قیمت ورق A283

قیمت ورق A283

قیمت ورق A283 به عنوان کالایی با انعطاف‌پذیری بالا در کنار قابلیت جوشکاری،‌ برای صنعت ساخت مخزن مهم است. قیمت روز ورق A283 به عوامل متعددی چون نرخ دلار، مواد اولیه و … وابسته است.


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق A283

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت نمودار
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 15 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 15 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 30 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 30 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 30 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 30 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 30 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 35 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 40 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 45 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 45 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 45 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 5 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 5 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 50 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 50 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 50 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 6 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 60 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 60 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 60 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 70 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 70 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 70 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 8 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 8 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 8 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 8 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 8 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 8 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 10 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 10 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 1500 12 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 12 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 فابریک روس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 فابریک کره تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید ورق A283

ورق A283 بهترین و معتبرترین کارخانه‌های داخلی و خارجی را به راحتی می‌توانید از بازرگانی فولاد آیرومارت تهیه کنید. ابتدا به کمک جدولی که در ابتدای این صفحه قرار گرفته، قیمت ورق A283 امروز تمامی برندها را مشاهده نمایید. پس از ثبت نام در سایت آیرومارت و انتخاب کالای مورد نظر از جدول قیمت ورق A283، گزینه خرید را بزنید تا کالا به سبد شما اضافه شود. در نهایت بعد از ثبت نهایی سبد خرید، در اسرع وقت کارشناسان آیرومارت با شما تماس خواهند گرفت.
در خرید و فروش ورق A283 به‌جز قیمت، به ضخامت، ابعاد، برند، برش خورده یا رول بودن و گرید باید توجه ویژه‌ای داشت. انبار نیز در برآورد هزینه‌های حمل و نقل تاثیر مستقیمی دارد. در صورتی‌که به راهنمایی بیشتر احتیاج داشتید، از چت آنلاین سایت کمک بگیرید و یا با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل فرمایید.

ورق A283 چیست؟

به مقطعی طویل و نازک که از نورد گرم شمش فولاد کربنی ASTM A283 به دست می‌آید، ورق A283 گفته می‌شود. بخش عمده‌ای از مصرف صنایع به ورق های آلیاژی اختصاص دارد. فولادی که اهالی بازار آهن می‌شناسند، بر پایه دو عنصر آهن و فولاد است. فولادهای آلیاژی از اضافه شدن عناصری دیگر چون منیزیم و آلومینیوم به این ترکیب حاصل می‌شوند.

ورق A283 که به دلیل کاربرد گسترده در صنعت مخزن‌سازی با نام ورق مخزنی نیز شناخته می‌شود، از جمله مهم‌ترین ورق‌های آلیاژی به حساب می‌آید. خانواده ورق های آلیاژی A283 متشکل از چهار گرید مختلف است که تنها در مقدار کربن با هم تفاوت دارند. اغلب با تغییر جزئی در مقدار کربن، تفاوت چشمگیری در خواص مکانیکی فولاد ایجاد می‌شود.

مشخصات ورق A283

چهار گونه متفاوت ورق مخزنی با نمادهای A، B، C و D مشخص می‌گردد. با افزایش مقدار کربن از 0.14 تا 0.27 ، استحکام و مقاومت ورق آلیاژی از گرید A تا گرید D افزایش پیدا می‌کند. به دلیل خواص مکانیکی مطلوب‌تر، ورق A283 gr c بیش از سایر انواع آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حضور این مقدار کربن در کنار سایر عناصر آلیاژی منگنز، فسفر، گوگرد و مس، ویژگی‌های مثبتی چون قابلیت خمکاری، انعطاف‌پذیری و جوشکاری فوق‌العاده مطلوبی به این گروه از آلیاژهای فولادی می‌بخشد. بنابراین پیش از استعلام قیمت ورق A283، باید هدف خود از خرید را برای کارشناس شرح دهید تا بهترین گرید ورق آلیاژی، متناسب با کاربرد، انتخاب شود.

عوامل موثر بر قیمت ورق A283

به طور کلی چند عامل را پیش از استعلام قیمت ورق A283 باید در نظر بگیرید:

 • گرید ورق A283
 • ابعاد و ضخامت
 • برند

بازار ورق فولادی A283 ایران از برندهای معتبر داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. عوامل متعددی بر کیفیت محصولات کارخانه‌ها تاثیر می‌گذارد. اغلب برندهای معتبر چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز که نام آن‌ها بیشتر بر سر زبان‌هاست، به تولید این نوع ورق آلیاژی مشغول‌اند. برخی از افراد هم با توجه به معیارهایی در نظر دارند به سراغ استعلام قیمت ورق A283 اوکراین، روس و ترک می‌روند.
همان‌طور که پیش از این گفته شد، ورق A283 در چهار استاندارد A، B، C و D تولید و به فروش می‌رسد. از آنجا که معمولا استحکام و مقاومت در کاربردهای این نوع ورق آلیاژی اهمیت بالاتری دارد، بنابراین خرید ورق A283 gr c را بیشتر پیشنهاد می‌شود. تفاوت در تقاضا گریدهای مختلف ورق مخزنی باعث نوسان در قیمت این کالاها خواهد شد.

با بیشتر شدن ضخامت و ابعاد، وزن ورق A283 و درنهایت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجا که این ورق، به دو صورت رول و شیت‌های برش خورده عرضه می‌شود، پس انتظار بالا بودن قیمت رول ورق A283 دور از انتظار نیست.

کاربرد ورق A283

کاربرد ورق فولادی A283 با توجه به خواص مکانیکی منحصر به فردی است که این آلیاژ از خود نشان می‌دهد. جوش‌پذیری مطلوب، استحکام و مقاومت کافی، تحمل فشار و حرارت بالا مجموعه ویژگی‌های مثبتی است که موجب شده تا در صنایع زیر شاهد کاربرد ورق A283 باشیم:

 • پل سازی
 • راه سازی
 • مخزن سازی
 • کشتی سازی
 • ماشین سازی
 • قطعه سازی
 • تولید لوله و پروفیل صنعتی

قیمت ورق A283 gr c

در میان چهار گونه مختلف ورق آلیاژی A283، گرید C به دلیل استحکام کافی و خواص مکانیکی مطلوب، بیشتر مورد استفاده صنایع مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که تقاضا برای انواع گرید ورق مخزنی متفاوت است، قیمت ورق a283 گرید c تحت تاثیر این عامل دچار نوسان می‌شود.
استحکام کششی 515 مگاپاسکال و استحکام تسلیم 205 مگاپاسکال، با ساختاری متشکل از 0.24 درصد کربن و مقادیری دیگر از عناصر آلیاژی چون سیلیسیم، منگنز و … از مشخصات ورق a283 gr c است.

فرق St37 با A283

انواع ورق آلیاژی و غیر آلیاژی موجود در بازار آهن، برای مصارف مختلف صنعتی و غیر صنعتی تولید می‌شوند. تنوع بالایی که در این بخش از ورق‌های فولادی وجود دارد، موجب شده تا امروز شاهد کاربرد گسترده این محصولات باشیم. ورق st37 و ورق A283 دو نوع ورق فولادی پر فروش و پر کاربرد محسوب می‌شوند. گرچه پایه اصلی این دو آلیاژ فولادی، کربن است، اما تغییر در درصد عناصر آلیاژی و کربن باعث شده تا تفاوت بسیار زیادی داشته باشند.

منظور از ورق آهنی یا ورق سیاه همان ورق فولادی با گرید st37 است. این در حالی است که ورق A283 در گروه ورق‌های آلیاژی قرار می‌گیرد و برخی آن را با نام ورق مخزنی می‌شناسند. به طور کلی فرق St37 با A283 را می‌توان در لیست زیر خلاصه کرد:

 • ترکیب شیمیایی
 • خواص مکانیکی
 • کاربرد

استعلام قیمت و خرید ورق A283 از آیرومارت

با وجود تنوع بازار ورق آلیاژی، آیرومارت کامل‌ترین سبد متشکل از انواع ورق فولادی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. برای استعلام قیمت ورق در انواع مختلف، ازجمله قیمت روز ورق A283 و شرایط خرید، با کارشناسان آیرومارت از طریق شماره تلفن 02145306 در تماس باشید.

ورق A283 در برندهای مختلف فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، ایلیچ اوکراین، چین و کره جنوبی توسط آیرومارت ارائه می‌شود.

آیرومارت به مشتریان این امکان را می‌دهد که متناسب با نیاز خود، هر مقدار که نیاز دارند، کالا خریداری کنند.

بله، با توجه به نوسانات قیمت ورق A283، آیرومارت قیمت ورق را روزانه در سایت و کانال تلگرام آپدیت می‌کند.

قیمت بار ورق خریداری شده وابسته به وزن ورق متفاوت است. به طور کلی، قیمت هر کیلوگرم ورق محاسبه شده و در تناژ کل ضرب می‌شود.

هزینه ارسال بار خریداری شده به عوامل متعددی چون تناژ ورق A283، محل بارگیری، محل تخلیه بار و مسافت بستگی دارد.

آیرومارت تمامی ورق های A283 را با سرتیفیکیت معتبر ارائه می‌کند.