قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39850 43437
ورق روغنی st12 ضخامت 0.8 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39850 43437
ورق روغنی st14 ضخامت 0.8 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.8 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39850 43437
ورق روغنی st14 ضخامت 0.8 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.8 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39850 43437
ورق روغنی st14 ضخامت 0.9 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.9 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39950 43546
ورق روغنی st14 ضخامت 0.9 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.9 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 39950 43546
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 40600 44254
ورق روغنی st12 ضخامت 1 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 40600 44254
ورق روغنی st14 ضخامت 1 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 40900 44581
ورق روغنی st14 ضخامت 1 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 40900 44581
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 40950 44636
ورق روغنی st12 ضخامت 1.25 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41000 44690
ورق روغنی st14 ضخامت 1.25 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41050 44745
ورق روغنی st14 ضخامت 1.25 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41100 44799
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41250 44963
ورق روغنی st12 ضخامت 1.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41300 45017
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41300 45017
ورق روغنی st12 ضخامت 0.7 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41300 45017
ورق روغنی st14 ضخامت 0.7 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.7 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41300 45017
ورق روغنی st14 ضخامت 0.7 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.7 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41300 45017
ورق روغنی st14 ضخامت 1.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41400 45126
ورق روغنی st14 ضخامت 1.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41400 45126
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41500 45235
ورق روغنی st12 ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41500 45235
ورق روغنی st14 ضخامت 2 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41750 45508
ورق روغنی st14 ضخامت 2 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41750 45508
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41900 45671
ورق روغنی st12 ضخامت 0.6 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41900 45671
ورق روغنی st14 ضخامت 0.6 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.6 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41900 45671
ورق روغنی st14 ضخامت 0.6 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.6 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 41900 45671
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 42550 46380
ورق روغنی st12 ضخامت 0.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 42600 46434
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 44200 48178
ورق روغنی st12 ضخامت 2.5 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 44200 48178
ورق روغنی st12 ضخامت 3 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 44200 48178
ورق روغنی st12 ضخامت 3 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 44200 48178
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 54550 59460
ورق روغنی st12 ضخامت 0.4 ابعاد 1250 فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 54600 59514

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی، از انواع بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است و به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی به شمار می‌رود. در حقیقت، ورق روغنی خود به عنوان یکی از مواد اولیه ساخت بسیاری مقاطع فولادی چون انواع پروفیل به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان قیمت پروفیل ساختمانی و صنعتی را تابعی از قیمت ورق روغنی امروز دانست.
در کشور ما، برندهای مختلفی به تولید این ورق فولادی مشغولند که فولاد مبارکه یکی از برندهای معروف و باکیفیت تولیدکننده آن به شمار می‌رود.
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه، خود تابعی از عوامل مختلف از جمله قیمت دلار است. نرخ دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت این کالا تاثیر می‌گذارد. بدین ترتیب، با نوسان قیمت دلار باید انتظار افت‌وخیز قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه را نیز داشته باشیم.
این محصول فولادی، در بورس کالا عرضه می‌شود. در صورتی که عرضه فولاد مبارکه برای این کالا پایین باشد و در عین حالا تقاضای خرید بالایی داشته باشد، قیمت‌ها رقابتی شده و باید انتظار افزایش قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه را داشته باشیم.
در بورس کالا، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه امروز، بر اساس قیمت شمش cis، قیمت دلار نیمایی و همچنین عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در بازار آزاد نیز قیمت‌ها متاثر از نرخ مشخص شده در بورس کالا و دلار آزاد مشخص می‌شوند.
دقت داشته باشید که قیمت ورق روغنی 3 میل فولاد مبارکه با سایر ضخامت‌ها تفاوت خواهد داشت و مهم‌ترین علت آن نیز وزن ورق است که در ضخامت‌های مختلف تغییر می‌کند. بنابرای تنوع کالا را باید پیش از خرید مشخص نمایید و سپس اقدام به استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه نمایید.

مشخصات ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان، با استفاده از فرایند نورد سرد تولید می‌شود. این فرایند، امکان تولید ورق‌هایی با استحکام بالا و ظاهری با جلوه بالا در ضخامت‌های پایین تا بالا را به کارخانه می‌دهد.
ورق روغنی فولاد مبارکه در ضخامت‌های 0.3 میلی‌متر تا 3 میلی‌متر تولید می‌شوند. هر رول ورق روغنی اصفهان دارای عرض 1000 یا 1250 میلی‌متر است. واضح است که قیمت ورق روغنی اصفهان با توجه به عرض و ضخامت تغییر می‌کند. هر یک از این ضخامت‌ها کاربرد خاص خود را دارند. بنابراین باید متناسب با پروژه خود یکی از این انواع را انتخاب کنید و خرید ورق روغنی فولاد مبارکه را انجام دهید.

انواع ورق روغنی فولاد مبارکه چیست

براساس استانداردهای تولید، کارخانه فولاد مبارکه، ورق روغنی را در سه استاندارد st12، st13 و st14 تولید می‌کند. تفاوت هر یک از این انواع، در آلیاژ مورد استفاده است که منجر به تفاوت در خواص مکانیکی آن‌ها نیز می‌شود. بنابراین کاربردهای متفاوتی نیز دارند. در این میان، ورق روغنی st14 فولاد مبارکه بیشترین استحکام کششی را به خود اختصاص می‌دهد.
قیمت ورق روغنی st12 و st13 و st14 این برند با یکدیگر متفاوت است. پیش از خرید ورق روغنی st14 و سایر انواع، باید نیاز خود را بشناسید و سپس اقدام به خرید نمایید.
انواع مذکور، هر یک در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند و می‌توانید قیمت آن‌ها را از این صفحه از آیرومارت استعلام بگیرید.

کاربرد ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان، از جمله باکیفیت‌ترین محصولات تولید داخل است که نیاز بسیاری از صنایع را رفع می‌کند. از جمله کاربردهای این نوع ورق می‌توان به ساخت دکوراسیون داخلی، خودروسازی و ساخت لوازم خانگی چون لباسشویی، ظرفشویی و یخچال اشاره کرد. در ساخت برخی از اتاقک‌های آسانسورها نیز ممکن است از این نوع ورق استفاده شود. یکی از مهم‌ترین کاربردهای ورق روغنی فولاد مبارکه، ساخت انواع لوله فولادی و پروفیل است. بنابراین قیمت ورق روغنی اصفهان را می‌توان موثر بر قیمت این مقاطع دانست.
ورق روغنی فولاد مبارکه خود ماده اولیه تولید ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق شیروانی است و بر قیمت ورق شیروانی و سایر موارد اثر می‌گذارد.

استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

با توجه به نوسان زیادی که قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان در طول روز تجربه می‌کند، پیش از خرید، استعلام قیمت باید انجام شود. بنابراین، باید مرجعی معتبر که تمامی قیمت‌ها را به‌روز در اختیار شما قرار می‌دهد را بشناسید.
مجموعه آیرومارت، همه روزه و پس از اعلام قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه توسط کارخانه، قیمت آن را در صفحه این کالا به‌روز رسانی می‌کند. شما می‌توانید تنها با چند کلیک و با وارد شدن به این صفحه قیمت روز را مشاهده نمایید.

خرید قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه از آیرومارت

مجموعه آیرومارت با بیش از 30 سال تجربه فعالیت در بازار فولاد و آهن آلات، انواع ورق روغنی برندهای مختلف را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید برای خرید ورق روغنی فولاد مبارکه در انواع سایزها و عرض‌ها، با آیرومارت در تماس باشید. این مجموعه با تضمین کیفیت، این کالا را به شما عرضه می‌دارد. جهت اطمینان از کیفیت می‌توانید از تست‌های کنترل کیفیت این مجموعه بهره‌مند شوید. آیرومارت نه تنها رول ورق روغنی فولاد مبارکه را به شما ارائه می‌دهد بلکه امکان خرید شیت‌ این کالا در طول‌های مختلف را نیز برای شما فراهم آورده است.
برای خرید کالا می‌توانید به صورت اینترنتی و یا تلفنی از طریق شماره تلفن 02145306 و پس از استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه، سفارش خود را به ثبت برسانید.

بیشتر بخوانید
1 قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان در آیرومارت به روز است؟

مجموعه آیرومارت، همه روزه قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه آپدیت شده را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

2 ضخامت ورق روغنی فولاد مبارکه در چه محدوده‌ای است؟

ورق روغنی فولاد مبارکه در محدوده ضخامت 0.3 تا 3 میلی‌متر تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

3 خرید ورق روغنی فولاد مبارکه از آیرومارت چگونه ممکن است؟

شما می‌توانید پس از استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه سفارش خود را به صورت اینترنتی و تلفنی از طریق شماره تلفن 02145306 ثبت کنید.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.