قیمت هاش

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
تاریخ
قیمت
نمودار
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
30
12
1060
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴۶,۳۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:30
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1060
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
24
12
724
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۹,۶۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:24
 • طول:12
 • وزن تقریبی:724
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۳۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
36
12
1342
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴۱,۷۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:36
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1342
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۰ سبک ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
10
12
200
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۴,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:10
 • طول:12
 • وزن تقریبی:200
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
22
12
606
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۷,۱۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:22
 • طول:12
 • وزن تقریبی:606
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۴۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
40
12
1440
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۳,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:40
 • طول:12
 • وزن تقریبی:1440
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
14
12
294
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۲۱,۵۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:14
 • طول:12
 • وزن تقریبی:294
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۰ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
20
12
508
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۲۱,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:20
 • طول:12
 • وزن تقریبی:508
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۱۸ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
18
12
426
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۶,۸۵۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:18
 • طول:12
 • وزن تقریبی:426
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
تیرآهن بال پهن ۲۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران
كيلوگرم
HEA
26
12
818
هیوندای استیل
انبار تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۶,۲۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • استاندارد:HEA
 • سایز:26
 • طول:12
 • وزن تقریبی:818
 • برند:هیوندای استیل
 • محل بارگیری:انبار تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
کارشناسان

پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۲

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۴

سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۲۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۷۱

نیما یار احمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۳۱

محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۲۰-۳۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۴