قیمت میلگرد

قیمت روز میلگرد آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد 14 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 22545 24800
میلگرد 16 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 22545 24800
میلگرد 20 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 22545 24800
میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22636 24900
میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22636 24900
میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22636 24900
میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22636 24900
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 22909 25200
میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23000 25300
میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23000 25300
میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23000 25300
میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23000 25300
میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23182 25500
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23364 25700
میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 23727 26100
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24091 26500
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24273 26700
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24364 26800
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24364 26800
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24364 26800
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24727 27200
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 24727 27200
میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 24818 27300
میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 25000 27500
میلگرد10 آجدار A2 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 25091 27600
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 25091 27600
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 25273 27800
میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26182 28800
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد12آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد22 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد32 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A2 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A2 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 8 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A2 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 14 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 18 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 22 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 25 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 28 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تماس تماس
میلگرد 10آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 10 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 12 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 32 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز میلگرد ساده

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  A1  بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 10 - A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 12 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 20 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 22 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 25 شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 26545 29200
میلگرد ساده 16 فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 16 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد ساده 18 فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 18 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
میلگرد ساده ۱۴ فولاد افق خلیج فارس شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز میلگرد ساده كيلوگرم 14 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران خلیج فارس ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

میلگرد، میله یا نوار تقویت‎‌کننده‌ فلزی است که برای کمک به افزایش مقاومت کششی بتن استفاده می‌شود. این مقطع فولادی، مقاومت سازه‌‎های بتنی را در برابر جریان‌های کششی، خمشی، پیچشی و برشی بالا می‌برد. میلگرد معمولاً در سازه‌های بتنی دیده نمی‌شود؛ چون درون سازه بتنی مدفون می‌شود.

میلگرد چگونه ساخته می‌شود؟

میلگرد تقریباً همیشه از فولاد ساخته می‌شود؛ چون فولاد مانند بتن خواص انبساطی حرارتی دارد که مشکلات مربوط به تغییر دما را کاهش می‌دهد. میلگرد معمولاً صاف نیست، برای جلوگیری از لغزش در ساختار بتنی با دنده تولید می‌شود.
این مقطع فولادی معمولاً از فولاد بازیافتی مانند فلزات باقیمانده از ماشین‌های قدیمی، وسایل و ماشین‌آلات ساخته می‌شود؛ قیمت میلگرد با توجه به پروسه ساخت آن تعیین می‌شود که در کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد؛ ساخت میلگرد به‌این صورت است که فولاد با کوره‌های قوس الکتریکی ذوب و به شکل بیلت سرد و ذخیره می‌شود. هنگامی که بیلت‌ها برای ساخت میلگرد آماده می‌شوند، دوباره تا دمای بالا، اما زیر دمای ذوب خود، گرم می‌شوند و به‌سرعت از طریق یک سری ابزار اکستروژن تغذیه می‌‎شوند. مراحل مختلف ابزارسازی اکستروژن تا رسیدن به قطر میلگرد مورد نظر، شمش فولادی را به میله‌هایی با قطر کوچک‌تر فرو می‌برد. مجموعه‌ای از ابزارها تغییر شکل‌های مورد نیاز را برای جلوگیری از لغزش در بتن ایجاد می‌کند. سپس میلگرد به طول مورد نظر بریده می‌شود.

قیمت میلگرد تحت تاثیر روش تولید انواع آن

روش تولید میلگرد ساده و میلگرد آجدار کاملاً مشابه هم است. در واقع هر دو گروه محصول با روش نورد گرم تولید می‌شوند. تفاوت این دو محصول در مرحله بعد از نورد است. ابتدا مقاطع میانی فولادی به روش ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شوند. مذاب فولاد با ترکیب شیمیایی موردنظر در کوره قوس تولید شده و برای تولید میلگرد در قطرهای مختلف از بیلت یا بلوم فولادی استفاده می‌شود. فرایند تولید با پیش گرم کردن این مقاطع میانی شروع می‌شود. پیش گرم بیلت و بلوم در کوره‌های گامی انجام می‌شود. مقاطع به‌صورت نوبتی وارد کوره گامی شده و با رسیدن به دمای مناسب شکل‌دهی از سمت دیگر کوره خارج می‌شوند. افزایش دما باعث بهبود شکل‌پذیری بیلت می‌شود. فرایند نورد به کمک غلتک‌های پرفشار فولادی انجام می‌شود. بیلت با عبور از دروازه‌های مختلف غلتک رفته‌رفته به مقطع گرد تبدیل می‌شود و همزمان طول آن افزایش پیدا می‌کند. با انجام چندین مرحله نورد پرفشار در نهایت میلگرد A1 در قطر مورد نظر تولید می‌شود.

میلگرد خروجی از خط نورد دمای فوق‌العاده بالایی دارد؛ به‌همین‌دلیل به روش‌های مختلف خنک می‌شود. در ادامه با انواع روش‌های خنک کردن میلگرد بیشتر آشنا خواهید شد. در این مرحله شما میلگرد ساده A1 را در اختیار دارید. برای تولید میلگرد آجدار، از دستگاه آج زنی استفاده می‌شود. میلگرد به دو صورت کلاف و شاخه‌ای به بازار عرضه می‌شود. اغلب میلگردهای با ضخامت پایین به‌صورت کلاف تولید می‌شوند. چرا که هر چه ضخامت افزایش می‌یابد از انعطاف میلگرد کاسته می‌شود. میلگردهای شاخه‌ای معمولا در دو طول 6 و 12 متری برش می‌خورند.

میلگرد چگونه ساخته می‌شود

ساخت میلگرد در کارخانه

روش تولید میلگرد آلیاژی شده (U)

در این روش، میلگرد آجدار پس نورد در هوای آزاد خنک می‌شود. سختی میلگرد آجدار تولیدشده به این روش کمتر از روش ترمکس است اما چقرمگی آن بالا‌تر است. این روش به‌دلیل تولید میلگرد با توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی و خواص شیمیایی در سطح و مغز آن، اصطلاحا به روش آلیاژی کردن معروف است.

روش تولید میلگرد ترمکس (T)

در روش ترمکس پس از پایان نورد میلگرد، محصول در حالی که هنوز سرخ است، از درون یک تونل پاشش آب عبور می‌کند تا به‌سرعت خنک شود. این نوع خنک‌کاری، به دلیل کوئنچ سطح، باعث افزایش سختی در سطح میلگرد می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث تُردی و شکست میلگرد در زمان خمکاری شود؛ بنابراین انتخاب میلگرد مناسب باید با درنظرگرفتن کاربرد آن صورت بگیرد. در زمان خرید میلگرد از کد حک‌شده روی آن را بررسی کنید؛ در صورت نبودن کد حک‌شده، از فروشنده گواهی معتبر بخواهید.

میلگرد چگونه کار می‌کند؟

مقاومت کششی میلگرد فولادی مکمل مقاومت فشاری بتن برای ایجاد ساختارهایی است که ترکیبی از هر دو نوع مقاومت را دارند. این موضوع خطر شکستگی را کاهش می‌دهد و مقاومت سازه را افزایش می‌دهد. میلگرد اغلب به‌صورت شبکه‌ای گذاشته می‌شود؛ به این معنی که قطعات مختلف میلگرد به‌صورت موازی و عمود بر یکدیگر قرار می‌گیرند تا بتوانند نیروهای کششی را از جهت‌های مختلف تحمل کنند. تغییرشکل‌های بیرونی میلگرد تضمین می‌کند که میلگرد از سازه بتنی خارج نمی‌شود. گاهی انتهای میلگرد را برای استحکام بیشتر سازه، خم می‌کنند.

میلگرد چه کاربردهایی دارد؟

میلگرد سازه‌های بتنی را تقویت می‌کند و مانع ازهم‌پاشیدن آن‌ها می‌شود. قیمت هر شاخه میلگرد براساس کاربردهای مختلف آن متفاوت است. میلگرد در پل‌ها، ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها، خانه‌ها، انبارها و فونداسیون‌ها برای افزایش مقاومت سازه‌های بتنی استفاده می‌شود و ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:

 • قابلیت خم شدن: میلگرد پس از ساخت قابل خم شدن است. این ویژگی باعث سرعت در روند تولید و تحویل سریع این محصول می‌شود.
 • استحکام: میلگرد فولادی با خاصیت چسبندگی به بتن باعث استحکام بنا می‌شود.
 • قابلیت بازیافت: میلگرد در پایان عمر طراحی سازه به‌راحتی قابل بازیافت است و یک محصول دوستدار محیط زیست تلقی محسوب می‌شود.
 • سازگاری با بتن: میلگرد فولادی به اتصال مستقیم به قالب نیاز ندارد و در بتن شناور نمی‌شود.
 • در دسترس بودن: میلگرد در هر منطقه از کشور در دسترس است. برندهای مختلف در هر جای ایران این محصول را با کیفیت مطلوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
کاربرد میلگرد چیست

کاربرد میلگرد خمکاری

انواع میلگرد

در سراسر دنیا از استانداردهای مختلفی در تولید میلگرد استفاده می‎‌شود که قیمت میلگرد هم براساس آن‌ها متفاوت است. مطابق با هر استاندارد محصول نهایی مشخصات فیزیکی، خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی منحصربه‌فردی دارد JIS ژاپن، DIN آلمان و ASTM آمریکا از جمله رایج‌ترین استانداردهای تولید میلگرد هستند. در بازار آهن‌آلات ایران محصولات میلگرد با استانداردهای ملی ایران، روسی و آلمانی خرید و فروش می‌شود. به‌طورکلی انواع میلگرد در بازار به سه دسته تقسیم می‌شوند. این دو گروه محصول علاوه بر ظاهر، در خواص مکانیکی و شیمیایی نیز با هم تفاوت دارند. همچنین نوع خاص آلیاژ، باعث متمایزشدن این میلگردها می‌شود. انتخاب میلگرد مناسب برای پروژه شما به اندازه و درجه مورد نیاز برای افزودن پشتیبانی و استحکام لازم بستگی دارد. همچنین تا حد زیادی به مواد مورد استفاده برای ساخت میلگرد و پوشش آن بستگی دارد. انواع میلگرد عبارت‌اند از:

میلگرد کربن فولادی (Carbon Steel Rebar)

میلگرد کربن فولادی رایج‌ترین نوع میلگرد در پروژه‌های مسکونی و تجاری است. این فولاد آلیاژی فوق‌العاده مقرون‌به‌صرفه و بادوام است. فولاد کربنی ممکن است در پروژه‌هایی که در معرض رطوبت بالا قرار دارند، به‌خوبی مقاومت نکند و استفاده از آن در این مکان‌ها ممکن است خطرناک باشد.

میلگرد استنلس استیل (Stainless Steel Rebar)

میلگرد فولادی ضدزنگ به‌اندازه فولاد کربنی ارزان نیست، اما به‌عنوان تقویت‌کننده فولادی برای پل‌ها، جاده‌ها، اسکله‌ها و سایر سازه‌های تحمل وزن استفاده می‌شوند. برخلاف میلگرد فولاد کربنی، میلگرد فولادی ضد زنگ در مقابل خوردگی مقاوم است.

میلگرد گالوانیزه (Galvanized Rebar)

میلگرد گالوانیزه، میلگرد فولادی آلیاژی است که در محلول روی غوطه‌ور می‌شود و یک پوشش آب به آن اضافه می‌شود که از خوردگی آن جلوگیری کند. میلگرد گالوانیزه در برابر خوردگی مقاوم و حمل و نصب آن راحت‌تر است.

میلگرد پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (Glass Fiber Reinforced Polymer Rebar) یا GFRP

این میلگرد که به نام میلگرد فایبرگلاس هم شناخته می شود، برای پروژه‌هایی مناسب است که در معرض آب قرار دارند. میلگرد الیاف شیشه، با خواص الکتریکی غیررسانا، هرگز خورده نمی‌شود و از استحکام کششی بسیار بیشتری نسبت به میلگرد فولادی سنتی برخوردار است. به‌علاوه، 75 درصد سبک‌تر از فولاد است؛ بنابراین هزینه حمل‌ونقل آن کمتر است.

انواع میلگرد

انواع سایز میلگرد

میلگرد با روکش اپوکسی (Epoxy Coated Rebar)

میلگرد با روکش اپوکسی برای پروژه‌های ساختمانی در مکان‌هایی با رطوبت بالا بسیار مناسب است. میلگرد با اپوکسی ضخیمی پوشیده شده است که باعث کاهش خوردگی می‌شود.

میلگرد پارچه سیم جوشی (Welded Wire Fabric Rebar) یا WWF

میلگرد WWF با یک الگوی شبکه‌ای از سیم فولادی کم‌کربن جوش‌داده‌شده ساخته شده است. فرم شبکه‌ای آن می‌تواند به تقویت دال‌های بتنی برای بهبود مقاومت کششی کلی بتن کمک کند.

میلگرد فلزی منبسط شده (Expanded Metal Rebar)

این میلگرد هم مشابه میلگرد WWF، فلز منبسط‌شده شبکه‌ای الماس‌شکلی است که به طرز ماهرانه‌ای برش داده شده است. این میلگرد معمولاً زمانی استفاده می‌شود که به گچ بسیار ضخیم برای حمایت از بتن نیاز باشد. میلگرد فلزی منبسط‌شده اغلب برای پیاده‌روها استفاده می‌شود، اما به اندازه کافی قوی نیست که بتواند ترافیک وسایل نقلیه سنگین یا وزن‌های سنگین را تحمل کند.

میلگرد ساده (Plain Rebar)

میلگرد ساده به میلگرد بدون آج گفته می‌شود. این میلگرد معمولاً به صورت شفت استفاده می‌شود. در ایران میلگرد ساده با استاندارد A1 تولید می‌شود. طبق این استاندارد میزان کربن و منگنز فولاد استفاده‌شده کمتر از میلگرد آجدار است؛ به‌همین‌دلیل استحکام میلگرد ساده کمتر از نوع آجدار است. مقدار کربن و منگنز میلگرد A1 به ترتیب 0.22 و 0.75 درصد است. هم‌چنین استحکام تسلیم و شکست این محصول برابر با 240 و 360 در مقیاس مگاپاسکال است. میلگرد ساده کاربردهای مختلفی دارد. از جمله کاربردهای میلگرد ساده می‌توان به استفاده در نمای داخلی یا خارجی یک ساختمان، تهیه تیرچه بلوک، تولید شفت‌های مختلف صنعتی و… اشاره کرد. میلگرد A1 بسته به سایز آن به صورت شاخه‌ای و کلاف در بازار موجود است. معمولاً برای تسهیل حمل‌ونقل این مقطع در سایزهای کوچک به صورت کلاف تولید می‌شود. برای سایزهای بزرگ که انعطاف کمتری دارند، میلگرد به‌صورت شاخه‌های 12 متری راهی بازار می‌شود. برای سفارش میلگرد ساده و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه قیمت میلگرد ساده مراجعه کنید.

میله های آلیاژی اروپایی (European Alloy Bars)

میلگردهای آلیاژی اروپایی با فلزات دیگر پوشیده شده‌اند؛ این فلزات معمولاً فولاد، روی، آلومینیوم، منگنز یا مس هستند. میله های آلیاژی اروپایی در مقابل خوردگی از فولاد کربنی مقاومت بیشتری دارند و بیشتر دوام می‌آورند، اما سریع‌تر از فولاد ضدزنگ فرسایش پیدا می‌کنند.

یک اشتباه رایج در تشخیص میلگردها!

یکی از اشتباهات رایجی که حین اجرای پروژه‌های عمرانی اتفاق می‌افتد استفاده از میلگرد ساده A1 به جای میلگرد حرارتی است. میلگرد حرارتی یکی از انواع خاص با ظاهر ساده میلگرد است که ضریب انبساط حرارتی بسیار پایینی دارد. از این نوع میلگرد برای ساخت سقف پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شود. این میلگرد در برابر تغییرات دمایی انبساط و انقباض بسیار کمی از خود نشان می‌دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اطراف میلگرد با بتن پوشیده شود.
اگر به اشتباه از میلگرد ساده به جای میلگرد حرارتی استفاده کنید با تغییرات دما، بتن سقف دچار ترک می‌شود و ممکن است حوادث ناگواری پیش بیاید.

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد آج دار (Ribbed Steel Rebar)

میلگرد آجدار برای مسلح‌کردن بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میلگرد به‌دلیل سطح ناهموارش به میلگرد آجدار معروف است و ناهمواری سطح میلگرد آجدار یا در واقع آج آن باعث درگیری بیشتر بتن با میلگرد می‌شود. در این حالت چسبندگی میلگرد به بتن بهتر اتفاق می‌افتد. میلگرد آجدار درون بتن را می‌توان مشابه استفاده ترکیب گِل و کاه دانست که در گذشته در ساخت سازه‌ها از آن استفاده می‌شد. میلگرد درون بتن باعث اضافه‌شدن مقاومت کشش به این ترکیب می‌شود. در واقع بتن مقاوم به فشار است و میلگرد مقاومت به خمشی و کششی را افزایش می‌دهد. همین موضوع باعث می‌شود این ترکیب برای ساخت اسکلت ساختمان‌ها بسیار مناسب باشد.

میلگرد آجدار در سه استاندارد A2،A3 و A4 تولید می‌شود. براساس هرکدام از این استاندارد میلگرد خواص منحصر به فردی دارد. تفاوت اصلی این استانداردها ترکیب شیمیایی و در نهایت خواص مکانیکی میلگرد است؛ اما مطابق مصوبات استاندارد جدید هر یک از میلگردهای A2،A3 و A4 باید با هندسه آج متمایزی تولید شود تا علاوه بر تفاوت‌های شیمیایی و مکانیکی ظاهر آن‌ها نیز از یکدیگر متمایز باشند. تولیدکننده‌های میلگرد در داخل کشور اکثراً مجهز به خطوط نورد قدیمی هستند؛ به‌همین‌دلیل میلگرد آجدار در استانداردهای مختلف را با یک هندسه آج ثابت تولید می‌کنند. در واقع از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه به هم هستند. تنها تفاوت آن‌ها در میزان استحکام آن‌ها است که با آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود.

گاهی در زمان خرید میلگرد، تناقضی که بین بخش تولیدی و استاندارد وضع‌شده وجود دارد، برای مشتری چالش ایجاد می‌کند؛ بنابراین با استاندارد مد نظر باید گواهی معتبر محصول ارائه شود. در استاندارد جدید میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب ‌S240، S340، S400 و S500 نامگذاری شده‌اند. اعداد استفاده‌شده در این نامگذاری نشان‌دهنده استحکام میلگرد است. مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش پیدا می‌کند. به‌همین‌ترتیب سختی و استحکام مکانیکی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. قیمت میلگرد آجدار نیز به‌همین‌ترتیب با افزایش استحکام افزایش پیدا می‌کند. در زمینه آج میلگردهای ‌A2، A3 و A4نیز به ترتیب از هندسه آج مارپیچ، جناقی و مرکب در دو دسته یکنواخت و دوکی استفاده می‌شود.

استاندارد میلگرد آج دار از لحاظ نوع تولید

بر روی میلگرد آجدار تولیدی در ایران بعد از نام تولیدکننده یک سری کد حک می‌شود که نشان‌دهنده استاندارد میلگرد هستندJU ، JT ، CU ، CT و SA انواع این کدها هستند SA کد نشان‌دهنده مخصوص میلگرد آلیاژی A4 است. به‌جز این مورد بخش اول این کدها یعنی حروف J و C به ترتیب نشان‌دهنده استانداردهای A2 و A3 برای میلگرد آجدار هستند. در بخش دوم این کدها یکی از حروف U یا T حک شده است که نشان‌دهنده روش تولید میلگرد هستند U نشان‌دهنده روش تولید آلیاژی و حرف T نشان‌دهنده روش تولید ترمکس است؛ بنابراین برای مثال JT معرف میلگرد A2 ترمکس است.

قیمت میلگرد و عوامل موثر بر آن

قیمت میلگرد براساس عوامل مختلفی تعیین می‌شود؛ معمولاً قیمت ماده اولیه، هزینه تولید و هزینه حمل و نقل، قیمت انواع میلگرد تولیدی را مشخص می‌کند. در واقع این سه عامل به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تأثیر دارند.
شمش فولادی به‌عنوان ماده اولیه تولید انواع میلگرد کاربرد دارد. کارخانه‌هایی که توانایی تهیه و تولید شمش را دارند، هزینه کمتری برای آماده‌سازی ماده اولیه تقبل می‌کنند؛ بنابراین می‌توان قیمت میلگرد را با دراختیارگرفتن پروسه تولید شمش، بدون نیاز به خرید شمش آماده، تعدیل کرد.

بعضی از تجهیزات مورد استفاده نورد برای تولید میلگرد، وارداتی هستند؛ بنابراین خرید و تعمیر ماشین‌آلات هزینه‌بر است. در کنار این موارد، تأمین انرژی اولیه برای راه‌اندازی خط تولید، قیمت میلگرد روز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نورد اصلی‌ترین مرحله تولید میلگرد است، اما برای تکمیل فرایند تولید میلگرد مراحل دیگری هم باید طی شود. در هر یک از مراحل بعدی نیز تجهیزات مخصوصی استفاده می‌شود. انتقال بار از محل تولید به محل مصرف با استفاده از انواع کامیون و تریلی انجام می‌شود. مقدار هزینه حمل‌ونقل بار به فاصله میان مبدا و مقصد وابسته است. گاهی در انتقال بار از مسیرهای مختلف آبی یا شبکه ریلی نیز استفاده می‌شود؛ بنابراین قیمت روز میلگرد در نهایت بسته به فاصله و نحوه انتقال، متغیر است. قیمت میلگرد معولاً براساس عواملی که گفتیم، مشخص می‌شود.

قیمت میلگرد امروز در بازار تحت تأثیر عوامل دیگری هم دچار نوسان می‌شود؛ ازجمله میزان عرضه و تقاضا. هرگاه بازار با کمبود عرضه مواجه شود و همزمان تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت میلگرد بالا می‌رود. عکس این قضیه نیز در بازار میلگرد درباره قیمت روز میلگرد صادق است؛ به‌همین‌دلیل پیگیری قیمت آنلاین میلگرد اهمیت زیادی دارد. کیفیت، برند، استاندارد ساخت، نوسانات ارز و… نیز بر قیمت میلگرد در بازار تأثیرگذار است؛ بنابراین لازم است پیش از خرید از افراد باتجربه کمک بگیرید. مشاوران باتجربه ما در بازرگانی فولاد آیرومات آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از خرید به شما هستند.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

معرفی برترین برندها و قطب‌های تولید میلگرد در ایران

تقریباً در همه استان‌های کشور حداقل یک کارخانه تولیدکننده میلگرد وجود دارد و قیمت میلگرد از کارخانه بازار در این شهرها متفاوت است. طبق آخرین آمارها استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، خوزستان، اصفهان و یزد قطب‌های تولید میلگرد در ایران هستند.
میلگرد میانه، بنان، تیکمه داش و تعدادی دیگر از کارخانه‌ها معتبرترین برندهای شمال شرق کشور را تشکیل می‌دهند. در استان قزوین میلگرد قزوین و آریان فولاد و تعدادی کارخانه دیگر معروف‌ترین برندها هستند. در استان خوزستان شرکت‌های روهینا جنوب، کاوه و گروه ملی فولاد معتبرترین تولیدکنندگان میلگرد هستند. در استان اصفهان بدون شک میلگرد ذوب آهن قدیمی‌ترین و معتبرترین برند در این استان و کل کشور است. در مرکز ایران و در استان یزد نیز فولاد بافق یزد، سرمد ابرکوه تولیدکننده میلگرد آجدار و ساده هستند. همچنین کارخانه فولادی آلیاژی ایران واقع در این استان نیز میلگرد A4 تولید و راهی بازار می‌کند. آیرومارت امکان خرید میلگرد از تمامی این تولیدکنندگان را فراهم کرده است. برای سفارش میلگرد از هرکدام از این کارخانه‌ها می‌توانید به صفحه اختصاصی آن مثل قیمت میلگرد میانه و قیمت میلگرد اصفهان مراجعه کنید.

چگونه از میلگرد نگهداری کنیم؟

پس از خرید و حمل‌ونقل میلگرد به انبار یا محل مورد نظر، نگهداری از آن اهمیت ویژه‌ای دارد. برای نگهداری میلگرد باید به این نکته‌ها توجه کنید:

 • آلیاژ میلگرد مقاوم به زنگ‌زدگی نیست و باید از رطوبت دور بماند.
 • میلگردها باید در محلی عاری از خاک و گچ نگهداری شوند، چون خاک و گچ جذب‌کننده رطوبت هستند.
 • بهتر است محل قرارگیری میلگردها بین 10 تا 15 سانتی‌متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

آشنایی با جدول وزن میلگرد

وزن میلگرد از منظر حمل‌ونقل و کاربری اهمیت ویژه‌ای دارد. استاندارد مورد استفاده برای تعیین قطر میلگرد با نام استاندارد اشتال و در قالب جدول اشتال میلگرد ارائه می‌شود. میلگرد در انواع مختلف به‌صورت شاخه 12 متری تولید می‌شود. اگر وزن یک شاخه میلگرد اختلاف چشمگیری با استاندارد اشتال داشته باشد، کیفیت پایین آن را نشان می‌دهد. پرکاربردترین میلگردها در سازه‌های 8 تا 32 میلی‌متر کاربرد دارند. در میان انواع میلگرد، شماره‌های 12، 14 و 16 از جمله پرکاربردترین و پرفروش‌ترین انواع میلگرد است؛ انواع خاموت به کمک میلگرد 16 تولید می‌شود. خاموت‌ها از خمکاری میلگرد 16 به دست می‌آیند. درگیرشدن خاموت‌های ساخته‌شده با بتن به افزایش مقاومت کششی بتن کمک می‌کند؛ بنابراین آگاهی از قیمت روز میلگرد 16 و قیمت میلگرد 14 برای ساختمان‌سازها بسیار حائز اهمیت است. قیمت انواع سایزهای میلگرد همچون قیمت میلگرد 16 را می‌توانید از این صفحه دنبال کنید.

نکته‌های مهم قبل از خرید میلگرد

قبل از خرید میلگرد باید کاملاً با ویژگی‌ها و نوع استفاده از میلگرد آشنا باشید. استفاده از مشاوره تخصصی پیش از خرید حتماً پیش‌فاکتور صادرشده را بررسی کنید و از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید. امکان خرید میلگرد به‌صورت مستقیم از کارخانه هم وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید این محصول در کارخانه تنها از یک برند و اغلب با ابعادی محدود ارائه می‌شود. می‌توانید از طریق آیرومارت انواع میلگرد را از بهترین برندها و با ابعاد متنوع تهیه کنید.

خرید میلگرد از برترین کارخانه‌های فولادسازی کشور در آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت امکان خرید میلگرد به قیمت روز را از بهترین برندهای کشور فراهم کرده است. اگر به خرید میلگرد نیاز دارید، می‌توانید محصول مورد نظر خود را با تضمین کیفیت و در تناژ دلخواه از آیرومارت تهیه کنید. آیرومارت، با بیش از سه دهه تجربه در بازار آهن آلات و برخورداری از زیرساخت‌های لازم شامل انباری به مساحت ده هزار متر مربع در شورآباد تهران، آماده ارسال سریع انواع مقاطع فولادی به سراسر کشور است.

آیرومارت یک مجموعه تخصصی و حرفه‌ای است که با همکاری بزرگ‌ترین فولادسازان کشور امکان خرید آهن‌آلات را به صورت آنلاین و با شرایط و تسهیلات خاص فراهم کرده است. وبسایت آیرومارت به آدرس iromart.com یکی از بهترین مراجع اطلاع از قیمت‌ روز میلگرد می‌تواند به شما برای تجربه خرید بهتر کمک کند. برای ارتباط با کارشناسان آیرومارت و اطلاع از قیمت میلگرد امروز و خرید میلگرد با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید. کارشناسان ما در آیرومارت بهترین پیشنهادها را به شما ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
3.5/5 - (2 امتیاز)

 1. تکفای
  شهریور ۲۳, ۱۴۰۱ ۱۲:۰۶
  قیمت ها به نظرتون در آینده افزایش پیدا میکنه؟
  1. آیرومارت
   شهریور ۲۴, ۱۴۰۱ ۱۶:۳۱
   سلام روزتون بخیر. برای اطلاع از روند بازار میلگرد پیشنهاد می کنیم به صفحه تحلیل بازار آهن آیرومارت مراجعه نمایید.
 2. سمانه
  آبان ۱۱, ۱۴۰۱ ۱۲:۲۳
  بهترین برندی که میلگرد تولید میکنه کدوم برنده؟
  1. آیرومارت
   آبان ۱۲, ۱۴۰۱ ۱۶:۲۴
   سلام. برای خرید میلگرد ایرانی برندهای فوق‌العاده خوب و باکیفیتی داخل کشور وجود دارد. از جمله میلگرد اصفهان، کویر، فایکو و …
 3. sina
  بهمن ۴, ۱۴۰۱ ۱۶:۲۷
  این قیمت روز میلگرد آجدار که گذاشتین چه تایمایی به روز می شه؟
  1. آیرومارت
   بهمن ۵, ۱۴۰۱ ۱۵:۵۷
   سلام. وقت شما بخیر. قیمت روز میلگرد ابهر و سایر برندها تا ساعت ۱۱ صبح هر روز به‌روزرسانی می‌شوند.
 4. سینا یزدانی
  اسفند ۹, ۱۴۰۱ ۱۵:۲۶
  به نظر شما بااین افزایش قیمت وحشتناک میلگرد در سال آینده میلگرد روی چه عددی ثبات پیدا میکنه؟
  1. آیرومارت
   اسفند ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۱:۲۸
   سلام. به طور کلی باید گفت که قیمت میلگرد به صورت بازه‌ای ممکن هست ثبات پیدا کنه و به تعادل برسه. اما در طولانی مدت روند افزایشی داره و اتفاقاتی مثل قطعی برق و قطعی گاز در کشور و افزایش قیمت دلار می‌تونه منجر به این افزایش قیمت شود. برای اطلاع بیشتر از وضعیت بازار، مقاله پیش بینی قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۲ را مطالعه بفرمایید.
 5. رضا
  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳ ۱۹:۴۶
  سلام .‌من گلستان ساکن هستم برای ارسال میلگرد به شهر ما چقدر زمان لازم هستش میخوام تخمین بزنم سفارش بدم بهتره با حضوری بخرم.
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۲۰
   سلام وقت شما بخیر بنا به درخواست شما از نزدیکترین کارخانه که سریع ترین زمان بارگیری را دارد ارسال میشه اما بستگی داره شما چه برندی رو در نظر دارید.
  2. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳ ۱۵:۳۳
   سلام خسته نباشد با توجه به برند انتخابی شما از نزدکترین کارخانه با سریع تربن زمان بارگیری برای شما ارسال میشه
 6. رحیمی
  اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳ ۲۲:۱۱
  سلام ی سوال داشتم این که از ی سری میلگرد که زنگ زده شده میشه باز استفاده کرد؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۱۸
   سلام وقت شما بخیر باید توجه داشته باشید که اگر زنگ زدگی در حد پوسته شدن باشه دیگه نمیتونید استفاده کنید اما اگر در حد تغییر رنگ جزئی باشه میتونید استفاده کنید
 7. منصور خلیلی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۰۱:۲۱
  سلام شماره تماسی که توی سایت گذاشتید برای مشاوره هست ؟ و اینکه از چه ساعت هایی میتونید تماس بگیریم ؟
  1. آیرومارت
   اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۰:۰۹
   سلام وقت بخیر بله برای مشاوره میتونید از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۶:۴۰ تماس بگیرید.
 8. اردلان
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۱۹:۰۷
  سلام با توجه به مجموع برآیند سایتتون به این نتیجه رسیدم که اینجا بهترین مکان برای خرید میلگرد هستش توضیحات جامعی دادین اما همچنان در یکی دو مورد نیاز به راهنمایی و مشاوره دارم میخواستم بدونم امکان تماس با کارشناساتون در چه ساعتی از شبانه روز مقدوره ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.
1 هزینه حمل و نقل میلگرد چقدر است؟

بستگی به نوع ماشین و تعداد و محل بارگیری و محل تخلیه و مسافت دارد. اما به‌طور کلی کمترین هزینه تریلر برای جابجایی بار از انباری به انبار مجاور در حدود 300 هزار تومان است.

2 روش خرید میلگرد از کارخانه به چه صورت است؟

ما نماینده شما برای خرید از کارخانه هستیم و شما با اطمینان خاطر بدون نیاز به پیگیری های مستقیم از کارخانه میتوانید بار خود را تحویل بگیرید اما اگر درخواست خرید به صورت مستقیم بار را از کارخانه دارید بایستی مبلغ به صورت نقد از حساب شرکت به کارخانه واریز نمایید باید توجه داشته باشید حداقل مقدار از کارخانه در حدود 20 است و حداکثر تنوع سایز قابل بارگیری در یک تریلر 4 سایز است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 45306-021 تماس بگیرید

3 وزن هر بندیل میلگرد؟

به طور معمول بندیل میلگرد 2 تنی است اما بندیلهای میلگرد کارخانه ذوب آهن 5 وزن دارد.

4 چه میلگردی برای خاموت است؟

میلگرد A2 با توجه به استحکام خمشی قابلیت خم شدن دارد و برای خاموت زدن بهترین گزینه است.

5 فرق میلگرد A2 و A3 چیست؟

با توجه به تولیدات داخل از لحاظ ظاهری تفاوتی با یکدیگر ندارند و قابل تشخیص نیستند اما از نظر استحکام و کاربرد تفاوت دارند و استحکام آنها به ترتیب 340 و 400 مگاپاسکال است.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.