قیمت لوله استیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
قطر
ضخامت
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶
شاخه
12
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:12
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸
شاخه
12
0.8
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:12
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶
شاخه
16
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸
شاخه
16
0.8
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶
شاخه
20
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸
شاخه
20
0.8
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶
شاخه
22
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:22
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸
شاخه
22
0.8
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:22
 • ضخامت:0.8
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶
شاخه
25
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:25
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶
شاخه
30
0.6
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:30
 • ضخامت:0.6
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷