قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گوشتدار ۱۱۴×۸۳ ضخامت ۱۵.۵
شاخه
83×114
15.5
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:83×114
 • ضخامت:15.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۴۱×۱۰۳ ضخامت ۱۹
شاخه
103×141
19
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:103×141
 • ضخامت:19
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۶۸×۱۲۶ ضخامت ۲۱
شاخه
126×168
21
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:126×168
 • ضخامت:21
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱×۷ ضخامت ۷
شاخه
7×21
7
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:7×21
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱۹×۱۷۵ ضخامت ۲۲
شاخه
175×219
22
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:175×219
 • ضخامت:22
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۶×۱۲ ضخامت ۷
شاخه
12×26
7
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:12×26
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۲۳×۲۷۳ ضخامت ۲۵
شاخه
273×323
25
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:273×323
 • ضخامت:25
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۳×۱۵ ضخامت ۹
شاخه
15×33
9
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:15×33
 • ضخامت:9
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۵۵×۲۸۴ ضخامت ۳۵.۵
شاخه
284×355
35.5
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:284×355
 • ضخامت:35.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۴۰۶×۳۲۶ ضخامت ۴۰
شاخه
326×406
40
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:326×406
 • ضخامت:40
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۶
 • نمودار:
کارشناسان

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰