قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

میلگرد یکی از پراستفاده‌ترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی است. قیمت میلگرد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین‌شده و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم برای قیمت روز میلگرد اثرگذار است. در همین صفحه می‌توانید قیمت میلگرد امروز در بازار را مشاهده کرده و برای خرید میلگرد از مشاوره رایگان کارشناسان آیرومارت استفاده کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز میلگرد آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) نمودار
میلگرد ۸ آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۶۰۰
۱۷,۰۰۴
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۵
۱۶,۸۰۲
میلگرد ۱۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۵
۱۶,۸۰۲
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۲۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۳۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۴۰
۱۶,۵۰۳
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۳۵
۱۶,۴۹۷
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۳۵
۱۶,۴۹۷
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۶,۵۱۵
۱۸,۰۰۱
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۶,۵۱۵
۱۸,۰۰۱
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۱۳۵
۱۶,۴۹۷
میلگرد ۸ آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۹۶۰
۱۷,۳۹۶
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۷۷۵
۱۷,۱۹۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۷۷۵
۱۷,۱۹۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷
میلگرد ۲۲ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۵,۴۱۰
۱۶,۷۹۷

قیمت روز میلگرد ساده

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) نمودار
میلگرد ساده ۱۴ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 14 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۱۶ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 16 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۱۸ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 18 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  A1  بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 10 - A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 12 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 20 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 22 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 25 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۰,۵۰۰
۲۲,۳۴۵

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

میلگرد چیست؟

میلگرد مهم‌ترین مکمل بتن در صنعت ساختمان‌سازی است. به‌همین‌دلیل قیمت روز میلگرد برای فعالان حوزه ساختمانی اهمیت زیادی دارد. نقش میلگرد در ساختمان‌سازی، استحکام‌بخشی به سازه است. عموماً بتن در مقابل فشار مقاوم اما در مقابل نیروی کششی و خمشی بسیار ضعیف و شکننده‌ است.

میلگردها اما در مقابل فشار خرد نشده و وظیفه انتقال نیرو واردشده را بر عهده دارند. به‌همین‌دلیل و البته دمای انبساطی این دو در کنار یکدیگر که باعث می‌شود بتوان از میلگرد و بتن در شرایط جوی مختلف استفاده کرد، این دو را به یکی از مهم‌ترین و پرکاربرترین ملزومات ساختمانی تبدیل کرده است.

عوامل موثر بر تعیین قیمت میلگرد

قیمت میلگرد براساس عوامل مختلفی تعیین می‌شود. معمولاً قیمت ماده اولیه، هزینه تولید و هزینه حمل و نقل قیمت انواع میلگرد تولیدی را مشخص می‌کند. در واقع این سه عامل به طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تاثیر خواهند داشت.

شمش فولادی به عنوان ماده اولیه تولید انواع میلگرد کاربرد دارد. کارخانه‌هایی که توانایی تهیه و تولید شمش را دارند، در مقابل خرید شمش آماده، هزینه کمتری برای آماده‌سازی ماده اولیه تقبل می‌کنند. بنابراین قیمت میلگرد را با در اختیار گرفتن پروسه تولید شمش می‌توان تعدیل کرد.

تجهیزات مورد استفاده نورد برای تولید میلگرد بعضا وارداتی هستند. بنابراین خرید و تعمیر ماشین‌آلات هزینه‌بر خواهند بود. در کنار این موارد، تامین انرژی اولیه برای راه اندازی خط تولید، قیمت میلگرد روز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گرچه نورد اصلی‌ترین مرحله تولید میلگرد است، اما برای تکمیل فرآیند تولید میلگرد مراحل دیگری نیز باید طی شود. در هر یک از مراحل بعدی نیز تجهیزات مخصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتقال بار از محل تولید به محل مصرف با استفاده از انواع کامیون و تریلی انجام می‌شود. مقدار هزینه حمل‌ونقل بار به فاصله میان مبدا و مقصد وابسته است. گاهی در انتقال بار از مسیرهای مختلف آبی و یا شبکه ریلی نیز استفاده می‌شود. بنابراین قیمت میلگرد به روز در نهایت بسته به فاصله و نحوه انتقال متغیر است. بخش اعظمی از قیمت میلگرد براساس عواملی که بررسی شد، مشخص می‌شود. اما قیمت میلگرد امروز در بازار تحت تاثیر عوامل دیگری دچار نوسان خواهد شد.

به طور مثال میزان عرضه و تقاضا از جمله آن‌ها است. هرگاه بازار با کمبود عرضه مواجه شود و هم‌زمان تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت میلگرد افزایشی خواهد بود. عکس این قضیه نیز در بازار میلگرد صادق است.

کیفیت، برند، استاندارد ساخت، نوسانات ارز و …نیز بر قیمت روز میلگرد در بازار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ازآن‌جا که قیمت امروز میلگرد تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می‌کند، لازم است تا پیش از خرید از افراد باتجربه کمک بگیرید. مشاوران با تجربه ما در بازرگانی فولاد آیرومات آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از خرید هستند.

قبل از خرید میلگرد بدانید

قبل از خرید میلگرد باید به صورت کامل با ویژگی‌ها و نوع استفاده از میلگرد آشنا باشید. استفاده از مشاوره تخصصی آیرومارت می‌تواند به شما در انتخاب میلگرد مناسب کمک کند.

پیش از خرید حتماً پیش فاکتور صادرشده را بررسی کرده و از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید. امکان خرید میلگرد به صورت مستقیم از کارخانه هم وجود دارد اما به خاطر داشته باشید در کارخانه تنها یک برند و بعضاً با ابعادی محدود ارائه می‌شود. اما در آیرومارت می‌توانید انواع میلگرد را از بهترین برندها و با ابعاد متنوع تهیه کنید.

چگونه از میلگرد نگه‌داری کنیم؟

پس از خرید و حمل و نقل میلگرد به محل شما (انبار یا محل نگهداری) باید به‌خوبی با نحوه نگهداری از میلگرد آشنا باشید. آلیاژ میلگرد مقاوم به زنگ‌زدگی نیست و باید از رطوبت دور بماند.

میلگردها باید در محلی عاری از خاک و گچ نگهداری شوند، چون خاک و گچ جذب‌کننده رطوبت هستند. از طرف دیگر پیشنهاد می‌شود که محل قرارگیری میلگردها بین 10 تا 15 سانتی‌متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

جدول وزن میلگرد

وزن میلگرد از منظر حمل‌ونقل و کاربری همواره یک موضوع مهم به حساب می‌آید. با توجه به رنج گسترده‌ای از قطر میلگرد که تولید می‌شود باید یک استانداردی برای تخمین وزن میلگرد وجود داشته باشد. استاندارد مورد استفاده با نام استاندارد اشتال و در قالب جدول اشتال ارائه می‌شود.

میلگرد در انواع مختلف به صورت شاخه 12 متری تولید می‌شود. چنان‌چه وزن یک شاخه میلگرد اختلاف چشم‌گیری با استاندارد اشتال داشته باشد، نشان از کیفیت تولید پایین است. و باید اثر آن را بر قیمت میلگرد دید. پرکاربردترین میلگردها در سازه های 8 تا 32 میلیمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان انواع میلگرد، شماره های 12، 14 و 16 از جمله پرکاربردترین و پرفروش ترین انواع میلگرد است.

به طور مثال انواع خاموت به کمک میلگرد 16 تولید می‌شود. خاموت‌ها از خمکاری میلگرد 16 به دست می‌آیند. درگیر شدن خاموت‌های ساخته شده با بتن به افزایش مقاومت کششی بتن کمک می‌کند. بنابراین آگاهی از قیمت روز میلگرد 16 برای ساختمان‌سازها بسیار حائز اهمیت است.

معرفی برترین برندها و قطب‌های تولید میلگرد در ایران

تقریبا در تمامی استان‌های کشور حداقل یک کارخانه تولیدکننده میلگرد وجود دارد. طبق آخرین آمارها استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، خوزستان، اصفهان و یزد قطب‌های تولید میلگرد در ایران هستند.

میلگرد میانه، بنان، تیکمه داش و تعدادی دیگر از کارخانه ها معتبرترین برندهای شمال شرق کشور را تشکیل می‌دهند. در استان قزوین میلگرد قزوین و آریان فولاد و تعدادی کارخانه دیگر معروف‌ترین برندها هستند.
در استان خوزستان شرکت‌های روهینا جنوب، کاوه و گروه ملی فولاد معتبرترین تولیدکنندگان میلگرد هستند. در استان اصفهان بدون شک میلگرد ذوب آهن قدیمی‌ترین و معتبرترین برند در این استان و کل کشور است.

در مرکز ایران و در استان یزد نیز فولاد بافق یزد، سرمد ابرکوه تولیدکننده میلگرد آجدار و ساده هستند. هم‌چنین کارخانه فولادی آلیاژی ایران واقع در این استان نیز میلگرد A4 تولید و راهی بازار می‌کند. آیرومارت امکان خرید میلگرد از تمامی این تولیدکنندگان را فراهم کرده است. برای سفارش میلگرد از هرکدام از این کارخانه‌ها می‌توانید به صفحه اختصاصی آن مثل قیمت میلگرد اصفهان مراجعه کنید.

آشنایی با کاربردهای مختلف میلگرد

میلگردها فقط در ساختمان‌سازی استفاده نمی‌شوند. استفاده از میلگردها در ساخت اتصالات صنعتی، قطعات خودروسازی و اتصالات زیربنایی در جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها رایج است. به‌همین‌دلیل نوسانات قیمت میلگرد بر روی تمامی این صنایع تاثیرگذار است.

معرفی انواع میلگرد؛ ساده، آجدار و حرارتی

در سراسر دنیا از استانداردهای مختلفی در تولید میلگرد استفاده می‎‌شود. مطابق با هر استاندارد محصول نهایی مشخصات فیزیکی، خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی منحصر به فردی دارد. JIS ژاپن، DIN آلمان و ASTM آمریکا از جمله رایج‌ترین استانداردهای مورد استفاده در تولید میلگرد هستند.

در بازار آهن آلات ایران محصولات میلگرد با استانداردهای ملی ایران، روسی و آلمانی خرید و فروش می‌شود. به طور کلی انواع میلگرد در بازار به دو دسته ساده و آجدار تقسیم بندی می‌شوند. این دو گروه محصول علاوه بر ظاهر، در خواص مکانیکی و شیمیایی نیز با هم تفاوت دارند.

در کنار این دو گروه، میلگرد استیل نیز دسته‌بندی جداگانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. چراکه نوع خاص آلیاژ، باعث متمایزشدن آن می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول استیل می‌توانید به صفحه قیمت میلگرد استیل مراجعه کنید. در ادامه به صورت مختصر هرکدام از انواع میلگرد را بررسی می‌کنیم.

آشنایی با میلگرد ساده

میلگرد ساده محصولی است که بدون آج تولید می‌شود. معادل لاتین این محصول plain rebar است. این میلگرد معمولا به صورت شفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگرد ساده بدون آجدار تولید می‌شود؛ زیرا درون بتن و به منظور مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در ایران میلگرد ساده با استاندارد A1 تولید می‌شود. طبق این استاندارد میزان کربن و منگنز فولاد استفاده‌شده کم‌تر از میلگرد آجدار است. به‌همین‌دلیل استحکام میلگرد ساده کم‌تر از نوع آجدار است. با وجود همه‌ی این تفاوت‌ها قیمت میلگرد ساده نیز اندکی تفاوت با قیمت میلگرد آجدار دارد. مقدار کربن و منگنز میلگرد A1 به ترتیب 0.22 و 0.75 درصد است. هم‌چنین استحکام تسلیم و شکست این محصول برابر با 240 و 360 در مقیاس مگاپاسکال است.

میلگرد ساده کاربردهای مختلفی دارد. از جمله کاربردهای میلگرد ساده می‌توان به استفاده در نمای داخلی یا خارجی یک ساختمان، تهیه تیرچه بلوک، تولید شفت‌های مختلف صنعتی و … اشاره کرد.

میلگرد A1 بسته به سایز آن به صورت شاخه‌ای و کلاف در بازار موجود است. معمولاً برای تسهیل حمل‌ونقل این مقطع در سایزهای کوچک به صورت کلاف تولید می‌شود.

برای سایزهای بزرگ که انعطاف کمتری دارند، میلگرد به صورت شاخه‌های 12 متری راهی بازار می‌شود. برای سفارش میلگرد ساده و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه«قیمت میلگرد ساده»مراجعه کنید.

چه تفاوتی بین میلگرد ساده و حرارتی وجود دارد؟ یک اشتباه رایج

یکی از اشتباهات رایجی که حین اجرای پروژه های عمرانی اتفاق می افتد استفاده از میلگرد ساده A1 به جای میلگرد حرارتی است. میلگرد حرارتی یکی از انواع خاص با ظاهر ساده میلگرد است که دارای ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین است. از این نوع میلگرد برای ساخت سقف پروژه های ساختمانی استفاده می‌شود. این میلگرد در برابر تغییرات دمایی انبساط و انقباض بسیار کمی از خود نشان می‌دهد. این موضوع زمانی که اطراف میلگرد با بتن پوشیده می‌شود، اهمیت پیدا می کند.

در صورت استفاده غلط از میلگرد ساده به جای میلگرد حرارتی با تغییرات دما بتن سقف دچار ترک می‌شود و ممکن است حوادث ناگوار به وجود بیاید. هم‌چنین بنا به خواص متفاوت این دو میلگرد قیمت میلگرد ساده نیز متفاوت از میلگرد حرارتی است بنابراین حین خرید میلگرد به این نکته توجه کنید.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار دقیقاً همان محصولی است که برای مسلح‌کردن بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل سطح ناهموار این محصول به میلگرد آجدار معروف است. در زبان لاتین با معادل ribbed steel rebar شناخته می‌شود. ناهمواری سطح میلگرد آجدار یا در واقع آج آن باعث درگیری بیشتر بتن با میلگرد می‌گردد.

در واقع چسبندگی میلگرد به بتن در این حالت بهتر اتفاق می‌افتد. میلگرد آجدار درون بتن را می‌توان مشابه استفاده ترکیب گل و کاه دانست که در گذشته در ساخت سازه‌ها از آن استفاده می‌شد. میلگرد درون بتن باعث اضافه‌شدن مقاومت کشش به این ترکیب می‌شود. در واقع بتن مقاوم به فشار است و میلگرد مقاومت به خمشی و کششی را افزایش می‌دهد.

همین موضوع باعث می‌گردد این ترکیب برای ساخت اسکلت ساختمان‌ها بسیار مناسب باشد. در صفحه قیمت میلگرد آجدار می‌توانید ضمن کسب اطلاعات بیشتر نسبت به تهیه این محصول اقدام کنید.

انواع میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در سه استاندارد A2،A3 و A4 تولید می‌شود. براساس هر کدام از این استاندارد میلگرد خواص منحصر به فردی دارد. تفاوت اصلی این استانداردها ترکیب شیمیایی و در نهایت خواص مکانیکی میلگرد است.

اما مطابق مصوبات استاندارد جدید هر یک از میلگردهایA2،A3 و A4 باید با هندسه آج متمایزی تولید شود تا علاوه بر تفاوت‌های شیمیایی و مکانیکی ظاهر آن‌ها نیز از یکدیگر متمایز باشند. اما ازآن‌جاکه تولیدکننده‌های میلگرد در داخل کشور اکثرا مجهز به خطوط نورد قدیمی هستند، میلگرد آجدار در استانداردهای مختلف را با یک هندسه آج ثابت تولید می‌کنند. در واقع از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه به هم هستند. تنها تفاوت آن‌ها در میزان استحکام آن‌ها است که با آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود.

این تناقضی که بین بخش تولیدی و استاندارد وضع شده وجود دارد، بعضا حین خرید میلگرد برای مشتری چالش ایجاد می‌کند. بنابراین با استاندارد مد نظر باید سرتیفیکیت محصول ارائه شود. در استاندارد جدید میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب S240، S340، S400 و S500 نام‌گذاری شده‌اند.

اعداد استفاده‌شده در این نام‌گذاری نشان‌دهنده استحکام تسلیم میلگرد است. مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش پیدا می‌کند. به‌همین‌ترتیب سختی و استحکام مکانیکی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. قیمت میلگرد آجدار نیز به‌همین‌ترتیب با افزایش استحکام افزایش پیدا می‌کند. در زمینه آج میلگردهای A2، A3 و A4نیز به ترتیب از هندسه آج مارپیچ، جناقی و مرکب در دو دسته یک‌نواخت و دوکی استفاده می‌شود.

استاندارد میلگرد آجدار از لحاظ نوع تولید

بر روی میلگرد آجدار تولیدی در ایران بعد از نام تولیدکننده یک سری کد حک می‌شود که نشان‌دهنده استاندارد میلگرد هستند.JU ، JT ، CU ، CT و SA انواع این کدها هستند. SA کد نشان‌دهنده مخصوص میلگرد آلیاژی A4 است. به جز این مورد بخش اول این کدها یعنی حروف J و C به ترتیب نشان‌دهنده استانداردهای A2 و A3 برای میلگرد آجدار هستند.

در بخش دوم این کدها یکی از حروف U یا T حک شده است که نشان‌دهنده روش تولید میلگرد هستند. U نشان‌دهنده روش تولید آلیاژی و حرف T نشان‌دهنده روش تولید ترمکس است. بنابراین برای مثال JT معرف میلگرد A2 ترمکس است.

روش تولید میلگرد آلیاژی شده (U)

در این روش، میلگرد آجدار پس نورد در هوای آزاد خنک می‌شود. سختی میلگرد آجدار تولید شده به این روش کمتر از روش ترمکس است اما چقرمگی آن بالا‌تر است. این روش به دلیل تولید میلگرد با توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی و خواص شیمیایی در سطح و مغز آن، اصطلاحا به روش آلیاژی کردن معروف است.

روش تولید میلگرد ترمکس (T)

در روش ترمکس پس از پایان نورد میلگرد، محصول در حالی که سرخ است، از درون یک تونل پاشش آب عبور می‌کند تا به سرعت خنک شود. این نوع خنک کاری به دلیل کوئنچ سطح باعث افزایش سختی در سطح میلگرد می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث تردی و شکست میلگرد حین خمکاری شود. بنابراین انتخاب میلگرد مناسب باید با در نظر گرفتن کاربرد آن صورت بگیرد. بنابراین حین خرید میلگرد از کد حک شده روی آن اطلاع پیدا کنید همچنین در صورت عدم وجود کد حک شده میلگرد را با سرتیفیکیت معتبر خریداری نمایید.

روش تولید انواع میلگرد

روش تولید میلگرد ساده و میلگرد آجدار کاملا مشابه هم است. در واقع هر دو گروه محصول با روش نورد گرم تولید می‌شوند. تفاوت این دو محصول در مرحله بعد ازنورد ایجاد می‌گردد.
ابتدا مقاطع میانی فولادی به روش ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شوند. مذاب فولاد با ترکیب شیمیایی موردنظر در کوره قوس تولید شده و برای تولید میلگرد در قطرهای مختلف از بیلت یا بلوم فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیند تولید با پیش گرم کردن این مقاطع میانی شروع می شود. پیش گرم بیلت و بلوم در کوره های گامی انجام می‌شود. مقاطع به صورت نوبتی وارد کوره گامی شده و با رسیدن به دمای مناسب شکل دهی از سمت دیگر کوره خارج می‌گردند.

افزایش دما باعث بهبود شکل پذیری بیلت می‌شود. فرآیند نورد به کمک غلتک‌های پر فشار فولادی انجام می‌گردد. بیلت با عبور از دروازه‌های مختلف غلتک رفته رفته به مقطع گرد تبدیل می‌شود و همزمان طول آن افزایش پیدا می‌کند. با انجام چندین مرحله نورد پر فشار در نهایت میلگرد A1 در قطر مورد نظر تولید می‌شود.
ازآنجاکه میلگرد خروجی از خط نورد دمای فوق العاده بالایی دارد، به روش‌های مختلف خنک می‌گردد. در ادامه با انواع روش‌های خنک کردن میلگرد بیشتر آشنا خواهید شد. در این مرحله شما میلگرد ساده A1 را در اختیار دارید. برای تولید میلگرد آجدار، از دستگاه آج زنی استفاده می‌شود.

میلگرد به دو صورت کلاف و شاخه‌ای به بازار عرضه می‌گردد. اغلب میلگردهای با ضخامت پایین به صورت کلاف تولید می‌شوند. چرا که هر چه ضخامت افزایش می‌یابد از انعطاف میلگرد کاسته می‌شود. میلگردهای شاخه‌ای معمولا در دو طول 6 و 12 متری برش می‌خورند.

خرید میلگرد از برترین کارخانه های فولادسازی کشور در آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت امکان خرید میلگرد به قیمت روز را از بهترین برندهای کشور فراهم کرده است. آیرومارت یک مجموعه تخصصی و حرفه‌ای است که با همکاری بزرگ‌ترین فولادسازان کشور امکان خرید آهن آلات را به صورت آنلاین فراهم کرده است. برای ارتباط با کارشناسان آیرومارت و اطلاع از قیمت میلگرد امروز و خرید میلگرد کافی است با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل کنید. از شنیدن صدای شما خوشحال می‌شویم.

راهنمای خرید آنلاین

بستگی به نوع ماشین و تعداد و محل بارگیری و محل تخلیه و مسافت دارد. اما به‌طور کلی کمترین هزینه تریلر برای جابجایی بار از انباری به انبار مجاور در حدود 300 هزار تومان است.

ما نماینده شما برای خرید از کارخانه هستیم و شما با اطمینان خاطر بدون نیاز به پیگیری های مستقیم از کارخانه میتوانید بار خود را تحویل بگیرید اما اگر درخواست خرید به صورت مستقیم بار را از کارخانه دارید بایستی مبلغ به صورت نقد از حساب شرکت به کارخانه واریز نمایید باید توجه داشته باشید حداقل مقدار از کارخانه در حدود 20 است و حداکثر تنوع سایز قابل بارگیری در یک تریلر 4 سایز است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 45306-021 تماس بگیرید

به طور معمول بندیل میلگرد 2 تنی است اما بندیلهای میلگرد کارخانه ذوب آهن 5 وزن دارد.

میلگرد A2 با توجه به استحکام خمشی قابلیت خم شدن دارد و برای خاموت زدن بهترین گزینه است.

با توجه به تولیدات داخل از لحاظ ظاهری تفاوتی با یکدیگر ندارند و قابل تشخیص نیستند اما از نظر استحکام و کاربرد تفاوت دارند و استحکام آنها به ترتیب 340 و 400 مگاپاسکال است.

نظرات کاربران

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ