قیمت میلگرد

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۷۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۵۸۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
28
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:28
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
32
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۲۸۶تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:32
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ابرکوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴,۱۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴,۰۳۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۷۲۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
18
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۵۸۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
20
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۵۸۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
بافق یزد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳,۵۸۴تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:بافق یزد
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

علیرضا صفت جو

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۶

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۷

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴