قیمت ورق A283

قیمت روز ورق A283

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 15 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 6 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 8 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 8 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 10000 11000
ورق ضخامت 40 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 28300 31130
ورق ضخامت 35 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 28300 31130
ورق ضخامت 40 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 28300 31130
ورق ضخامت 8 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 29750 32725
ورق ضخامت 25 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30091 33100
ورق ضخامت 30 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30091 33100
ورق ضخامت 35 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30200 33220
ورق ضخامت 20 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30550 33605
ورق ضخامت 10 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 10 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30780 33858
ورق ضخامت 12 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 12 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30780 33858
ورق ضخامت 15 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 15 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30780 33858
ورق ضخامت 6 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 6 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30780 33858
ورق ضخامت 8 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 8 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 30780 33858
ورق ضخامت 50 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31000 34100
ورق ضخامت 25 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31192 34311
ورق ضخامت 30 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31192 34311
ورق ضخامت 20 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 31467 34614
ورق ضخامت 50 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32100 35310
ورق ضخامت 10 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32264 35490
ورق ضخامت 12 A283 GrC ابعاد 1500 رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32273 35500
ورق ضخامت 12 A283 GrC ابعاد 6000×1500 برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32273 35500
ورق ضخامت 15 A283 GrC ابعاد 6000×1500 برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 32926 36219
ورق ضخامت 15 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 34678 38146
ورق ضخامت 15 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 35700 39270
ورق ضخامت 10 A283 GrC ابعاد 6000×1500 برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 36697 40367
ورق ضخامت 10 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 37400 41140
ورق ضخامت 12 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 شیت فابریک اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 37600 41360
ورق ضخامت 10 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 38500 42350
ورق ضخامت 12 A283 GrC ابعاد 6000×2000 اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 شیت فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 38800 42680
ورق ضخامت 6 A283 GrC ابعاد 6000×1500 رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 39450 43395
ورق ضخامت 8 A283 GrC ابعاد 6000×1500 رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 39450 43395

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق A283 چیست؟

به مقطعی طویل و نازک که از نورد گرم شمش فولاد کربنی ASTM A283 به دست می‌آید، ورق A283 گفته می‌شود.

بخش عمده‌ای از مصرف صنایع به ورق های آلیاژی اختصاص دارد. فولادی که اهالی بازار آهن می‌شناسند، بر پایه دو عنصر آهن و فولاد است. فولادهای آلیاژی از اضافه شدن عناصری دیگر چون منیزیم و آلومینیوم به این ترکیب حاصل می‌شوند.

ورق A283 که به دلیل کاربرد گسترده در صنعت مخزن‌سازی با نام ورق مخزنی نیز شناخته می‌شود، از جمله مهم‌ترین ورق‌های آلیاژی به حساب می‌آید.
خانواده ورق های آلیاژی A283 متشکل از چهار گرید مختلف است که تنها در مقدار کربن با هم تفاوت دارند. اغلب با تغییر جزئی در مقدار کربن، تفاوت چشم‌گیری در خواص مکانیکی فولاد ایجاد می‌شود. برای مشاهده قیمت انواع ورق می‌توانید به صفحه قیمت ورق در سایت آیرومارت مراجعه کنید.

کاربرد ورق A283

کاربرد ورق فولادی A283 با توجه به خواص مکانیکی منحصربه‌فردی است که این آلیاژ از خود نشان می‌دهد. جوش‌پذیری مطلوب، استحکام و مقاومت کافی، تحمل فشار و حرارت بالا مجموعه ویژگی‌های مثبتی است که موجب شده تا در صنایع زیر شاهد کاربرد ورق A283 باشیم:

 • پل‌سازی
 • راه‌سازی
 • مخزن‌سازی
 • کشتی‌سازی
 • ماشین‌سازی
 • قطعه‌سازی
 • تولید لوله و پروفیل صنعتی

برای مشاهده سایر گریدهای ورق پرمصرف صنعت فولاد می‌توانید به صفحه قیمت ورق st52 و قیمت ورق a516 مراجعه کنید.

مشخصات ورق A283

چهار گونه متفاوت ورق مخزنی، با نمادهای A، B، C و D مشخص می‌گردد. با افزایش مقدار کربن از 0.14 تا 0.27، استحکام و مقاومت ورق آلیاژی از گرید A تا گرید D افزایش پیدا می‌کند. به دلیل خواص مکانیکی مطلوب‌تر، ورق A283 gr c بیش از سایر انواع آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حضور این مقدار کربن در کنار سایر عناصر آلیاژی منگنز، فسفر، گوگرد و مس، ویژگی‌های مثبتی چون قابلیت خم‌کاری، انعطاف‌پذیری و جوشکاری فوق‌العاده مطلوبی به این گروه از آلیاژهای فولادی می‌بخشد. بنابراین پیش از استعلام قیمت ورق A283، باید هدف خود از خرید را برای کارشناس شرح دهید تا بهترین گرید ورق آلیاژی، متناسب با کاربرد، انتخاب شود.

عوامل موثر بر قیمت ورق A283

به طور کلی چند عامل را پیش از استعلام قیمت ورق A283 باید در نظر بگیرید:

 • گرید ورق A283
 • ابعاد و ضخامت
 • برند

بازار ورق فولادی A283 ایران از برندهای معتبر داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. عوامل متعددی بر کیفیت محصولات کارخانه‌ها تاثیر می‌گذارد.

اغلب برندهای معتبر چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز که نام آن‌ها بیشتر بر سر زبان‌هاست، به تولید این نوع ورق آلیاژی مشغول‌اند. برخی از افراد هم با توجه به معیارهایی در نظر دارند، به سراغ استعلام قیمت ورق A283 اوکراین، روس و ترک می‌روند.

همان‌طورکه پیش از این گفته شد، ورق A283 در چهار استاندارد A، B، C و D تولید و به فروش می‌رسد. از آنجا که معمولا استحکام و مقاومت در کاربردهای این نوع ورق آلیاژی اهمیت بالاتری دارد، بنابراین خرید ورق A283 gr c بیشتر پیشنهاد می‌شود. تفاوت در تقاضا گریدهای مختلف ورق مخزنی باعث نوسان در قیمت این کالاها خواهد شد.

با بیشتر شدن ضخامت و ابعاد، وزن ورق A283 و در نهایت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجا که این ورق، به دو صورت رول و شیت‌های برش خورده عرضه می‌شود، پس انتظار بالا بودن قیمت رول ورق A283 دور از انتظار نیست.

قیمت ورق A283 gr c

در میان چهار گونه مختلف ورق آلیاژی A283، گرید C به دلیل استحکام کافی و خواص مکانیکی مطلوب، بیشتر مورد استفاده صنایع مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که تقاضا برای انواع گرید ورق مخزنی متفاوت است، قیمت ورق a283 گرید c تحت تاثیر این عامل دچار نوسان می‌شود.

استحکام کششی 515 مگاپاسکال و استحکام تسلیم 205 مگاپاسکال، با ساختاری متشکل از 0.24 درصد کربن و مقادیری دیگر از عناصر آلیاژی چون سیلیسیم، منگنز و … از مشخصات ورق a283 gr c است.

فرق St37 با A283

انواع ورق آلیاژی و غیر آلیاژی موجود در بازار آهن، برای مصارف مختلف صنعتی و غیرصنعتی تولید می‌شوند. تنوع بالایی که در این بخش از ورق‌های فولادی وجود دارد، موجب شده تا امروز شاهد کاربرد گسترده این محصولات باشیم.

ورق st37 و ورق A283 دو نوع ورق فولادی پرفروش و پرکاربرد محسوب می‌شوند. گرچه پایه اصلی این دو آلیاژ فولادی، کربن است، اما تغییر در درصد عناصر آلیاژی و کربن باعث شده تا تفاوت بسیار زیادی داشته باشند.

منظور از ورق آهنی یا ورق سیاه همان ورق فولادی با گرید st37 است. این در حالی است که ورق A283 در گروه ورق‌های آلیاژی قرار می‌گیرد و برخی آن را با نام ورق مخزنی می‌شناسند. به طور کلی فرق St37 با A283 را می‌توان در لیست زیر خلاصه کرد:

 • ترکیب شیمیایی
 • خواص مکانیکی
 • کاربرد

برای مشاهده این محصول و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت ورق st37 مراجعه کنید.

راهنمای خرید ورق A283 از آیرومارت

ورق A283 بهترین و معتبرترین کارخانه‌های داخلی و خارجی را به راحتی می‌توانید از بازرگانی فولاد آیرومارت تهیه کنید. ابتدا به کمک جدولی که در ابتدای این صفحه قرار گرفته، قیمت ورق A283 امروز تمامی برندها را مشاهده نمایید.

پس از ثبت نام در سایت آیرومارت و انتخاب کالای مورد نظر از جدول قیمت ورق A283، گزینه خرید را بزنید تا کالا به سبد شما اضافه شود. در نهایت بعد از ثبت نهایی سبد خرید، در اسرع وقت کارشناسان آیرومارت با شما تماس خواهند گرفت.

در خرید و فروش ورق A283 به‌جز قیمت، به ضخامت، ابعاد، برند، برش خورده یا رول بودن و گرید باید توجه ویژه‌ای داشت. انبار نیز در برآورد هزینه‌های حمل و نقل تاثیر مستقیمی دارد. در صورتی‌که به راهنمایی بیشتر احتیاج داشتید، از چت آنلاین سایت کمک بگیرید و یا با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

 1. سیروس
  آبان ۱, ۱۴۰۱ ۱۳:۰۶
  اگر بخام ورق a283 بخرم چند روزه بهم تحویل میدید؟
  1. آیرومارت
   آبان ۲, ۱۴۰۱ ۱۰:۱۹
   سلام پس از ثبت سفارش، آیرومارت بار شما را در سریع‌ترین زمان ممکن تامین می‌کند.
1 کدام برندهای ورق A283 از آیرومارت قابل تهیه است؟

ورق A283 در برندهای مختلف فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، ایلیچ اوکراین، چین و کره جنوبی توسط آیرومارت ارائه می‌شود.

2 حداقل تناژ خرید A283 از آیرومارت چقدر است؟

آیرومارت به مشتریان این امکان را می‌دهد که متناسب با نیاز خود، هر مقدار که نیاز دارند، کالا خریداری کنند.

3 قیمت ورق آلیاژی A283 از آیرومارت قابل استعلام است؟

بله، با توجه به نوسانات قیمت ورق A283، آیرومارت قیمت ورق را روزانه در سایت و کانال تلگرام آپدیت می‌کند.

4 قیمت ورق A283 چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت بار ورق خریداری شده وابسته به وزن ورق متفاوت است. به طور کلی، قیمت هر کیلوگرم ورق محاسبه شده و در تناژ کل ضرب می‌شود.

5 هزینه ارسال بار چقدر است؟

هزینه ارسال بار خریداری شده به عوامل متعددی چون تناژ ورق A283، محل بارگیری، محل تخلیه بار و مسافت بستگی دارد.

6 آیا ورق آلیاژی A283 در بازرگانی آیرومارت با سرتیفیکیت عرضه می‌شود؟

آیرومارت تمامی ورق های A283 را با سرتیفیکیت معتبر ارائه می‌کند.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.