قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گوشتدار ۱۱۴×۸۳ ضخامت ۱۵.۵
شاخه
83×114
15.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:83×114
 • ضخامت:15.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۴۱×۱۰۳ ضخامت ۱۹
شاخه
103×141
19
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:103×141
 • ضخامت:19
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۱۶۸×۱۲۶ ضخامت ۲۱
شاخه
126×168
21
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:126×168
 • ضخامت:21
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱×۷ ضخامت ۷
شاخه
7×21
7
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:7×21
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۱۹×۱۷۵ ضخامت ۲۲
شاخه
175×219
22
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:175×219
 • ضخامت:22
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۲۶×۱۲ ضخامت ۷
شاخه
12×26
7
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:12×26
 • ضخامت:7
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۲۳×۲۷۳ ضخامت ۲۵
شاخه
273×323
25
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:273×323
 • ضخامت:25
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۳×۱۵ ضخامت ۹
شاخه
15×33
9
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:15×33
 • ضخامت:9
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۳۵۵×۲۸۴ ضخامت ۳۵.۵
شاخه
284×355
35.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:284×355
 • ضخامت:35.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گوشتدار ۴۰۶×۳۲۶ ضخامت ۴۰
شاخه
326×406
40
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • قطر داخلی * قطر خارجی:326×406
 • ضخامت:40
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴