قیمت لوله استیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
قطر
ضخامت
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱
شاخه
102
1
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:102
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵
شاخه
102
1.5
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:102
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱
شاخه
15
1
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:15
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵
شاخه
15
1.5
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:15
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱
شاخه
16
1
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵
شاخه
16
1.5
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:16
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱
شاخه
18
1
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:18
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵
شاخه
18
1.5
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:18
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱
شاخه
20
1
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵
شاخه
20
1.5
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر:20
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷