قیمت میلگرد

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ساده ۱۶ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
16
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶,۳۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۸ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
18
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶,۳۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۴ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
14
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶,۳۸۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:خلیج فارس
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد کلاف ساده ۶٫۵ امیرآباد بنگاه تهران
كيلوگرم
6.5
کلاف
A1
بنگاه تهران
امیرآباد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۰۱۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:امیرآباد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  A1  بنگاه تهران
كيلوگرم
10
-
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴,۷۴۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:-
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۵٫۵
كيلوگرم
5.5
کلاف
A1
کارخانه
کاشان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۹۲۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:کاشان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۵٫۵  ذوب آهن  کلاف    انبار اصفهان
كيلوگرم
5.5
کلاف
A1
انبار اصفهان
ذوب آهن
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۹۲۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5.5
 • حالت:کلاف
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:انبار اصفهان
 • برند:ذوب آهن
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
12
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۲۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران
كيلوگرم
20
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۲۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
كيلوگرم
22
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۲۸۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه 6 متری
 • استاندارد:A1
 • محل بارگیری:بنگاه تهران
 • برند:فولاد متین
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

علیرضا صفت جو

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴