قیمت‌‌ ورق‌ st37

قیمت‌‌ روز ورق‌ st37

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 28455 31301
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 28909 31800
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 28909 31800
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 28909 31800
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 28909 31800
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29000 31900
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29000 31900
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29136 32050
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29273 32200
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29273 32200
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29545 32500
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29545 32500
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 29636 32600
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 5 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33455 36801
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33500 36850
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33636 37000
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33636 37000
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33636 37000
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33727 37100
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33818 37200
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33818 37200
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33818 37200
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 33909 37300
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34000 37400
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34000 37400
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34091 37500
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34182 37600
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34364 37800
ورق ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34545 38000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34636 38100
ورق ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34636 38100
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 34909 38400
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35182 38700
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35273 38800
ورق ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35273 38800
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35455 39001
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35909 39500
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 35909 39500
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 36182 39800
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 36364 40000
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 36364 40000
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تماس تماس
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

قیمت ورق st37

ورق سیاه (Carbon Steel Plate) به ورق فولادی با ترکیب کربن کم و منگنز کمی بالا گفته می‌شود که در بازار ایران به ورق st37 معروف است و استحکام و جوش‌پذیری مطلوبی دارد.
ورق سیاه در ساخت‌وساز مخازن ذخیره‌سازی، جوش‌دادن لوله‌ها، ساخت پل، تانکرها و استخراج معادن و ساخت بعضی از قطعات مکانیکی به‌کارمی‌رود؛ ازاین‌جهت قیمت ورق امروز در انواع مختلف از جمله ورق سیاه همواره مورد استعلام فعالان صنایع مختلف است.

ورق سیاه st37 از کالاهای استراتژیک بازار آهن و از انواع ورق‌ سیاه است که با روش نورد گرم تولید می‌شود. در روش نورد گرم، به‌دلیل دمای بالای فرایند، اکسیدهایی بر روی سطح ورق تشکیل شده و رنگ آن را تیره می‌کند.
تفاوت در روش تولید، تفاوت‌های دیگری شامل ظاهر و رنگ ورق، تفاوت در کاربرد، خواص و قیمت ورق را نیز به همراه دارد.

این ورق فولادی، علاوه بر این‌که به‌طور مستقیم در صنعت استفاده می‌شود، به‌عنوان ماده اولیه در ساخت سایر محصولات آهنی نیز کاربرد دارد. همین موضوع باعث شده است تا قیمت ورق st37، قیمت بسیاری از کالاهای فولادی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
در اغلب موارد، منظور از ورق سیاه و ورق آهن، همان ورق سیاه st37 است. دلیل این نام‌گذاری، به روش تولید آن مربوط می‌شود. درحالت کلی، انواع ورق‌های فولادی براساس روش تولید، در دو نوع ورق سیاه و ورق روغنی قرار می‌گیرند.

ورق st37

ورق st37

آشنایی با کاربردهای مختلف ورق st37

ورق سیاه st37 در صنایع مختلف کاربردهای گوناگونی دارد. صنایع وابسته به فولاد چون صنعت ماشین‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی ساخت‌وساز و صنعت تولید رینگ و چرخ از جمله حوزه‌های نیازمند به ورق سیاه st37 به شمار می‌روند.
فعالان این حوزه‌ها همیشه به اطلاع از قیمت روز ورق st37 نیاز دارند. در موارد زیر از ورق سیاه استفاده می‌کنند و قیمت st37 از جهت کاربردهای آن بسیار مهم است.

 • ساخت انواع آب‌گرم‌کن
 • تولید انواع مخازن خاص برای کشتی‌ها
 • ساختن ادوات جنگی مانند تانک
 • ساخت لوازم خانگی مانند مبلمان
 • ساختن سیلو برای انبار غلات و …
 • تولید سیلندرهای گاز
 • صنایع فلزی سنگین
 • ساخت راه‌آهن‌ها و قطارها
 • ساخت انواع تجهیزات برای صنعت کشاورزی
 • تولید انواع پروفیل فولادی
 • تولید انواع نبشی و ناودانی
 • ساخت بدنه خودرو
 • تولید لوازم خانگی مانند بدنه یخچال و ماشین لباسشویی
 • ساخت در و پنجره
 • ساخت انواع تانکر
 • کشتی‌سازی
 • انواع مخازن
 • خودروسازی

باتوجه به کاربردهایی که برای ورق st37 برشمردیم، دیده می‌شود که این ورق، علاوه‌بر کاربرد مستقیم در صنایع مختلف، ماده اولیه تولید مقاطع دیگر و مبنایی برای تعیین قیمت آن‌ها نیز محسوب می‌شود. بنابراین تأثیر قیمت ورق سیاه st37 بر قیمت نبشی، پروفیل و ناودانی را نمی‌توان نادیده گرفت. قیمت st37 را می‌توان از سایت‌های معتبر مانند آیرومارت استعلام کرد.

کاربردهای مختلف ورق st37

کاربرد ورق st37 در خودروسازی

آشنایی با انواع ورق st37

ساخت ورق st37 به‌دلیل بسیاری از تکنیک‌های متمایز به نوعی هنر تبدیل شده است که به بالاترین سطح مهارت نیاز دارد. امروزه ساخت ورق فلزی دقیق کاربرد ورق سیاه یا ورق تولیدشده به روش نورد گرم به‌دلیل قیمت مناسب و خواص مکانیکی خوب در بسیاری حوزه‌ها گسترش‌یافته است.

این محصول به‌دلیل دورریز کم، صرفه‌ اقتصادی بسیاری دارد؛ به‌همین‌دلیل صنعتگران به آن علاقه‌مند هستند و در حوزه تخصصی ساخت و تولید خود، از آن استفاده می‌کنند. ویژگی‌های ورق سیاه عبارت‌اند از:

 • استحکام، دوام و تطبیق‌پذیری استثنایی
 • چکش‌خواری و شکل‌پذیری بالا
 • دورریز کم و مقرون به صرفه بودن
 • جوش‌پذیری مطلوب
 • یکپارچگی سازه
 • مقاومت کم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
 • سطح غیرمسطح و پرداخت‌نشده

در حالت کلی ورق st37 به دو صورت رول و شیت در بازار موجود است. اگر ضخامت ورق تا 15 میلی‌متر باشد، آن را به‌صورت رول به بازار عرضه می‌کنند و اگر در ضخامت‌های بیش‌تر از 15 میلی‌متر، ورق‌ها به‌صورت شیت عرضه می‌شوند.
شاید تابه‌حال اصطلاح ورق سیاه st37 فابریک را نیز شنیده باشید. ورق فابریک به نوعی ورق گفته می‌شود که با همان ابعاد تولیدشده در کارخانه، در بازار موجود باشد. قیمت ورق st37 هم از این جهت مورد اهمیت است.
از سوی دیگر، چنانچه نیاز باشد تا این ورق‌ها در ابعاد مشخص و غیرمتداولی به‌کارگرفته شوند، مطابق با نظر و سفارش مشتری، در ابعاد مشخصی برش داده می‌شوند. در این موارد، اصطلاح ورق برشی برای آن‌ها به‌کار می‌رود.

کاربردهای مختلف ورق st37

کاربرد ورق st37 در راه آهن

چه تفاوتی میان ورق st37 و st52 وجود دارد؟

یکی از سوالات متداول متقاضیان ورق‌های سیاه، تفاوت ورق st37 و st52 است. مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نوع ورق شامل موارد زیر می‌شود:

 • ورق st52 درصد کربن بیش‌تری نسبت به ورق st37 دارد. این درصد کربن بالاتر، موجب شده تا خواص مکانیکی آن نیز تحت‌تأثیر قرارگرفته و به‌همین‌ترتیب، سختی و استحکام بیشتر و شکل‌پذیری کمتری داشته باشد.
 • ورقst37، جوش‌پذیری بهتری نسبت به ورق st52 دارد که ناشی از درصد کربن کمتر آن است.
 • ورق st37 معمولاً در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، درحالی‌که ورق st52 اغلب کاربردهای صنعتی دارد.
 • قیمت ورق فولادی st37 کم‌تر از ورق st52 است.

برای آشنایی بیشتر با ورق فولادی st52، به صفحه قیمت ورق st52 مراجعه کنید.

کاربرد ورق st37 در صنایع مختلف

کاربرد ورق st37 در کشتی سازی

منظور از عدد 2 در ورق st37-2 چیست؟

ورق st37-2 در واقع به یکی از درجه‌های کیفیت این نوع ورق اشاره دارد. درحالت کلی می‌توان گفت که کیفیت تولید ورق سیاه st37 با اعداد 1، 2 و 3 بیان می‌شود.
عدد 1 که معمولاً نوشته نمی‌شود، برای مصارف معمول است. با افزایش این اعداد به 2 و 3، کیفیت ورق نیز افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که ورق st37-2 برای مصارف مهم و ورق st37-3 که درجه خلوص بالاتری دارد، برای کاربردهای تحت حساسیت بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این درجه‌های کیفیت، از عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه st37 محسوب می‌شوند. بدیهی است که با افزایش درجه کیفیت، قیمت نیز بالاتر می‌رود.
قیمت ورق st37-2 نسبت به کارایی آن، به‌صرفه است و به‌همین‌دلیل کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده سایر ورق‌های آیرومارت به صفحه قیمت ورق a516 مراجعه کنید.

عوامل موثر در قیمت ورق فولادی st37

مهم‌ترین مشخصات ورق سیاه که باید در حین خرید مورد توجه قرار گیرد، وزن و ابعاد آن است که به‌طور مستقیم بر کارایی و قیمت محصول تأثیر می‌گذارد. در ادامه قصد داریم تا این دو فاکتور را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم.

ابعاد ورق سیاه؛ آشنایی با ابعاد مختلف

ورق st37 موجود در بازار، در محدوده ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلی‌متر قرار می‌گیرد و در عرض‌های 1000، 1250، 1500 و 2000 میلی‌متر، عرضه می‌شود. ورق سیاه 2 میل، پرمتقاضی‌ترین ضخامت از این نوع ورق است که معمولاً در تولید انواع پروفیل کاربرد دارد؛ به‌همین‌دلیل، قیمت ورق سیاه 2 میل، همیشه تأثیر خود را بر قیمت پروفیل نشان می‌دهد.

وزن ورق سیاه؛ فرمول محاسبه وزن

برای محاسبه وزن ورق سیاه می‌توان از جدول وزنی ورق سیاه st37 استفاده کرد. در این جدول، شما با در اختیار داشتن ابعاد، مانند طول، عرض و ضخامت ورق، می‌توانید وزن آن را در حالت استاندارد تخمین بزنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید وزن بار خود را بررسی کنید و مقدار آن را با حالت استاندارد مقایسه کنید.

البته یک راه دیگر نیز برای محاسبه وزن ورق سیاه، استفاده از روش دستی است. در این روش شما باید طول، عرض و ضخامت ورق را در هم ضرب کرده و سپس آن را در چگالی فولاد یعنی 7.8 ضرب کنید. با این کار، وزن ورق برحسب گرم محاسبه می‌شود. حال برای محاسبه وزن بر حسب کیلوگرم، فقط کافیست این مقدار را بر 1000 تقسیم کنید.

علاوه بر این دو فاکتور، برند تولیدکننده ورق سیاه نیز مستقیماً بر روی قیمت آن اثرگذار است. در ادامه با برترین تولیدکنندگان ورق سیاه ایران آشنا می‌شویم.

کاربردهای مختلف ورق st37

کاربرد ورق st37 در ساخت لوازم آشپزخانه

آشنایی با معروف ترین تولیدکنندگان ورق st37

از کارخانه‌های تولیدکننده ورق st37 می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد:

 • فولاد مبارکه
 • فولاد اکسین اهواز
 • فولاد کاویان
 • گیلان
 • نورد و لوله اهواز

در بین این برندها، ورق st37 فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان، کیفیت خود را به اثبات رسانده و عمده تقاضای بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه ورق‌های تولیدی این برندها را، با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.
عمده ورق آهن در داخل ایران انجام می‌گیرد، اما برخی از برندهای وارداتی آن نیز در بازار موجودند که از آن جمله می‌توان به کشورهای چین، اوکراین و روسیه اشاره کرد.
برند تولیدکننده ازجمله عواملی است که کیفیت و قیمت ورق سیاه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین آشنایی با تولیدکنندگان این محصول، می‌تواند کمک شایانی به خرید بهتر کند.

اینفوگرافی تولیدکنندگان ورق st37

اینفوگرافی تولیدکنندگان ورق st37

راهنمای خرید ورق st37

ورق سیاه مبارکه، درحال حاضر از بهترین ورق‌های موجود در بازار ایران است که محدوده ضخامتی 1.5 تا 16 میلی‌متر را دربر می‌گیرد. ورق st37 مبارکه در عرض‌های 600 تا 1880 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود و وزن هر کلاف آن بین 9 تا 28 تن است.

قیمت ورق st37 اصفهان، به‌دلیل کیفیت بالایی که دارد، مبنایی برای محاسبه قیمت بسیاری از مقاطع فولادی موجود در بازار آهن آلات ایران محسوب می‌شود. فولاد مبارکه در کنار تولید ورق st37 سایر ورق‌های فولادی پرکاربرد مثل ورق a283 را هم تولید می‌کند که برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه قیمت ورق a283 مراجعه کنید.

ویژگی‌های ورق st37 اکسین اهواز؛ پیشرفته‌ترین خط تولید

کارخانه اکسین اهواز به واسطه داشتن یکی از پیشرفته‌ترین خطوط نورد ایران و ارائه کیفیت مناسب، تقاضای بالایی را در بازار به خود اختصاص داده است. این کارخانه توان تولید ورق سیاه st37 در ضخامت بالاتر از 5 میلی‌متر را دارد.
گرچه قیمت ورق st37 اکسین اهواز نسبت به سایر برندهای موجود در بازار بیشتر است، اما کیفیتی که ارائه می‌دهد بالاست و قیمت آن را توجیه می‌کند.

مشخصات ورق st37 کاویان؛ برندی خوش‌نام

یکی دیگر از برندهای بسیار خوب ورق سیاه در ایران، ورق کاویان است. این ورق در ضخامت‌های 8 تا 20 میلی‌متر و دو عرض 1250 و 1500 میلی‌متر تولید می‌شود.

انواع کاربرد ورق st37

کاربرد ورق st37 در کشتی سازی

بهترین راه استعلام قیمت فولاد مبارکهst37 در سایت و کانال تلگرام آیرومارت

قاعده یک خرید حرفه‌ای این است که پیش از اقدام به خرید، استعلام قیمت بگیرید. درمورد خرید ورق آهنی نیز این موضوع صادق است. برای استعلام قیمت روز ورق st37 راه‌های مختلفی وجود دارد. راحت‌ترین راه این است که آنلاین از قیمت‌ها مطلع شوید. ، قیمت آنلاین ورق st37 برای تجربه بهتری از خرید ورق st37 قیمت در وبسایت و کانال تلگرام آیرومارت وجود دارد.

دکمه اتصال به کانال تلگرام قیمت لحظه ای میلگرد اصفهان

قیمت مقاطع آهنی در بازار، تحت‌تأثیر نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت ماده اولیه، قیمت جهانی فولاد و بسیاری موارد دیگر، نوسانات زیادی دارد.
به‌همین‌خاطر ممکن است قیمت ورق st37امروز با فردا و حتی ابتدا و انتهای روز، متفاوت باشد. برای خرید ورق st37 پیشنهاد می‌کنیم با کارشناسان آیرومارت و با شماره 45306-021 تماس بگیرید.
در کنار استعلام قیمت ورق st37 می‌توانید قیمت سایر محصولات فولادی مثل قیمت ورق ck45 را هم در سایت آیرومارت مشاهده کنید.

نمودار قیمت ورق st37

کارخانه تولیدکننده، طول، عرض و ضخامت محصولات مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ورق st37 هستند. به‌علاوه، وزن ورق st37، قیمت ارز، نرخ سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، روش‌های تولید، نوسانات بازار بورس و… کاربرد ورق سیاه نیز بر قیمت نهایی ورق سیاه اثرگذار است. در هنگام خرید ورق سیاه باید به این موارد توجه داشت. قیمت ورق آهن کیلویی همچنین به استاندارد مورداستفاده در ساخت هر نوع وابسته است. قیمت ورق سیاه‌برشی، قیمت ورق st37 و قیمت ورق ST52 با یکدیگر متفاوت است و دیدن نمودار قیمت ورق st37 در یک ماه گذشته می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.

نمودار قیمت ورق st37

نمودار قیمت ورق st37

راهنمای خرید ورق st37 و ثبت سفارش در بازرگانی آیرومارت

آیرومارت امکان مشاهده قیمت ورق سیاه st37 و ثبت سفارش را به صورت آنلاین و تلفنی فراهم کرده است. پس از ثبت سفارش، پیش‌فاکتور اولیه صادر شده و پس از پرداخت هزینه، بار به محل مورد نظر شما منتقل می‌شود.

کارشناسان آیرومارت با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در بازار آهن و فولاد، می‌توانند راهنمای بسیار خوبی در تمامی مراحل خرید شما باشند. از سوی دیگر بازرگانی آیرومارت در رابطه با انواع ورق فولادی، خدمات بسیار گسترده‌ای را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد.

برخی از این خدمات شامل برشکاری، اسیدشویی، گالوانیزه کردن، خمکاری، سوراخکاری، پرسکاری و جوش دادن می‌شود. برای دریافت مشاوره فنی و تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات، فقط کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره 45306-021 پل ارتباطی شما با آیرومارت است.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)

سوالات متداول

1 کارخانه های تولیدکننده ورق سیاه st37 در ایران کدام‌اند؟

از تولیدکنندگان ورق سیاه st37 در ایران، می‌توان به فولاد مبارکه، فولاد اکسین اهواز، فولاد کاویان، مجتمع فولاد گیلان و نورد و لوله اهواز اشاره کرد. از بین این برندها، ورق سیاه فولاد مبارکه، اکسین و کاویان، تقاضای بالاتری را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. تمامی برندهای ورق سیاه، توسط بازرگانی آیرومارت قابل تامین است.

2 فروش ورق سیاه وارداتی نیز توسط آیرومارت انجام می‌شود؟

بله. آیرومارت، ورق سیاه برندهایی چون چین، اوکراین و روسیه را نیز مطابق با نیاز مشتریان، فراهم خواهد نمود.

3 آیا خرید تناژهای بالای ورق st37 از آیرومارت، امکان‌پذیر است؟

بله. خرید ورق st37 در تناژهای بالا در تمامی برندها، توسط آیرومارت، قابل تامین است.

4 ثبت سفارش در وبسایت آیرومارت چگونه انجام می‌شود؟

برای خرید اینترنتی مقاطع فولادی از وبسایت آیرومارت، ابتدا باید ثبت نام کنید. که فقط با وارد کردن نام و شماره تماس، این کار انجام می‌شود. در ادامه کالای خود را انتخاب کرده و سبد سفارش خود را تکمیل کنید تا کارشناسان پیش فاکتور صادرشده را در اسرع وقت برای شما ارسال کنند.

5 آیرومارت، برشکاری و سایزکردن ورق سیاه st37 را انجام می‌دهد؟

بله، امکان برش و سایز کردن ورق st37 در ابعاد مورد درخواست مشتری وجود دارد. آیرومارت، این خدمات را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد.

6 آیا امکان بازرسی بار وجود دارد؟

بله. بار خریداری شده در انبار آیرومارت موجود بوده و شما می‌توانید در هر زمان و به راحتی برای بازرسی آن اقدام کنید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.