قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله گازی API سپاهان ۱ اینچ
كيلوگرم
1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ ۱ اینچ
كيلوگرم
1/2 1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ ۲ اینچ
كيلوگرم
1/2 2
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۲ اینچ
كيلوگرم
44198
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:44198
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۱/۴ ۱ اینچ
كيلوگرم
1/4 1
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/4 1
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۲ اینچ
كيلوگرم
2
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:2
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۳ اینچ
كيلوگرم
3
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:3
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۳/۴ اینچ
كيلوگرم
44259
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:44259
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله گازی API سپاهان ۴ اینچ
كيلوگرم
4
سپاهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:4
 • برند:سپاهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴