قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
برش خورده
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران
كيلوگرم
6000×1500
10
فابریک
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اکسین
اهواز
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اکسین
 • انبار:اهواز
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اکسین
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اکسین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
اوکراین
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:اوکراین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق ضخامت ۱۰ a283 grC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
روسیه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:روسیه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲