قیمت‌‌ روز ورق‌ st37

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 29600 32560
ورق ضخامت 45 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 29600 32560
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30300 33330
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31300 34430
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 31600 34760
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32200 35420
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32300 35530
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32300 35530
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32500 35750
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32700 35970
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 32700 35970
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 33400 36740
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 33700 37070
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34300 37730
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34300 37730
ورق ضخامت 70 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 70 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34300 37730
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34600 38060
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34900 38390
ورق ضخامت 60 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 60 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 34900 38390
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 35200 38720
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 35400 38940
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 36300 39930
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 37500 41250
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 37900 41690
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 37900 41690
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 37900 41690
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 38600 42460
ورق ضخامت 2 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 38600 42460
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 38900 42790
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 38900 42790
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 38900 42790
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39300 43230
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39300 43230
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39600 43560
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39800 43780
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39800 43780
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 39831 43814
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40300 44330
ورق ضخامت 4 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40300 44330
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40500 44550
ورق ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40500 44550
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40900 44990
ورق ضخامت 12 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40900 44990
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40900 44990
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 40900 44990
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 41600 45760
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 41600 45760
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 41700 45870
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 41700 45870
ورق ضخامت 15 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 42200 46420
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 42200 46420
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 42400 46640
ورق ضخامت 12 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 42600 46860
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 42600 46860
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 43300 47630
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 43700 48070
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44000 48400
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44000 48400
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44000 48400
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44300 48730
ورق ضخامت 3 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44300 48730
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44400 48840
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 44500 48950
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 45300 49830
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 45300 49830
ورق ضخامت 20 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 307000 337700
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 307000 337700
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 30 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 307000 337700
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 382000 420200
ورق ضخامت 10 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 10 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 15 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 25 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 3 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 35 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 35 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 35 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 4 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 40 ابعاد 6000×1250 کاویان فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1250 40 کاویان اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1000×2000 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×1000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 2500×1250 فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 5 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز تهران شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 50 ابعاد 6000×2000 اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 50 اکسین اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 6 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 1500 فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 8 ابعاد 6000×1500 فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
ورق ضخامت 30 ابعاد 6000×1500 کاویان فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×1500 30 کاویان اهواز کارخانه شیت فابریک ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

ورق st37 چیست؟

ورق سیاه st37 از کالاهای استراتژیک در بازار آهن آلات به‌شمار می‌رود. این ورق فولادی، علاوه بر این‌که به طور مستقیم در صنعت استفاده می‌شود، به عنوان ماده اولیه در ساخت سایر محصولات آهنی نیز کاربرد دارد. همین موضوع باعث شده است تا قیمت ورق سیاه st37، قیمت بسیاری از کالاهای فولادی را تحت تاثیر قرار دهد.

در اغلب موارد، منظور از ورق سیاه و ورق آهن، همان ورق سیاه st37 است. دلیل این نام‌گذاری، به روش تولید آن مربوط می‌شود. درحالت کلی، انواع ورق ‌های فولادی براساس روش تولید، در دو نوع ورق سیاه و ورق روغنی قرار می‌گیرند.

ورق‌ سیاه با روش نورد گرم و ورق روغنی، با روش نورد سرد تولید می‌شود. در روش نورد گرم، به دلیل دمای بالای فرایند، اکسیدهایی بر روی سطح ورق تشکیل شده و رنگ آن را تیره می‌کند. تفاوت در روش تولید، تفاوت‌های دیگری شامل ظاهر و رنگ ورق، تفاوت در کاربرد، خواص و قیمت ورق را نیز به همراه دارد.

آشنایی با کاربردهای مختلف ورق st37

برخی از کاربردهای مهم ورق st37 عبارتند از:

 • تولید انواع پروفیل فولادی
 • تولید انواع نبشی و ناودانی
 • ساخت بدنه خودرو
 • تولید لوازم خانگی مانند بدنه یخچال و ماشین لباسشویی
 • ساخت در و پنجره
 • ساخت انواع تانکر
 • کشتی سازی
 • انواع مخازن
 • خودروسازی

باتوجه به کاربردهایی که برای ورق st37 برشمردیم، دیده می‌شود که این ورق، علاوه بر کاربرد مستقیم در صنایع مختلف، ماده اولیه تولید مقاطع دیگر و مبنایی برای تعیین قیمت آن‌ها نیز محسوب می‌شود. بنابراین تاثیر قیمت ورق سیاه st37 را بر قیمت نبشی، پروفیل و ناودانی را نمی‌توان نادیده گرفت.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی کامل با ورق سیاه به صفحه قیمت ورق سیاه مراجعه کنید.

آشنایی با انواع ورق st37

در حالت کلی ورق st37 به دو صورت رول و شیت در بازار موجود است. چنان‌چه ضخامت ورق تا 15 میلی‌متر باشد، آن را به صورت رول به بازار عرضه می‌کنند، درحالی‌که در ضخامت‌های بیش‌تر از 15 میلی‌متر، ورق‌ها به صورت شیت در بازار موجودند.

شاید تابه‌حال اصطلاح ورق سیاه st37 فابریک را نیز شنیده باشید. ورق فابریک به نوعی ورق گفته می‌شود که با همان ابعاد تولید شده در کارخانه، در بازار موجود باشد.

از سوی دیگر، چنان‌چه نیاز باشد تا این ورق‌ها در ابعاد مشخص و غیرمتداولی مورد استفاده قرار گیرند، مطابق با نظر و سفارش مشتری، در ابعاد مشخصی برش داده می‌شوند. در این موارد، اصطلاح ورق برشی برای آن‌ها به‌کار می‌رود.

چه تفاوتی میان ورق st37 و st52وجود دارد؟

یکی از سوالات متداول متقاضیان ورق‌های سیاه، تفاوت ورق st37 و st52 است. مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نوع ورق شامل موارد زیر می‌شود:

 • ورق st52 درصد کربن بیش‌تری نسبت به ورق st37 دارد. این درصد کربن بالاتر، موجب شده تا خواص مکانیکی آن نیز تحت تاثیر قرارگرفته و به‌همین‌ترتیب، سختی و استحکام بیش‌تر و شکل‌پذیری کم‌تری داشته باشد.
 • ورق st37، جوش‌پذیری بهتری نسبت به ورق st52 دارد که ناشی از درصد کربن کم‌تر آن است.
 • ورق st37 معمولاً در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، درحالی‌که ورق st52 اغلب کاربردهای صنعتی دارد.
 • قیمت ورق فولادی st37 کم‌تر از ورق st52 است.

برای آشنایی بیش‌تر با ورق فولادی st52، به صفحه قیمت ورق st52 مراجعه کنید.

منظور از عدد 2 در ورق st37-2 چیست؟

ورق st37-2 در واقع به یکی از درجه‌های کیفیت این نوع ورق اشاره دارد. درحالت کلی می‌توان گفت که کیفیت تولید ورق سیاه st37 با اعداد 1، 2 و 3 بیان می‌شود. عدد 1 که معمولاً نوشته نمی‌شود، برای مصارف معمول است. با افزایش این اعداد به 2 و 3، کیفیت ورق نیز افزایش می‌یابد. به‌طوری‌که ورق st37-2 برای مصارف مهم و ورق st37-3 که درجه خلوص بالاتری دارد، برای کاربردهای تحت حساسیت بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این درجه‌های کیفیت، از عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه st37 محسوب می‌شوند. بدیهی است که با افزایش درجه کیفیت، قیمت نیز بالاتر می‌رود.

قیمت ورق st37-2 نسبت به کارایی آن، به‌صرفه است و به‌همین‌دلیل کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده سایر ورق‌های آیرومارت به صفحه قیمت ورق a516 مراجعه کنید.

قیمت ورق st37 چطور تعیین می‌شود؟

مهم‌ترین مشخصات ورق سیاه که باید در حین خرید مورد توجه قرار گیرد، وزن و ابعاد آن است که به طور مستقیم بر کارایی و قیمت محصول تاثیر می‌گذارد. در ادامه قصد داریم تا این دو فاکتور را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

ابعاد ورق سیاه؛ آشنایی با ابعاد مختلف

ورق st37 موجود در بازار، در محدوده ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلی‌متر قرار می‌گیرد و در عرض‌های 1000، 1250، 1500 و 2000 میلی‌متر، عرضه می‌شود. ورق سیاه 2 میل، پرمتقاضی‌ترین ضخامت از این نوع ورق است که معمولا در تولید انواع پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین خاطر، قیمت ورق سیاه 2 میل، همیشه تاثیر خود را بر قیمت پروفیل نشان می‌دهد.

وزن ورق سیاه؛ فرمول محاسبه وزن

برای محاسبه وزن ورق سیاه می‌توان از جدول وزنی ورق سیاه st37 استفاده نمود. در این جدول، شما با در اختیار داشتن ابعاد، مانند طول، عرض و ضخامت ورق، می‌توانید وزن آن را در حالت استاندارد تخمین بزنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید وزن بار خود را مورد بررسی قرار داده و مقدار آن را با حالت استاندارد مقایسه کنید.

البته یک راه دیگر نیز برای محاسبه وزن ورق سیاه، استفاده از روش دستی است. در این روش شما باید طول، عرض و ضخامت ورق را در هم ضرب کرده و سپس آن را در چگالی فولاد یعنی 7.8 ضرب کنید. با این کار، وزن ورق برحسب گرم محاسبه می‌شود. حال برای محاسبه وزن بر حسب کیلوگرم، فقط کافیست این مقدار را بر 1000 تقسیم کنید.

علاوه بر این دو فاکتور، برند تولیدکننده ورق سیاه نیز مستقیماً بر روی قیمت آن اثرگذار است. در ادامه با برترین تولیدکنندگان ورق سیاه ایران آشنا می‌شویم.

آشنایی با معروف ترین تولیدکنندگان ورق st37

از کارخانه های تولیدکننده ورق st37 می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره نمود:

 • فولاد مبارکه
 • فولاد اکسین اهواز
 • فولاد کاویان
 • گیلان
 • نورد و لوله اهواز

در بین این برندها، ورق st37 فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان، کیفیت خود را به اثبات رسانده و عمده تقاضای بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه درباره ورق‌های تولیدی این برندها، با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

با وجود اینکه عمده ورق آهن در داخل ایران انجام می‌گیرد، اما برخی از برندهای وارداتی آن نیز در بازار موجودند که از آن جمله می‌توان به کشورهای چین، اوکراین و روسیه اشاره نمود.
برند تولیدکننده ازجمله عواملی است که کیفیت و قیمت ورق سیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین آشنایی با تولیدکنندگان این محصول، می‌تواند کمک شایانی به خرید بهتر شما کند.

ورق st37 فولاد مبارکه؛ بهترین برند تولیدکننده ورق سیاه

ورق سیاه مبارکه، درحال حاضر از بهترین ورق‌های موجود در بازار ایران است که محدوده ضخامتی 1.5 تا 16 میلی‌متر را دربر می‌گیرد. ورق st37 مبارکه در عرض‌های 600 تا 1880 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود و وزن هر کلاف آن بین 9 تا 28 تن است.

قیمت ورق st37 اصفهان، به واسطه کیفیت بالایی که دارد، مبنایی برای محاسبه قیمت بسیاری از مقاطع فولادی موجود در بازار آهن آلات ایران محسوب می‌شود. فولاد مبارکه در کنار تولید ورق st37 سایر ورق‌های فولادی پرکاربرد مثل ورق a283 را هم تولید می‌کند که برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه قیمت ورق a283 مراجعه کنید.

ویژگی های ورق st37 اکسین اهواز؛ پیشرفته‌ترین خط تولید

کارخانه اکسین اهواز به واسطه داشتن یکی از پیشرفته‌ترین خطوط نورد ایران و ارائه کیفیت مناسب، تقاضای بالایی را در بازار به خود اختصاص داده است. این کارخانه توان تولید ورق سیاه st37 در ضخامت بالاتر از 5 میلی‌متر را دارد.

گرچه قیمت ورق st37 اکسین اهواز نسبت به سایر برندهای موجود در بازار بیشتر است، اما کیفیتی که ارائه می‌دهد بالاست و قیمت آن را توجیه می‌کند.

مشخصات ورق st37 کاویان؛ برندی خوش‌نام

یکی دیگر از برندهای بسیار خوب ورق سیاه در ایران، ورق کاویان است. این ورق در ضخامت‌های 8 تا 20 میلی‌متر و دو عرض 1250 و 1500 میلی‌متر تولید می‌شود.

استعلام قیمت st37 در سایت و کانال تلگرام آیرومارت

قاعده یک خرید حرفه‌ای این است که پیش از اقدام به خرید، استعلام قیمت بگیرید. درمورد خرید ورق آهنی نیز این موضوع صادق است. برای استعلام قیمت روز ورق st37 راه‌های مختلفی وجود دارد. راحت‌ترین راه این است که آنلاین از قیمت‌ها مطلع شوید. در وبسایت و کانال تلگرام آیرومارت، قیمت آنلاین ورق st37 قرار داده می‌شود.

قیمت مقاطع آهنی در بازار، تحت تاثیر نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت ماده اولیه، قیمت جهانی فولاد و بسیاری موارد دیگر، نوسانات زیادی دارد. به همین خاطر ممکن است قیمت ورق st37امروز با فردا و حتی ابتدا و انتهای روز، متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای این کالا، با کارشناسان آیرومارت و با شماره 45306-021 تماس بگیرید.

در کنار استعلام قیمت ورق st37 می‌توانید قیمت سایر محصولات فولادی مثل قیمت ورق ck45 را هم در سایت آیرومارت مشاهده کنید.

راهنمای خرید ورق st37 و ثبت سفارش در بازرگانی آیرومارت

آیرومارت امکان مشاهده قیمت ورق فولادی st37و ثبت سفارش را به صورت آنلاین و تلفنی فراهم کرده است. پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور اولیه صادر شده و پس از پرداخت هزینه، بار به محل مورد نظر شما منتقل می‌شود.

کارشناسان آیرومارت با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در بازار آهن و فولاد، می‌توانند راهنمای بسیار خوبی در تمامی مراحل خرید شما باشند. از سوی دیگر بازرگانی آیرومارت در رابطه با انواع ورق فولادی، خدمات بسیار گسترده‌ای را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد.

برخی از این خدمات شامل برشکاری، اسیدشویی، گالوانیزه کردن، خمکاری، سوراخکاری، پرسکاری و جوش دادن می‌شود. برای دریافت مشاوره فنی و تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات، فقط کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره 45306-021 پل ارتباطی شما با آیرومارت است. از شنیدن صدای شما خوشحال می‌شویم.

 

بیشتر بخوانید
1 کارخانه های تولیدکننده ورق سیاه st37 در ایران کدام‌اند؟

از تولیدکنندگان ورق سیاه st37 در ایران، می‌توان به فولاد مبارکه، فولاد اکسین اهواز، فولاد کاویان، مجتمع فولاد گیلان و نورد و لوله اهواز اشاره کرد. از بین این برندها، ورق سیاه فولاد مبارکه، اکسین و کاویان، تقاضای بالاتری را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. تمامی برندهای ورق سیاه، توسط بازرگانی آیرومارت قابل تامین است.

2 فروش ورق سیاه وارداتی نیز توسط آیرومارت انجام می‌شود؟

بله. آیرومارت، ورق سیاه برندهایی چون چین، اوکراین و روسیه را نیز مطابق با نیاز مشتریان، فراهم خواهد نمود.

3 آیا خرید تناژهای بالای ورق st37 از آیرومارت، امکان‌پذیر است؟

بله. خرید ورق st37 در تناژهای بالا در تمامی برندها، توسط آیرومارت، قابل تامین است.

4 ثبت سفارش در وبسایت آیرومارت چگونه انجام می‌شود؟

برای خرید اینترنتی مقاطع فولادی از وبسایت آیرومارت، ابتدا باید ثبت نام کنید. که فقط با وارد کردن نام و شماره تماس، این کار انجام می‌شود. در ادامه کالای خود را انتخاب کرده و سبد سفارش خود را تکمیل کنید تا کارشناسان پیش فاکتور صادرشده را در اسرع وقت برای شما ارسال کنند.

5 آیرومارت، برشکاری و سایزکردن ورق سیاه st37 را انجام می‌دهد؟

بله، امکان برش و سایز کردن ورق st37 در ابعاد مورد درخواست مشتری وجود دارد. آیرومارت، این خدمات را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد.

6 آیا امکان بازرسی بار وجود دارد؟

بله. بار خریداری شده در انبار آیرومارت موجود بوده و شما می‌توانید در هر زمان و به راحتی برای بازرسی آن اقدام کنید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.