قیمت لوله استیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
نوع
رده
آلیاژ
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
8
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۷۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان
كيلوگرم
10
مانیسمان
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۷۳,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • نوع:مانیسمان
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان
كيلوگرم
2
مانیسمان
10
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • نوع:مانیسمان
 • رده:10
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1/2 1
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1/2 2
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1/2
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1/4 1
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
1/4
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار
كيلوگرم
2
درزدار
40
304
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۶۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • نوع:درزدار
 • رده:40
 • آلیاژ:304
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷