قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
حالت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×30
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×30
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×35
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×35
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×40
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×40
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×45
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×45
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×50
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×50
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×55
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×55
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×60
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×60
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×80
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×80
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×100
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×100
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
تسمه ماشینکاری ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
10×120
ماشینکاری
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10×120
 • حالت:ماشینکاری
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲