قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
رده
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/2 2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
1/4 1
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
2
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۷,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
3
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۷,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
4
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۵,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
5
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۸,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:5
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
6
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۱,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:6
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی
كيلوگرم
8
40
چینی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۱,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:8
 • رده:40
 • برند:چینی
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴