های گالوانیزه در خطوط لوله‌های آبرسانی است. این ویژگی در لوله‌های آب گالوانیزه باعث شده است که قیمت لوله گالوانیزه نسبت به سایر لوله‌های آب بیشتر باشد.

چنین لوله‌هایی وقتی در انشعابات انتقال آب مورد‌استفاده قرار گیرند، خطر شکستگی، سوراخ شدگی، نشتی آب و هم‌چنین انتقال بیماری‌ها را نیز کاهش می‌دهند.

ویژگی‌ها و مشخصات لوله گالوانیزه تست آب

لوله آب فلزی، در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف به بازار عرضه می‌شود. لوله فلزی آب، عموما به‌صورت لوله درز مستقیم تست آب خرید و فروش می‌شود.

این لوله‌ها از سایز 1/2 اینچ و ضخامت 2 میلی‌متر در بازار موجود هستند. هر یک از لوله‌های آب، با‌توجه‌به ضخامت‌های متفاوتی که دارند، توانایی تحمل تنش و فشار خاصی را خواهند داشت. قیمت لوله آب 1/2 را می‌توانید از آیرومارت استعلام بگیرید.

استانداردهای لوله آب فلزی؛ لوله‌های تولید شده مطابق با استاندارد هر کشور

برای تولید لوله گالوانیزه تست آب استانداردهای مختلفی هم‌چون DIN2440، DIN2394، BS1387، API5L مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. هر استانداردی مشخص‌کننده ابعاد، جنس آلیاژ مورداستفاده، کاربرد و وزن لوله است. استانداردهای آمریکا برای تولید لوله، API و ASTM است.

استفاده از استاندارد API در ایران بسیار متداول است؛ به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان معروف لوله در ایران (گروه صنعتی سپاهان) از این استاندارد در تولید لوله‌ آب استفاده می‌کنند. استانداردهای ایران در تولید لوله شامل IGS ،IRSIRI ،IPS است.

برندهای تولید‌کننده لوله تست آب در ایران از استانداردهای مختلفی برای محصولات خود استفاده می‌کنند. استانداردهای تولید لوله آهنی آب از موارد موثر بر قیمت لوله تست آب به شمار می‌آیند.

معرفی کارخانجات تولید‌کننده لوله فلزی آب در ایران

انواع لوله‌های آب فلزی به جز لوله‌های آب استیل در داخل ایران تولید می‌شوند. از معروف‌ترین تولیدکنندگان لوله آب فلزی گالوانیزه در ایران می‌توان به گروه صنعتی سپاهان، سپنتا و روی‌پوشان قزوین اشاره کرد.

لوله‌های آبرسانی که در نوع بدون درز و مانیسمان هستند، توسط گروه ملی صنعت فولاد ایران، کاوه ایرانیان، لوله گستر اسفراین و کارخانه پروفیل فولادی اصفهان تولید می‌شوند.

به دلیل تفاوت در مشخصات و استانداردهای لوله‌های آب مانیسمان و گالوانیزه، قیمت لوله مانیسمان با قیمت لوله گالوانیزه تفاوت‌های بسیاری دارد. در این صفحه می‌توانید قیمت انواع لوله‌های تست آب را مشاهده کرده و برحسب نیازتان، محصول مورد‌نظر را سفارش دهید.

قیمت لوله آب فلزی؛ بررسی نمودار قیمت لوله تست آب در آیرومارت

قیمت یک شاخه لوله آب فلزی، تحت تاثیر عوامل متعددی نوسان دارد. ازاین‌رو همواره توصیه می‌شود برای خرید لوله آب فلزی، ابتدا نمودار قیمت این لوله بررسی شده و سپس اقدام به خرید کنید.

بازار خرید و فروش لوله گالوانیزه تست آب، همانند سایر مقاطع فولادی وابسته به عواملی نظیر نرخ دلار، قیمت مواد اولیه (شمش فولادی)، قیمت فلز روی و قیمت ورق روغنی است.

از طرفی، در بررسی قیمت لوله آب آشامیدنی باید سیاست‌های داخلی و خارجی را نیز مورد‌توجه قرار داد؛ چراکه با‌توجه‌به تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی، کلیه بازارها به‌صورت مداوم با نوسان همراه هستند.

در نتیجه پیش از خرید لوله آب آهنی یا فلزی، حتما از یک مرکز فولاد معتبر، قیمت لوله آهنی آب را استعلام بگیرید. بازرگانی فولاد آیرومارت با اطلاع از بازار آهن، همواره جدیدترین قیمت‌ها را در صفحات محصول خود قرار می‌دهد. در همین صفحه می‌توانید نمودار قیمت لوله آب و جدول این محصول را مشاهده کرده و برای ثبت سفارش اقدام کنید.

خرید لوله آب فلزی با ثبت سفارش از سایت آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت انواع لوله گالوانیزه تست آب را با بالاترین کیفیت و در سایزهای مختلف به شما عرضه می‌کند. علاوه‌بر این، تست‌های کنترل کیفیت، جوشکاری، برشکاری و خمکاری لوله آب نیز از جمله خدمات مجموعه آیرومارت محسوب می‌شود.

برای خرید لوله اب اهنی، شما می‌توانید سفارش خود را از سراسر کشور ثبت کنید و در اسرع وقت بار خود را تحویل بگیرید. آیرومارت، امکان خرید به‌صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری را برای شما عزیزان فراهم آورده است. به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما، از طریق شماره تلفن 02145306 با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

 1. hamid
  آذر ۲۲, ۱۴۰۱ ۱۳:۴۳
  سلام قیمت لوله سیاه پلاستیکی آب چقدر هست؟ موجودی دارید؟
  1. آیرومارت
   آذر ۲۳, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۶
   سلام. وقت شما بخیر. لوله سیاه پلاستیکی آب در انبار ما موجود نیست.
1 معمولا انواع لوله تست آب چقدر ضخامت دارند؟

ضخامت این لوله‌ها متغیر و از 2 میلی‌متر به بالا است. قطر این لوله‌ها نیز از ½ اینچ شروع می‌شود.

2 جنس لوله فلزی آب از چیست؟

لوله‌های آبرسانی اغلب در انواع لوله گالوانیزه و لوله‌های بدون درز مانیسمان در بازار عرضه می‌شوند؛ هر کدام از این لوله‌ها، کاربردهای ویژه و به‌خصوصی دارند.

3 معتبرترین و با‌کیفیت‌ترین برندهای لوله آب در ایران کدامند؟

بسته به نوع لوله آب فلزی (گالوانیزه و مانیسمان) برندهای معتبر بسیاری وجود دارد که از مطرح‌ترین آن‌ها می‌توان به گروه صنعتی سپاهان، کارخانه سپنتا، کارخانه کاوه ایرانیان و کارخانه پروفیل فولادی اصفهان اشاره کرد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.