قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
رده
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/4 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
1
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2 1
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2 1
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2 2
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
1/2 2
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2 2
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1/2
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
1/2
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/2
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
1/4 1
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/4 1
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
1/4 1
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۱ چینی
كيلوگرم
1/4 1
81
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:81
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
10
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
10
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
10
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
12
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
12
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
12
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
14
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
14
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
14
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
16
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
16
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
16
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
3
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
4
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
5
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
6
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
8
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
18
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
18
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
18
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
2
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
2
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
2
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
2
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
20
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
20
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
20
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
22
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
22
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
22
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
24
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:24
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
24
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:24
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
3
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
3
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
3
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
3
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
3/4
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
3/4
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
3/4
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
3/4
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
3/4
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3/4
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
4
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
4
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
4
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
4
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
5
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
5
40
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:40
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
5
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه
كيلوگرم
5
80
لوله دقیق کاوه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:80
 • برند:لوله دقیق کاوه
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
6
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
6
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۱۶۰ چینی
كيلوگرم
8
160
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • رده:160
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰ چینی
كيلوگرم
8
80
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • رده:80
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴