قیمت هاش

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
22
12
828
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:828
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
14
12
390
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۸,۳۴۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:390
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
20
12
720
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۸۷۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:720
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۵,۱۳۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
24
12
960
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۸,۸۹۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:960
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
28
12
1210
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:28
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1210
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
26
12
1075
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۰,۲۷۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1075
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین کره۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
20
12
720
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:720
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
18
12
590
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۴,۶۷۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:590
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
18
12
590
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:590
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۰ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
10
12
250
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:10
 • طول:12
 • وزن تقریبی:250
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۲ سنگین ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
12
12
322
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:12
 • طول:12
 • وزن تقریبی:322
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۶۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
60
12
2350
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۳,۰۲۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:60
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2350
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۵۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
50
12
2250
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۱,۱۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:50
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2250
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۷۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
70
12
2800
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:70
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2800
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۲ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
32
12
1551
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۱,۱۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:32
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1551
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۴ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
34
12
1600
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۱,۱۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:34
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1600
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۶ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
36
12
1700
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۱,۱۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:36
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1700
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۴۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
40
12
1830
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۱,۱۹۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:40
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1830
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۸۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
80
12
3150
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:80
 • طول:12
 • وزن تقریبی:3150
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۹۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
90
12
3500
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:90
 • طول:12
 • وزن تقریبی:3500
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۵۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
55
12
2350
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:55
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2350
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۴۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
45
12
2000
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:45
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2000
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۶۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
65
12
2700
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:65
 • طول:12
 • وزن تقریبی:2700
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 • نمودار:
کارشناسان

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴