قیمت هاش

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
30
12
1370
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۸,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1370
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
24
12
960
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۸,۹۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:960
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
22
12
828
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۵,۳۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:828
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
20
12
720
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۷,۱۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:720
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۰ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
10
12
250
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۶,۲۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:10
 • طول:12
 • وزن تقریبی:250
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۲ سنگین ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
12
12
322
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۹,۹۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:12
 • طول:12
 • وزن تقریبی:322
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
28
12
1210
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۵,۳۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:28
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1210
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
26
12
1075
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴۰,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1075
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
14
12
390
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۹,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:390
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEB
16
12
500
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۶,۸۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEB
 • سایز:16
 • طول:12
 • وزن تقریبی:500
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
کارشناسان

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴