قیمت هاش

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
22
12
828
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹,۳۵۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:828
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
14
12
390
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۸,۳۴۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:390
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
20
12
720
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۸۷۲تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:720
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵,۱۳۸تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
24
12
960
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۸,۸۹۹تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:960
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
28
12
1210
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۲۳تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:28
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1210
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
26
12
1075
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۰,۲۷۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1075
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
ذوب آهن
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:ذوب آهن
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۳,۳۹۵تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین کره۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴