قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
حالت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1000
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1250
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1250
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1250×2500
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1250×2500
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1500
10
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1500
 • ضخامت:10
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر
كيلوگرم
1500×6000
10
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1000
2
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1000
 • ضخامت:2
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
2
رول برش خورده
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:2
 • حالت:رول برش خورده
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
1000×2000
2
فابریک
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1000×2000
 • ضخامت:2
 • حالت:فابریک
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر
كيلوگرم
عرض 1250
2
رول
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:عرض 1250
 • ضخامت:2
 • حالت:رول
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲