قیمت لوله استیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
نوع
رده
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
8
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۷۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
10
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۷۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2 1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2 2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/4 1
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
1/4
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۶۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷