قیمت عرشه فولادی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ضخامت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
عرشه فولادی ضخامت ۰.۷ میلیمتر تاراز
برگ
0.7
تاراز
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.7
 • برند:تاراز
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت۰.۸ میلیمتر کاشان
برگ
0.8
کاشان
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.8
 • برند:کاشان
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۱ میلیمتر هفت الماس
برگ
1
هفت الماس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:1
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۰.۷ میلیمتر هفت الماس
برگ
0.7
هفت الماس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.7
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۰.۸ میلیمتر سمنان
برگ
0.8
سمنان
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.8
 • برند:سمنان
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۰.۹ میلیمتر هفت الماس
برگ
0.9
هفت الماس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.9
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۰.۸ میلیمتر هفت الماس
برگ
0.8
هفت الماس
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.8
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۱ میلیمتر سمنان
برگ
1
سمنان
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:1
 • برند:سمنان
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۱ میلیمتر روی اندود
برگ
1
روی اندود
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:1
 • برند:روی اندود
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
عرشه فولادی ضخامت ۰.۸ میلیمتر تاراز
برگ
0.8
تاراز
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • واحد فروش:برگ
 • ضخامت:0.8
 • برند:تاراز
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

محمدرضا اسلامی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۳۱

مصطفی علیخانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷