قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

همانند دیگر محصولات فولادی، قیمت ورق سیاه نیز توسط بورس کالا تعیین می‌شود. نوسانات ارزی، مسائل سیاسی داخلی و خارجی و تحریم‌ها، عاملی بزرگ و موثر در تعیین و نوسان قیمت ورق سیاه امروز کارخانه‌ها به شمار می‌روند. خرید ورق سیاه به قیمت روز، نیازمند مشورت و راهنمایی است.


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق سیاه برشی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت گرید برند انبار تاریخ قیمت نمودار
ورق سیاه ضخامت ۳۰ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 30 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲۰ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 20 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲۵ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 25 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۳۵ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 35 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 8 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 10 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 10 st37 قطعات فولادی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ گیلان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 10 st37 گیلان تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 12 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 12 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 12 st37 قطعات فولادی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ گیلان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 12 st37 گیلان تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ اکسین برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 15 st37 اکسین اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 15 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 15 st37 قطعات فولادی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ گیلان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 15 st37 گیلان تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 20 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 25 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۳۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 30 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۳۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 35 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۴۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 40 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۴۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 45 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۵۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 50 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۵۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 55 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۶ گیلان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 6 st37 گیلان تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۶۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 60 st37 کاویان اهواز تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 8 st37 قطعات فولادی تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ گیلان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 8 st37 گیلان تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 10 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 10 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 12 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 12 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 15 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 15 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 2 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 2 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 2.5 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 2.5 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 3 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 3 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 4 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 5 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 5 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 6 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 6 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 8 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 8 st43 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 10 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان كيلوگرم سفارشی 4 st37 فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران كيلوگرم سفارشی 8 st37 فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه st37

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان