قیمت میلگرد

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۰۹۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۹۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۹۵۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
امیرکبیر خزر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:امیرکبیر خزر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۶۵۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد۲۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۵۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
اروند
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:اروند
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۴۶۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
8
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۸ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
8
شاخه
A2
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۴۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A2
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
30
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:30
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۸ آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
8
شاخه
A2
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۵۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
8
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۵۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۸۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۴۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
میانه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:میانه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۶۷۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۳۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
12
شاخه
A2
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۸۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۸۴۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۹۲۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۵۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۲۹۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۲۹۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۵۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۵۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۵۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۵۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۸۰۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A2
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۸۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۶۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۶۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
نیشابور
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:نیشابور
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۸۲۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
زاگرس
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۲۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:زاگرس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۵۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۴۰۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۶۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A2
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۵۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۷۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۲,۷۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
انبار پیشرو
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:انبار پیشرو
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۳۷۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
انبار پیشرو
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۰۱۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:انبار پیشرو
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۰۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۰۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۱۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
8
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۴۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
30
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۹۲۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:30
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
فایکو
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۷۶۱تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:فایکو
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
سیادن ابهر
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:سیادن ابهر
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A4
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۳۷۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A4
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
کوثر اهواز
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:کوثر اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
کوثر اهواز
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:کوثر اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
کوثر اهواز
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۷,۰۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:کوثر اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۷۷۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:پرشین فولاد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۱۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۱۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۱۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:جهان فولاد سیرجان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه 
كيلوگرم
10
شاخه
A2
کارخانه
بردسیر کرمان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۵۶۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A2
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بردسیر کرمان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
25
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳,۹۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:25
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۶۰۷تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۶۹۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم